Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
E-mail: ktits@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 212
Телефон: 00359 2 9392571;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО
ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


Чл. 1. С тези правила се урежда редът за работата на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, наричана по-нататък „Комисията”.

Чл. 2. (1) Комисията се състои от двадесет и един народни представители, в това число председател и трима заместник-председатели, избрани от Народното събрание.
(2) Административното, деловодното, организационно – техническото и експертното подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от служителите, назначени на работа в Комисията.

Чл. 3. (1) Комисията:
1. разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други материали, разпределени й от председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях;
2. провежда изслушвания по въпроси от нейната компетентност, съгласно разпоредбите на чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прави оценка на прилагането и ефективността на законите, по които е била водеща комисия, провежда периодични срещи с ръководствата на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към тяхното прилагане, изготвя анализи и предложения, участва чрез свои представители в различни дискусионни форуми, свързани с прилагането на съответното законодателство;
3. осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразно и законосъобразно изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз;
4. ежемесечно получава информация от ресорните министри за промени в проектите и актовете на институциите на Европейския съюз в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Комисията може да образува от своя състав подкомисии, работни групи, както и обществени съвети от представители на граждански организации и движения, които проучват и подготвят становища, доклади и предложения по конкретни проблеми.

Чл. 4. (1) Ръководството на Комисията организира работата й въз основа на информацията и материалите, постъпващи или разпределени в Комисията.
(2) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание заедно с проект на дневен ред.
(3) Председателят на Комисията:
1. свиква и ръководи заседанията й;
2. поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с председателя и заместник-председателите на Народното събрание, както и с ръководствата на другите комисии;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с другите ведомства, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на Комисията;
4. осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) При отсъствие на председателя й, заседанието на Комисията се ръководи от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 5. (1) Редовните заседания на Комисията се провеждат веднъж седмично, в сряда от 14.30 часа. При необходимост, могат да се провеждат и извънредни заседания.
(2) Дневният ред, часа и мястото на заседанията се определят от председателя на Комисията.
(3) Дневният ред, часа и мястото на редовните заседания на Комисията се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, най-малко два дни преди тяхното провеждане.
(4) Материалите за заседанията се предоставят на членовете на Комисията, като се изпращат на електронната им поща (е-mail). В деня на заседанието материалите се предоставят и на хартиен носител на членовете на Комисията, заявили желание за това.
(5) При необходимост денят или часът на заседанията могат да се променят от председателя на Комисията. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин за промяната в деня и часа на заседанията.
(6) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, като включените в дневния ред материали могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.
Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията са с продължителност до два часа. Комисията може да приеме решение за удължаване на съответното заседание.
(2) Заседанията на Комисията са открити. По решение на Комисията заседанието й може да се излъчва и в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(3) Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
(4) Заседанията на Комисията се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение Комисията може да реши да проведе заседания и извън столицата.
(5) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(6) За участие в заседанията на Комисията се канят представители на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(7) Всеки член на Комисията може да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(8) Представители на граждански, синдикални, съсловни, браншови и други организации могат да заявят желанието си да бъдат поканени да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на Комисията най-късно предишния ден преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища, както и да вземат участие в разискванията по разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват.

Чл. 7. (1) Председателят на Комисията открива заседанието, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от осем от членовете й.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник-председател.
(3) При напускане на заседанието преди неговото приключване членовете на Комисията могат да декларират своя вот по разглежданите законопроекти пред председателя или упълномощения заместник-председател.
(4) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 8. (1) За заседанията на Комисията се води стенографски протокол, както и аудиозапис.
(2) Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола.
(3) Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала.

Чл. 9. (1) Докладите и становищата на Комисията се представят в пленарно заседание от председателя на Комисията или от определен от него заместник-председател. По изключение докладите и становищата на Комисията могат да бъдат представени и от член на Комисията, когато председателят и заместник - председателите отсъстват от пленарното заседание.
(2) Докладите и становищата на Комисията от откритите заседания се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на Комисията, проведено на 25 май 2017 г.