Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 853-10-31/25.10.2018 г.

  Относно: Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 24 октомври 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на труда и социалната политика, г-жа Султанка Петрова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации, на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и други.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Султанка Петрова. Целите на законопроекта са насочени към усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. С него се постигат заложени в програмата за управление на Република България за периода 2017 - 2021 г. мерки, свързани с „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности” и „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“, съобразяват се международни правни стандарти и изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 г.
  Подкрепата за социално приобщаване на хората с увреждания включва множество средства: медицинска, социална, трудова и психологическа рехабилитация; образование и професионално обучение; заетост; достъпна среда, осигуряване на лична мобилност; достъп до правосъдие и правна защита; финансова подкрепа.

  Предложеният нов подход при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания предвижда тя да бъде извършвана от профилирани специалисти в специализирани отдели към дирекции „Социално подпомагане“.

  Важно и безспорно положително е регламентирането на законово ниво на приемане на национална програма от Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването за ранна профилактика и диагностика на генетични и пренатални заболявания и придобити състояния. Приемането на програмата ще създаде условия за постигане на високо национално покритие за пренатален скрининг.

  Предвижда се от 01 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на медицинските изделия и помощните средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания да се осъществява от системата на здравеопазването – от Министерството на здравеопазването и/или Националната здравноосигурителна каса, като се въвежда нов механизъм за тяхното отпускане (в натурално измерение) и стандарти за тяхното качество. Новият механизъм за отпускане, както и стандартите за качество, ще се утвърждават от управителят на Националната здравноосигурителна каса и министъра на здравеопазването.

  В хода на дискусията беше споделено мнение от страна на родител на дете с увреждания, че законопроектът е стъпка напред в усъвършенстването на правната уредба в сферата на правата на хората с увреждания и е резултат от задълбочена работа и анализ на много министерства, институции, представителни организации и граждански движения. Като ценно преимущество на предлаганата нова правна уредба беше отбелязано създаването на предпоставки за наемане на работа на лица с увреждания, като средство за социално приобщаване и начин за промяна на обществените нагласи.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, Комисията по здравеопазването, единодушно с 20 гласа „За“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума