Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
18/12/2019 първо гласуване

  Относно: Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 2019 г., № 902-02-32, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2019 г.
  ДОКЛАД

  На свое заседание, проведено на 18 декември 2019 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 2019 г., № 902-02-32, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на околната среда и водите – г-жа Атанаска Николова – заместник-министър и г-н Владимир Ангелов – заместник-главен директор на главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Атанаска Николова. Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на Министерството на околната среда и водите за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за контрол замърсяването на въздуха.
  Срокът на действие на споразумението изтича на 28 декември 2019 г. Необходимо е удължаване на крайната дата на споразумението с пет месеца, а именно до 31 май 2020 г. Към момента двете основни дейности, свързани с разработване на националните програми са изпълнени. Удължаването е с цел изпълнение на последната дейност по Споразумението, свързана с повишаване на капацитета и институционалната координация и ангажираност. Налице са обективни причини за забавянето при изпълнение на графика към Споразумението. Втората от двете програми, а именно Националната програма за контрол замърсяването на въздуха е приета през месец септември тази година и е необходим период от време за обучение на институциите, местните власти, неправителствените организации, бизнеса и научните среди за адекватното прилагане на приоритетите в тези програми. Другата причина е свързана с избора на местни власти и новите екипи на местно ниво.
  Споразумението се финансира със средства от Европейските структурни и инвестиционни, предоставени чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Предвиденото изменение на споразумението не засяга общата бюджетна рамка на проекта и не изисква допълнително финансиране.
  По законопроекта отношение взе народният представител г-н Атанас Костадинов, който обърна внимание, че сроковете по отделните дейности се застъпват във времето и е необходимо да се следи по-стриктно от страна на Управляващия орган за спазването им. Беше поставен въпросът, това нова дейност ли е и от къде идва финансирането за нея.
  От страна на вносителите беше пояснено, че има логическа последователност при изпълнението на дейностите и сроковете са съобразени с тях. Дейността по т. 8 не е нова, а представлява последния етап по изпълнение на Споразумението. Съответно бюджета на проекта не се променя и не се добавят допълнителни средства.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите, с 15 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържали се”, подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 2019 г., № 902-02-32, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума