Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
07/06/2018 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-41, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 11.05.2018 г.
  ВХ № 853-11-12/11.06.2018
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите
  Д О К Л А Д

  Относно: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-41, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 11.05.2018 г.

  На заседание, проведено на 7 юни 2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-41, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 11.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Симеонов – вицепремиер по икономическата и демографската политика; от МОСВ: г-н Красимир Живков- зам.-министър, г-н Иван Ангелов – директор „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването, г-жа Мария Ченкова от същата дирекция, г-жа Росица Карамфилова – началник отдел „Стратегии и програми за околната среда, г-жа Стела Тодорова – началник отдел „Натура 2000 и защитени територии”; от МЗ: д-р Светлана Йорданова – зам.-министър и от МРРБ: г-жа Иванка Виденова – директор „ВиК” и г-жа Весела Станчева – ст. експерт в същата дирекция.
  От името на вносителите, г-н Александър Ненков представи законопроекта и мотивите за неговото приемане, като обърна внимание, че той е подготвен със съдействие на представители на МРРБ. Г-н Ненков подчерта, че проблемът е доста отдавна, но се изостря със законовите промени от 2001 г., като с предложените промени се цели попълване на празнота в нормативната уредба, с което ще се съкратят сроковете за реконструкция на остарелите ВиК системи, и ще се даде възможност за реализация на обекти с финансова подкрепа на фондовете на Европейския съюз. Той посочи още, че със законопроекта се постига уеднаквяване на разпоредби на Закона за устройство на територията и актове по неговото прилагане с разпоредби на Закона за водите, като още веднъж подчерта значението относно ускоряването на реконструкции и подмяна на остарели водопроводи и канализационни колектори, включително на територията на повече от една община.
  Отношение по законопроекта взеха: г-жа Виденова от МРРБ, която потвърди, че се отстранява пропуск в нормативната уредба относно съществуващи водопроводи и канализационни колектори, като за тези след 2001 г. режимът е уреден. С промените ще се даде възможност за своевременно отстраняване на аварии, както и за извършване на реконструкции и подмяна на остарели водопроводи и канализационни колектори, имащи най-спешна нужда от това; народният представител Манол Генов, който обяви подкрепа на законопроекта, като зададе въпрос относно съответствието със съществуващи нормативни актове, получил отговор от г-жа Виденова и председателят на комисията г-жа Ивелина Василева, която подчерта значението на законопроекта и ползата от него в приноса за изпълнение на проекти за разширение и модернизация на ВиК системите.
  След приключване на дискусията и проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, подкрепи законопроекта и прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-41, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 11.05.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума