Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
02/11/2018

  Национална гражданска инициатива „7000“, № ПГ-839-01-14, внесена на 27 юни 2018 г. от Инициативен комитет
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д

  вх.№ 853-10-34/02.11.2018 г.


  Относно: Национална гражданска инициатива „7000“, № ПГ-839-01-14, внесена на 27 юни 2018 г. от Инициативен комитет


  На свое редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Национална гражданска инициатива „7000“, № ПГ-839-01-14, внесена на 27 юни 2018 г. от Инициативен комитет.

  На заседанието присъстваха: г-н Любомир Талев, директор на дирекция „Съвет по законодателството“ към Министерството на правосъдието, представители на Инициативния комитет и на учредителното събрание на Национална гражданска инициатива „7000“, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.

  Разглежданата инициатива беше представена от г-жа Надя Шабани, представител на учредителното събрание на Национална гражданска инициатива „7000“ и на Български център за нестопанско право. Тя информира народните представители, че работата по създаването на нова правна уредба в сферата на режима на упражняване на граждански права от хора с увреждания е започнала след ратифицирането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания през 2012 г. През 2016 г., в рамките на мандата на 43-то Народно събрание, Министерският съвет внася за разглеждане законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа. Законопроектът е подкрепен от пет парламентарни комисии, но поради прекратяване на мандата на 43-то Народно събрание, той не е разглеждан и гласуван в пленарна зала. Разглежданата гражданска инициатива цели повторното внасяне и обсъждане на законопроекта в Народното събрание по надлежния ред.

  При обсъждането беше взето под внимание направеното от председателя на Комисията по здравеопазването, д-р Даниела Дариткова, пояснение. Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление дава възможност чрез национална гражданска инициатива гражданите да правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение. Предложенията на гражданската инициатива нямат същите преки правни последици като референдумите, на които законодателят е придал задължителен характер, и имат предимно информативен и консултативен характер.

  Важно е да бъде отбелязано, че Конституцията на Република България предвижда „лицата с физически и психически увреждания да се намират под особена закрила на държавата и обществото“ (чл.51, ал.3). По отношение на лицата с психически увреждания и затруднения особената закрила включва предпазването от извършване на правни действия, с които те биха могли да увредят собствените си интереси, както и интересите на трети страни. Елемент от тази защита е правният институт на поставяне под запрещение – пълно или ограничено. Поставянето под запрещение се постановява със съдебно решение при съблюдаване на особено исково производство по реда на глава двадесет и осма, част III на Гражданския процесуален кодекс.

  Ратифицираната през 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания предвижда ограниченията за тези лица да бъдат пропорционални на състоянието им, да се прилагат за възможно най-кратки срокове и да подлежат на редовно преразглеждане от независим орган или съдебна инстанция (чл.12, пар. 4). В този ред на мисли, съгласно действащата разпоредба на чл. 340, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, отмяна на запрещението маже да бъде поискана от органа по настойничество и по попечителство или от настойника, както и самостоятелно от поставения под ограничено запрещение, предвид последните изменения от 2017 г.

  Към каквато и правна уредба да се насочи законодателят, следва да се съобразят действащата Конституция, обвързващите международни договори, както и всички закони третиращи, най-общо казано, ограниченията на дееспособността на хората с увреждания.

  В хода на дискусията, г-н Любомир Талев, изрази подробно становище на Министерството на правосъдието. Стана ясно, че Министерството на правосъдието е стартирало процедура по обществени консултации във връзка с проект на закон за физическите лица и мерките за подкрепа, като следва да се направи пълна оценка на въздействието, в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове.

  След проведеното обсъждане и гласуване, с 19 гласа „За“, Комисията по здравеопазването реши:

  1. Комисията по здравеопазването подкрепя предложението по Национална гражданска инициатива „7000“, вх. № ПГ-839-01-14, внесена на 27 юни 2018 г. от Инициативен комитет.

  2. Комисията по здравеопазването препоръчва на народните представители, които споделят направеното предложение по Национална гражданска инициатива „7000“, вх. № ПГ-839-01-14, внесена 27 юни 2018 г. от Инициативен комитет, да упражнят правото си на законодателна инициатива и внесат законопроект, който да бъде обсъден по същество от Народното събрание.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума