Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
ПРОТОКОЛ № 57
На 18 юни 2020 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по околната среда и водите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по околната среда и водите, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Ивелина Василева.

* * *

ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости! Има кворум и откривам редовното заседание на Комисията по околната среда и водите.
Организирахме това заседание, за да разгледаме внесения във вторник след обяд за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, за това се извинявам за краткото предизвестие, на Ваше внимание съм предложила дневния ред с една единствена точка:
1. Представяне и обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 12 юни 2020 г.
Има ли други предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Приема се единодушно.
На заседанието днес присъстват представители на Министерството на земеделието, храните и горите: господин Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите; господин Николай Роснев – заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, госпожа Любина Донкова – началник отдел в Българска агенция по безопасност на храните, госпожа Мария Томалиева – главен експерт в Българска агенция по безопасност на храните и госпожа Бойка Самарджиева – юрисконсулт в Българска агенция по безопасност на храните.
От Министерството на околната среда и водите: господин Николай Цветков – държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“.
Пристъпваме към точка първа от дневния ред:

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА, № 002-01-20, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 12 ЮНИ 2020 Г.

Уважаеми господин Заместник-министър, имате думата, за да представите Законопроекта.
ЯНКО ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, необходимостта от промени в Закона за защита на растенията са продиктувани от влезли в сила два регламента и ако ми позволите, аз съвсем накратко ще спомена кои са те. Става въпрос за Регламент 2016/2031 – Защитни мерки срещу вредителите по растенията, с които се установява нов защитен здравен режим в Европейския съюз, който е насочен към превенция на етап – предварителна оценка на риска и управление на риска в подкрепа на прилаганите мерки.
И на Регламент 2017/625 – за здравето на растенията, който стана част от общата рамка за организиране на официалния контрол и други официални дейности по агрохранителната верига. Така че в областта на здравето на растенията с измененията и допълненията, които се предлагат, имат за цел да хармонизират нашето действащо законодателство – закона, който е издаден преди влизането в сила на тези регламенти както и на една Директива 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г., която е за изменение и допълнение на Директива 2009/128 на Европейския парламент по отношение на установяване на хармонизирани показатели за риска и необходимостта от въвеждане на нова актуализация на съществуващите разпоредби в националното законодателство.
Това са най-общо мотивите, с които ние предлагаме тези промени, изменения и допълнения в Закона, разбира се, няма никакви изменения в другите части, в които нормално се осъществява дейността по контрола. Това е накратко, ако има въпроси, екипът е на разположение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря, уважаеми господин заместник-министър! Разбираме, че основните цели на този законопроект са свързани с хармонизиране на законодателството.
От гледна точка на компетенциите на Министерството на околната среда и водите, моля, за становище от господин Цветков.
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, МОСВ е участвало в подготовката на Проекта в рамките на своята компетентност и считаме, че той ще постигне всички цели, които са подробно описани в мотивите към него, поради което подкрепяме законопроекта в неговата цялост. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря и аз, уважаеми колеги имате думата за въпроси, изказвания. Няма. Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 002-01-20, внесен от Министерски съвет на 12 юни 2020 г.
Който е „за“ приемането на Законопроекта на първо гласуване, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се няма.
Законопроектът се приема на първо четене.
Благодаря, уважаеми колеги, уважаеми гости, хубав ден на всички !
Закривам заседанието на Комисията по околната среда и водите.

(Закрито в 11,10 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелина Василева


Стенограф:
Елеонора Богданова
Форма за търсене
Ключова дума