Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
14/06/2019 второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги

  (Обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. функциониране на конкурентен пазар на пощенските услуги;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се изменя така:
  „2. хибридна поща;“.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Към пощенските услуги по ал. 1, т. 1, 3 и 4 могат да се предоставят и допълнителни услуги, като препоръка, обявена стойност, наложен платеж, известие за доставяне и др.
  (3) Пощенските услуги по ал. 1 и допълнителните услуги по ал. 2 могат да бъдат вътрешни и международни.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. Пощенските услуги са:
  1. универсална пощенска услуга;
  2. услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
  3. неуниверсални пощенски услуги.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „секограми” се заменя с „пратки за незрящи и слабовиждащи лица”.
  2. Създават се ал. 3-6:
  „(3) Пощенските пратки по ал. 1 се доставят: лично на получателите; в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване; в пощенските станции; в други звена от пощенската мрежа; в места или съоръжения, договорени между пощенските оператори и потребителите.
  (4) Условията за доставянето на пощенските пратки по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (5) За извършване на доставката на непрепоръчани пощенски пратки получателите поставят пощенски кутии на подходящи, достъпни и безопасни места на адреса на получаване.
  (6) Пощенската пратка принадлежи на подателя, докато не бъде доставена на получателя.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „секограми” се заменя с „пратки за незрящи и слабовиждащи лица”.
  2. Създават се ал. 3-6:
  „(3) Пощенските пратки по ал. 1 се доставят: лично на получателите; в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване; в пощенските станции; в други звена от пощенската мрежа; в места или съоръжения, договорени между пощенските оператори и потребителите.
  (4) Условията за доставянето на пощенските пратки по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията.
  (5) За извършване на доставката на непрепоръчани пощенски пратки получателите поставят пощенски кутии на подходящи, достъпни и безопасни места на адреса на получаване.
  (6) Правото върху пощенската пратка принадлежи на подателя до доставянето й на получателя.”

  § 5. Член 7 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 9а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенските услуги и на пощенската инфраструктура” се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Секторната пощенска политика се актуализира при настъпване на съществени изменения в законодателството на Европейския съюз в областта на пощенските услуги и/или в актовете на Всемирния пощенски съюз, както и при необходимост, възникнала от промени в обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенските услуги и на пощенската инфраструктура” се заличават.
  2. В т. 7 буква „а“ се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 13а, ал. 1 думите „в национален ежедневник, както и съобщение“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии в предвидените от този закон случаи;”
  б) в т. 6 думите „и осъществява контрол по тяхното изпълнение” се заличават;
  в) в т. 7 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават;
  г) точка 9 се изменя така:
  „9. може да изисква от пощенските оператори данни и информация, включително финансова, в съответния обем и срок, свързана с изпълнение на регулаторните й функции, като гарантира опазването й, ако тя е търговска тайна на оператора; в мотивите към искането се посочват причините и целите, за които се иска информацията;“
  д) в т. 11 след думата „услуга“ се добавя „и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест“;
  е) в т. 12 думите „така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите“ се заличават;
  ж) в т. 15 се създават изречения трето и четвърто: „дава задължителни указания за промени във връзка със системата за разпределение на разходите; съгласува получените от системата резултати;“
  з) в т. 16 думите „компенсацията за наличието на несправедлива“ се заменят със „средствата за компенсиране на несправедливата“;
  и) в т. 17 след думата „становище“ се добавя „или задължителни указания“;
  к) точки 19 и 20 се отменят;
  л) създават се т. 22 и 23:
  „22. може да дава задължителни указания на пощенските оператори за изменение и/или допълнение на общите им условия на договора с потребителите; задължителните указания се дават в съответствие с целите по т. 2 и 5;
  23. разработва и приема общи правила за приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Комисията за регулиране на съобщенията е национален регулаторен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (OB, L 112/19 от 2 май 2018 г.).”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9:
  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии в случаите по този закон;”
  б) в т. 6 думите „и осъществява контрол по тяхното изпълнение” се заличават;
  в) в т. 7 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават;
  г) точка 9 се изменя така:
  „9. изисква от пощенските оператори данни и информация, включително финансова, в съответния обем и срок, свързана с изпълнение на регулаторните й функции, като гарантира опазването й, ако тя е търговска тайна на оператора; в мотивите към искането се посочват причините и целите, за които се иска информацията;“
  д) в т. 11 след думата „услуга“ се добавя „и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест“;
  е) в т. 12 думите „така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите“ се заличават;
  ж) в т. 15 се създават изречения трето и четвърто: „дава задължителни указания за промени във връзка със системата за разпределение на разходите; съгласува получените от системата резултати;“
  з) в т. 16 думите „компенсацията за наличието на несправедлива“ се заменят със „средствата за компенсиране на несправедливата“;
  и) в т. 17 след думата „становище“ се добавя „или задължителни указания“;
  к) точки 19 и 20 се отменят;
  л) създават се т. 22 и 23:
  „22. дава задължителни указания на пощенските оператори за изменение и/или допълнение на общите им условия на договора с потребителите; задължителните указания се дават в съответствие с целите по т. 2 и 5;
  23. разработва и приема общи правила за приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Комисията за регулиране на съобщенията е национален регулаторен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (OB, L 112/19 от 2 май 2018 г., наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/644“.”

  § 10. В чл. 15а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 6 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 17, ал. 1, т. 2 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Пощенски оператори са лица, които извършват една или повече пощенски услуги и са регистрирани по законодателството на Република България, друга държава - членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. Пощенските оператори извършват пощенски услуги въз основа на:
  1. издадени индивидуални лицензии в предвидените от закона случаи;
  2. подадено писмено уведомление за извършване на пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13:
  § 13. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. Пощенските оператори извършват пощенски услуги въз основа на:
  1. издадени индивидуални лицензии;
  2. подадено писмено уведомление за извършване на пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3.”

  § 14. В чл. 20, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. изискват, обработват и съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс идентификационни данни (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на упълномощено лице на:
  а) податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;
  б) податели на изходящи международни пощенски пратки – малки пакети и пощенски колети, извън тези по буква „а”;
  в) получатели на суми в брой от наложен платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „пощенските си мрежи” се заменят с „точките за достъп”.
  2. В ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „Пощенските оператори включват в общите условия на договора с потребителите:”;
  б) създава се нова т. 2:
  „2. изисквания за форма, размери, тегло и опаковка на пощенските пратки;”
  в) досегашната т. 2 става т. 3;
  г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след думите „пощенските пратки” запетаята и думите „пощенски колети” се заличават;
  д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думите „пощенските пратки” запетаята и думите „пощенски колети” се заличават;
  е) досегашните т. 5-7 стават съответно т. 6-8;
  ж) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „и пощенските колети” се заличават;
  з) досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя така:
  „10. процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери и срок за изплащане на обезщетения за счетените за основателни рекламации за забавени, изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети и върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им, и невръщане на сумата на наложения платеж на подателя;“
  и) досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4 след думата „Договорът“ се добавя „по ал. 1“.
  5. В ал. 5 думите „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и пощенските оператори, извършващи пощенски парични преводи“ се заменят с „Пощенските оператори“, думата „одобряване“ се заменя със „съгласуване“ и се създава изречение второ: „Комисията за защита на потребителите се произнася в 30-дневен срок от получаването на общите условия на договора с потребителите.“
  6. В ал. 6 думата „одобряване“ се заменя със „съгласуване в срок, не по-кратък от 30 дни преди започване на предоставянето на услугата“.
  7. В ал. 7 думата „одобряване“ се заменя със „съгласуване“.
  8. В ал. 8 думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.
  9. В ал. 9 думата „одобрените“ се заменя със „съгласуваните“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. Пощенските оператори могат да сключват договори с други лица за изпълнение на отделни дейности от пощенската услуга. Пощенският оператор и в тези случаи носи отговорност за изпълнение на задълженията по този закон и общите му условия на договора с потребителите.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 23, ал. 6 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга“ и запетаята след тях се заменят със „страните по ал. 1“ и думата „всеки“ се заменя с „всяка“.
  2. В изречение второ думите „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга в определен от нея срок да сключи договор за осигуряване на достъп до пощенската си мрежа“ се заменят със „страните“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17:
  § 17. В чл. 23 ал. 6 се изменя така:
  „(6) В случай че страните по ал. 1 не постигнат съгласие за сключване на договор за достъп, всяка от тях може не по-рано от два месеца и не по-късно от три месеца от датата на предложението за сключване на договора да отправи искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за даване на задължителни указания. Комисията за регулиране на съобщенията в двумесечен срок от постъпване на искането с мотивирано решение може да даде задължителни указания на страните.“

  § 18. В чл. 25 ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга е длъжен:
  1. да изпълнява актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани от Република България, обнародвани са и са влезли в сила;
  2. при извършването на пощенски услуги да използва формулярите на Всемирния пощенски съюз.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се определя от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на нетните разходи, изчислени при спазване на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга се предоставят на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга съгласно чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.).“
  3. Създават се ал. 6-10:
  „(6) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се предоставят авансово за текущата година от държавния бюджет на Република България на пощенския оператор със задължение на извършване на универсалната пощенска услуга.
  (7) Размерът на авансово предоставените средства е равен на определения размер на компенсацията по ал. 4 през предходната година. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда необходимите авансови средства по ал. 6 в тригодишните бюджетни прогнози и в проектите на бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (8) В случай че авансово предоставените средства по ал. 6 за съответната година превишават определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година с не повече от 10 на сто, пълният размер на превишението се приспада от размера на компенсацията за следващата година.
  (9) В случай че авансово предоставените средства по ал. 6 за съответната година превишават определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година с повече от 10 на сто, пълният размер на превишението се възстановява от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на държавния бюджет в едномесечен срок от установяването на превишението.
  (10) В случай че авансово предоставените средства по ал. 6 за съответната година са по-малко от определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година, размерът на разликата се включва към разчетените авансови средства за следващата година в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. Член 29а се изменя така:
  „Чл. 29а. (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга представя пред Комисията за регулиране на съобщенията заявление за компенсиране на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 май на текущата година.
  (2) Заявлението по ал. 1 се изготвя в съответствие с указанията на Комисията за регулиране на съобщенията, дадени в процеса на разглеждане на уведомлението за намерението на пощенския оператор да кандидатства за компенсиране на нетните разходи, изготвено съгласно методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11, и съдържа размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, изчислени при спазване на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.
  (3) Комисията за регулиране на съобщенията в случай че констатира, че заявлението по ал. 1 не е изготвено в съответствие с изискванията на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11 и/или не са отразени указанията, дадени в процеса на разглеждане на уведомлението за намерението на пощенския оператор да кандидатства за компенсиране на нетните разходи, в срок 14 дни от датата на подаването на заявлението го връща на оператора с указания за преработването му. Пощенският оператор представя преработено заявление пред Комисията за регулиране на съобщенията в срок 14 дни от получаването на тези указания.
  (4) Комисията за регулиране на съобщенията възлага одит на документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, чрез определен от нея регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Резултатите от изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и оценката на одитора са обществено достъпни.
  (5) В срок до три месеца от подаването на заявлението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на мотивиран доклад на одитора се произнася с решение относно:
  1. размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга;
  2. наличието на несправедлива финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга и нейния размер.
  (6) В срока по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.
  (7) Комисията за регулиране на съобщенията представя решението по ал. 5 и материалите към него на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 5 и материалите към него на министъра на финансите с предложение за включване на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата година.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, като в ал. 4 накрая се добавя „на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет.“.

  § 22. В чл. 29б се създава ал. 6:
  „(6) Въз основа на резултатите от проверката по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията в срока по чл. 29а, ал. 5 се произнася с решение, с което може:
  1. да даде задължителни указания за промени във връзка с прилагането на системата за следващия период, и/или
  2. да съгласува получените от системата резултати;
  3. да откаже да съгласува получените резултати.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22:
  § 22. В чл. 29б се създава ал. 6:
  „(6) Въз основа на резултатите от проверката по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията в срока по чл. 29а, ал. 5 се произнася с решение, с което:
  1. дава задължителни указания за промени във връзка с прилагането на системата за следващия период, и/или
  2. съгласува получените от системата резултати;
  3. отказва да съгласува получените резултати.“

  § 23. Член 31а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3:
  а) след думите „нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12“ се поставя запетая и се добавя „като осигуряват:“;
  б) създават се т. 1 и 2:
  „1. поддържане на най-малко една стационарна пощенска станция в населени места с население от 800 до 15 000 жители;
  2. поддържане на най-малко две стационарни пощенски станции в населени места с население над 15 000 жители и най-малко по една стационарна пощенска станция на всеки следващи 20 000 жители.“
  2. В ал. 4 думите „и разположението“ се заличават, а думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.
  3. В ал. 6 думите „и разположението“ се заличават, а думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24:
  § 24. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Броят и разположението (гъстотата) на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга отчитат нуждите на потребителите и отговарят на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12, като осигуряват поддържане на:
  1. най-малко една стационарна пощенска станция в населени места с население от 800 до 15 000 жители;
  2. най-малко две стационарни пощенски станции в населени места с население над 15 000 жители и най-малко по една стационарна пощенска станция на всеки следващи 20 000 жители.“
  2. В ал. 4 думите „и разположението“ се заличават, а думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.
  3. В ал. 6 думите „и разположението“ се заличават, а думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.

  § 25. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, буква „д“ думата „секограми“ се заменя с „пратки за незрящи и слабовиждащи лица“.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Универсалната пощенска услуга се извършва само в пакет от всички услуги по ал. 1.“
  Предложение на народния представител Иван Вълков
  В § 25, с който се изменя чл. 34, се създава нова т. 3, както следва:
  „Създава се ал. 6:
  (6) Извършването на пощенски услуги и съпътстващите ги доставки на стоки, чиито условия са били договорени индивидуално, не представляват извършване на универсална пощенска услуга по този закон.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „и ал. 2“ се поставя запетая, добавя се „както и пратките, към които се предоставят допълнителните услуги „препоръка“ и „обявена стойност“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 2 думите „и пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, са длъжни“ се заменят с „е длъжен“ и думата „уведомяват“ се заменя с „уведомява“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Пощенските пратки по чл. 34 се доставят на потребителите на местата или съоръженията съгласно чл. 6, ал. 3.“
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27:
  „§ 27. Член 36 се изменя така:
  „Чл. 36. Пощенските пратки по чл. 34 се доставят на потребителите на местата или съоръженията съгласно чл. 6, ал. 3.“

  § 28. В глава четвърта се създава раздел Iа с чл. 36б:
  „Раздел Iа
  Пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга
  „Чл. 36б. (1) Пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, са услуги по приемане, пренасяне и доставяне на отделни видове пощенски пратки и услуги по чл. 34, ал. 1.
  (2) За предоставянето на услугите по ал. 1 не се прилагат изискванията по чл. 32 и 33 и правилата по чл. 66.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, като в ал. 2 думите „изискванията по“ се заличават.

  § 29. Член 37 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 38 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „приемане, пренасяне и доставяне на“ се заличават.
  2. В т. 2 думите „услугите по чл. 3, т. 2“ се заменят с „хибридна поща“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1, 5, 7 и 9 се отменят.
  2. В ал. 3 думите „в 2 екземпляра“ се заличават.
  3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  „(4) При подаването на заявление лицата по ал. 1 заплащат такса за разглеждането му в размер, определен с тарифата по чл. 63.
  (5) Комисията за регулиране на съобщенията изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.

  § 32. В чл. 44, ал. 1 след думата „лицензии” се добавя „по чл. 39, т. 2 и/или 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думата „документи“ се добавя „или информацията, получена по служебен път“.
  2. В т. 1 след думата „страната“ се добавя „съгласно становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ и/или Министерството на отбраната“.
  3. В т. 4 буква „г“ се изменя така:
  „г) има публични задължения с изключение на задължения по невлезли в сила актове, разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. Член 47а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В чл. 48а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 7:
  а) създава се ново изречение второ: „Комисията за регулиране на съобщенията изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице.“;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите „в два екземпляра“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. В чл. 50, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. идентификационните данни на лицензираното лице, в т. ч. единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационен номер съгласно регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, наименование на лицензираното лице, регистрационните и адресните данни.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 36:
  § 36. В чл. 50, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. наименование на лицензираното лице и единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за лицензирано лице, установено в държава - членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - наименование на лицензираното лице, регистрационните и адресните данни и идентификационен номер.“

  § 37. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след числото „39“ се поставя запетая и се добавя „т. 2 и/или 3“.
  2. Създава се нова т. 2:
  „2. изпълнение на условията за доставяне на пощенските пратки по чл. 6, ал. 4;”.
  3. Досегашните т. 2-9 стават съответно т. 3-10.
  4. Създава се нова т. 11:
  „11. представяне на цените на пощенските услуги за сведение на лицензиращия;“.
  5. Досегашните т. 10-17 стават съответно т. 12-19.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думата „услуга” се добавя „освен изискванията по чл. 53”.
  2. В т. 2 думите „и на пощенските колети по чл. 36” се заменят с „по чл. 6, ал. 4“.
  3. В т. 3 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
  4. Точка 5 се отменя.
  5. Точка 7 се отменя.
  6. В т. 8 думите „ред за доказване размера на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга” се заличават.
  7. Създава се нова т. 9:
  „9. ред за доказване размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга;”.
  8. Досегашните т. 9-17 стават съответно т. 10-18.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В чл. 55, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. при промяна в данните по чл. 43, ал. 1, т. 1.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. В чл. 57, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. при уведомяване по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 и чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 40:
  § 40. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „чл. 53, т. 2“ се заменят с „чл. 53, т. 3“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. при уведомяване по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 и чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  § 41. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „в два екземпляра“ се заличават.
  3. В ал. 8 изречение второ се заличава.
  4. Създава се ал. 13:
  „(13) Комисията може да заличи оператор от регистъра по ал. 5 в следните случаи:
  1. при смърт на пощенския оператор - едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой от наследниците не е заявил, че ще продължи да изпълнява неговата дейност;
  2. при прекратяване на пощенския оператор – юридическо лице;
  3. при подадено от оператора писмено искане до Комисията;
  4. ако с влязло в сила съдебно решение на оператора е забранено да осъществява дейността, за която е вписан в регистъра по ал. 5;
  5. ако съответното лице бъде заличено от търговския регистър;
  6. ако за предходните 3 календарни години операторът не е предоставял на комисията информацията по чл. 15, ал. 1, т. 9;
  7. ако е налице някое от горните обстоятелства по отношение на чуждестранно лице, което има право да осъществява дейност по предоставяне на пощенски услуги на територията на Република България;
  8. в други случаи, предвидени в закона.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41:
  § 41. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „в два екземпляра“ се заличават.
  3. В ал. 8 изречение второ се заличава.
  4. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Комисията за регулиране на съобщенията може да заличи пощенски оператор от регистъра по ал. 5 в следните случаи:
  1. при смърт на пощенския оператор - едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой от наследниците не е заявил, че ще продължи да изпълнява неговата дейност;
  2. при прекратяване на пощенския оператор – юридическо лице;
  3. при подадено от пощенския оператор писмено искане до Комисията за регулиране на съобщенията;
  4. ако с влязло в сила съдебно решение на пощенския оператор е забранено да осъществява дейността, за която е вписан в регистъра по ал. 5;
  5. ако търговецът бъде заличен от търговския регистър;
  6. ако за предходните три календарни години пощенският оператор не е предоставял на комисията информацията по чл. 15, ал. 1, т. 9;
  7. ако е налице някое от обстоятелствата по т. 1-6 по отношение на чуждестранно лице, което има право да осъществява дейност по предоставяне на пощенски услуги на територията на Република България;
  8. в други случаи, предвидени в закона.“

  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС
  Създава се нов § 42:
  § 42. В чл. 62, ал. 2, т. 3 думите „чл. 47а, ал. 2“ и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 42:
  § 42. В чл. 62, ал. 2, т. 3 думите „чл. 47а, ал. 2“ и запетаята след тях се заличават.

  § 42. В чл. 65 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 след думите „универсалната пощенска услуга“ се добавя „в определен от нея срок“.
  2. Създава се нова ал. 6:
  „(6) В случай че пощенският оператор със задължение за извършване на универсална пощенска услуга не внесе преработени цени в срока по ал. 5 или преработените цени не отговарят на изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 1 и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13, Комисията за регулиране на съобщенията отказва тяхното съгласуване.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.

  § 43. В чл. 66, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. ориентиране на цените според разходите;“.
  2. Точка 5 се отменя.
  3. Точка 6 се изменя така:
  „6. осигуряване на разумна печалба при спазване на изискванията по чл. 5 от Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.);“.
  4. Точки 7 и 8 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 44.

  § 44. В чл. 75, ал. 1 думите „пощенските служби“ се заменят със „стационарните пощенски станции“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45.

  § 45. В чл. 77 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „клейма“ се добавя „и/или друга форма, съдържаща информация относно датата“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 4 след числото „3“ се поставя запетая и се добавя „освен отпечатъците по ал. 2“, а след думата „клейма” се добавя „и/или друга форма, съдържаща информация относно датата“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 46.

  § 46. В чл. 80, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Текстът преди т. 1 се изменя така:
  „Освобождават се от заплащане услугите по приемане, сортиране, пренасяне и доставяне на следните видове пощенски пратки от универсалната пощенска услуга:”.
  2. В т. 2 думите „секограми до 7 кг – релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия (с изключение на въздушните допълнителни цени)” се заменят с „пратки за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг, с изключение на допълнителното заплащане за пренасянето им по въздушен път”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 47.

  § 47. В чл. 85 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „с добавена стойност над универсалната пощенска услуга“ се заличават.
  2. В ал. 5 думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 48.

  § 48. В чл. 87 се правят следните изменения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  „6. когато поради непълен или погрешен адрес:
  а) пощенската пратка не е доставена на получателя или е доставена на друго лице;
  б) пощенският паричен превод не е изплатен на получателя или е изплатен на друго лице;“.
  2. В т. 7 думите „с добавена стойност над универсалната пощенска услуга“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 49.

  § 49. В чл. 93, ал. 1 думите „задържа пратката и след съгласуване” се заменят със „съвместно” и след думата „проверка” се добавя „задържа пратката и”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 50.

  § 50. В чл. 99 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.
  (4) За нарушение по ал. 2, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 15 000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 51.

  § 51. Член 100 се изменя така:
  „Чл. 100. (1) На пощенски оператор, който наруши условията на издадената му индивидуална лицензия, се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
  (2) На пощенски оператор, който извършва неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 и наруши изискванията по чл. 60, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 52.

  § 52. В чл. 100б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Пощенски оператор“ се заменят с „На пощенски оператор“ и думите „наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
  2. В ал. 2 думите „Пощенски оператор“ се заменят с „На пощенски оператор“ и думите „наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
  3. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1 и 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 53.

  § 53. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 54.

  § 54. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 55.

  § 55. В чл. 103 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „Пощенски оператор“ се заменят с „На пощенски оператор“ и думите „наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 56.

  § 56. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 57.

  § 57. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация, свързана с прилагането на този закон и с прилагането на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, или предостави невярна, непълна или неточна информация или не предостави информация в срока, който може да бъде определен в искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.”
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За нарушение по изречение първо, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 150 до 1500 лв.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) На пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, който не представи на Комисията за регулиране на съобщенията документи или не предостави информация, или предостави невярна или не в определения срок по чл. 29а, ал. 3 информация, необходима за определяне размера на нетните разходи и наличието на несправедлива финансова тежест от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга, се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 58.

  § 58. В чл. 105а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Пощенски оператор“ се заменят с „На пощенски оператор“ и думите „наказва с глоба в размер“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
  2. В ал. 2 думите „Пощенският оператор“ се заменят с „На пощенския оператор“, думите „ал. 5 и 8“ се заменят с „ал. 8“ и думите „наказва с глоба в размер“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 59.

  § 59. В чл. 105б думите „Пощенският оператор“ се заменят с „На пощенския оператор“ и думите „наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 60.

  § 60. В чл. 105в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 61.

  § 61. Създава се чл. 105г:
  „Чл. 105г. (1) На пощенски оператор, който не предостави информация по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/644 на Европейския парламент и на съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (наричан по-нататък „регламента”), или предостави невярна, непълна или неточна информация, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
  (2) За нарушение на чл. 4, параграф 2 от регламента се налага имуществена санкция на пощенски оператор от 200 до 1000 лв.
  (3) На пощенски оператор, който не предостави информация по
  чл. 4, параграф 3 от регламента или предостави невярна, непълна, неточна или не в срок информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
  (4) На пощенски оператор, който не изпълни наложените от Комисията допълнителни изисквания за информация по чл. 4, параграф 5 от регламента или я предостави извън срока, определен с искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
  (5) На пощенски оператор, който при поискване от комисията не предостави информация по чл. 4, параграф 7 от регламента, или предостави невярна, непълна, неточна или не в срока, определен с искането, информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
  (6) На пощенски оператор, който наруши чл. 5, параграф 1 от регламента, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
  (7) На пощенски оператор, който при поискване от комисията не предостави относими допълнителни данни, необходими за извършване на оценка на трансграничните тарифи по чл. 6, параграф 1 от регламента, или предостави невярна, непълна, неточна или не в срока по чл. 6, параграф 6 от регламента информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 61, който става § 62:
  § 62. Създава се чл. 105г:
  „Чл. 105г. (1) На пощенски оператор, който не предостави информация по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/644, или предостави невярна, непълна или неточна информация, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
  (2) За нарушение на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2018/644 се налага имуществена санкция на пощенски оператор от 200 до 1000 лв.
  (3) На пощенски оператор, който не предостави информация по чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/644 или предостави невярна, непълна, неточна или не в срок информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
  (4) На пощенски оператор, който не изпълни наложените от Комисията за регулиране на съобщенията допълнителни изисквания за информация по чл. 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2018/644 или я предостави извън срока, определен с искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
  (5) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация по чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2018/644, или предостави невярна, непълна, неточна или не в срока, определен с искането, информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
  (6) На пощенски оператор, който наруши чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/644, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
  (7) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави относими допълнителни данни, необходими за извършване на оценка на трансграничните тарифи по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/644, или предостави невярна, непълна, неточна или не в срока по чл. 6, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 2018/644 информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.“

  § 62. Член 106 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 63.

  § 63. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 9 се изменя така:
  „9. „Пощенски паричен превод” е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3, подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.”
  2. В т. 10 думата „пощенска” се заменя с „допълнителна”.
  3. В т. 11 думата „пощенска” се заменя с „допълнителна”.
  4. В т. 12 думата „пощенска” се заменя с „допълнителна”.
  5. В т. 18 текстът преди буква „а“ се изменя така:
  „Куриерска услуга“ е пощенска услуга с добавена стойност над услугите по чл. 4, т. 2, която гарантира по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето на всички или на някои от следните допълнителни услуги:“.
  6. Точка 20 се отменя.
  7. В т. 28 думата „пощенския” се заменя с „пощенски” и думите „всички услуги включени в универсалната пощенска услуга, неуниверсалните пощенски услуги” се заменят с „пощенски услуги”.
  8. В т. 29 след думата „лица” се добавя „на пощенски оператор” и думите „всички пощенски услуги, включени в универсалната пощенска услуга в няколко населени места по уточнен маршрут и график” се заменят с „пощенски услуги по уточнен маршрут и график в няколко населени места без стационарни пощенски станции”.
  9. В т. 30 думите „организирано в самостоятелно помещение работно място в населено място без стационарна пощенска станция” се заменят с „елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелно помещение”, а думите „длъжностно лице на определен” и „определени” се заличават.
  10. В т. 31, изречение второ думата „определен” се заличава.
  11. Точка 32 се отменя.
  12. Създават се т. 34-37:
  „34. „Пратки за незрящи и слабовиждащи лица” са пратки, съдържащи кореспонденция и литература под каквато и да е форма, включително като звукозапис, както и каквото и да е оборудване или материали, изработени или приспособени да подпомагат незрящи или слабовиждащи лица.
  35. „Хибридна поща“ е пощенска услуга по приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като кореспондентски пратки.
  36. „Известие за доставяне” е допълнителна услуга, посредством която пощенският оператор информира подателя на препоръчана пощенска пратка, на пощенски колет и/или на пощенски паричен превод за доставянето им на получателя или на упълномощено от него лице.
  37. „Несправедлива финансова тежест” е тежестта, която е прекомерна за пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга с оглед на възможностите му да понесе такова затруднение, произтичащо от възложеното му от закона задължение.”
  Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 63, т. 5 думите „т. 2“ се заменят с „т. 1 и 2“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 64, като в т. 5 думите „т. 2“ се заменят с „т. 1 и 2“.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 64. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (OB, L 112/19 от 2 май 2018 г).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 65.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 65. Параграф 20, т. 3 относно създаването на ал. 6-10 в чл. 29 влиза в сила от 1 януари 2020 г.
  Комисията предлага § 65 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 69.

  § 66. Компенсациите за 2018 и за 2019 г., определени по реда на чл. 29, ал. 4, се превеждат разсрочено през следващите 5 бюджетни години, като се планират в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.

  § 67. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадените индивидуални лицензии.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.

  § 68. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 68:
  § 68.(1) Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.
  (2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

  § 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  Комисията предлага § 69 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 68.

  § 70. До приемането на подзаконовите нормативни актове или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, съответно общите административни актове, доколкото не противоречат на този закон.
  Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Клавдия Ганчева и Борис Кърчев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 70 да бъде отхвърлен.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 70 да бъде отхвърлен.

  Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Клавдия Ганчева и Борис Кърчев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 69:
  Параграф 20, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2020 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 69:
  § 69. Параграф 20, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2020 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума