Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
E-mail: KOSV@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 422
Телефон: +35929393247;
Ася Дурева – 02/9393247, стая 422
Мария Гълъбова – 02/9393008, стая 458
Румяна Зашева – 02/9393150, стая 458
Пламена Терзирадева - 02/9393469, стая 458


Вътрешни правила за работата и дейността на Комисията по околна среда и водите
Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът и организацията на работа на Постоянната комисия по околната среда и водите на 44-то Народно събрание.
(2) Комисията работи в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 2. (1) Ръководството на Комисията организира нейната работа въз основа на информацията, постъпваща в Комисията.
(2) Председателят на Комисията:
1. ръководи нейните заседания;
2. поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание;
3. представлява Комисията пред държавните органи и гражданските организации.
(3) При отсъствие на председателя й, той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване, председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.
Чл. 3. Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават ежегодно от председателя на Народното събрание по предложение на ръководството на Комисията.


Раздел II
Предмет на дейност на Комисията


Чл. 4. (1) Комисията разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 118, проектите на актове на институциите на Европейския съюз по чл. 119 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
(2) Комисията прави оценка на прилагането и ефективността на законите в областта на околната среда и водите.
(3) По законопроектите и другите проекти за актове на Народното събрание, Комисията изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се отправят до председателя на Народното събрание.
Чл. 5. Комисията, в рамките на своите правомощия осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразно изразходване на средства от фондовете и програмите на ЕС в областта на околната среда.
Чл. 6. Комисията може да организира публични изслушвания, проучвания или анкети по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси, по предложение на ръководството или на членовете й. Комисията изработва свое становище по обсъжданите въпроси.


Раздел III
Заседания на комисията


Чл. 7. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание, заедно с проект на дневен ред.
Чл. 8. (1) Заседанията на Комисията са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията се определя от нейния председател, съгласувано с ръководството на Комисията.
(3) Предложения за дневен ред може прави всеки член на Комисията.
(4) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията, както и на определените за това места в Народното събрание.
(5) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(6) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Материалите се предоставят своевременно и по съответния ред. Материалите могат да се предоставят и в деня на провеждане на заседанието.
Чл. 9. (1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с нейно решение отделно заседание или част от него не бъде определено за закрито. По решение на комисията нейно открито заседание може да се излъчва в реално време в интернет чрез страницата на Народното събрание.
(2) Граждани могат да присъстват на откритите заседанията на комисията, при спазване режима на достъп в Народното събрание и реда, установен в комисията. Списъкът на присъствалите лица е неразделна част от протокола на заседанието.
(3) Представители на синдикални, съсловни и браншови организации, може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисията и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисията. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.
(4) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на комисията.
(5) Всеки член на Комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от протокола на заседанието.
Чл.10.(1) Народните представители, които не са членове на Комисията, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(2) В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
Чл. 11. По изключение Комисията може да провежда открити заседания извън столицата.
Чл. 12.(1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й.
(2) В случай, че до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието няма кворум, заседанието се провежда при наличния състав, ако той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 13.(1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание, когато се разглеждат общи или сходни въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 14.(1) Законопроекти, третиращи една и съща материя, се разглеждат заедно.
(2) Вносителят на законопроекта или на друг въпрос от дневния ред на заседанието, или негов представител, се изслушва първи.
(3) Законопроектите, внесени от Министерския съвет, се разглеждат с предимство.
(4) Комисията може да отложи с гласуване разискванията или вземането на решение по даден въпрос.
Чл.15. (1) С решение на Комисията могат да се създават подкомисии и работни групи по определени въпроси, както и обществени съвети от представители на неправителствени организации, които да консултират Комисията.
(2) Ръководителите и членовете на подкомисиите и на работните групи се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) В работата на подкомисиите и работните групи могат да бъдат канени и представители на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление, на научните среди, на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации и други, имащи отношение по разглеждания въпрос.
(4) Работните групи по ал. 2, в определен от Комисията срок, изготвят доклад по разглеждания въпрос, съдържащ предложение за становище на Комисията.
Чл.16.(1) Докладите на Комисията се правят от нейния председател или от определен от Комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от Комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл.17.(1) За заседанията на Комисията се води стенографски протокол, както и аудиозапис.
(2) Протоколите от заседанията на Комисията се подписват от нейния председател и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала.
(3) Протоколите от закритите заседания на комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по околната среда и водите, проведено на 25 май 2017 г.
§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по околната среда и водите.
Председател на Комисията
по околната среда и водите:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА