Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
08/11/2019 първо гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  .
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 6 ноември 2019 г., бе обсъден Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“, представители на предприятията и дружествата към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на Министерството на финансите и на синдикалните организации.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. бе представен пред членовете на комисията от г-н Росен Желязков.
  Разчетените собствени приходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 56 287,4 хил. лв. за 2020 г., 55 950,4 хил. лв. за 2021 г. и 59 109,4 хил. лв. за 2022 г. Около 44 % от тях се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на МТИТС. За 2020 г. в централния бюджет са включени като еднократен приход 550 000 хил. лв. от концесията на летище София.
  През 2020 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 1 656 286,2 хил. лв. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  В общия размер на разходите e значителен относителният дял на капиталови разходи за големи инвестиционни проекти, в т.ч. за: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас - Фаза 2; Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, участък Елин Пелин-Костенец; Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир – Гюешево; АМ „Струма“ - Лот 3 „Благоевград-Сандански; Подготовка на проект Русе-Велико Търново; Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“; Разширение на метрото в София: Трета метролиния; Реконструкция на гарови комплекси по TEN-T мрежата; Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”, включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (контролни точки „check-point); Териториално разширение на обхвата на информационната система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS-4)-Фаза 3 и други.
  От общия размер на разходите за 2020 г. – 1 656 286,2 хил. лв., се предвиждат 722 440,6 хил. лв. да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, 650 960,3 хил. лв. – от централния бюджет, в т. ч. погашения и лихви по ДИЗ 52 960,8 хил. лв.; 56 287,4 хил. лв. – собствени приходи и 226 597,9 хил. лв. - субсидия от държавния бюджет.
  Към бюджета на МТИТС за периода 2020-2022 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от държавния бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за ДП НК “Железопътна инфраструктура” и „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД.
  Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги, субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. В разчетите е включен индикативният размер на компенсацията от държавния бюджет за пощенския оператор, която се предоставя в случаите, когато задължението за извършване на УПУ води до несправедлива финансова тежест за оператора. Средствата от държавния бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.
  В Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. е предвидено запазване на размера на средствата за субсидии за „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за периода 2020-2022 г. на нивото от 2019 г. – по 145,0 млн. лв. на година. Чрез тези средства ще се осигури финансирането и изпълнението на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.
  Предоставените средства за субсидии на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за осигуряване изпълнението на възложеното му задължение за извършване на обществени превозни услуги по договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и дружеството за периода 2020-2022 г. се предвижда да бъдат в размер на 175,0 млн. лв. на година.
  За периода 2020-2022 г. за „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се предвиждат средства за капиталови трансфери от държавния бюджет в размер на 120,0 млн. лв. на година и запазването им на равнището от 2019 г.
  По отношение на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за всяка година от периода 2020-2022 г. се предвиждат средства за капиталови трансфери от държавния бюджет, като са планирани съответно 139,0 млн. лв. за 2020 г. и по 39,0 млн. лв. за 2021 и 2022 г. С предвидените средства за капиталови трансфери ще се даде възможност да се осигури финансиране за закупуване на необходимия подвижен състав, както и за необходими ремонти на съществуваща техника.
  Капиталовите трансфери за ДП „Пристанищна инфраструктура” през периода 2020-2022 г. се предвижда да бъдат насочени както за ремонтно-възстановителни, рехабилитационни и укрепителни дейности на пристанищната инфраструктура, така и за модернизация на пристанищните съоръжения и дейности, свързани с тяхната проходимост. Размерът на предвидените капиталови трансфери от държавния бюджет за периода 2020-2022 г. е 111,0 млн. лв. за 2020 г., 131,0 млн. лв. за 2021 г. и 11,0 млн. лв. за 2022 г.
  В проекта на Закон за държавния бюджет за 2020 г. се предвижда средствата за компенсации за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт да бъдат увеличени с 5 000 хил. лв. спрямо нивото от 2019 г., т.е. да станат 45 000 хил. лв. Размерът на средствата за 2021 г. и 2022 г. се запазва на нивото от 2020 г. Предвидени са и средствата за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, да се увеличат с 6 500 хил. лв. спрямо нивото от 2019 г., а именно да станат по 25 000 хил. лв. Размерът на средствата за 2021 г. и 2022 г. се запазва на нивото от 2020 г.
  В мотивите към проекта на Закон за държавния бюджет за 2020 г. е посочено, че политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.
  За „Български пощи“ ЕАД са разчетени средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за компенсиране на извършената универсална пощенска услуга, като за 2020 г. планираните средства са в размер на 32,8 млн. лв., а за периода 2021-2022 г. са в размер на 32,0 млн. лв. на година.
  По време на дебатите по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. председателят на комисията г-н Летифов изрази мнение, че предвидените средства са недостатъчни за реализиране на политиките в сектор транспорт. Народният представител Георги Свиленски повдигна въпросите, касаещи задълженията на БДЖ, както и недостига от средства за субсидиите и компенсациите в железопътния и автомобилния транспорт. Предмет на неговото изказване бе и предстоящата концесия на „Летище София“ ЕАД, както и предоставените средства на „Български пощи“ ЕАД за компенсиране на извършената универсална пощенска услуга. В хода на дискусията се изказаха и народните представители Лало Кирилов и Росен Живков. Отношение по законопроекта взеха и представителите на синдикалните организации.

  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА”, 7 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума