Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 08. 04. 2019 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 април 2019 г. бе обсъден Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 08. 04. 2019 г.
  На заседанието присъства г-н Димитър Димитров – и. д. директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи и законопроекта.
  Проектът на Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Адис Абеба през 2018 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна - членка на Съюза, и в изпълнение на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори и чл. 13, т. 3 от Закона за пощенските услуги. С него се ратифицират следните актове:
  1. Десетия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз;
  2. Втория допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз;
  3. Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция;
  4. Заключителния протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция.
  Според вносителите приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (ВПС) би довело до:
  - потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на ВПС;
  - създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни - членки на ВПС, при осъществяването на международните пощенски услуги;
  - осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;
  - гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни - членки на ВПС;
  - гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях.
  На народните представители бе обяснено, че в рамките на ВПС взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 от Устава е върховен орган на ВПС. В съответствие с чл. 30, ал. 2 от него измененията и допълненията на този акт, приети от следващите конгреси на ВПС, се включват в допълнителни протоколи. Такива допълнителни протоколи са приемани от конгресите, проведени последователно в Токио (1969 г.), Лозана (1974 г.), Хамбург (1984 г.), Вашингтон (1989 г.), Сеул (1994 г.), Пекин (1999 г.), Букурещ (2004 г.), Женева (2008 г.) и Истанбул (2016 г.).
  В мотивите към законопроекта е посочено, че на Втория извънреден конгрес на ВПС са били направени изменения и допълнения в разпоредбите на Устава на Съюза, поради което е необходимо да бъде ратифициран Десети допълнителен протокол към него.
  Актът, който съдържа всички разпоредби относно прилагането на Устава, цялостната структура и организация на дейността на ВПС, както и правилата за избор и работа на неговите постоянни и други работни органи е Общият правилник. По решение на ХХV конгрес на организацията от 2012 г. този акт е с постоянно съдържание и всички последващи изменения и допълнения, внасяни в него от конгресите на Съюза, се включват в допълнителни протоколи. Те влизат в сила едновременно с влизането в сила на актовете, подновени от тези конгреси. Общият правилник и Допълнителните протоколи към него са задължителни за изпълнение от всички страни - членки на Всемирния пощенски съюз. По време на втория извънреден конгрес на ВПС е бил приет Втори допълнителен протокол към Общия правилник.
  По отношение на Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция бе уточнено, че той е акт, който съдържа изменения в регламентацията и единните правила за извършването на международните пощенски услуги и урежда взаимоотношенията между страните членки и техните избрани пощенски оператори.
  Господин Димитров изтъкна, че Заключителният протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенски конвенция съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт.


  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерски съвет на 08. 04. 2019 г.




  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума