Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/09/2018 проект второ гласуване

  Проект!

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване
  Проект!


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г., приет на първо гласуване на 18 юли 2018 г.


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
  (Обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, бр. 59 и бр. 75 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г.,бр. 98 и бр. 101 от 2010 г., бр. 103 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Наименованието на закона се изменя така: „Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, условията за упражняване на професиите им и професионалното им развитие, както и за поддържането на професионалния им регистър.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Цел на професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите е да се поддържат, повишават и разширяват теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, условията за упражняване на професиите им и професионалното им развитие, както и за поддържането на професионалния им регистър.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Цел на професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е да се поддържат, повишават и разширяват теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи.


  § 3. Член 2 се изменя така:
  1. Създава се нова ал.1:
  „(1) Съсловни организации по смисъла на този закон са:
  1. Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ);
  2. Българска асоциация на зъботехниците (БАЗ);
  3. Българска асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ)“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Съсловната организация на зъботехниците по смисъла на този закон е Българската асоциация на зъботехниците.“
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Съсловната организация на помощник-фармацевтите по смисъла на този закон е Българската асоциация на помощник-фармацевтите.“
  5. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Съсловните организации по ал. 1 са юридически лица със седалище София.“
  6. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Съсловните организации по ал. 1 упражняват своята дейност по места чрез регионални колегии.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 2. (1) Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по смисъла на този закон е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
  (2) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е юридическо лице със седалище София.
  (3) Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи упражнява своята дейност по места чрез регионални колегии.


  § 4. Член 3 се изменя така:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, както и на зъботехници и на помощник-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 3. (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, членуват в БАПЗГ.
  (2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които не упражняват професията си, е доброволно.


  § 5. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. Медицинска сестра, акушерка и асоцииран медицински специалист, както и зъботехник или помощник-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1, на територията на която упражнява дейността си.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 4. Медицинска сестра, акушерка или асоцииран медицински специалист може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ, на територията на която упражнява дейността си.


  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде параграф 5а:
  „§ 5а. В чл. 5, ал. 1 накрая се добавя „т.1“.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г. (*)) Упражняването на професиите "медицинска сестра" и "акушерка" се осъществява от лица, които са завършили висши медицински училища и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1.
  (2) При упражняване на професията си медицинската сестра осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните ѝ компетенции, определени с наредбата по чл. 7.
  (3) При упражняване на професията си акушерката осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в областта на акушерската дейност на бременни жени, гинекологично болни, родилки и новородени деца в съответствие с професионалните ѝ компетенции, определени с наредбата по чл. 7.


  § 6. Наименованието на глава втора се изменя така: „Условия за упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, от зъботехниците и от помощник-фармацевтите“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Глава втора.
  Условия за упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти


  §7. В чл. 6 се създава ал. 3:
  „(3) Зъботехниците и помощник-фармацевтите упражняват регулирана професия и са лица, които притежават съответната професионална квалификация от професионално направление „Здравни грижи“, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 7 ал. 3 да се измени така:
  „(3) Професията „Зъботехник“ и професията „Помощник–фармацевт“ се упражнява от лица, които притежават диплома за придобито висше образование по съответната специалност на образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ по чл. 42, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Асоциираните медицински специалисти са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование или със свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  (2) Асоциираните медицински специалисти осъществяват здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция в съответствие с професионалните им компетенции, определени с наредбата по чл. 7.


  §8. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите могат да извършват по назначение или самостоятелно, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, след съгласуване със съответната съсловна организация.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 7. (1) Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, след съгласуване с БАПЗГ.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С наредбата по ал. 1 се определят и професионалните дейности, които извършват здравните асистенти и лекарските асистенти.


  §9. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. Съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите:
  1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси;
  2. създават и водят национални електронни професионални регистри и регионални професионални регистри на членовете си;
  3. определят условията и реда за вписване в регистрите по т. 2 на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и правилата за издаването на сертификат за квалификация по професията;
  4. приемат Кодекси за професионална етика на съответните специалисти и упражняват контрол по спазването му;
  5. приемат Правила за добра практика, предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им;
  6. налагат санкциите, предвидени в този закон;
  7. организират, координират и регистрират продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
  7а. приемат Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, състояща се от квалификационни нива;
  8. участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;
  9. дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните медицински специалисти;
  10. осъществяват сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;
  11. подпомагат своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;
  12. извършват други дейности, предвидени в уставите им;
  13. предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 9, в чл. 8 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. приемат Правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област, предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им“;
  2. Точка 7 се изменя така:
  „7. организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение“;
  3. Точка 8 се изменя така:
  „8. участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а представител на помощник-фармацевтите участва със съвещателен глас - във Висшия съвет по фармация“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 8. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи:
  1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
  2. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) създава и води национален електронен професионален регистър и регионални професионални регистри на членовете си;
  3. определя условията и реда за вписване в регистрите по т. 2 на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и правилата за издаването на сертификат за квалификация по професията;
  4. приема Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и упражнява контрол по спазването му;
  5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) приема Правила за добра медицинска практика по здравни грижи, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
  6. налага санкциите, предвидени в този закон;
  7. организира, координира и регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
  7а. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) приема Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, състояща се от квалификационни нива;
  8. участва със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;
  9. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
  10. осъществява сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;
  11. подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;
  12. извършва други дейности, предвидени в устава ѝ;
  13. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.


  § 10. В чл. 9 в текста преди т. 1 думата „БАПЗГ” се заменя със „съответните съсловни организации”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 9. Органите на БАПЗГ на национално равнище са:
  1. конгрес;
  2. национален съвет;
  3. управителен съвет;
  4. контролна комисия;
  5. комисия по професионална етика;
  6. Национален съвет по качество.


  § 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 2, изречение второ се изменя така: „Условията и редът за избора им се определят в устава на съответната съсловна организация.“
  3. В ал. 3 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 10. (1) Конгресът на БАПЗГ се състои от представители на регионалните колегии.
  (2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове. Условията и редът за избора им се определят в устава на организацията.
  (3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Органът по ал. 1 се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БАПЗГ.


  § 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 навсякъде абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 2 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  „§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т.1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  б) в т.1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  в) точка 2 се изменя така:
  „2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на съответните специалисти, предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник“ и осъществява контрола по спазването му“;
  г) точка 3 се отменя.
  д) в т. 4 накрая се добавя „по ред , определен в устава на съответната съсловна организация“;
  е) точка 6 се изменя така:
  „6. избира и освобождава председателя и заместник-председателите в Националния съвет по качество, представителя на съответната съсловна организация във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, както и представителя на съсловната организация във Висшия съвет по фармация“;
  ж) в т. 9 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  з) в т.10 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 2 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 11. (1) Конгресът на БАПЗГ:
  1. приема, допълва и изменя устава на БАПЗГ;
  2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник" и осъществява контрола по спазването му;
  3. избира и освобождава членовете на управителния съвет, контролната комисия, комисията по професионална етика на БАПЗГ по ред, определен в устава;
  4. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по професионална етика;
  5. приема, допълва и изменя правила за издаване на сертификат за квалификация по професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1;
  6. избира и освобождава председателя и заместник-председателите в Националния съвет по качество, както и представителя на съсловната организация във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването;
  7. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и на Националния съвет по качество;
  8. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище;
  9. приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ;
  10. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на БАПЗГ.
  (2) Изискванията за избор на председателите и заместник-председателите на органите по чл. 9 се определят от конгреса на БАПЗГ.


  § 13. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 2 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 12. (1) Конгресът на БАПЗГ се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.
  (2) Конгресът на БАПЗГ приема устава и кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
  (3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.  § 14. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 2 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 13. (1) Националният съвет се състои от членовете на управителния съвет и председателите на регионалните колегии, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и Националния съвет по качество на БАПЗГ.
  (2) Председателят на Националния съвет е председател на управителния съвет на БАПЗГ.
  (3) Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.
  (4) Националният съвет се свиква на заседание по предложение на петима от членовете му не по-малко от един път годишно.
  (5) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.


  § 15. В чл. 14 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 14. Управителният съвет на БАПЗГ се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с устава на организацията.


  § 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т.1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  2. В т.5 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 16. Управителният съвет на БАПЗГ:
  1. свиква конгрес;
  2. управлява имуществото на организацията;
  3. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) води, поддържа и актуализира годишно националния електронен регистър по чл. 8, т. 2;
  4. осигурява ползване на данните от националния регистър за целите, определени в закона;
  5. ръководи дейността на БАПЗГ по изпълнението на нейните функции;
  6. работи съвместно и подпомага дейността на Националния съвет по качество;
  7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.


  §17. В чл. 17, ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 17. (1) Председателят на управителния съвет на БАПЗГ организира и ръководи работата му и го представлява.
  (2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
  (3) Главният секретар на управителния съвет:
  1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;
  2. организира заседанията на управителния съвет;
  3. организира техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет;
  4. осъществява взаимодействие с регионалните колегии.


  § 18. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 2, т. 3 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 18. (1) Контролната комисия на БАПЗГ се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
  (2) Комисията по ал. 1:
  1. контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;
  2. разглежда докладите по чл. 31, ал. 3, т. 3 и се произнася по тях;
  3. представя пред конгреса на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.
  (3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете ѝ могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.  §19. В чл. 19, ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 19. (1) Комисията по професионална етика на БАПЗГ се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.
  (2) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите.


  § 20. В чл. 20 след думата „качество” се добавя „на БАПЗГ”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя

  Действащ текст:
  Чл. 20. Националният съвет по качество:
  1. участва в изработването на наредбата по чл. 7 и предлага на министъра на здравеопазването критерии за професионалните степени на медицинските сестри и акушерките в съответствие с професионалната им квалификация и трудов стаж;
  2. издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с нормативно определените изисквания и правилата по чл. 8, т. 3;
  3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) изработва правила за добра медицинска практика по здравни грижи при упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
  4. ползва националния регистър, информационната система по този закон и достъпа до личните данни и защитата им.


  § 21. В чл. 21, ал. 1 след думата “качество” се добавя “на БАПЗГ“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 21. (1) Националният съвет по качество се състои от 13 членове, в това число председател и трима заместник-председатели, които се избират при условия и по ред, определени в устава на БАПЗГ.
  (2) В състава на Националния съвет по качество се включват:
  1. шестима членове - от квотата на представителите на професията "медицинска сестра" и с минимум три години стаж по специалността;
  2. четирима членове - от квотата на представителите на професията "акушерка";
  3. трима членове - от квотата на асоциираните медицински специалисти.
  (3) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество са лица, които имат придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование "магистър" или "бакалавър" по професионални направления "здравни грижи" или "обществено здраве".
  (4) Заместник-председателите на Националния съвет по качество са трима, които се избират по един от съответните представители на професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1.
  (5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество се избират от конгреса на БАПЗГ с мандат пет години, но за не повече от два мандата.
  (6) При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти.


  § 22. Създава се чл. 21а:
  „Чл. 21а. (1) Националните съвети по качество на БАЗ и БАПФ се състоят от председател, трима заместник-председатели и най-малко трима членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането на председателя, заместник-председателя и членовете, се определят в устава на съответната съсловна организация.
  (2) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество на БАЗ и БАПФ са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома по съответното професионално направление и се избират по ред, определен в устава на съответната съсловна организация.
  (3) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество се избират от конгреса на съответната съсловна организация с мандат пет години, но за не повече от два мандата.
  (4) При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 22, в чл. 21а, ал.1, 2 и 3 да се изменят така:
  „(1) Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ се състои от председател, заместник-председател и най-малко трима членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането на председателя, заместник-председателя и членовете се определят в устава на съответната съсловна организация.
  (2) Председателят и заместник-председателя на Националния съвет по качество на БАЗ и на БАПФ са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома по съответното професионално направление, избират се и се освобождават по ред, определен в устава на съответната съсловна организация.
  (3) Председателят и заместник-председателя на Националния съвет по качество се избират от конгреса на съответната съсловна организация с мандат пет години, но за не повече от два мандата.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.


  § 23. В чл. 22 навсякъде след думата “качество” се добавя “на съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 22. (1) Националният съвет по качество заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателите.
  (2) Заседанията на Националния съвет по качество са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му, като задължително има представители от всички квоти.
  (3) Членовете на Националния съвет по качество се уведомяват писмено за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко три дни преди провеждането му.
  (4) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.
  (5) Националният съвет по качество приема правила за организацията на дейността си.


  § 24. Наименованието на Раздел II се изменя така: „Регионални органи. Регионални колегии.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Раздел II.
  Регионални органи. Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи


  § 25. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответните съсловни организации” и думата „организацията“ се заменя с „организациите“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Регионалните колегии се състоят от вписаните в регистъра им членове на съответната съсловна организация.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 23. (1) Регионалните колегии на БАПЗГ са териториални органи на организацията със седалища и териториален обхват съгласно приложението.
  (2) Регионалната колегия се състои от вписаните в регистъра ѝ медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.


  § 26. В чл. 24 в текста преди т. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Действащ текст:
  Чл. 24. Органите на регионалната колегия на БАПЗГ са:
  1. общо събрание;
  2. управителен съвет;
  3. контролна комисия;
  4. комисия по професионална етика.


  § 27. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание на регионалната колегия на съответната съсловна организация се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка регионална колегия на БАПЗГ, един делегат на 10 членове за всяка регионална колегия на БАЗ и на БАПФ. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на регионалните колегии на съответната съсловна организация се определят в нейния устав.“
  2. В ал. 2, изречение първо абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”, а в изречение трето абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съсловната организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 27, т. 1:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание на регионалната колегия на съответната съсловна организация се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка регионална колегия на БАПЗГ и на БАПФ, един делегат на 10 членове за всяка регионална колегия на БАЗ. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на регионалните колегии на съответната съсловна организация се определят в нейния устав.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 25. (1) Общото събрание на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове за всяка регионална колегия. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на регионалните колегии на асоциацията се определят в нейния устав.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на три години. Редът на свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БАПЗГ.  § 28. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) текстът преди т.1 се изменя така: „Общото събрание на регионалните колегии на съответните съсловни организации:“
  б) в т. 4 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”;
  в) в т. 7 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”;
  2. В ал. 2 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 26. (1) Общото събрание на регионалната колегия на БАПЗГ:
  1. приема правила, програми и планове за работа на органите на регионалната колегия;
  2. определя размера на средствата за осигуряване на дейността на регионалната колегия;
  3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на регионалната колегия и определя мандата им;
  4. избира делегати за конгреса на БАПЗГ;
  5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на регионалната колегия и взема решение по тях;
  6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на регионалната колегия;
  7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и устава на БАПЗГ.
  (2) Правилата, програмите и плановете по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с устава на БАПЗГ.


  § 29. В чл. 28, ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 28. (1) Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в правилата за дейността му.
  (2) Управителните съвети на регионалните колегии се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания - при необходимост.

  § 30. В чл. 29 навсякъде абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Действащ текст:
  Чл. 29. Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ:
  1. ръководи работата на регионалната колегия в съответствие с решенията на общото събрание;
  2. води и поддържа регистъра на регионалната колегия по чл. 8, т. 2;
  3. осигурява ползването на данните в регистъра за целите на този закон и защитата им от неправомерен достъп;
  4. изпраща списък на своите членове на управителния съвет на БАПЗГ, като го актуализира ежемесечно;
  5. управлява имуществото на регионалната колегия;
  6. свиква общото събрание на регионалната колегия;
  7. осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на регионалната колегия;
  8. вписва в регистъра на регионалната колегия наложените на членовете ѝ наказания по този закон;
  9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.


  § 31. В чл. 30, ал. 1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 30. (1) Председателят на управителния съвет на регионалната колегия на БАПЗГ организира и ръководи работата му и я представлява.
  (2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
  (3) Секретарят:
  1. организира дейността по изпълнение на решенията на управителния съвет;
  2. организира и осигурява административно-технически цялостната дейност на управителния съвет.


  § 32. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”;
  2. В ал. 3 се правят следните изменения:
  а) в т. 2 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”;
  б) в т. 3 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”;
  3.В ал. 4 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”;
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 31. (1) Контролната комисия на регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове.
  (2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на регионалните комисии по ал. 1 се определят с решения на общото събрание и правилата за организация на дейността на регионалните колегии.
  (3) Комисията по ал. 1:
  1. контролира законосъобразността на взетите от регионалните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
  2. представя пред общото събрание на регионалната колегия на БАПЗГ отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;
  3. при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на БАПЗГ, или свиква общо събрание на регионалната колегия.
  (4) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на регионалната колегия на БАПЗГ.


  § 33. В чл. 32, ал. 1 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 32. (1) Комисията по професионална етика на регионалната колегия на БАПЗГ се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя от общото събрание.
  (2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността ѝ и от Кодекса на професионалната етика по чл. 8, т. 4.
  (3) Комисията по ал. 1:
  1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси и правила, свързани с упражняването на професията;
  2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;
  3. издава актовете за установяване на нарушенията по чл. 40;
  4.осъществява други функции, възложени от общото събрание на съответните регионални колегии.
  (4) Заличаването от регистъра на колегията става само след решение на Националната комисия по етика.


  § 34. В чл. 33 абревиатурата “БАПЗГ” се заменя със “съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 33. Заседанията на комисията по професионална етика и на контролната комисия на регионалната колегия на БАПЗГ са закрити.  § 35. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За членове на управителен съвет, на контролна комисия и на комисия по професионална етика на съответната съсловна организация, както и в органите на регионалните им колегии, не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове.“
  2. В ал. 2 се правят следните изменения:
  а) в т. 1 думите „на БАПЗГ” се заличават.
  б) в т. 2 думите „на БАПЗГ” се заличават.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 35, т. 2:
  1. В текста преди буква „а“ накрая да се добавя и „допълнения“:
  2. Създава се буква „ в“:
  „в) създава се т.5 :
  „ 5. Национален съвет по качество“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 34. (1) За членове на управителен съвет, на контролна комисия и на комисия по професионална етика на БАПЗГ и в органите на регионалните им колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  (2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
  1. управителен съвет на БАПЗГ;
  2. управителен съвет на регионалната колегия на БАПЗГ;
  3. контролна комисия;
  4. комисия по професионална етика.


  § 36. В чл. 35, ал. 1 думите „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи” се заменят със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 36:
  1. Досегашният текст да стане т.1.
  2. Създава се т.2:
  „2. В ал. 3 думите „медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост в срок на валидност“ се заличават."
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 35. (1) Членството в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи възниква с вписването в регистъра на регионалната колегия на територията, на която лицата по чл. 4 осъществяват дейността си.
  (2) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в колегията по ал. 1. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен, диплома за специалност, удостоверение за квалификация.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: диплома за придобито висше образование; диплома за специалности или за научна степен - при наличие на такава; документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; справка от списъка по чл. 185 от Закона за здравето за обстоятелствата по чл. 192 и 193 от Закона за здравето; извлечение от регистъра за наложено наказание при подновяване на членството; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужденци; медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост в срок на валидност.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Медицинските сестри и акушерките, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)


  § 37. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи” се заменят със „съответната съсловна организация”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация изпраща заявленията до управителния съвет на съсловната организация за вписване в националния регистър. В срок до един месец управителният съвет на съсловната организация издава членска карта на лицето по образец, утвърден от националния съвет.”
  3. В ал. 5, в текста преди т. 1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  4. В ал. 6 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  5. В ал. 7 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Действащ текст:
  Чл. 36. (1) Управителният съвет на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проверява дали са налице изискванията по този закон и по глава седма от Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професиите по чл. 1 в регистъра на колегията.
  (2) Ако лицата отговарят на изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 35, ал. 2 и 3.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Вписването в регистъра по чл. 35, ал. 1 в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на БАПЗГ изпраща заявленията до управителния съвет на БАПЗГ за вписване в националния регистър. В срок до един месец управителният съвет на БАПЗГ издава членска карта на лицето по образец, утвърден от националния съвет.
  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказ за вписване в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ се прави при:
  1. непредставяне на документите по чл. 35, ал. 2 и 3;
  2. при заличаване на лицето от регистъра на друга регионална колегия - за срока на наказанието.
  (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БАПЗГ, който се произнася с решение в едномесечен срок.
  (7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Решенията на управителния съвет на БАПЗГ подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


  § 38. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съсловната организация”.
  2. В ал. 4 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съсловната организация.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В регистрите по чл. 8, т. 2 се вписват следните обстоятелства:
  1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
  2. адрес по местоживеене и месторабота;
  3. висше медицинско образование - номер, дата и място на издаване на дипломата;
  4. специалност - номер, дата и място на издаване на дипломата;
  5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) научната степен - номер, дата и място на дипломата;
  6. наложените наказания по реда на този закон;
  7. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.)
  8. други валидни документи, удостоверяващи придобитата квалификация;
  9. други обстоятелства, определени от националния съвет.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Председателят на управителния съвет на съответната регионална колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на БАПЗГ за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра ѝ.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Управителният съвет на БАПЗГ вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.
  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на този закон и на Закона за защита на личните данни.


  § 39. В чл. 38 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т.1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  2. точка 1 се изменя така:
  „1. да избират и да бъдат избирани в органите на съответната съсловна организация и на регионалните й колегии”.
  3. В т. 4 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  4. В т. 5 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 38. Членовете на БАПЗГ имат право:
  1. да избират и да бъдат избирани в органите на БАПЗГ и на регионалните колегии;
  2. да се ползват от закрилата на асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;
  3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена работоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт, съгласно устава;
  4. да бъдат информирани за дейността на БАПЗГ;
  5. да търсят съдействието на БАПЗГ за професионалното си усъвършенстване;
  6. на достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра.


  § 40. В чл. 39 в текста преди т. 1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  „§40. В чл.39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т.1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със съответната съсловна организация“;
  2. В т. 2 след думата „етика“ се добавя „на съответните специалисти“.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 39. Членовете на БАПЗГ са длъжни да:
  1. упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
  2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) прилагат правилата за добра медицинска практика по здравни грижи;
  3. спазват устава;
  4. уведомяват управителния съвет на регионалната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията;
  5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.


  § 41. В чл. 40 в текста преди т. 1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 40. Членовете на БАПЗГ носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
  1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) неспазване на правилата, предвидени в този закон и в Кодекса за професионална етика;
  2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) неспазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи.


  § 42. В чл. 41 в текста преди т. 1 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 41. За нарушения по чл. 40 на членовете на БАПЗГ могат да бъдат налагани следните наказания:
  1. порицание;
  2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
  3. заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.


  § 43. В чл. 42 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.
  Действащ текст:
  Чл. 42. Комисиите по професионална етика на регионалните колегии на БАПЗГ разглеждат жалби за нарушения по чл. 40.


  § 44. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  2. В ал. 3 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 43. (1) Нарушенията по чл. 40 се установяват с акт за констатирано нарушение.
  (2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към регионалната колегия на БАПЗГ.
  (3) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната колегия на БАПЗГ.
  (4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице.


  § 45. В чл. 44, ал. 2 абревиатурата „БАПЗГ” се заменя със „съответната съсловна организация”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст:
  Чл. 44. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
  (2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на регионалната колегия на БАПЗГ.


  § 46. В § 1 от Допълнителни разпоредби се правят следните изменения:
  1. точка 2 се изменя така:
  “2. "Сертификат за квалификация по професията” е документ, издаден от съответната съсловна организация, с който се удостоверява, че медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите са вписани в националния регистър на съответната съсловна организация и отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 1, и на правилата по чл. 8, т. 3 .”
  2. точка 4 се изменя така:
  „4. "Квалификационни нива" са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско образование и/или специалност в системата на здравеопазването за период от 5 години.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  „§ 46. В §1 от Допълнителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т.1:
  1. В т.1 накрая се добавя „ с увредено зрение.“
  2. Досегашните т.1 и 2 стават съответно т.2 и 3."
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Допълнителни разпоредби

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Асоциирани медицински специалисти" са медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, лекарските асистенти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите.
  2. "Сертификат за квалификация по професията" е документ, издаден от БАПЗГ, с който се удостоверява, че медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти са вписани в националния регистър на съсловната организация и отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 1 и на правилата по чл. 8, т. 3.
  3. "Здравни грижи" е дейността, свързана със здравето и болестта, извършвана от лицата по чл. 1 за осигуряване на човешките потребности, когато лицето не може (поради болест, възраст, инвалидност и други причини), няма познания или не трябва да я извършва само.
  4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) "Квалификационни нива" са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение и/или специалност в системата на здравеопазването за период 5 години.


  § 47. В §2 от Преходни и заключителни разпоредби абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съсловните организации“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя

  Действащ текст:
  § 2. Министерският съвет, областните управители и общините могат да предоставят на БАПЗГ и на регионалните колегии помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им.
  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде параграф 47а:
  § 47а.В Преходните и заключителни разпоредби се създава §3а.
  „§3а. Зъботехниците и помощник-фармацевтите, придобили квалификация за упражняване на професията и образователно-квалификационна степен „специалист по…“ до влизане в сила на този закон, удостоверена с диплома за полувисше или висше образование или други валидни документи за квалификация, се ползват с правата по чл. 6, ал. 3.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде параграф 47б:
  „§47б. В Приложението към чл.23, ал.1 абревиатурата „БАПЗГ“ се заменя със „съответните съсловни организации“.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Приложение към чл. 23, ал. 1
  Седалища и райони на регионалните колегии на БАПЗГ


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.


  § 48. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон регионалните здравни инспекции изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.
  (2) В двумесечен срок от изтичането на срока по т. 1 регионалните здравни инспекции свикват първите общи събрания на регионалните колегии на съсловните организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите по списъците по т. 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на съответната съсловна организация. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални здравни инспекции.
  (3) В едномесечен срок от провеждане на изборите по т. 2 зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.
  (4) В едномесечен срок от изтичането на срока по т. 3 министърът на здравеопазването свиква първите конгреси на съсловните организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите за избор на органи на асоциациите. Първият конгрес на съответната съсловна организация се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него лице.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.


  § 49. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 7.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  „§ 49. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 7 в съответствие с неговите изменения.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.


  § 50. В Закона за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 2004г., изм. ДВ. бр.46 , бр.76 , бр.85, бр.88, бр.94 и бр.103 от 2005г., бр.18, бр.30, бр.34, бр.59, бр.71, бр.75, бр.81, бр.95 и бр.102 от 2006г., бр.31, бр.41, бр.46, бр.59, бр.82 и бр.95 от 2007 г., бр.13, бр.102 и бр.110 от 2008г., бр.36, бр.41, бр.74, бр.82, бр.93, бр.99 и бр.101 от 2009г., бр.41, бр.42, бр.50, бр.59, бр.62, бр.98 и бр.100 от 2010г., бр.8, бр.9, бр.45и бр.60 от 2011г.,бр.38, бр.40, бр.54, бр.60, бр.82, бр.101 и бр.102 от 2012г., бр.15, бр.30, бр.66, бр.68, бр.99, бр.104, бр.106 от 2013г., бр.1, бр.98, бр.107 от 2014г., бр.9, бр.72, бр.80 и бр.102 от 2015г., бр.17 от 2016г и бр.27 от 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 2016г., изм. ДВ. бр.103 2016г., изм. ДВ. бр.58 2017г., изм. ДВ. бр.85 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.18 2018г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2, изречение първо след думата "(НЗОК)" се поставя запетая и се добавя "един представител на Българската асоциация на зъботехниците, един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.“
  2. В чл. 182, ал. 1 думите „медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти“ се заменят с „медицинските специалисти“.
  3. В чл. 185, ал. 3 думите „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“ се заменят със „съсловните организации по смисъла на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  В § 50 се правят следните изменения :
  1. Точки 1 и 2 се изменят така:
  а) В чл. 6, ал. 2, изречение първо след думите "Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи" се поставя запетая и се добавя "един представител на Българската асоциация на зъботехниците“.
  б) В чл. 183, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите упражняват медицинската професия при условията на глава втора от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.”
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст в Закона за здравето:
  Чл. 6. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Висш медицински съвет.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Висшият медицински съвет включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския лекарски съюз, трима представители на Българския зъболекарски съюз, трима представители на Българския фармацевтичен съюз, трима представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и по един представител на Националното сдружение на общините, на всяко висше медицинско училище и на Българския Червен кръст. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.
  (3) Висшият медицински съвет е консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:
  1. приоритетите на Националната здравна стратегия;
  2. етични проблеми на медицината и биомедицината;
  3. законопроекти и проекти на нормативни актове на Министерския съвет в областта на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването;
  4. доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2;
  5. годишния проектобюджет на здравеопазването;
  6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина;
  7. годишния прием на студенти и специализанти от професионална област "здравеопазване" и критериите за определяне на учебните бази за провеждане на студентско и следдипломно обучение по чл. 91 и 92 от Закона за лечебните заведения;
  8. видовете специалности от професионална област "здравеопазване".
  (4) Организацията и дейността на Висшия медицински съвет се уреждат с правилник, изготвен от Висшия медицински съвет и утвърден от министъра на здравеопазването.

  Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
  (2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) Дипломата по ал. 1 удостоверява придобитото висше образование по съответната специалност и образователно-квалификационна степен, както и придобитата професионална квалификация, определени в държавните изисквания по чл. 177.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина упражняват медицинската професия при условията на ал. 1 и на чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти упражняват медицинската професия при условията на глава втора от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
  (5) (Новa - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Магистър-фармацевтите упражняват медицинска професия при условията на ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

  Чл. 185. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Министерството на здравеопазването служебно създава и поддържа списък на лицата, завършили висше образование по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация", "Обществено здраве" и "Здравни грижи".
  (2) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.) Данните от списъка са достъпни за ползване от всички лица при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
  (3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на здравеопазването информация за:
  1. вписване и заличаване на лица от регистъра на съответната съсловна организация в 30-дневен срок от вписването на промените в регистъра;
  2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г.) наложените административни наказания на членове на съответната съсловна организация в деня, следващ влизането в сила на наказателното постановление.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Съсловните организации по ал. 3 предоставят при поискване информация на Министерството на здравеопазването относно придобита от членове на съответната съсловна организация специалност по чл. 178, ал. 2.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, Министерството на образованието и науката и висшите училища предоставят на Министерството на здравеопазването информация за завършилите през предходната година студенти по специалностите от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация", "Обществено здраве" и "Здравни грижи" и за лицата, изпълнили условията на чл. 186, ал. 3.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, институциите в системата на професионалното образование и обучение изпращат в Министерството на здравеопазването информация за лицата, придобили професионална квалификация по медицинска специалност.


  § 51. В Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15 и 30 от 2018 г.) в чл. 330, ал. 2, т. 3 думите „или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти" се заменят с „или от регистъра на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите”.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

  Действащ текст в Кодекса на труда:
  Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
  1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;
  2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;
  3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
  4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 83 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
  5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
  6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
  7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;
  8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;
  9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  10. (нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  11. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) работникът или служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде §51а:
  „§51а. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Обн. ДВ. бр.31 от 2007г., бр. 19, 65 и 71 от 2008г., бр.10, 23, 41, 88 и 102 от 2009г., бр.59 и 98 от 2010г., бр.9, 12,.60 и 61 от 2011г.,бр.38, 60 и 102 от 2012г., бр.15 от 2013г., бр.1 и 18 2014г., бр.12 и .48 от 2015г., бр.43 от 2016г., бр.85 и 103 от 2017г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16, ал. 1 след думите „петима представители на Българския фармацевтичен съюз“ се добавя „един представител на Българска асоциация на помощник-фармацевтите“ и се поставя запетая.
  2. В чл. 228, ал. 8 след думата „аптеката“ се добавя „и до Управителния съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите – за помощник-фармацевта, ръководител на аптека в определените от закона случаи“.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:
  Чл. 16. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Висш съвет по фармация, който включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.
  (2) Висшият съвет по фармация е консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:
  1. основните насоки и приоритети в областта на фармацията;
  2. етични проблеми на фармацията;
  3. проекти на нормативни актове, свързани с фармацията;
  4. научните приоритети в областта на фармацията;
  5. програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти.
  (3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.)
  (4) Организацията и дейността на Висшия съвет по фармация се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването по предложение на Висшия съвет по фармация.

  Чл. 228. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се издава от изпълнителния директор на ИАЛ въз основа на заявление по образец, към което се прилагат:
  1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по чл. 222, ал. 1;
  2. трудов договор или договор за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевт или с помощник-фармацевт;
  3. копие от акта за създаване на лицата по чл. 222, ал. 4;
  4. документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на чл. 224;
  5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) свидетелство за съдимост на магистър-фармацевта, съответно на помощник-фармацевта, посочен за ръководител на аптеката, ако не са български граждани;
  6. медицинско свидетелство на магистър-фармацевта, съответно на помощник-фармацевта, посочен за ръководител на аптеката;
  7. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г.)
  7а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) хигиенно заключение, издадено от съответната РЗИ;
  8. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) При издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти се извършва проверка дали представената диплома на магистър-фармацевта/помощник-фармацевта е издадена от съответната компетентна институция.
  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Аптеките по чл. 222, ал. 4 и 6 се откриват и закриват по искане на лицето, представляващо лечебното заведение.
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) За откриване на аптека, в която се отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се прилагат и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, която се открива в населено място с население под 10 000 жители, се издава въз основа на заявление по образец, към което се прилагат:
  1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) документите по ал. 1, т. 1 - 7а и документ, издаден от кмета на съответната община, удостоверяващ броя на жителите на съответното населено място;
  2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) документ за платена такса в размер 50 на сто от таксата, определена в тарифата по чл. 21, ал. 2 за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 222, ал. 1.
  (6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Заявлението и документите по ал. 1 и 5 се подават в ИАЛ.
  (7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Регионалните здравни инспекции издават хигиенно заключение до 14 дни, считано от датата на подаване на молба за това.
  (8) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 и 5 ИАЛ изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
  (9) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Управителният съвет предоставя документите по ал. 8 в срок 5 работни дни от постъпване на искането.
  (10) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата по ал. 1, т. 5, когато са български граждани.


  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде §51б:
  „§51б. В Закона за признаване на професионални квалификации (Обн. ДВ. бр.13 2008г., бр.41 и 74 от 2009г., бр.98, 8, 9, 43 и 61 от 2011г., бр.68 2013г., бр.21 от 2014г., бр.80 от 2015г., бр.27 и 59 от 2016г., бр.85 от 2017г.) в чл. 17, ал. 1 след думите „Българския фармацевтичен съюз“ се добавя „на Българската асоциация на зъботехниците, на Българската асоциация на помощник-фармацевтите“.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст в Закона за признаване на професионални квалификации:
  Чл. 17. (1) Гражданите на държава членка, които временно предоставят медицински услуги, се вписват в регистъра на съответната районна (регионална) колегия на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз или на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление.
  (2) Вписването се смята за извършено от момента на получаване на уведомлението.
  (3) В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.


  Предложение на н. п. Даниела Дариткова:
  Параграф 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума