Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
25/01/2018 първо гласуване

  Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48 , внесен от Министерски съвет на 11.12. 2017 г.

  Вх.№ 853-11-1/01.02.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48 , внесен от Министерски съвет на 11.12. 2017 г.

  На заседание, проведено на 25.01.2018 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект за решение, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12. 2017 г.
  Проектът на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България се предлага за приемане от Народното събрание на основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 88, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 7, ал. 1, т.2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите: Николай Кънчев – зам.-министър и Ганя Христова – директор „Политики по околната среда” и от Министерски съвет: Георги Кръстев - секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
  Проектът за актуализиране на Стратегията за национална сигурност на Р България беше представен от г-н Георги Кръстев, който обърна внимание, че със Стратегията от 2011 г. се продължава възприемането на националната сигурност в по-широк контекст, който дори се разширява, като обхваща почти всички аспекти от живота на държавата, обществото и гражданите, а не се концентрира само върху традиционните изменения на сигурността – външна политика, отбрана и служби за сигурност. След 2011 г. и особено след 2013-2014 г. преди всичко в международен план, в средата на сигурност са настъпили сериозни промени, които са повишили нивото на несигурност в международните отношения. Това е наложило и промени в стратегическите концепции на НАТО и във вижданията на ЕС за състоянието на средата на сигурност, включително и за политиките, които трябва да се предприемат на съюзно ниво. Съществени изводи за необходимостта от изменения и допълнения в стратегията са били направени и в страната ни. През 2015 г., с влизането в сила на няколко закона, касаещи сектора за сигурност, е завършило нормативното уреждане на функциите на службите за сигурност и е била регламентирана самата система за защита на националната сигурност. Проектът за актуализиране на Стратегията за национална сигурност на Р България е изготвен като част от Програмата за управление на правителството на Р България за периода 2017-2021 г., като Консултативният съвет за национална сигурност на свое заседание на 30 май 2017 г. е изразил становище относно необходимостта от актуализиране на стратегията. Със заповед на министър-председателя от 6 юли 2017 г., междуведомствена работна група, с представители на всички министерства и редица ведомства, е подготвила проект за актуализиране на стратегията, който е бил подложен на поредица от обществени обсъждания. Проектът е бил представен и на форуми на неправителствени организации, включително и с участието на граждани и преди всичко на представители на академичната общност. Работната група е взела предвид постъпилите след обсъждането предложения и те са били отразени в проекта, представен пред Съвета по сигурността към МС на 10 ноември 2017 г. Проектът е преминал процедура на съгласуване преди разглеждане от МС за приемане на решение за неговото внасяне в Народното събрание. Г-н Кръстев отбеляза, че в сферата на околната среда и водите, в сравнение с текста от 2017 г. към Раздела „Политика за сигурност в отношенията човек – природа“ е добавен един текст, в който се казва, че „Република България продължава да работи за намаляване негативното въздействие на антропогенните фактори, както и да води адаптационна политика към последиците от изменението на климата.” В национални интереси, към жизнено важните са били включени защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и др. рискове и заплахи, а в другите важни интереси са били още гарантиране на енергийната сигурност, опазване на общественото здраве и опазването на околната среда.
  Зам.-министър Николай Кънчев, като член на работната група и представител на МОСВ допълни, че в Проекта на разглежданата актуализирана Стратегия, политиката по околна среда основно е обхваната в сектора „Политика за сигурност в отношенията човек – природа“. В тази връзка, политиката за сигурност е изразена чрез присъединяване към глобални или регионални инициативи и екологични проекти, насочени към подобряване качеството на околната среда и защита на екологичната сигурност. Като съществен аспект бе посочено предотвратяването, овладяването и преодоляването на последствия от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица, включително при наличие на заплахи за терористична дейност с използване на оръжия за масово унищожение. Той подчерта още, че България продължава да работи за намаляване на негативното въздействие на антропогенните фактори, както и да води адаптационна политика към последиците от измененията на климата. Защитата и повишаването на устойчивостта на населението остават приоритет, като съществен елемент е управлението на водните ресурси чрез междуинституционален механизъм за планиране, наблюдение и оценка. Не на последно място, в Стратегията е посочено запазването на околната среда и природните ресурси като един от националните интереси. Министерството на околната среда и водите съгласува без забележки представения Проект на актуализация на Стратегията за национална сигурност на Република България.
  Отношение по актуализираната стратегия взеха народните представители: Джевдет Чакъров, който предложи във връзка с някои екологични аспекти, проведения Консултативен съвет и за адекватност към настоящите реалности, да се отложи разглеждането на Стратегията, с оглед нейното допълване; Ерджан Ебатин, който допълни, че например в частта по отношение на кибератаките трябва по-задълбочен анализ, както и необходимост от разширение на актуализираната стратегия; Атанас Костадинов, който обяви, че основните предизвикателства за националната сигурност по отношение сектор „Околна среда” са добре маркирани, но доста на едро споменати. Освен последиците от предизвикателствата на изменението на климата и адаптацията към това, според него трябва да се види и по компоненти и фактори на околната среда това, което представлява евентуална заплаха за националната сигурност. Той обяви още, че ще бъде предложен конкретен текст по отношение например на Плановете за управление на риска от наводнения, в контекста на Плановете за управление на речните басейни.
  Г-н Георги Кръстев отговори и коментира направените изказвания, като посочи, че стратегията е макродокумент – основа за разработване на секторните стратегии за сигурност. По въпросите за киберсигурност от 2016 г. има достатъчно подробна стратегия, в която могат да намерят място предложенията. Г-н Кръстев обърна внимание, че по-лесно се прецизират секторните стратегии, които са оперативни документи, за разлика от националната стратегия, която се приема от Народното събрание.
  Председателят на Комисията Ивелина Василева посочи, че възприема изказването на народния представител Джевдет Чакъров като предложение по процедурен ред за отлагане на разглеждането на Стратегията, поради което го подложи на гласуване.
  С 6 гласа „за”, 12 „против” и без „въздържал се” предложението не беше прието.
  В последващо изказване, народният представител Джевдет Чакъров посочи конкретен текст, свързан с рискове за екологичната сигурност, произтичащи от неправомерна дейност и занижен контрол, което според него означава, че МОСВ не си върши работата.
  Г-н Кръстев отговори и коментира изказването, като посочи, че този текст не е оценка на работата на министерството и това, че има рискове не значи, че има неблагополучия. Рисковете са оценка на възможни негативни въздействия.
  Г-н Кънчев допълни коментара на г-н Кръстев, като посочи, че това не касае само МОСВ, а всички отговорни институции и че усилията на министерството са насочени в контролната и превантивна дейност.
  Председателят на Комисията Ивелина Василева благодари за изказванията, отправи питане за други мнения и въпроси, след което подложи на гласуване актуализираната Стратегия, при което, Комисията по околната среда и водите, с 12 гласа „за”, без ”против” и 6 ”въздържали се”, подкрепи проекта за решение и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, № 702-00-48, внесен от Министерски съвет на 11.12. 2017 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума