Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
04/12/2019 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 05.11.2019 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 05.11.2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2019 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 05.11.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите – г-н Красимир Живков – заместник-министър, г-жа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политики по изменение на климата“ и г-жа Светла Ангелова – главен експерт в същата дирекция; от Министерство на икономиката –г-н Желяз Енев – директор на дирекция ,,Икономическа политика“ и г-н Гриша Захариев – главен експерт в същата дирекция и представители на Българска асоциация „Металургична индустрия“.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Желяз Енев. Той поясни, че законопроектът въвежда механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. Условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското законодателство ще се регламентират чрез наредба на министъра на икономиката, която ще се прилага след нотифицирането и одобрението от Европейската комисия на предложения механизъм. Индустриалните отрасли и подотрасли, чиито предприятия могат да кандидатстват за помощ чрез механизма са определени в Приложение II на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г.
  Представителите на Министерство на околната среда и водите изразиха подкрепа за законопроекта и поясниха, че са участвали в работната група за разработването му. Посочиха, че приемането на законопроекта е крачка към преодоляване на неравностойно положение на нашата енергоинтензивна индустрия, тъй като другите държави-членки вече са въвели такива помощи.
  Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Ивелина Василева, Манол Генов, Джевдет Чакъров, Румен Георгиев и Антон Кутев.
  Повдигнати бяха въпроси, свързани със срока за предоставяне на помощи, който изтича в края на 2020 г. Как във времето ще бъдат изпълнени отделните стъпки по разработване на Наредбата, по нотифициране и одобрение от Европейската комисия на компенсационния механизъм и кога предприятията ще могат да получат съответните помощи. Беше поставен въпрос, каква е причината България да въвежда тези мерки едва сега, като се има предвид, че другите държави-членки вече са ги въвели. Както и кои сектори ще бъдат обхванати от възможността за предоставяне на помощи. Беше направено предложение Министерство на икономиката да предостави на Комисията по околната среда и водите финалния вариант на проекта на Наредба, в който ще бъдат разписани условията и редът за предоставяне на помощи на предприятията.
  Вносителите поясниха, че проектът на Наредба е готов и е на етап последно съгласуване в рамките на работната група. До момента механизмът за подпомагане не е въведен, тъй като в старата директива изискването не е императивно, а в случай, че държавите-членки желаят да въведат компенсационен механизъм, трябва да използват средства от държавния бюджет. Сега Директивата е променена, като държавите са задължени да въведат такъв механизъм и като източник на средствата са определени приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти емисии на парникови газове.
  Представителите на Българска асоциация „Металургична индустрия“ изразиха мнение, че за тях е важно да бъде въведен бързо механизма за подпомагане. Към момента са включени 13 икономически сектора, основно в областта на тежката химия и металургията, които са с най-голям дял на потребление на електрическа енергия. Очаква се Европейската комисия да продължи действието на механизма и след 2020 г., като ще се увеличи и броят на секторите, които ще могат да бъдат подпомагани, като към момента не е ясно от кои икономически области ще бъдат.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 05.11.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума