Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
08/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.

  Вх.№ 853-11-2/13.02.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.
  На заседание, проведено на 08.02.2018 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Велик Занчев – зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, капитан Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, г-н Валентин Йовев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите” в Министерството на околната среда и водите и г-жа Галина Балушева – гл. експерт в същата дирекция.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Занчев. Той посочи, че основна цел на законопроекта е въвеждане на изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г., за установяване на рамка за морско пространствено планиране в българското законодателство. В тази връзка всяка държава-членка следва в срок до 31 март 2021 г. да разработи морски пространствен план с обхват и съдържание, определен в националното законодателство. Със законопроекта се въвежда изискването за прилагане на морско пространствено планиране и съдържанието на понятието. Установява се органът, компетентен за прилагане на морското пространствено планиране и за изработване на Морски пространствен план на Р България и другите участници в процеса. Въвеждат се обхватът, задачите и съдържанието на Морския пространствен план на страната, задълженията за осигуряване на широк обществен достъп до проекта за него, редът за съгласуване, приемане и одобряване на този план и способите за осигуряване на последваща публичност.
  Господин Занчев посочи, че със законопроекта се предлага и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на пристанища и пристанищни обекти.
  Представянето беше допълнено от капитан Петров във връзка със създаването на наредба за аварийни дейности в пристанищните райони и морските пространства. Със законопроекта се предвижда възможност Министерският съвет, по предложение на трима министри (на транспорта, вътрешните работи и отбраната), да приеме национален план за търсене и спасяване, включително за мерки срещу разливи и др.


  В представянето на законопроекта взе участие и зам.-министър Йовев, който отбеляза, че МРРБ съгласува законопроекта без забележки. Той посочи, че Морският пространствен план не може да бъде изолиран от общия план на всички Черноморски територии, тъй като деградациите в Черно море засягат над 160 млн. души.
  Госпожа Тодорова посочи, че в рамките на процедурата МОСВ е съгласувало законопроекта с редакционни бележки, които са били приети. Тя отбеляза, че морското пространствено планиране, като елемент на Интегрираната морска политика, е свързано в голяма степен с устойчивото ползване на морската околна среда и нейното опазване, както и с прилагането на рамковата Директива за водите и Морската стратегия.
  Отношение по законопроекта взеха председателят на Комисията по околната среда и водите Ивелина Василева и народните представители Румен Георгиев, Атанас Костадинов и Манол Генов, като в отговор г-н Йовев даде допълнителни пояснения.
  Госпожа Ивелина Василева подчерта важността на законопроекта и отбеляза, че се върви към една платформа, която осигурява координиране на секторните политики в морските и крайморски територии. Тя посочи, че трябва да се работи във взаимодействие, имайки предвид изготвените два планови документа - План за управление на речния басейн и Морската стратегия на Република България.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите предлага (с 18 гласа „за”, без „против” и ”въздържали се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски съвет на 16.01.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума