Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
13/02/2018 първо гласуване

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 16 януари 2018 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 07 февруари 2018 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 16 януари 2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Живко Петров – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, г-н Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Весела Начева – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и представители на Министерството на околната среда и водите.
  Законопроектът бе представен от г-н Велик Занчев, който заяви, че главната цел на предлаганото изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) е да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране.
  С Директива 2014/89/ЕС се въвежда задължение на страните членки да организират и прилагат морско пространствено планиране като инструмент на Интегрираната морска политика, подкрепящ и улесняващ изпълнението на Стратегията „Европа 2020, стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.
  В резултат на провежданото морско пространствено планиране всяка държава членка следва в срок до 31 март 2021 г. да разработи морски пространствен план с обхват и съдържание, определен в националното законодателство, при спазване изискванията, установени в Директива 2014/89/ЕС.
  С отделни текстове от законопроекта се предвижда общото ръководството и координацията на дейността по морско пространствено планиране да се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговаря и за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България. Създава се и Консултативен съвет по въпросите на морското пространствено планиране като помощен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено планиране.
  Предвидено е Морският пространствен план на Република България да се изработва въз основа на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична информация за морските пространства на Република България, която е достъпна чрез Националния портал за пространствени данни.
  Предлагат се разпоредби, с които се цели усъвършенстването на нормативната уредба в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на пристанища и специализирани пристанищни обекти.
  Със законопроекта се прецизират текстовете, отнасящи се до развитието и модернизацията на пристанищата за обществен транспорт. Предвидено е генералния план на пристанище за обществен транспорт да е устройствената основа за неговото изграждане и разширяване. С генералния план на пристанището за обществен транспорт ще се определят концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия и акватория, обосновани с технологични и маркетингови изводи, както и взаимовръзката на тези концепции с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., Морския пространствен план на Република България, съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.
  Създават се основни законови правила относно инвестиционното проектиране на нови пристанища по чл. 107–109 от ЗМПВВППРБ и на нови специализирани пристанищни обекти, за разширение на съществуващи пристанища по чл. 107–109 от ЗМПВВППРБ и специализирани пристанищни обекти, както и за изграждане на отделни обекти и подобекти в яхтени пристанища, рибарски пристанища и пристанища със специално предназначение, като се отчита спецификата на обектите на инвестиционно проектиране.
  Въвежда се изискване за задължително използване на корабното оборудване за система за автоматична идентификация от корабите, намиращи се в българските морски пространства и вътрешни водни пътища и създаване на необходимите предпоставки за набиране на достатъчна и актуална информация за тези кораби, необходима за осигуряване на безопасност на корабоплаването и за постигане сигурността на корабите и българските пристанища.
  Създава се нормативно основание за изработване и приемане на Национален план за търсене и спасяване в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря, както и актуализиране на списъка на ведомствата, отговорни за провеждане на операциите по търсене и спасяване.
  В подкрепа на законопроекта се изказаха представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите, който заявиха, че предлаганите промени са навременни и необходими.
  По време на дебатите по законопроекта се изказаха народните представители Николай Тишев и Иван Вълков, които обърнаха внимание на вносителите за необходимостта от предлаганите разпоредби, отнасящи се до поставянето на преместваеми обекти и съоръжения и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107–109 да се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  От страна на г-н Живко Петров бе отговорено, че предложенията в тази посока са попаднали в обхвата на законопроекта по време на общественото му обсъждане от заинтересовани страни, като основната цел е била да се определят реда и условията за даване на разрешение за поставяне на територията на пристанищата на преместваеми обекти и съоръжения и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

  След проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 21 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802 – 01 – 3, внесен от Министерски съвет на 16 януари 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума