Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
06/10/2017 второ гласуване

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

  (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г., бр. 100 от 2010 г. и бр. 101 от 2016 г.)
  § 1. Заглавието на закона се изменя така: „Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, като думата „Заглавието“ се заменя с „Наименованието“.

  § 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „електронния подпис и условията и реда за предоставяне на“ се заменят с „и електронните“ и запетаята пред тях се заличава.
  2. В ал. 2, т. 2 думите „(ценни книжа, товарителници и други)“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Наименованието на глава втора се изменя така: „Електронно изявление и електронен документ“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 2, ал. 1 думата „визуално“ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“.“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „съдържащ електронно изявление“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Член 13 се изменя така:
  „Правна сила на електронните подписи
  Чл. 13. Правната сила на обикновения и усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено в отношенията между страните.“

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. Чл.13 се изменя така:
  „Електронен подпис
  Чл. 13. (1) Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (2) Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (3) Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (4) Правната сила на електронния подпис и усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено писмено в отношенията между страните.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 13, ал. 4 думата „писмено“ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
  § 6. Член 13 се изменя така:
  „Електронен подпис
  Чл. 13. (1) Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (2) Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (3) Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (4) Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните.“

  § 7. Членове 14 и 15 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Наименованието на глава трета се изменя така: „Електронни удостоверителни услуги“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Член 16 се изменя така:
  „Определение
  Чл.16. Електронни удостоверителни услуги са удостоверителните услуги по смисъла на чл. 3, т. 16 от Регламент (ЕС) №910/2014.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. Член 17 се изменя така:
  „Устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и устройства за създаване на квалифициран електронен печат
  Чл. 17. (1) Съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от други организации по чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства.
  (3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ уведомява Европейската комисия за обстоятелствата по чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (4) Акредитацията се извършва от Изпълнителна агенция
  „Българска служба за акредитация“ в съответствие с изискванията, установени от Европейската комисия в актовете по член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (5) Сертифицирането на устройствата се извършва при условията, определени в чл. 30, параграф 3 и чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
  § 10. Член 17 се изменя така:
  „Устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и устройства за създаване на квалифициран електронен печат
  Чл. 17. (1) Съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от други организации по чл. 30, параграф 1 от същия регламент.
  (2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройства за създаване на квалифициран електронен печат.
  (3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ уведомява Европейската комисия за обстоятелствата по чл. 30, параграф 2 и чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (4) Акредитацията на лицата по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в съответствие с изискванията на делегираните актове, приети от Европейската комисия по член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (5) Сертифицирането на устройствата се извършва при условията, определени в чл. 30, параграф 3 и чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“

  § 11. Създават се чл. 18а и 18б:
  „Тайна на данните при удостоверителните услуги
  Чл. 18а. Никой освен титуляря, съответно създателя, няма право на достъп до:
  1. данните за създаване на електронния подпис, електроннияпечат и електронния времеви печат;
  2. данните за автентичност на уебсайт, и
  3. данните, свързани с електронна препоръчана поща.
  Оспорване
  Чл. 18б. (1) Лицето, посочено като титуляр или автор на електронното изявление, създател на електронния печат, на електронния времеви печат, титуляр на уебсайт, съответно автор на електронно изявление - при препоръчана електронна поща, не може да оспори авторството, съответно титулярството, или факта на създаването спрямо адресата, когато създаденият от лицето електронен документ:
  1. е отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
  2. е създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.
  (2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от момента, в който адресатът получи уведомление, че електронният документ не изхожда от автора, съответно от титуляря.
  (3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.“

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В §11, в чл. 18б, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „Чл. 18б. (1) Лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен печат, изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето електронен документ:“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11 и предлага следната редакция:
  § 11. В глава трета, раздел I се създават нов чл. 18 и чл. 18а:
  „Тайна на данните при удостоверителните услуги
  Чл. 18. Лице, различно от титуляря, съответно създателя, няма право на достъп до:
  1. данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат;
  2. данните за автентичност на уебсайт, и
  3. данните, свързани с електронна препоръчана поща. Оспорване
  Чл. 18а. (1) Лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен печат и изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето електронен документ е:
  1. отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
  2. създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.
  (2) Алинея 1, т. 2 не се прилага от деня, в който адресатът получи уведомление, че електронният документ не изхожда от автора, съответно от титуляря.
  (3) Алинея 1 не се прилага, когато адресатът на изявлението не е положил дължимата грижа.“

  § 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Доставчик на удостоверителни услуги е лице по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 след думите „Доставчикът на“ се добавя „квалифицирани“, а след думата „услуги“ се добавя „по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. Член 21 се изменя така:
  „Изисквания към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
  Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги изпълняват изискванията за сигурност по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (2) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги изпълняват и изискванията по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (3) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съхраняват информацията по чл. 24, параграф 2, буква „з“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 за срок 10 години, включително и след преустановяване на дейността.
  (4) Доставчиците на удостоверителни услуги не могат да използват събираната и съхраняваната информация за цели, различни от тези, свързани с дейността им.
  (5) Размерът на финансовите средства и/или застраховката за отговорността от дейността, поддържани от доставчиците по ал. 2 за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им в съответствие с чл. 24, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014, се определят в наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13 и предлага следната редакция:
  § 13. Член 21 се изменя така:
  „Изисквания към дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
  Чл. 21. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги изпълняват изискванията за сигурност по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (2) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги изпълняват и изискванията по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
  (3) Доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съхраняват информацията по чл. 24, параграф 2, буква „з“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 за срок 10 години, включително и след преустановяване на дейността.
  (4) Доставчиците на удостоверителни услуги не могат да използват събираната и съхраняваната информация за цели, различни от тези, свързани с дейността им.
  (5) Размерът на финансовите средства, поддържани от доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги и/или на застраховката за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им в съответствие с чл. 24, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.“

  § 14. Член 22 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 23 думата „писмен“ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В глава трета, раздел II се създава чл. 23а:
  „Прекратяване на дейността на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
  Чл. 23а. Прекратяването на дейността на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги се определя с наредбата по чл. 21, ал. 5.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. Наименованието на раздел III се изменя така: „Квалифицирани удостоверения".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. Член 24 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава, а думата „автора“ се заменя с „титуляря“.
  2. Алинеи 2, 3 и 5 се отменят.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Титулярят на издадено удостоверение в тридневен срок от публикуването му в регистъра може да направи възражение по неговото съдържание, ако са налице пропуски или непълноти.“
  4. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) В случай че е направено възражение по ал. 6, грешките или непълнотите се отстраняват незабавно от доставчика чрез издаване на ново удостоверение, без заплащане на възнаграждение, освен в случаите, когато грешките и непълнотите се дължат на предоставяне на неверни данни.
  (8) Съдържанието на удостоверението се счита за прието, ако не е направено възражение по ал. 6.“

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 19 се правят следните изменения:
  а) Точка 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано удостоверение по искане на титуляря съгласно чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.“
  б) Точка 2 се изменя така:
  „2. Алинеи 2 и 3 се отменят.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19 и предлага следната редакция:
  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано удостоверение по искане на титуляря съгласно изискванията на чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.“
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Титулярят на издаденото удостоверение в тридневен срок от публикуването му в регистъра може да направи възражение по неговото съдържание, ако са налице грешки или непълноти.“
  4. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) В случай че е направено възражение по ал. 6, грешките или непълнотите се отстраняват незабавно от доставчика чрез издаване на ново удостоверение, без заплащане на възнаграждение, освен в случаите, когато грешките и непълнотите се дължат на предоставяне на неверни данни.
  (8) Съдържанието на удостоверението се смята за прието, ако не е направено възражение по ал. 6.“

  § 20. Създава се чл. 25а:
  „Уведомяване за промени
  Чл. 25а. (1) Титулярят на издаденото удостоверение е длъжен да уведомява незабавно доставчика на удостоверителни услуги за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в удостоверението.
  (2) Промените в обстоятелствата, посочени в удостоверението, не могат да бъдат противопоставени на трети добросъвестни лица.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. по искане на титуляря, без да е длъжен да се увери в самоличността или в представителната власт;".
  2. В ал. 4 думите „автора и" се заличават.
  3. В ал. 6, т. 2 думите „автора или" се заличават.
  4. В ал. 7 след думата „удостоверението" се добавя „не".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
  „4. смърт или поставяне под запрещение на титуляря;
  5. прекратяване на юридическото лице на титуляря.“
  2. В ал. 2 думите „или на автора" се заличават, местоимението „им“ се заменя с „му“, а думите „и в представителната власт на автора“ се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Доставчикът прекратява удостоверението, когато установи, че то е издадено въз основа на неверни данни.“
  4. Алинея 4 се отменя.

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 22 в т. 1, относно чл. 27, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. постъпило уведомление по чл. 32, ал. 4, чл. 49, ал. 5 и чл. 59, ал. 8 от Закона за българските лични документи“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22 и предлага следната редакция:
  § 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:
  „4. при смърт или поставяне под запрещение на титуляря;
  5. при прекратяване на юридическото лице на титуляря;
  6. при постъпило уведомление по чл. 32, ал. 4, чл. 49, ал. 5 и чл. 59, ал. 8 от Закона за българските лични документи.“
  2. В ал. 2 думите „или на автора" се заличават, местоимението „им“ се заменя с „му“, а думите „и в представителната власт на автора“ се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Доставчикът прекратява действието на удостоверението, когато установи, че то е издадено въз основа на неверни данни.“
  4. Алинея 4 се отменя.

  § 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „доставчикът на“ се добавя „квалифицирани“, след думите „електронен регистър“ се добавя „(база данни), а думите „за електронен подпис“ се заличават.
  2. В ал. 2 думата „автора“ се заменят с „титуляря“, а думите „удостоверението за неговия подпис“ се заменят с „неговото удостоверение“.
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. Членове 29 и 30 се отменят.

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  Параграф 24 се изменя така:
  § 24. Чл. 29 се изменя така:
  „Отговорност
  Чл. 29. Доставчикът на удостоверителни услуги носи отговорност съгласно чл.13 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. за щети, нанесени умишлено или поради небрежност на физическо или юридическо лице поради неизпълнение на задълженията си.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24:
  § 24. Член 29 се изменя така:
  „Отговорност
  Чл. 29. Доставчикът на удостоверителни услуги носи отговорност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. за щети, нанесени умишлено или поради небрежност на физическо или юридическо лице поради неизпълнение на задълженията си.“

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  Създава се § 24а:
  „§ 24а. Член 30 се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. Член 30 се отменя.

  § 25. Член 31 се изменя така:
  „Отговорност на титуляря към доставчика на удостоверителни
  услуги
  Чл. 31. Титулярят отговаря спрямо доставчика на удостоверителни услуги, ако е предоставил неверни данни, съответно е премълчал данни, имащи отношение към съдържанието или към издаването на удостоверението.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.

  § 26. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Надзор“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.

  § 27. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията за регулиране на съобщенията е национален надзорен орган, осъществяващ правомощията, предвидени в Регламент № (ЕС) 910/2014 и в този закон.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги при предвидените в Регламент № (ЕС) 910/2014 условия.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) в т. 4 след думата „лица“ се поставя тире и се добавя „органи по оценяване на съответствието по чл. 33а“, след думите „доставчиците на” се добавя „квалифицирани”, а думите „чл. 17 и чл. 21, ал. 1” се заменят с „чл. 21, ал. 1 и 2“;
  б) създава се т. 5:
  „5. да получи от доставчиците на удостоверителни услуги информацията, необходима за изпълнение на правомощията й.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Комисията за регулиране на съобщенията поддържа и публикува доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент № (ЕС) 910/2014 и осъществява правомощия във връзка с тези списъци.“
  5. Досегашната ал. 4 се отменя.
  6. Създава се ал. 5:
  „(5) Комисията за регулиране на съобщенията може да участва в провеждането на съвместни разследвания по чл. 18, параграф 3 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става § 28 и предлага следната редакция:
  § 28. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията за регулиране на съобщенията е национален надзорен орган, осъществяващ правомощията по Регламент № (ЕС) 910/2014 и този закон.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията за регулиране на съобщенията предоставя квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги при условията по чл. 20 и 21 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) в т. 4 след думата „лица“ се поставя тире и се добавя „органи по оценяване на съответствието по чл. 33“, след думите „доставчиците на” се добавя „квалифицирани”, а думите „чл. 17 и чл. 21, ал. 1” се заменят с „чл. 21, ал. 1 и 2“;
  б) създава се т. 5:
  „5. да получи от доставчиците на удостоверителни услуги информацията, необходима за изпълнение на правомощията й.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Комисията за регулиране на съобщенията създава, поддържа и публикува доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Комисията за регулиране на съобщенията може да участва в провеждането на съвместни разследвания по чл. 18, параграф 3 от Регламент № (ЕС) 910/2014.“

  § 28. В чл. 32а, ал. 1 думите „за квалифициран електронен подпис“ и „и на подзаконовите нормативни актове“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 29 и предлага следната редакция:
  § 29. В чл. 32а се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „за квалифициран електронен подпис“ се заличават.
  2. В ал. 1 думите „за квалифициран електронен подпис“ и „и на подзаконовите нормативни актове“ се заличават.

  § 29. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Акредитация и контрол на органи за оценяване на съответствието".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.

  § 30. Създава се чл. 33а:
  „Органи за оценяване на съответствието
  Чл. 33а. Оценяването на съответствието на дейността на доставчиците на квалифицирани електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент № (ЕС) 910/2014 се извършва от акредитирани органи по оценяване на съответствието.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 31 и предлага следната редакция:
  § 31. Създава се нов чл. 33:
  „Органи за оценяване на съответствието
  Чл. 33. Оценяването на съответствието на дейността на доставчиците на квалифицирани електронни удостоверителни услуги с изискванията на Регламент № (ЕС) 910/2014 се извършва от акредитирани органи по оценяване на съответствието.”

  § 31. Член 34 се изменя така:
  „Акредитираща институция
  Чл. 34. (1) Акредитацията по чл. 33а се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ при условията и по реда на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, съответно - от национален орган за акредитация, който е преминал успешно партньорска оценка съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OB, L 218/30 от 13 август 2008 г.), или от международна организация по акредитация съгласно договорни задължения за признаване между тази организация и органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  (2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ издава сертификат за акредитация на акредитираните от нея органи за оценка на съответствието.
  (3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ вписва акредитираните от нея органи за оценка на съответствието в регистъра по чл. 17, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32, като в ал. 1 думите „чл. 33а“ се заменят с „чл. 33“.

  § 32. Членове 35, 36, 37а, 38, 39 и 40 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.

  § 33. В чл. 43, ал. 3 думите „за автора и“ и „на подписа“ се заличават, а думите „удостоверения за електронен подпис“ се заменят с „удостоверенията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. Член 44 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.

  § 35. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление:
  1. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28, ал. 1 и 2;
  2. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и 3, чл. 23, параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1-4, чл. 33, параграф 1, чл. 34, параграф 1, чл. 40 и чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
  3. доставчик на удостоверителни услуги, който доставя
  удостоверителна услуга, която не отговаря на изискванията на Регламент
  (ЕС) №910/2014;
  4. който извърши или допусне нарушение на Регламент (ЕС) № 910/2014, на този закон или на издадените въз основа на тях актове, за което не е предвидено друго наказание."

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 35 чл. 45, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и чл. 29“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 35, който става § 36 и предлага следната редакция:
  § 36. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Наказва се с глоба от 1000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление:
  1. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 21, ал. 3 и 4, чл. 26, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 28, ал. 1 и 2 и чл. 29;
  2. който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 15, чл. 19, параграфи 1 и 2, чл. 20, параграф 1, чл. 21, параграфи 1 и 3, чл. 23, параграфи 1 и 2, чл. 24, параграфи 1-4, чл. 33, параграф 1, чл. 34, параграф 1, чл. 40 и чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
  3. доставчик на удостоверителни услуги, който доставя удостоверителна услуга, която не отговаря на изискванията на Регламент(ЕС) №910/2014;
  4. който извърши нарушение на Регламент (ЕС) № 910/2014, на този закон или на издадените въз основа на тях актове, за което не е предвидено друго наказание.“

  § 36. В чл. 46, ал. 1 думите „упълномощени“ и „упълномощено“ се заменят съответно с „оправомощени“ и „оправомощено“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.

  § 37. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2-11 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 38. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 39. Министерският съвет:
  1. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 21, ал. 5.
  2. В 9-месечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 17, ал. 4.

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  В § 39 т. 2 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 40 и предлага следната редакция:
  § 40. Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 21, ал. 5.

  § 40. Органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон привеждат издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с него.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.

  § 41. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., и бр. 13, 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 141 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.

  § 42. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. , бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г.и бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г.) в чл. 327, ал. 2, в изречение второ думите „при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.

  § 43. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр.. бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г„ бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп.. бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г„ бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. ¬бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 2016 г., изм. и доп., бр. 95, 13 и 54 от 2017 г.), в чл. 319е думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44 и предлага следната редакция:
  § 44. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конститу­ционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., и бр. 13 и 54 от 2017 г.) в чл. 319е думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 44. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г., изм. и доп., бр. 62 от 2016 г., бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 332, ал. 1, т. 1 след думите „Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/3 от 28 август 2014 г.)" се добавя „и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 344, ал. 2 думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става § 45 и предлага следната редакция:
  § 45. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 332, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 344, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 45. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г„ бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Меценатите подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 1. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се подписва с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия."
  2. В чл. 26, ал. 2:
  а) думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на изискванията към предоставянето на съответната електронна административна услуга, установени в закон";
  б) създава се изречение второ:
  „Докладът и отчетът се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45, който става § 46 и предлага следната редакция:
  § 46. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се изменя така: „В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“ и се създава изречение трето: „Заявлението се подписва с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия.“
  2. В чл. 26, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на изискванията към предоставянето на съответната електронна административна услуга, установени в закон" и се създава изречение второ: „Докладът и отчетът се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис."

  § 46. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм. и доп.,
  бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г., бр. 12 и 17 от 2015 г. и бр. 39, 43 и 62 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 2, в изречение второ след думите „освен когато е" се добавя „подписана с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис и", а думите „със Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 47 и предлага следната редакция:
  § 47. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г., бр. 12 и 17 от 2015 г. и бр. 39, 43 и 62 от 2016 г.) в чл. 4, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подписана с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 47. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 29, ал. 5 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 35, ал. 6 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 48 и предлага следната редакция:
  § 48. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г., изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 13 и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 29, ал. 5 думите „реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 35, ал. 6 думите „реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 48. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 48 от 2016 г.), в § 1а от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. Създава се изречение второ:
  „Писменото искане по чл. 15, ал. 1, декларацията по чл. 18, ал. 2, уведомленията по чл. 20, ал. 1, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 49 и предлага следната редакция:
  § 49. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и се създава изречение второ: „Писменото искане по чл. 15, ал. 1, декларацията по чл. 18, ал. 2, уведомленията по чл. 20, ал. 1, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис."

  § 49. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 32, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 60, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, който става § 50 и предлага следната редакция:
  § 50. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 32, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 60, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 50. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г„ бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г„ бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  2. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  3. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 50, който става § 51 и предлага следната редакция:
  § 51. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис,с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  2. В чл. 21в ал. 2 се изменя така:
  „(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  3. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."

  § 51. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г. и бр. 13 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 17, ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и пред тях се поставя запетая.
  2. В § 5а, ал. 6 от Преходните и заключителните разпоредби думите „електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски
  В § 51, т. 1 думите „усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или“ – отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 51, който става § 52 и предлага следната редакция:
  § 52. В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г. и бр. 13 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 17, ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В § 5а, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 52. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 50 и 105 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) в чл. 27, ал. 5 думите „съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и пред тях се поставя запетая.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 52 и предлага той да бъде отхвърлен.

  § 53. В Закона за запасите на нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.), в чл. 36, ал. 2, изречение второ и ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и пред тях се поставя запетая.
  Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски
  В § 53 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, а думите „с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или“ – отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53 и предлага следната редакция:
  § 53. В Закона за запасите на нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) в чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение второ думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 54. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г. и бр. 13 и 50 от 2016 г.), в чл. 24, ал. 2 думите „съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54 и предлага следната редакция:
  § 54. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г. и бр. 13 и 50 от 2016 г.) в чл. 24, ал. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 55. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 81 от 2016 г.) в чл. 29, ал. 2 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17 и 27 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 36, ал. 1 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и пред тях се поставя запетая.
  2. В чл. 37, ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и пред тях се поставя запетая.
  3. В чл. 72 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомленията по ал. 2 могат да се подават по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  4. В чл. 108, ал. 4 думите „електронния подпис" се заменят с
  „електронните удостоверителни услуги".
  5. В чл. 112а думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  6. В чл. 171а думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги" и пред тях се поставя запетая.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 56 и предлага следната редакция:
  § 56. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 36, ал. 1, изречение второ думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 37, ал. 6 думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  3. В чл. 72 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Резултатите по ал. 1, т. 3 и уведомленията по ал. 2 могат да се подават по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление."
  4. В чл. 108, ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  5. В чл. 112а думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  6. В чл. 171а думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 57. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010г.,бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27. 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11,53,61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  2. В чл. 23, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с ,регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  3. В чл. 26, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с ,регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  4. В чл. 51, ал. 1, т. 4 думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  5. В чл. 251 е, ал. 5 след думите „по ал. 4 се" се добавя
  „подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван
  електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за
  електронни подписи, или квалифициран електронен подпис и се", а
  думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се
  заменят с „на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на
  Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и
  удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния
  пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния
  документ и електронните удостоверителни услуги".
  Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски
  В § 57, т. 5 се изменя така:
  „5. В чл. 251е ал. 6 се изменя така:
  „(6) Разпореждането на съдията или искането по чл. 251г, ал. 1 и справката по ал. 5 могат да се изпращат и по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 57 и предлага следната редакция:
  § 57. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12,17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. Чл.21 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни удостоверителни услуги по реда, определен в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 910/2014, и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  2. В чл. 23, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  3. В чл. 26, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  4. В чл. 51, ал. 1, т. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  5. В чл. 251е, ал. 6 думите „изпращат по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 58. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. бр. 74 от 2016 г.), в чл. 4, ал. 5 думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 58 и предлага следната редакция:
  § 58. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. бр. 74, 95 и 97 от 2016 г.) в чл. 4, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

  § 59. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 32 и 61 от 2015 г.) в чл. 18, ал. 3 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59.

  § 60. В Закона за промишления дизайн (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 35 от 2010 г. и бр. 58 от 2016 г.) в чл. 31, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60.

  § 61. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г„ бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. I, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г„ бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г„ бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,41,42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12,48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 20 от 2016 г.) в § 1а, ал. 1 от Допълнителните разпоредби:
  1. Думите „електронния подпис и" се заменят с „електронните удостоверителни услуги и на".
  2. Създава се изречение второ:
  „Заявленията се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 61 и предлага следната редакция:
  § 61. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 20 от 2016 г., изм., бр. 98 от 2016 г.) в § 1а, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“ и се създава изречение второ: „Заявленията се подписват с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 62. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г„ бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г„ бр. 48 и 59 от 2007 г„ бр. 105 от 2008 г„ бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г. и бр. 39 и 50 от 2016 г.), в чл, 105, ал. 4 думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 62 и предлага следната редакция:
  § 62. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г. и бр. 39 и 50 от 2016 г.) в чл. 105, ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 63. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 58о, ал. 1, изречение второ думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.

  § 64. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г.,бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 12 и 58 от 2017 г.) в чл. 30м думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.

  § 65. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 39, ал. 10 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.

  § 66. В Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм., бр. 98 от 2010 г., бр. 100 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.) в § 75, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66.

  § 67. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.), в чл. 75, ал. 1 думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 67 и предлага следната редакция:
  § 67. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 75, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 68. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.), в § 22 от Преходните и заключителните разпоредби думите „електронния подпис" се заменят с „електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 68 и предлага следната редакция:
  § 68. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в § 22 от преходните и заключителните разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 69. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г.) в чл. 114, ал. 11, т. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69.

  § 70. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.), в § 5а, ал. 1 от Допълнителните разпоредби думите „електронния подпис и" се заменят с ..електронните удостоверителни услуги и на".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 70 и предлага следната редакция:
  § 70. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) в § 5а, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  § 71. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19 и 28 от 2016 г.; попр., бр. 31 от 2016 г., изм. бр. 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 16г, ал. 2 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71.

  § 72. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63 и 65 от 2017 г.) в чл. 175а, ал. 3, т. 2 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72.

  § 73. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г„ в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г„ в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 31 от 14.04.2006 г., в сила от 14.04.2006 г„ изм., бр. 55 от 7.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 31.10.2006 г., в сила от 31.10.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., бр. 84 от 19.10.2007 г., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 100 от 21.11.2008 г„ бр. 27 от 10.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г„ бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г., доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., изм., бр. 41 от 1.06.2010 г„ в сила от 1.06.2010 г., бр. 8 от 25.01.2011 г„ в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г„ изм., бр. 97 от 7.12.2012 г„ изм. и доп„ бр. 7 от 25.01.2013 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26. 07. 2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 83 от 24,09.2013 г., бр. 99 от 15.11.2013 г„ изм., бр. 98 от 28. 11. 2013 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 14 от 19.02.2016 г„ в сила от 19.02.2016 г., изм., бр. 34 от 3.05.2016 г., в сила от 3.05.2016 г., бр. 58 от 26.07.2016 г.) в чл. 229б, ал. 1 думите „на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 73 и предлага следната редакция:
  § 73. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 229б, ал. 1, изречение трето думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 74. В Закона за местните данъци и такси (Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г„ изм. и доп.. бр. 71 от 23.06.1998 г., в сила от 24.08.1998 г., изм., бр. 83 от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 105 от 8. 09. 1998 г., в сила от 8.09.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1. 01. 1998 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 102 от 15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 109 от 18.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 84 от 23.09.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 1.04.2004 г., доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп., бр. 70 от 10. 08. 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 100 от 13. 12. 2004 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11. 04. 2004 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 110 от 21. 12. 2004 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 105 от 9.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 13.02.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г„ в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г., изм., бр. 28 от 5.04.2011 г., доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., доп., бр. 39 от 20. 05. 2011 г.: изм. с Решение № 5 от 5.04.2012 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 30 от 17.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13. 07. 2011 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г„ бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., доп., бр. 61 от 9.07.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 35 от 15.05.2015 г.. в сила от 15.05.2015 г., доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 43 от 7.06.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 г.. в сила от 1.01.2018 г., попр., бр. 80 от 11.10.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) в §48, ал. 1 от ПЗР думите „на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 74 и предлага той да бъде отхвърлен.

  § 75. В Закона за признаване на професионални квалификации (Обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., бр. 43 от 7.06.2011 г., в сила от 15.06.2011 г., бр. 61 от 9.08.2011 г„ изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 21 от 8.03.2014 г., доп., бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г., изм. и доп., бр. 27 от 5.04.2016 г., изм., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от 1.08.2016 г.) в чл. 97, ал. 4 думите „със Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 75, който става § 74 и предлага следната редакция:
  § 74. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г. и бр. 27 и 59 от 2016 г.) в чл. 97, ал. 4 думите „със Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 76. В Закона за насърчаване на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., в сила от 24.10.1997 г., попр., бр. 99 от 29.10.1997 г., доп., бр. 29 от 13.03.1998 г., в сила от 13.03.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г„ бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., попр., бр. 40 от 14.05.2004 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10. 10. 2006 г., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 30. 08. 2006 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 69 от 5.08.2008 г„ изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16. 10. 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., изм., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 21. 12. 2009 г., в сила от 1.07.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 16 от 19.02.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 32 от 5.05.2015 г., бр. 61 от 11.08.2015 г.) в чл. 18, ал. 3 думите „на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 76 и предлага той да бъде отхвърлен.

  § 77. В Закона за регистър Булстат (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 8 и 74 от 2016 г.) в чл. 15, ал. 1 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят с „изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 75.

  § 78. В Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 36 от 18.04.2003 г., в сила от 18.04.2003 г., бр. 63 от 15.07.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25. 11. 2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12. 07. 2005 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 24.07.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., доп., бр. 42 от 4.06.2010 г., в сила от 2.06.2010 г., изм., бр. 50 от 2. 07. 2010 г., изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., изм., бр. 51 от 5. 07. 2010 г., изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 1.06.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 84 от 27.09.2013 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2016 г.,) в чл. 43в., ал. 5 думите „по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 78, който става § 76 и предлага следната редакция:
  § 76. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г. и бр. 79 от 2015 г.) в чл. 43в, ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  § 79. В Закона за социално подпомагане (Обн., ДВ. бр. 56 от 19.05.1998 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г„ в сила от 1.01.2007 г.. изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 58 от 27.06.2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г„ в сила от 15.09.2009 г„ изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г„ изм. и доп., бр. 51 от 5.07.2011 г., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г,, в сила от 1.01.2014 г., бр. 66 от 26.07.2013 г.. в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2016 г.) в чл. 186., ал. 5 думите ,,ио реда на Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 79, който става § 77 и предлага следната редакция:
  § 77. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.и бр. 8 от 2016 г.) в чл. 18б, ал. 5 думите ,,Закона за електронния документ и електронния подпис" се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги".

  Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски
  Създава се § 80:
  „§ 80. В Закона за електронната идентификация (обн. ДВ. бр. 38 от 2016 г., изм. ДВ. бр. 50 и 101 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Като удостоверение за електронна идентичност може да се използва удостоверение за квалифициран електронен подпис, като публичният ключ в него се използва в качеството на електронен идентификатор, по смисъла на предходната алинея.“
  2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в заглавието съюзът „и“ се заменя със запетая, а в края на текста, след думата „идентификатори“ се добавя „и на квалифицираните удостоверения по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги “.
  б) в ал. 1 се създава т. 3:
  „3. електронен регистър на квалифицираните удостоверения по Глава трета, раздел ІІІ от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и съдържащите се в тях публични ключове, декларирани за използване за електронна идентификация.“
  3. Създава се чл. 20а:
  „Деклариране на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация
  Чл. 20а. (1) Декларирането на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация съгласно ал.2 на чл.3 се извършва чрез подаване на писмено заявление до Министъра на вътрешните работи от автора или титуляра на удостоверението.
  (2) Подателят на заявлението се явява лично в Център за електронна идентификация и предоставя заявеното за деклариране удостоверение за квалифициран електронен подпис и валиден документ за самоличност.
  (3) Заявяване от непълнолетно лице или лице, поставено под запрещение, се удовлетворява, ако са спазени изискванията на ал. 2 и:
  1. заявлението е подписано и от родител, съответно попечител или настойник на лицето;
  2. родителят, съответно попечителят или настойникът се е явил лично и е представил валиден документ за самоличност.
  (4) Министърът на вътрешните работи осигурява възможност за проверка на валидността на представения документ за самоличност по ал. 2 и 3.
  (5) Центърът за електронна идентификация е длъжен да извърши проверка на валидността на предоставено удостоверение за квалифициран електронен подпис.
  (6) При успешно извършени проверки по предходните алинеи, декларираното като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис се вписва в регистъра на удостоверенията за електронна идентификация.
  (7) Едно лице може да декларира повече от едно удостоверения за квалифициран електронен подпис, като средство за електронна идентификация.
  (8) Когато заявлението за деклариране на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация се извършва от издателя на удостоверението, отношенията между него и лицето по ал. 2 се уреждат с договор.“.
  4. В заглавието на чл. 21, в края на текста след думата „удостоверението“ се добавя „за електронна идентичност“.
  5. Създава се чл. 21а:
  „Спиране, възобновяване и продължаване на използването на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация
  Чл. 21а. (1) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице има право да спре действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис, ако съществува основателна причина – увреждане на интересите на титуляря на удостоверението или на трети лица.
  (2) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице е длъжен да спре действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис по искане на неговия титуляр, след като се увери в самоличността му, като поиска посочването на допълнителни данни, които са включени в искането за издаването на удостоверението.
  (3) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице е длъжен да спре действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис по искане на лице с установена самоличност, за което според обстоятелствата е видно, че знае за нарушения на сигурността, свързани с незаконосъобразното използване на декларираното удостоверението, като незабавно уведомява титуляря за спирането на действието на удостоверението.
  (4) Спирането на действието на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис се извършва чрез вписване в регистъра на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, използвани като средство за електронна идентификация.
  (5) Действието на удостоверението се възобновява от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице по искане на титуляря на удостоверението за квалифициран електронен подпис чрез вписване в регистъра на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, използвани като средство за електронна идентификация.
  (6) Искането за спиране и възобновяване може да се отправи чрез лице по чл. 8.
  (7) Искането за спиране може да се заяви и по електронен път, като лицето се идентифицира по реда на този закон.
  (8) Продължаването на срока на използване на удостоверенията за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация може да се заявява по електронен път преди изтичането му, като лицето се идентифицира по реда на този закон.“
  6. В заглавието на чл. 22, в края на текста след думата „удостоверението“ се добавя „за електронна идентичност“.
  7. Създава се чл. 22а:
  „Прекратяване на използването на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация
  Чл. 22а. (1) Използването на удостоверение за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация се прекратява:
  1. с изтичането на срока на валидност на удостоверението за квалифициран електронен подпис;
  2. при смърт на титуляря на удостоверението.
  (2) Министърът на вътрешните работи е длъжен незабавно да прекрати действието на удостоверението:
  1. по искане на титуляря на удостоверението, след като се увери в самоличността му;
  2. при установяване, че удостоверението е издадено въз основа на неверни данни;
  3. при промяна на данните, въз основа на които е декларирано удостоверението за квалифициран електронен подпис като средство за електронна идентификация;
  4. при инциденти, свързани с компрометиране на сигурността на електронната идентификация;
  5. в случаите по чл. 32, ал. 3, чл. 49, ал. 4 и чл. 59, ал. 7 от Закона за българските лични документи.
  (3) Прекратяването се вписва незабавно в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3.“
  8. В чл. 24, ал. 1 след думата „идентичност“ в нейната втора употреба се добавя „или на декларирано като средство за електронна идентификация удостоверение за квалифициран електронен подпис“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски
  Създава се § 81:
  § 81. В Закона за електронното управление (обн. ДВ. бр. 46 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 82 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 20 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 40 от 2014, изм. ДВ. бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г.) в чл. 22 се създава ал. 6:
  „(6) Установяването на самоличността на физически лица по положен от тях цифров подпис се извършва по реда на Закона за електронната идентификация.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 78 и 79:
  § 78. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 18в навсякъде думите „удостоверение за квалифициран“ се заменят с „квалифицирано удостоверение за“, а думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 21 се изменя така:
  „21. „Квалифицирано удостоверение за електронен подпис“ е понятие по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
  3. В останалите текстове на закона думите „удостоверение за квалифициран“ и „удостоверението за квалифициран“ се заменят съответно с „квалифицирано удостоверение за“ и „квалифицираното удостоверение за“.

  § 79. В Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) в § 145, ал. 14, т. 31 от преходните и заключителните разпоредби думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

  Предложение от народните представители Халил Летифов и Ихсан Хаккъ
  Създава се § 80:
  § 80. Параграф 22, т. 1 относно чл. 27, ал. 1 т. 6 влиза в сила на 01.01.2018 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 80:
  § 80. Параграф 22, т. 1 относно чл. 27, ал. 1, т. 6 влиза в сила от 1 януари 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума