Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
25/02/2020 първо гласуване

  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители на 14.02.2020 г.
  На редовно заседание, проведено на 20.02.2020 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители на 14.02.2020 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на околната среда и водите: г-н Емил Димитров – министър; г-жа Силвия Димитрова – директор дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ и г-жа Михаела Доцова – директор дирекция „Правна“, както и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Ивелина Василева. Тя подчерта, че целта на внесеният законопроект е да се въведе максимална степен на сигурност, че всички мерки за недопускане на замърсяване и притеснения на хората за нерегламентирани практики при изгаряне на отпадъци могат да бъдат допуснати. Към момента българското законодателство транспонира в пълна степен европейското по оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС), включително и обхвата на Приложение 1 и Приложение 2 към Закона за опазване на околната среда. В обхвата на Приложение 1 са включени инвестиционните предложения, които подлежат на задължителна ОВОС, докато в Приложение 2 са включени тези, които подлежат на преценка. В Приложение 2 са инвестиционни намерения, касаещи изгаряне на отпадъци в количества до 100 тона на денонощие. В по-големи количества инвестиционните предложения са част от Приложение 1, т.е. предмет на задължителна ОВОС. Направените предложенията гарантират, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от техния капацитет, от това дали са за изграждане или за реконструкция и модернизация, ще преминават през процедурата по задължителна ОВОС. Друг важен момент е предложението ни и така наречените експериментални инсталации да подлежат на задължителна ОВОС. През изминалите две години това се е случвало само с едно съгласователно писмо от страна на компетентния орган, което не гарантира в достатъчна степен, че са отчетени всички възможни рискове и е осигурена добра защита на околната среда.
  Приемането на предложените текстове ще доведе до засилване на превантивния контрол, включително ще внесе успокоение сред обществото, което е силно притеснено от изнесените случаи, свързани с опасения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци или работа на инсталациите при непозволен режим. Чрез процедурата по задължителна ОВОС инвеститорът се задължава да направи детайлен анализ на потенциалните въздействия върху околната среда. Освен това се осигурява повече информираност, прозрачност и възможност на гражданите за участие при вземане на решенията, касаещи околната среда.
  Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов и Атанас Костадинов. Те изразиха подкрепа от страна на парламентарната група на БСП по внесения законопроект, като отбелязаха, че и сега действащото екологично законодателство е достатъчно за да се гарантира нормална работа в тези дейности, но поради липса на адекватен контрол е необходимо да се приемат по-строги изисквания към тях. Подчертаха, че считат, че не са обхванати мобилните инсталации за изгаряне на животински трупове и ще предложат текстове между първо и второ четене на законопроекта.
  Представителите на неправитествените организации също изразиха положително становище по законопроекта, като отбелязаха, че смятат че в обхвата на законопроекта не са включени инсталациите за оползотворяване, а само тези за обезвреждане, поради което една част от инсталациите ще бъдат изпуснати.
  Г-жа Василева поясни, че предложените текстове следват терминологията на Директивата за ОВОС, но е налице Ръководство на Европейската комисия относно обхвата на Анекс І и Анекс ІІ на Директивата по ОВОС, което дава тълкуване, че за целите на Директивата, терминът „обезвреждане“ включва и „оползотворяване“. При необходимост, с цел постигане на по-голяма яснота, текстовете ще бъдат преработени преди второ четене на законопроекта. По отношение на мобилните инсталации, г-жа Василева уточни, че счита, че предложените текстове обхващат всички хипотези, като разбира се, народните представители имат възможност да направят предложения по законопроекта.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите единодушно с 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното
  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 054-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова-Проданова и група народни представители на 14.02.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума