Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
02/05/2017 първо гласуване

  ОБОБЩЕН ДОКЛАД
  Относно: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите
  ОБОБЩЕН ДОКЛАД
  Относно: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  На заседание, проведено на 26.04.2018 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите - Красимир Живков - заместник-министър, Иван Ангелов –директор „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването” и Елена Чобанова-държавен експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества”; от Министерство на икономиката - Лъчезар Борисов-заместник-министър; от Министерство на отбраната – генерал Атанас Запрянов – заместник министър и Андонета Якимова-държавен експерт в Правно-нормативна дирекция и от Министерство на земеделието, храните и горите - д-р Димитър Димитров –държавен експерт в дирекция „Политики в агрохранителната верига”.
  От името на вносителя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Живков, който посочи, че законопроектът се предлага във връзка с необходимостта от въвеждане на мерки за прилагане на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак. Заместник-министърът обърна внимание, че се определят контролните правомощия на министъра на околната среда и водите във връзка с прилагането на Регламент (ЕС)№ 2017/852 (с изключение на мерките, свързани с опазване на човешкото здраве) и се въвеждат мерки и условия относно ограничения по отношение на вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато. Той допълни още, че в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Измененията в ЗООС са необходими с цел отменяне на мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак, който се отменя считано от 1 януари 2018 г., а измененията в ЗУО са необходими с цел въвеждане на санкции, свързани с нарушаване на разпоредбите за управлението на отпадъци от живак.Г-н Живков подчерта, че въвеждането на мерки и условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 2017/852 относно живака е допълнителен инструмент за осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения. Той обяви, че предложеният законопроект не се очаква да доведе до пряко въздействие върху държавния бюджет, като относно проекта са проведени обществено обсъждане и съгласуване с други ведомства съгласно изискваната процедура, като обосновани бележки са отразени в законопроекта, включително тези от Министерство на здравеопазването.
  От името на вносителя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г. и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Лъчезар Борисов. Той разясни,че Министерският съвет успоредно внася изменения в един и същи Закон чрез два различни законопроекта поради различна компетентност на отговорните ведомства. Той поясни, че съвносители са заедно с Министерството на отбраната и обърна внимание, че голяма част от законопроектите, които внася Министерството на икономиката, са свързани с намаляване на административната тежест. В случая, това е законопроект, който едновременно е свързан със синхронизация с европейското законодателство и с намаляване на административната тежест. Г-н Борисов поясни, че става дума за синхронизация с Регламент на Европейския парламент № 1907 от 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В определени случаи той допуска определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато е необходимо да бъдат освободени от съответни режими, когато това е в интерес на отбраната.
  Предложеният ЗИД на Закона предвижда освобождаването от задължения, произтичащи от Регламента, да се осъществява чрез издаване на разрешения и компетентният орган, който ще издава разрешенията е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Това е и органът, който издава лицензиите на компаниите, които търгуват със стоки с възможна двойна употреба, свързана с отбраната. Г-н Борисов поясни, че в Законопроекта са разписани задълженията на лицата, които ще получат разрешенията за освобождаване, като се въвежда административно-наказателна отговорност при неспазване на изискванията. Предвидено е да има и наредба за работата, която ще бъде издадена от Министерския съвет, като са предвидени и санкции за тези, които не спазват ангажиментите си. Разпоредбите са в съответствие с Кодекса за изключенията, свързани с отбраната по същия регламент.
  Отношение по законопроекта взеха: заместник-министър Атанас Запрянов, който обяви, че внесеният законопроект създава една национална процедура за дерогация на определени дялове от регламента REACH за целите на отбраната. Той добави още, че първо, с това се постига опазване на тайната за някои бойни припаси и взривни вещества, които имаме на въоръжение в нашата армия и второ, опазва се технологичната тайна за производството, за целите на отбраната, от българската отбранителна индустрия на определени бойни средства, като тази дерогация по никакъв начин не води до намаляване грижата за здравето и околната среда. Г-н Запрянов отбеляза, че за съжаление, България не се е възползвала досега да дерогира и да има изключения от него, в резултат на което нашите фирми и оператори са задължени с големи бюрократични изисквания да попълват информация и по този начин може да изтече и информация за техните технологии. Зам.министърът допълни, че има критерии, които ще бъдат спазени за прилагането на дерогацията по Регламента на REACH, в интерес на отбраната и, че има вещества, които не могат да бъдат заменени, просто те са част от технологичния процес. В заключение, той отбеляза, че Министерството на отбраната смята, че този законопроект е в интерес както на отбраната на страната, така и на отбранителната ни индустрия; Заместник – министър Живков, от страна на Министерството на околната среда и водите обяви, че подкрепят законопроекта, нямат противоречия и са го съгласували в проведената процедура за това.
  След дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите:
  1. с 18 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” единодушно подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и
  2. с 18 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” единодушно подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г. и изрази следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума