Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/02/2019 второ гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 г.
  ПРОЕКТ!
  II гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

  (Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  Преди § 1 се създава нов §……:
  „§ ... В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  „4. изработва и координира държавната политика в областта на обществения транспорт съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт и Пакет Мобилност 2;".
  2. Досегашните т. 4 - 9 стават съответно т. 5 - 10.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  Преди § 1 се създава нов §……:
  § ... В чл. 6 се създава ал. 8:
  „(8) Изпълнителната агенция „Железопътна администрация" е с правомощия на одитен орган в железопътния транспорт на управителя на инфраструктурата, операторите на обслужващи съоръжения и железопътните превозвачи, изпълняващи договор за задължение за обществена превозна услуга на пътници.“.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „до обслужващите съоръжения и до услугите, предоставяни в тях“;
  б) създава се т. 2а:
  „2а. упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензията или разрешението, по време на срока на тяхната валидност;“
  в) създават се нови т. 5–12:
  „5. издава разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
  6. издава, подновява, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
  7. упражнява надзор за съответствието на съставните елементи на оперативна съвместимост със съществените изисквания, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
  8. издава, подновява, изменя и отнема удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура или единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;
  9. издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лица, отговорни за поддържане на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;
  10. издава, подновява, изменя и отнема свидетелства за управление на локомотив съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 година относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 13/1 от 19 януари 2010 г.);
  11. извършва мониторинг на регулаторната рамка за безопасност, включително на системата от национални правила, и предприема необходимите мерки при неспазването й или предлага промени в нея;
  12. упражнява надзор на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността;“
  г) създава се т. 13:
  „13. упражнява надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на поддръжката;“
  д) досегашните т. 5–12 стават съответно т. 14–21 и в т. 19 след думите „железопътни услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и на дейностите на управителите на железопътна инфраструктура по чл. 116, ал. 5“.
  2. В ал. 2 думите „локомотивните машинисти“ се заменят със „свидетелствата за управление на локомотив“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ води:
  1. Национален регистър на превозните средства, който отговаря на общите спецификации за националните регистри на превозните средства, приети от Европейската комисия;
  2. Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми;
  3. Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.“
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Функциите по ал. 1 не могат да се прехвърлят на управител на железопътната инфраструктура, железопътно предприятие или на орган, възлагащ обществени поръчки в железопътния транспорт.“
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §1:
  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „до обслужващите съоръжения и до услугите, предоставяни в тях“;
  б) създава се т. 2а:
  „2а. упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензията или разрешението, по време на срока на тяхната валидност;“
  в) създават се нови т. 5–12:
  „5. издава разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
  6. издава, подновява, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
  7. упражнява надзор за съответствието на съставните елементи на оперативна съвместимост със съществените изисквания, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;
  8. издава, подновява, изменя и отнема удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура или единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;
  9. издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лица, отговорни за поддържане на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;
  10. издава, подновява, изменя и отнема свидетелства за управление на локомотив съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 година относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 13/1 от 19 януари 2010 г.);
  11. извършва мониторинг на регулаторната рамка за безопасност, включително на системата от национални правила, и предприема необходимите мерки при неспазването й или предлага промени в нея;
  12. упражнява надзор на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността;“
  г) създава се т. 13:
  „13. упражнява надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на поддръжката;“
  д) досегашните т. 5 – 9 стават съответно т. 14 - 18;
  е) досегашната т. 10 става т. 19 и в нея след думите „железопътни услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и на дейностите на управителите на железопътна инфраструктура по чл. 116, ал. 5“;
  ж) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 20 и 21.
  2. В ал. 2 думите „локомотивните машинисти“ се заменят със „свидетелствата за управление на локомотив“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ води:
  1. Национален регистър на превозните средства, който отговаря на общите спецификации за националните регистри на превозните средства, съгласно акт на Европейската комисия;
  2. Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми;
  3. Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.“
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Функциите по ал. 1 не могат да се прехвърлят на управител на железопътната инфраструктура, железопътно предприятие или на орган, възлагащ обществени поръчки в железопътния транспорт.“
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

  § 2. Създава се чл. 8б:
  „Чл. 8б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ сключва споразумение за сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ, L 138/1 от 2016 г.) във връзка с издаването на разрешения и сертификати по този закон.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §2:
  § 2. В глава първа се създава се чл. 8б:
  „Чл. 8б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ сключва споразумение за сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ, L 138/1 от 26 май 2016 г.) наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/796“, във връзка с издаването на разрешения и сертификати по този закон.“

  § 3. В чл. 9, ал. 3 след думите „Националната компания „Железопътна инфраструктура“ е“ се добавя „основен“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 - 3:
  „(2) Дейностите по ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7 са основни функции на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и не могат да се прехвърлят.
  (3) Управителят на железопътната инфраструктура притежава организационна и управленска независимост по отношение на основните функциите в границите, определени с този закон и приложимото законодателство.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ няма право да предоставя по какъвто и да е начин заеми на железопътни предприятия. Железопътни предприятия нямат право да предоставят заеми по какъвто и да е начин на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  В § 4, т. 1 в текста на създаваната нова ал. 2 думите „3, 4, 6 и 7" се заменят с „3 -7“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 - 7 са основни функции на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и не могат да се прехвърлят.
  (3) Управителят на железопътната инфраструктура има организационна и управленска независимост по отношение на функциите по ал. 2.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ няма право да предоставя заеми на железопътни предприятия. Железопътни предприятия нямат право да предоставят заеми на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

  § 5. В чл. 20 се създава ал. 3:
  „(3) За лицата по ал. 2 се прилагат съответно изискванията по чл. 13, ал. 3 и 4.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави - членки на Европейския съюз, като участва в мрежа на основните управители на железопътна инфраструктура. Дейността на мрежата се координира от Европейската комисия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 25, ал. 5 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 4, 5 и 6“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 29, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  „7. определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на удостоверение за безопасност на управители на железопътната инфраструктура и на единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в Република България;“.
  2. Създава се т. 7а:
  „7а. определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на сертификат на лице, отговорно за поддържане на превозни средства, и на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства;“.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Уводното изречение се изменя така: „В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:", а сегашният текст на § 8 става негова т. 2.
  2. Създава се т. 1:
  „1. В ал. 1 в изречение второ текстът след думата „европейските“ до края на изречението се заменя с „мултимодални коридори, определени с Регламент (ЕС) 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думите „лицензирани железопътни превозвачи“ се добавя „по чл. 37, ал. 7“;
  б) след думите „които притежават“ се добавя „единен“.
  2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
  „Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право на достъп до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия.“
  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави - членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.
  (4) Заявителят на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване на превоз на пътници по ал. 3 уведомява за планираната услуга Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не по-късно от 18 месеца преди влизането в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява в срок до 10 дни всеки компетентен орган, който е възложил обществени услуги за железопътен превоз на пътници по този маршрут, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договор за обществени услуги за железопътен превоз по маршрута на планираната услуга.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 7“, а след думите „при наличие на“ се добавя „единен“.
  6. Алинеи 5 и 6 се отменят.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  § 9, т. 3 в текста на създаваната нова ал. 4 в изречение първо думите „работното разписание“ се заменят с „графика за движение на влаковете“, а местоимението „което“ се заменя с „който".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9:
  § 9. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „превозвачи, които притежават сертификат за безопасност“ се заменят с „превозвачи по чл. 37, ал. 7, които притежават единен сертификат за безопасност“.
  2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право на достъп до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия.“
  3. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
  „(3) Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави - членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.
  (4) Заявителят на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване на превоз на пътници по ал. 3 уведомява за планираната услуга Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не по-късно от 18 месеца преди влизането в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява в срок до 10 дни всеки компетентен орган, който е възложил обществени услуги за железопътен превоз на пътници по този маршрут, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договор за обществени услуги за железопътен превоз по маршрута на планираната услуга.“
  (5) Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. 3.
  (6) Достъпът по ал. 5 се осъществява при наличие на единен сертификат за безопасност, договор за застраховка "Гражданска отговорност" и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“

  § 10. Създава се чл. 31а:
  „Чл. 31а. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора. Оценката на икономическото равновесие се извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (OB, L/ 294 от 21 ноември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795”.
  (2) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва обективен икономически анализ по критериите, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795, за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено.
  (3) Анализът по ал. 2 се извършва след отправено до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ искане, представено в срок до един месец след получаване на информацията относно планираната услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.
  (4) Искането по ал. 3 може да бъде отправено:
  1. от органа, възложил договора за обществена превозна услуга;
  2. от управителя на железопътната инфраструктура;
  3. от железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга.
  (5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да поиска допълнителна информация от подалия искането по ал. 3 в срок до един месец от неговото постъпване, като определя срок за предоставяне на тази информация. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ започва консултации с всички заинтересовани страни по ал. 4 в срок един месец от получаването на искането. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение по искането, с което определя дали икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга е нарушено, в срок до шест седмици от получаването на цялата необходима информация.
  (6) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява всички заинтересовани страни за решението по ал. 5 и за условията, при които може да бъде поискано преразглеждането му.
  (7) В срок до един месец след уведомяването за решението по ал. 5 може да бъде поискано преразглеждането му:
  1. от органа, възложил договора за обществена превозна услуга;
  2. от управителя на железопътната инфраструктура;
  3. от железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга;
  4. от железопътния превозвач, който е поискал достъп по чл. 31, ал. 4.
  (8) Въз основа на решението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение относно планирана услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4, с което правото на достъп до железопътната инфраструктура се предоставя, изменя се, предоставя се само при определени условия или се отказва.
  (9) Решението по ал. 8 може да бъде обжалвано пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10:
  § 10. Създава се чл. 31а:
  „Чл. 31а. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора. Оценката на икономическото равновесие се извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (OB, L/5 294 от 21 ноември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795”.
  (2) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва обективен икономически анализ по критериите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795, за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено.
  (3) Анализът по ал. 2 се извършва след направено искане до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, представено в срок до един месец след получаване на информацията относно планираната услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.
  (4) Искането по ал. 3 може да бъде направено от:
  1. органа, възложил договора за обществена превозна услуга;
  2. управителя на железопътната инфраструктура;
  3. железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга.
  (5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да поиска допълнителна информация от подалия искането по ал. 3 в срок до един месец от неговото постъпване, като определя срок за предоставяне на тази информация. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ започва консултации с всички заинтересовани страни по ал. 4 в срок един месец от получаването на искането. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение по искането, с което определя дали икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга е нарушено, в срок до шест седмици от получаването на цялата необходима информация.
  (6) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява всички заинтересовани страни за решението по ал. 5 и за условия, при които може да бъде поискано преразглеждането му.
  (7) В срок до един месец след уведомяването за решението по ал. 5 може да бъде поискано преразглеждането му от:
  1. органа, възложил договора за обществена превозна услуга;
  2. управителя на железопътната инфраструктура;
  3. железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга;
  4. железопътния превозвач, който е поискал достъп по чл. 31, ал. 4.
  (8) Въз основа на решението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение относно планирана услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.
  (9) Решението по ал. 8 може да бъде обжалвано пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  Създава се § 10а:
  „§ 10а. Създава се чл. 31б:
  „Чл. 31б. С цел защита на обществения интерес в условията на либерализиран транспортен пазар на пътници, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създава Координационен съвет по въпросите на обществения железопътен и автобусен транспорт за координация на разпоредбите на този закон, Закона за автомобилните превози и Пакет за мобилност.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 11. В чл. 33 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 пред думата „сертификат“ се добавя „единен“.
  2. В ал. 3 думите „в съответствие с приетия график за движение на влаковете в срок до влизането в сила на графика“ се поставят в скоби и накрая на текста се добавя „и при промяна на нормативната уредба“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
  § 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „и при промяна на промяна на действащото законодателство“.

  § 12. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“.
  2. В ал. 3:
  а) думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“;
  б) думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 8“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12:
  § 12. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“.
  2. В ал. 3 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.

  § 13. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. В ал. 8 след думите „за преразглеждане на“ се добавя „изпълнението на условията, при които е получена“ и след думата „лицензията” се поставя запетая.
  3. Създават се нови ал. 9 и 10:
  „(9) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ разглежда заявлението по ал. 8 и приложенията към него и в срок до един месец от получаването му информира заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят.
  (10) В случай че в заявлението по ал. 8 или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани непълноти или нередовности, на кандидата се определя срок 10 работни дни за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация.“
  4. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) След предоставяне на доклад от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ органът по ал. 1 се произнася с мотивирано решение по заявлението в най-кратък срок, но не повече от три месеца от датата на представяне на цялата документация и на съответната информация, включително на допълнително изисканите документи по ал. 10. Решението се съобщава незабавно на лицето, кандидатстващо за лиценз.
  (12) Лицензия не се издава, когато не са спазени изискванията на чл. 38, не са предоставени необходимите документи, определени в наредбата по чл. 40, или при неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 10. Отказът да се издаде лицензия, както и отнемането на лицензията в случаите по чл. 42 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  5. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 13 и 14.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, като в т. 4, относно ал. 11 думата „незабавно“ се заличава.

  § 14. В чл. 38, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „търговец“ се поставя запетая и се добавя „установен в Република България“.
  2. В т. 3 думата „електрически“ и абревиатурата „ЕМВ“ и скобите пред и след нея се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14:
  § 14. В чл. 38, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „търговец“ се поставя запетая и се добавя „установен в Република България“.
  2. В т. 3 думите „електрически мотрисен влак (ЕМВ)“ се заменят с „мотрисен влак“.

  § 15. В чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „ж“ думите „ал. 4“ се заменят
  с „ал. 10“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 45, ал. 1“.
  2. В ал. 3:
  а) думите „изискването по ал. 2, т. 2“ се заменят със „система за доброволно сертифициране за изпълнение на функции по поддържане”;
  б) създава се изречение второ:
  „Сертификатът на лице, което изпълнява функции по поддържане, се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ след подаване от изпълнителя на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.”
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато изпълнителят по чл. 45, ал. 5 не притежава сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане, лицето по чл. 45, ал. 1 прилага доказателства как се изпълняват всички изисквания по отношение на функциите, които решава да възложи на изпълнителя по чл. 45, ал. 5.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „заявлението“ се добавя „по ал. 1 и ал. 3“, а след думите „сертификата за поддържане на превозните средства“ се добавя „и сертификата за функции по поддържане“.
  5. Създава се нова ал. 6:
  „(6) При констатиране на непълноти и нередовности в заявлението по ал. 1, ал. 3 или в приложените към тях документации Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на непълнотите и нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  7. Създава се ал. 8:
  „(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с решение по заявлението по
  ал. 1 или 3 не по-късно от четири месеца, след като кандидатът представи цялата необходима информация и документи, включително изисканите допълнително по ал. 6. Условията и редът за издаване на сертификат по чл. 46, ал. 1 и на сертификат по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“
  8. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16:
  § 16. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 45, ал. 1“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите, когато лицето по ал. 1 възлага изпълнението на част от функциите по поддръжка на друг изпълнител, за него се прилага система за доброволно сертифициране за изпълнение на функции по поддържане. Сертификатът на лице, което изпълнява функции по поддържане, се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ след подаване от изпълнителя на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Условията и редът за издаване на сертификат по чл. 46, ал. 1 и на сертификат по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато изпълнителят по чл. 45, ал. 5 не притежава сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане, лицето по чл. 45, ал. 1 прилага доказателства как се изпълняват всички изисквания по отношение на функциите, които решава да възложи на изпълнителя по чл. 45, ал. 5.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „заявлението“ се добавя „по ал. 1 и ал. 3“, а след думите „сертификата за поддържане на превозните средства“ се добавя „и сертификата за функции по поддържане“.
  5. Създава се нова ал. 6:
  „(6) При констатиране на непълноти и нередовности в заявлението по ал. 1 или ал. 3, или в приложените към тях документации Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на непълнотите и нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  7. Създава се ал. 8:
  „(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с решение по заявлението по ал. 1 или 3 не по-късно от четири месеца, след като кандидатът представи цялата необходима информация и документи, включително изисканите допълнително по ал. 6.
  8. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.

  Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 17:
  §17. В чл. 46б, т. 1, буква „в“ думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“ .
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  §17. В чл. 46б, т. 1, буква „в“ думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“ .

  § 17. В чл. 50, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
  1. Навсякъде думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“.
  2. Думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 7“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става §18:
  § 18. В чл. 50, ал. 1, т. 1 навсякъде думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  Създава се § 17а:
  „§ 17а. В чл. 54 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Възлагането на обществени превозни услуги се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламенти и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 18. В чл. 67, ал. 1 се създава изречение второ: „При предоставяне на последователни железопътни услуги за превоз от един или няколко железопътни превозвача се издава директен билет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става §19.

  § 19. В чл. 114, ал. 1 се създава изречение трето: „Разпорежданията на дежурния ръководител са задължителни за всички работници, свързани непосредствено с движението на влаковете в гарата.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става §20.

  § 20. В чл. 115а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „железопътната инфраструктура и подвижният състав“ и скобите пред и след тях се заличават.
  2. В ал. 3 думите „в наредбата по чл. 5, т. 2“ се заменят с „в делегирани актове на Европейската комисия“.
  3. В ал. 5 думите „лица за оценяване“ се заменят с „лица за оценяване (нотифицирани органи)“.
  4. В ал. 6 думите „лица за оценяване“ се заменят с „лица за оценяване (определени органи)“.
  5. Алинея 7 се отменя.
  6. Създава се ал. 8:
  „(8) Лице за оценяване по ал. 5 – нотифициран орган, може да бъде и определен орган за извършване на оценка по национални правила съгласно ал. 6, след като е получило разрешение по чл. 115б, ал. 2. В този случай целият процес на проверка – за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми или за пускане на пазара на превозни средства, може да се извърши от един орган за оценка на съответствието.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става §21:
  § 21. В чл. 115а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „(железопътната инфраструктура и подвижният състав)“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „наредбата по чл. 5, т. 2“ се заменят с „делегирани актове на Европейската комисия“.
  3. В ал. 5 след думите „лица за оценяване“ се добавя „(нотифицирани органи)“.
  4. В ал. 6 след думите „лица за оценяване“ се добавя „(определени органи)“.
  5. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Лице за оценяване по ал. 5 – нотифициран орган, може да бъде и определен орган за извършване на оценка по национални правила съгласно ал. 6, след като е получило разрешение по чл. 115б, ал. 2. В този случай целият процес на проверка – за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми или за пускане на пазара на превозни средства, може да се извърши от един орган за оценка на съответствието.“

  § 21. В чл. 115б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 5–8:
  „(5) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието по ал. 1 или 2, подава писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в което посочва дейностите и подсистемите, за извършването на чиято оценка се иска разрешение, както и дали ще ползва подизпълнители. Към заявлението се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 5, т. 2. Документите по ал. 3, т. 7 и 8 и документ за акредитация по ал. 4, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, се набавят по служебен път от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  (6) В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят.
  (7) В случай че в заявлението по ал. 5 или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани нередовности или недостатъци, на кандидата се определя срок за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от срока по ал. 8. Когато се изисква предоставяне на допълнителни документи по ал. 4, срокът за предоставянето им не може да бъде по-кратък от срока за произнасяне на органа за акредитация.
  (8) След получаването на доклад от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ органът по ал. 1 и 2 се произнася с мотивирано решение по заявлението в срок, не по-дълъг от шест месеца след представяне на цялата документация и съответната информация, включително на допълнително изисканите по ал. 7. Решението се съобщава незабавно на лицето, кандидатстващо за лиценз.“
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
  3. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея, в началото се добавя „При подаване на заявление“.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 11.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 12.
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 13 и в нея:
  а) създава се изречение първо:
  „Разрешение не се издава, когато не са спазени изискванията на ал. 3 или 4 и на наредбата по чл. 5, т. 2.“;
  б) досегашният текст става изречение второ.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става §22:
  § 22. В чл. 115б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 се създава т. 10:
  „10. отговаря на изискванията на ал. 4 и на наредбата по чл. 5, т. 2“.
  2. Създават се нови ал. 5-8:
  „(5) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието по ал. 1 или 2, подава писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в което посочва дейностите и подсистемите, за извършването на чиято оценка се иска разрешение, както и дали ще ползва подизпълнители. Към заявлението се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 5, т. 2. Документите по ал. 3, т. 7 и 8 и документ за акредитация по ал. 4, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, се получават по служебен път от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  (6) В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят.
  (7) В случай че в заявлението по ал. 5 или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани нередовности или недостатъци, на кандидата се определя срок за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от срока по ал. 8. Когато се изисква предоставяне на допълнителни документи по ал. 4, срокът за предоставянето им не може да бъде по-кратък от срока за произнасяне на органа за акредитация.
  (8) След получаването на доклад от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ органът по ал. 1 и 2 се произнася с мотивирано решение по заявлението в срок, не по-дълъг от шест месеца след представяне на цялата документация и съответната информация, включително на допълнително изисканите по ал. 7. Решението се съобщава на лицето, кандидатстващо за лиценз.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея, думите „За издаване“ се заменят с „При подаване на заявление за издаване“.
  5. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 11, 12 и 13.

  § 22. В чл. 115г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи железопътната система на територията на Република България, след подаване на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба - железопътната инфраструктура на Република България, след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отменяне на Регламент (ЕО) № 881/2004, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/796”.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) При констатиране на нередовности и непълноти в заявлението по ал. 1 или 2 или в приложената към него документация, в рамките на един месец от получаване на искането от заявителя Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца.“
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея:
  а) създава се изречение първо:
  „Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение по ал. 1 или по 2 или информира заявителя за решението си за отказ в срок до четири месеца от получаване на пълната информация от заявителя, включително на допълнително изисканата информация по ал. 3.“;
  б) досегашният текст става изречение второ и в него думата „даване“ се заменя с „издаване“, след думите „ал. 1“ се добавя „и по ал. 2“, а думите „наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменя с „наредбата по чл. 5, т. 2“.
  5. Създават се ал. 5–8:
  „(5) Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства, чиято област на употреба е в Република България и в една или повече държави - членки на Европейския съюз, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796. Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства с област на употреба - железопътната инфраструктура на Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, когато това е посочено в заявлението.
  (6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може с мотивирано решение да откаже издаването на разрешение по ал. 1, да откаже издаването на разрешение или да отнеме издадено разрешение по ал. 2. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз може да откаже издаването на разрешение или да отнеме разрешение по ал. 5.
  (7) Решението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Решението на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред Апелативния съвет, определен съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става §23:
  § 23. Член 115г се изменя така:
  „Чл. 115г.(1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи железопътната система на територията на Република България, след подаване на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация.
  (2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба - железопътната инфраструктура на Република България, след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.
  (3) При констатиране на нередовности и непълноти в заявлението по ал. 1 или 2 или в приложената към него документация, в срок един месец от получаване на искането от заявителя Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца.
  (4) „Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение по ал. 1 или по 2 или информира заявителя за решението си за отказ в срок до четири месеца от получаване на пълната информация от заявителя, включително на допълнително изисканата информация по ал. 3. Условията и редът за издаване на разрешения по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 5, т. 2.
  (5) Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства, чиято област на употреба е в Република България и в една или повече държави - членки на Европейския съюз, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796. Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства с област на употреба - железопътната инфраструктура на Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, когато това е посочено в заявлението.
  (6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ отказва с мотивирано решение издаването на разрешение по ал. 1, да откаже издаването на разрешение или отнема издадено разрешение по ал. 2. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз отказва издаването на разрешение или отнема разрешението по ал. 5.
  (7) Решението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Решението на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред Апелативния съвет, определен съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.“

  § 23. В чл. 115д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Регулаторната рамка за безопасност се състои от правото на Европейския съюз и от националните нормативни актове, с които се установяват изискванията за безопасност на железопътната система като цяло, прилагането на тези изисквания, както и взаимодействието между железопътните предприятия, управителите на инфраструктура и другите участници в националната железопътната система и в железопътната система на Европейския съюз.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците“ се заменят с „регулаторната рамка за безопасност“.
  3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Основните елементи на системата за управление на безопасността се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1 и обхващат:
  1. политика за безопасност на управителя на инфраструктурата или на железопътното предприятие;
  2. качествени и количествени критерии за поддържане и подобряване на безопасността;
  3. планове и процедури за:
  а) постигане на целите за поддържане и подобряване на безопасността;
  б) запознаване на целия персонал със системата за управление на безопасността;
  в) гарантиране на съответствие със съществуващи, нови и изменени технически и експлоатационни стандарти, техническите спецификации за оперативна съвместимост, национални правила или вътрешни правила или решения на управителя на инфраструктурата или железопътното предприятие;
  г) процедури и методи за идентифициране на рискове, извършване на оценка на риска и въвеждане на мерки за контрол на риска;
  д) предоставяне на достатъчно информация в рамките на организацията и между организациите на железопътната система и документиране, и контрол на важна информация относно безопасността;
  е) действия, известяване и за информиране в случаи на извънредна ситуация, бедствия, аварии и др., съгласувани със съответните компетентни органи;
  4. осигуряване на програми за обучение на персонала и на системи за поддържане на компетентността на персонала и на реда за контрол на здравословната пригодност на персонала;
  5. процедури, които гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти, и други опасни събития се докладват, разследват и анализират и че се вземат необходимите превантивни мерки;
  6. осигуряване на периодично вътрешно одитиране на системата за управление на безопасността;
  7. всякакви други елементи, необходими за покриване на рисковете, свързани с безопасността, в съответствие с оценката на рисковете, произтичащи от собствената им дейност.“
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  В § 23, т. 4 в новото съдържание на досегашната ал. 5, която става ал. 6, в уводното изречение след думата „т. 1“ се поставя точка и текстът до края на алинеята - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 23, който става §24:
  § 24. В чл. 115д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Регулаторната рамка за безопасност се състои от законодателството на Европейския съюз и от националното законодателство, с които се установяват изискванията за безопасност на железопътната система като цяло, прилагането на тези изисквания, както и взаимодействието между железопътните предприятия, управителите на инфраструктура и другите участници в националната железопътната система и в железопътната система на Европейския съюз.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците“ се заменят с „регулаторната рамка за безопасност“.
  3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Основните елементи на системата за управление на безопасността се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  § 24. В чл. 115е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя „единен“, след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая, добавя се „които имат област на дейност в Република България“ и се поставя запетая, а думите „наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1“.
  2. В ал. 2 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „на разрешение за въвеждане в експлоатация за съответните возила“ и запетаята след тях се заличават.
  3. Създават се нови ал. 3–6:
  „(3) Единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в Република България и в една или повече държави - членки на Европейския съюз, или по искане на заявителя – единният сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност в Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
  (4) Управителят на инфраструктурата подава заявление за издаване, подновяване или изменение на удостоверение за безопасност до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  (5) Железопътното предприятие подава заявление за издаване, подновяване или за изменение на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.
  (6) При констатиране на нередовности в заявлението по ал. 4 или 5 или в приложената към него документация Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Единният сертификат за безопасност се издава за срок до пет години и се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие. Удостоверението за безопасност е валидно пет години и се подновява след заявление от управителя на инфраструктурата.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ следи за спазване на задължението на железопътните предприятия или на управителите на инфраструктура да използват система за управление на безопасността, като извършва дейности по надзор, които включват проверки на прилагането от страна на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктура на системата за управление на безопасността.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) Единният сертификат за безопасност и удостоверението за безопасност се подновяват изцяло или частично при:
  1. съществени промени в регулаторната рамка за безопасност;
  2. съществена промяна на типа или обхвата на дейност на железопътното предприятие;
  3. съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията или на енергийните подсистеми или на принципите на тяхната експлоатация и поддръжка.“
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „молба за издаване на нов сертификат за безопасност или ново“ се заменят със „заявление за подновяване на единен сертификат за безопасност или на“, а думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
  8. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) Единният сертификат за безопасност по ал. 1 е валиден без разширяване на областта на дейност и за железопътни предприятия, опериращи до гари в съседни държави - членки на Европейския съюз, със сходни характеристики на мрежата и сходни оперативни правила, когато тези гари са в близост до границата, и след съгласуване с компетентните национални органи по безопасността. Това съгласуване може да се извършва за всеки конкретен случай или да бъде направено в трансгранично споразумение между държавите членки или между националните органи по безопасността.
  (12) Железопътен превозвач от трета държава извън Европейския съюз може да достигне до гара на територията на Република България, намираща се в близост до границата и предназначена за трансгранични операции, без да притежава единен сертификат за безопасност, при условие че е гарантирано подходящо ниво на безопасност чрез трансгранично споразумение между Република България и съседната трета държава.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  В § 24, т. 8 в съдържанието на създаваната ал. 12 текстът след думите „достигне до“ до края на изречението се заменя с „гранична гара на територията на Република България без да притежава единен сертификат за безопасност, при условие на действащо трансгранично споразумение между Република България и съседната трета държава“.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24, който става § 25:
  § 25. В чл. 115е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя „единен“, след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая, добавя се „които имат област на дейност в Република България“ и се поставя запетая, а думите „наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1“.
  2. В ал. 2 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „на разрешение за въвеждане в експлоатация за съответните возила“ и запетаята след тях се заличават.
  3. Създават се нови ал. 3–6:
  „(3) Единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в Република България и в една или повече държави - членки на Европейския съюз, или по искане на заявителя – единният сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност в Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
  (4) Управителят на инфраструктурата подава заявление за издаване, подновяване или изменение на удостоверение за безопасност до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  (5) Железопътното предприятие подава заявление за издаване, подновяване или за изменение на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.
  (6) При констатиране на нередовности в заявлението по ал. 4 или 5 или в приложената към него документация Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от четири месеца.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Единният сертификат за безопасност се издава за срок до пет години и се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие. Удостоверението за безопасност е валидно пет години и се подновява след заявление от управителя на инфраструктурата.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ следи за спазване на задължението на железопътните предприятия или на управителите на инфраструктура да използват система за управление на безопасността, като извършва дейности по надзор, които включват проверки на прилагането от страна на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктура на системата за управление на безопасността.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) Единният сертификат за безопасност и удостоверението за безопасност се подновяват изцяло или частично при:
  1. съществени промени в регулаторната рамка за безопасност;
  2. съществена промяна на типа или обхвата на дейност на железопътното предприятие;
  3. съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията или на енергийните подсистеми или на принципите на тяхната експлоатация и поддръжка.“
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „молба за издаване на нов сертификат за безопасност или ново“ се заменят със „заявление за подновяване на единен сертификат за безопасност или на“, а думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
  8. Създават се ал. 11 и 12:
  „(11) Единният сертификат за безопасност по ал. 1 е валиден без разширяване на областта на дейност и за железопътни предприятия, опериращи до гари в съседни държави - членки на Европейския съюз, със сходни характеристики на мрежата и сходни оперативни правила, когато тези гари са в близост до границата, и след съгласуване с компетентните национални органи по безопасността. Това съгласуване може да се извършва за всеки конкретен случай или да бъде направено в трансгранично споразумение между държавите членки или между националните органи по безопасността.
  (12) Железопътен превозвач от трета държава извън Европейския съюз може да достигне до гранична гара на територията на Република България без да притежава единен сертификат за безопасност, при условие на действащо трансгранично споразумение между Република България и съседната трета държава, гарантиращо подходящо ниво на безопасност.“

  § 25. В чл. 115ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да откаже с мотивирано решение издаването на единен сертификат за безопасност или на удостоверение за безопасност по чл. 115е, ал. 1. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз може да откаже издаването на единен сертификат за безопасност.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Единният сертификат за безопасност или удостоверението за безопасност, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, се отнема с мотивирано решение, когато се установи, че притежателят на сертификат или на удостоверението не отговарят на условията за сертифициране. Единният сертификат за безопасност, издаден от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, се отнема по ред и по начин, определени в Регламент (ЕС) 2016/796.”
  3. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5:
  „(3) Ако по време на упражнявания надзор от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се установи сериозен риск за безопасността, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да приложи временни мерки за безопасност, включително да се разпореди за незабавно ограничаване или преустановяване на съответните железопътни превози или дейности, или да отнеме единния сертификат за безопасност или удостоверението за безопасност.
  (4) Решението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по ал. 1 или 2 може да бъде обжалвано от заявителя пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Решението на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз по ал. 1 или 2 може да бъде обжалвано от заявителя пред Апелативния съвет, определен съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26, като в ал. 1 навсякъде думите „може да откаже“ се заменят с „отказва“ и в ал. 2 думите „и по начин, определени“ се заменят с „определен“.

  § 26. Член 115з се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.

  Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 28:
  § 28. В чл. 115л, ал. 1 думите „ал.5“ се заменят с „ал.6“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 28:
  § 28. В чл. 115л, ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

  § 27. В чл. 116, ал. 5 се създават т. 8 – 11:
  „8. управлението на движението;
  9. планирането на обновяването;
  10. планираното или непланираното поддържане;
  11. спазването на изискванията по този закон.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 29.

  § 28. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая и се добавя „обслужващите съоръжения“;
  б) в т. 2 след думата „поддържането“ се поставя запетая и се добавя „обновяването, модернизирането“, след думите „превоза на пътници и товари“ се поставя запетая и се добавя „предоставянето на услуги в обслужващите съоръжения“ и накрая се поставя запетая и се добавя „или разследвания на произшествия, инциденти и ситуации, близка до инциденти, на линии от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3“;
  в) в т. 3 след думите „железопътната инфраструктура“ се добавя „и обслужващите съоръжения“;
  г) в т. 7 думите „доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура“ се заменят с „референтния документ за железопътната мрежа“.
  2. В ал. 3 след думите „издадени от“ думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28, който става § 30:
  § 30. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая и се добавя „обслужващите съоръжения“;
  б) в т. 2 след думата „поддържането“ се поставя запетая и се добавя „обновяването, модернизирането“, след думите „превоза на пътници и товари“ се поставя запетая и се добавя „предоставянето на услуги в обслужващите съоръжения“ и накрая се поставя запетая и се добавя „или разследвания на произшествия, инциденти и ситуации, близка до инциденти, на линии от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3“;
  в) в т. 3 след думите „железопътната инфраструктура“ се добавя „и обслужващите съоръжения“;
  г) в т. 7 думите „доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура“ се заменят с „референтния документ за железопътната мрежа“.
  2. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

  § 29. Член 118а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 31.

  § 30. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 750 лв. При системно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 1000 лв.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) В случаите по чл. 117, ал. 2, т. 2, когато не бъде предоставен исканият документ, на железопътното предприятие, управителя на инфраструктурата, строителното или ремонтното предприятие, извършващо дейности по поддържане, обновяване или модернизиране на инфраструктурата, оператора на обслужващото съоръжение или на собственика на линиите от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32.

  § 31. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „150 до 500 лв.“ се заменят с „500 до 800 лв.“;
  б) в т. 2 думите „самодвижещо се“ се заменят със „специализирано самоходно“;
  в) създава се т. 3:
  „3. длъжностно лице, което наруши реда за приемане и изпращане на влаковете, за извършване на маневра по главни и други приемно-отправни коловози, извън границите на гарата, или не прекрати маневра преди пристигане на превозно средство съгласно утвърдените норми в правилата за движение на влаковете и маневрената работа.“
  2. В ал. 2 думите „от 200 до 750 лв.“ се заменят с „в размер на
  1200 лв.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.

  § 32. В чл. 126, ал. 1 т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.

  § 33. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 150 лв. При системно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 200 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.

  § 34. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
  2. В ал. 3:
  а) досегашният текст става изречение първо и в него след думата „глоба“ се добавя „в размер 500 лв.“, а думите „или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“ се заличават;
  б) създава се изречение второ:
  „Юридическо лице, което чрез действия на свои служители наруши или не спази разпоредба на издадените въз основа на този закон наредби или други нормативни актове, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв.“
  3. В ал. 4 числото „500“ се заменя с „200“.
  4. В ал. 5 думите „от 1000 до 50 000“ се заменят с „от 30 000 до 50 000“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34, който става § 36:
  § 36. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 навсякъде думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
  2. В ал. 3 след думата „глоба“ се добавя „в размер 500 лв.“, а думите „или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“ се заличават и се създава изречение второ: „На юридическо лице, което чрез действия на свои служители наруши или не спази разпоредба на издадените въз основа на този закон наредби или други нормативни актове, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.“
  3. В ал. 4 числото „500“ се заменя с „200“.
  4. В ал. 5 числото „1000“ се заменя с „30 000“.

  § 35. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 числото „30 000“ се заменя с „10 000“.
  2. В ал. 3 числото „5000“ се заменя с „1000“.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) При повторно нарушение по ал. 1 – 4 се налага глоба или имуществена санкция в размер, завишен спрямо наложената първоначално санкция с 50 на сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 37.

  § 36. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  „(1) Наказва се с глоба от 20 до 50 лв. лице, което замърсява приемното здание на гара или спирка, пероните, железопътните коловози, линии и съоръжения в гара или междугарие или преминава през железопътни линии или железопътни съоръжения в гара или междугарие или през гаровите коловози и стрелки извън зоната, определена за преминаване, без специално разрешение за това.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 75 лв. При системно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 100 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38.

  § 37. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „20“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер, завишен с 50 на сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба. При системно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в двоен размер, определен по максималния размер на съответната административнонаказателна разпоредба.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 39.

  § 38. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „моторно“ се заменя с „пътно“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Наказва се с глоба от 50 до 100 лв. водач на животни, който преминава заедно с животните или допусне преминаване на животните през железопътната линия извън определените за това места.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер, завишен с 50 на сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба. При системно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в двоен размер, определен по максималния размер на съответната административнонаказателна разпоредба.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 40.

  § 39. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „въвежда“ се заменя с „експлоатира“, думите „в експлоатация“ се заличават, а числото „1000“ се заменя с „5000“.
  2. В ал. 2 думата „лице“ се заменя с „юридическо лице“, а числото „1000“ се заменя с „3000“.
  3. В ал. 3 думите „или имуществена санкция“ се заличават, числото „500“ се заменя с „200“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а юридическо лице – с имуществена санкция в размер 500 лв.“.
  4. В ал. 4 числото „100“ се заменя с „300“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41.

  § 40. В чл. 134 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 числото „1000“ се заменя с „3000“.
  2. В ал. 3 числото „2000“ се заменя с „5000“.
  3. В ал. 4 числото „3000“ се заменя с „1000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42.

  § 41. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 числото „10 000“ се заменя с „50 000“.
  2. В ал. 3 думите „от 30 000 до“ се заменят с „на“.
  3. В ал. 5 числото „10 000“ се заменя с „5000“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41, който става § 43:
  § 43. В чл. 135 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 числото „10 000“ се заменя с „50 000“.
  2. В ал. 3 думите „от 30 000 до“ се заменят с „на“.
  3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 10“.
  4. В ал. 5 думите „чл. 115з, ал. 1 и 3“ се заличават, а числото „10 000“ се заменя с „5000“.

  § 42. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „5000 до 50 000 лв.“ се заменят с „10 000 до 25 000 лв.“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 6 след думата „изготвяне“ се поставя запетая и се добавя „актуализиране“;
  б) създават се т. 9–11:
  „9. управлението на движението на влаковете;
  10. планирането на обновяването;
  11. планираната или непланираната поддръжка.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) На оператор на обслужващо съоръжение се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. при неизпълнение на задължение, свързано с някои от документите или обстоятелствата по ал. 2, т. 7 и 8, или когато е третирал несправедливо или е дискриминирал железопътно предприятие.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 44.

  § 43. В чл. 137 числото „5000“ се заменя с „1000“, числото „1000“ се заменя с „5000“, а думите „капацитета на железопътната инфраструктура, начина за неговото разпределяне и неговия резултат, референтния документ, достъпа, предоставянето на услуги и налагането на инфраструктурни такси и такси за услугите в обслужващите съоръжения“ се заменят с „изпълнение на функциите за контрол по чл. 116, функциите за мониторинг на условията за конкуренция на пазара на железопътни услуги и за контрол на управителя на инфраструктурата и операторите на обслужващи съоръжения при определянето на такси“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45.

  § 44. В чл. 138 числото „10 000“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ с „15 000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 46.

  § 45. В чл. 139 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото „10 000“ се заменя с „5000“.
  2. В т. 9 числото „3000“ се заменя с „1000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 47.

  § 46. В чл. 140 т. 1 числото „3000“ се заменя с „1000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.

  § 47. В чл. 141, ал. 2 числото „500“ се заменя с „1000“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 49.

  § 48. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. „Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или дружество по Търговския закон, отговарящо за експлоатацията, поддържането и обновяването на железопътната инфраструктура в мрежа, както и отговарящо за участието в нейното развитие, съгласно правила, установени с този закон, в рамките на общата политика на Република България за развитие и финансиране на инфраструктурата.“
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. „Поддържане на железопътната инфраструктура“ са дейностите, предназначени да поддържат състоянието и възможностите на съществуващата инфраструктура.“
  3. Точка 7 се изменя така:
  „7. „Експлоатация на железопътната инфраструктура“ е разпределяне на влакови маршрути, управление на движението и събиране на таксите за ползване на инфраструктурата (инфраструктурните такси).“
  4. Създават се точки 7а–7г:
  „7а. „Развитие на железопътната инфраструктура“ е планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура.
  7б. „Обновяване на железопътната инфраструктура“ са дейности по основна подмяна на съществуващата железопътна инфраструктура, които не променят цялостните й експлоатационни възможности.
  7в. „Модернизация на железопътната инфраструктура“ са дейности по основни изменения на железопътната инфраструктура, които подобряват цялостните ѝ експлоатационни възможности.
  7г. „Основни функции“ на управлението на железопътната инфраструктура са вземането на решения относно разпределяне на влаковите маршрути, включващо както определяне и оценка на наличието, и разпределяне на отделните влакови маршрути, така и вземане на решения относно таксуването за ползването на железопътната инфраструктура, включително определяне и събиране на инфраструктурните такси в съответствие с тарифната рамка и рамката за разпределяне на капацитет, установени съгласно чл. 32 и 35.“
  5. В т. 12 думите „или части от такива подсистеми“ се заличават.
  6. В т. 22 след думите „митническото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „не са били осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни споразумения“ и се поставя запетая.
  7. В т. 27 думата „Сертификат“ се заменя с „Единен сертификат“.
  8. Създават се т. 27а и 27б:
  „27а. „Област на дейност“ е мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави - членки на Европейския съюз, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си.
  27б. „Област на употреба на превозно средство“ е мрежа или мрежи в рамките на държава членка или група държави членки, в които се предвижда да се използва превозното средство.“
  9. Точка 39 се изменя така:
  „39. „Лице за оценяване на съответствието“ е орган, който е нотифициран или е определен да отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „нотифицирани органи“ след нотифициране от Република България; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „определени органи“ след определяне от Република България.“
  10. В т. 40 думите „по чл. 115а, ал. 7“ се заменят с „на превозните средства по чл. 7, ал. 3, т. 1“.
  11. Създава се т. 47а:
  „47а. „Референтен документ за железопътната мрежа“ е документ, в който са определени детайлно общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемата, отчитаща функционирането, схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително всякаква допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет.“
  12. Създава се т. 49а:
  „49а. „Директен билет“ е билет или билети, представляващ/представляващи договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставяни от един или няколко железопътни превозвачи.“
  13. Създават се т. 52 и 53:
  „52. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление или фиш, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  53. „Системно нарушение“ е когато в едногодишен срок лице извърши три или повече пъти едно и също по вид административно нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление или фиш.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 48, който става § 50:
  § 50. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. „Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или дружество по Търговския закон, отговарящо за експлоатацията, поддържането и обновяването на железопътната инфраструктура в мрежа, както и отговарящо за участието в нейното развитие, съгласно разпоредбите на този закон, в рамките на общата политика на Република България за развитие и финансиране на инфраструктурата.“
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. „Поддържане на железопътната инфраструктура“ са дейностите, предназначени да поддържат състоянието и възможностите на съществуващата инфраструктура.“
  3. Точка 7 се изменя така:
  „7. „Експлоатация на железопътната инфраструктура“ е разпределяне на влакови маршрути, управление на движението и събиране на таксите за ползване на инфраструктурата (инфраструктурните такси).“
  4. Създават се т. 7а - 7г:
  „7а. „Развитие на железопътната инфраструктура“ е планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура.
  7б. „Обновяване на железопътната инфраструктура“ са дейности по основна подмяна на съществуващата железопътна инфраструктура, които не променят цялостните й експлоатационни възможности.
  7в. „Модернизация на железопътната инфраструктура“ са дейности по основни изменения на железопътната инфраструктура, които подобряват цялостните ѝ експлоатационни възможности.
  7г. „Основни функции“ на управлението на железопътната инфраструктура са вземането на решения относно разпределяне на влаковите маршрути, включващо както определяне и оценка на наличието, и разпределяне на отделните влакови маршрути, така и вземане на решения относно таксуването за ползването на железопътната инфраструктура, включително определяне и събиране на инфраструктурните такси в съответствие с тарифната рамка и рамката за разпределяне на капацитет.
  5. В т. 12 думите „или части от такива подсистеми“ се заличават.
  6. В т. 22 след думите „митническото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „не са били осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни споразумения“ и се поставя запетая.
  7. В т. 27 думата „Сертификат“ се заменя с „Единен сертификат“.
  8. Създават се т. 27а и 27б:
  „27а. „Област на дейност“ е мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави - членки на Европейския съюз, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си.
  27б. „Област на употреба на превозно средство“ е мрежа или мрежи в рамките на държава членка или група държави членки, в които се предвижда да се използва превозното средство.“
  9. Точка 39 се изменя така:
  „39. „Лице за оценяване на съответствието“ е орган, който е нотифициран или е определен да отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „нотифицирани органи“ след нотифициране от Република България; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „определени органи“ след определяне от Република България.“
  10. В т. 40 думите „по чл. 115а, ал. 7“ се заменят с „на превозните средства по чл. 7, ал. 3, т. 1“.
  11. Създава се т. 47а:
  „47а. „Референтен документ за железопътната мрежа“ е документ, в който са определени детайлно общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемата, отчитаща функционирането, схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително всякаква допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет.“
  12. Създава се т. 49а:
  „49а. „Директен билет“ е билет или билети, представляващ/представляващи договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставяни от един или няколко железопътни превозвачи.“
  13. Създават се т. 52 и 53:
  „52. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
  53. „Системно нарушение“ е когато в едногодишен срок лице извърши три или повече пъти едно и също по вид административно нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление.“

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 49. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (OB, L 352/1 от 23 декември 2016 г.), Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (OB, L 138/44 от 26 май 2016 г.) и на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ, L 138/102 от 26 май 2016 г.).

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов
  В Допълнителна разпоредба § 49 след думите „изискванията на“ се добавя „Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт,".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 51.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 50. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1 относно чл. 29, ал. 4, т. 7, § 9, т. 1, буква „б“ относно чл. 31, ал. 1, и т. 5, буква „б“ относно ал. 8, § 11, т. 1 относно чл. 33, ал. 1, § 12, т. 1 относно чл. 34, ал. 1 и т. 2, буква „а“ относно ал. 3, § 17, т. 1 относно чл. 50, ал. 1, т. 1, § 20, т. 6 относно чл. 115а, ал. 8, § 22, относно чл. 115г, § 23 относно чл. 115д, § 24 относно чл. 115е, § 25 относно чл. 115ж, § 26 относно чл. 115з, § 34, т. 1 относно чл. 128 и § 48, т. 7 относно § 1, т. 27, които се прилагат от 16 юни 2019 г.

  Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 50 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 50 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 55.

  § 51. Сертификатите за безопасност на железопътни предприятия, издадени до 16 юни 2019 г., запазват действието си до изтичането на срока на тяхната валидност.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 52.

  § 52. (1) Разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, издадени до 16 юни 2019 г., включително разрешения, предоставени съгласно международни споразумения RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) и RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), остават в сила съобразно условията, при които са издадени.
  (2) Превозни средства, за които са били издадени разрешения за въвеждане в експлоатация до 16 юни 2019 г., получават ново разрешение за пускане на пазара на превозно средство, за да бъдат експлоатирани след тази дата в една или повече мрежи, които все още не са обхванати от тяхното разрешение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 53.

  § 53. (1) Започналите и недовършени до 16 юни 2019 г. процедури по издаване на сертификат за безопасност се довършват по реда, определен в член 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (OB, L 129/49 от 2018 г.).
  (2) Започналите и недовършени до 16 юни 2019 г. процедури по издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства се довършват по реда, определен в член 55 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията от 4 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила и на типове железопътни возила в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 90/66 от 2018 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 54.

  Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § 55:
  § 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1, § 9, т. 1 и. 3, относно ал. 6, § 11, т. 1, § 12, § 18, относно думите „единния сертификат“, § 21, т. 5, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 36, т. 1 и § 50, т. 7, които се влизат в сила от 16 юни 2019 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 55:
  § 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1, § 9, т. 1 и 3, относно ал. 6, § 11, т. 1, § 12, § 18, относно думите „единния сертификат“, § 21, т. 5, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 36, т. 1 и § 50, т. 7, които влизат в сила от 16 юни 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума