Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
08/02/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.

  Вх.№ 853-11-3/13.02.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  Д О К Л А Д

  Относно: Първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.

  На заседание, проведено на 8.02.2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Велик Занчев – зам.-министър на транспорта, информационни технологии и съобщенията, капитан Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, г-н Валентин Йовев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите” в Министерството на околната среда и водите и г-жа Галина Балушева – гл. експерт в същата дирекция.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Занчев, който подчерта, че целта е да се одобри присъединяването на Република България към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти. Той посочи, че Конвенцията е в сила от 8.09.2017 г. и е инструмент, с който на международно ниво се осигурява хармонизиран подход при контрола, екологосъобразното управление и изхвърляне на баластните води от кораби. Осигурява се и механизъм за предпазване от разпространение на неместни организми за съответната морска среда, които могат да нанесат сериозни негативни последици от екологичен и икономически характер.
  Господин Занчев обърна внимание, че прилагането на Конвенцията налага допълване на определението „замърсяване на морската или речната среда”, съдържащо се в §2, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Заместник-министърът посочи и допълнителни обстоятелства, които са в подкрепа на присъединяването на Р България към Конвенцията. Така ще се подпомогне и изпълнението на мярка 16 „Разработване и прилагане на общ план за действие за ранно откриване, смекчаване и оценка на въздействието на неместни видове” от Морската стратегия на Р България, приета от Министерския съвет с Решение № 1111 от 2016 г.
  Госпожа Тодорова отбеляза, че МОСВ подкрепя и съгласува законопроекта. Тя подчерта необходимостта от ратифициране на Конвенцията и във връзка с приетата Морска стратегия на Р България, относно откриване и предприемане на действия срещу неместни видове. Тя посочи, че е изработена мониторингова програма за установяване на неместни видове, като част от мерките за постигане на добро състояние на морската околна среда.
  Отношение по предложения законопроект взеха председателят на Комисията по околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и народните представители Манол Генов и Румен Георгиев.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 20 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, единодушно подкрепи законопроекта и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума