Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
22/02/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 9.02.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  Вх.№ 853-11-4/23.02.2018 г.

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 9.02.2018 г.

  На заседание, проведено на 22.02.2018 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа законопроект за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 9 февруари 2018 г.
  На заседанието, от страна на МОСВ присъстваха: Красимир Живков - зам.-министър, Георги Михайлов – н-к отдел „Опазване чистотата на въздуха” и Деница Спасова – гл. експерт в отдел „Опазване чистотата на въздуха”.
  Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Красимир Живков, който посочи, че с Решение № 84 от 9 февруари 2018 г. на Министерския съвет в Народното събрание е внесено предложение за ратифициране на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. Монреалският протокол е ратифициран с Указ на Държавния съвет на 17 октомври1989 г. и влиза в сила от 18 февруари 1991 г., като в периода 1998 – 2002 г. са извършени още няколко ратификации - на Лондонските, Копенхагенските, Монреалските и Пекинските изменения. Г-н Живков обърна внимание, че по време на 28-та среща на страните по Монреалския протокол (Кигали, Руанда) през октомври 2016 г. е прието решение за изменение на Монреалския протокол (Изменението от Кигали), с което се въвеждат мерки за поетапното намаляване на производството и употребата на някои флуоровъглеводороди (HFC), целящи ограничаване въздействието на тези вещества по отношение на изменението на климата. Основните очаквани резултати от измененията от Кигали посочени от г-н Живков са: поетапното намаляване на производството и употребата на някой флуоро-въглероди с цел ограничаване на въздействието на тези вещества върху климатичните промени, като за държавите – членки на Европейския съюз, в това число и България, намаляването трябва да се извърши през периода 2019 г. – 2036 г. Към 2036 г. намалението на производството и употребата на флуоро-въглероди трябва да намалее с 85% спрямо базовата им стойност; въвеждане на лицензионни системи за внос и износ на HFC; извършване на мониторинг и докладване на количествата произвеждани и употребявани флуоро-въглеродни вещества; въвеждане на забрана на търговията с флуоро-въглероди на всички страни, които не са ратифицирали решенията от Кигали, която ще влезе в сила от 1 януари 2033 г. Г-н Живков обърна внимание, че с изключение на забраната за търговия през 2033 г., измененията в Кигали ще влезнат в сила от 1 януари 2019 г., тъй като броят на държавите, които са ратифицирали вече измененията, надвишава минималния брой, който е 20 и Европейският съюз е поставил условие тези изменения да бъдат приети от страните до края на 2018 г. Европейското законодателство по флуоро-съдържащите парникови газове установява по-строги изисквания по отношение на поетапното намаляване на флуоро-въглерода до 2030 г., като процентно, след 2030 г., ще бъде анализиран регламент № 517/ЕС/2014, за предприемане на конкретни мерки за намаляването след 2030 г. Зам.-министърът посочи още, че компетентен орган по измененията и решенията от Кигали е министърът на околната среда и водите, като не се предвиждат промени в националното законодателство за транспониране на Регламент 517/2014 г. и няма да бъдат засегнати предприятията, търговците, вносители, износители, производители, сервизни техници, фирми, както и оператори на оборудване с транспонирането на тази Директива.
  Отношение по законопроекта взеха народните представители: Атанас Костадинов, който посочи, че последователните, поетапни и усърдни действия на озоновия Секретариат на ЮНЕП дават резултати, държавите вече стъпват на задължителната законова рамка и тези промени трябва да бъдат подкрепени; Ивелина Василева, която обърна внимание, че усилията на организацията към ООН са изключително ефективни през годините и вече дават резултат и такъв документ няма как да не бъде подкрепен. Тя зададе и въпрос относно въздействието върху бизнеса и тяхното становище, както и за финансовото въздействие по отношение на членския внос по Монреалския протокол, получил отговор от г-н Живков; Румен Георгиев, който зададе въпрос относно включването на темата в Дневния ред на Европредседателството, получил отговор от г-н Живков, че няма такива ангажименти и допълнен от г-н Михайлов, че по-голяма част от страните членки вече са ратифицирали измененията; Николай Пенев зададе въпрос относно ангажиментите по мониторинг и контрол, получил отговор от г-н Живков.
  След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по околната среда водите с 18 гласа „за”, без „против” и ”въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, № 802-02-5, внесен от Министерски съвет на 9.02.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума