Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
27/02/2018 проект второ гласуване

  Нанесени са всички предложения на народни представители, направени на основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС

  Проект

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
  (Обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.)
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) С този закон се цели и прилагането на екосистемен подход и насърчаването на съвместното съществуване на различните дейности и начини на използване на морските пространства на Република България с оглед на постигане на устойчиво развитие и растеж на морската икономика, в т.ч. на морския енергиен сектор, транспорта по море, рибарството и аквакултурите, туризма, добива на суровини, опазването на подводното културно наследство и опазване, защита и подобряване на морската околна среда, включително устойчивост към последиците от изменението на климата.“
  § 2. В чл. 6, т. 4 думата „Ропи“ се заменя с „Рохи“.
  § 3. В глава втора „Морски пространства на Република България“, раздел VII „Използване на морските пространства и опазване на морската среда“ се създават чл. 51а–51ж:
  „Чл. 51а. (1) Използването на морските пространства на Република България се осъществява в съответствие с принципа за интегрирано управление на морските дейности.
  (2) За насърчаване на устойчив растеж на морската икономика, устойчиво развитие на Черноморския район и устойчиво използване на природните ресурси се организира и прилага морско пространствено планиране – инструмент на Интегрираната морска политика на Европейския съюз.
  (3) Морското пространствено планиране включва анализ на извършваните от човека дейности по използване на морските пространства и организирането им по начин, който позволява съвместното им съществуване за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели по чл. 2.
  Чл. 51б. (1) Общото ръководство и координация на дейността по морско пространствено планиране се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговаря и за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България.
  (2) Създава се Консултативен съвет по въпросите на морското пространствено планиране като помощен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на сътрудничество и координация в процеса на морското пространствено планиране.
  (3) В консултативния съвет по ал. 2 се включват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Военноморските сили, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Центъра по подводна археология, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Българската академия на науките, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Асоциацията на българските черноморски общини и представители на други ведомства, научни и стопански организации и юридически лица с нестопанска цел, които имат пряко отношение към планирането и организирането на дейностите по използване на морските пространства.
  (4) Функциите, задачите и съставът на консултативния съвет по ал. 2 се определят с правилник, приет от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (5) Поименният състав на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране се определя със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (6) Председател на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране е министърът на регионалното развитие и благоустройството или оправомощен от него заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Чл. 51в. (1) Морският пространствен план на Република България обхваща морските пространства на Република България, както са определени в чл. 5, ал. 1, в т.ч. крайбрежните морски води по смисъла на § 1, т. 54 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите.
  (2) Планът по ал. 1 не служи за определяне и делимитация на морските граници в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември 1982 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 38 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.).
  (3) Планът по ал. 1 определя пространственото и времевото разпределение на осъществяваните и на бъдещите дейности по използване на морските пространства с изключение на дейностите, чиято единствена цел е отбраната или националната сигурност на Република България.
  (4) Планът по ал. 1 включва:
  1. системата за движение в морските пространства на Република България;
  2. зоните и полигоните за военни учения;
  3. зоните за проучване, разработване и използване на природни ресурси;
  4. зоните за риболов;
  5. зоните за отглеждане на аквакултури;
  6. зоните за туристически и рекреационни дейности;
  7. зоните за научноизследователска дейност;
  8. защитените зони и защитените територии от Националната екологична мрежа;
  9. защитените зони за опазване на културното наследство;
  10. трасетата на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;
  11. инсталациите и съоръженията, свързани с корабоплаването;
  12. инсталациите и съоръженията за разработване и използване на минералните и енергийните ресурси;
  13. обектите на подводното културно наследство.
  Чл. 51г. (1) Морският пространствен план на Република България се изработва въз основа на анализа на наличната екологична, геоложка, геоморфоложка и физична информация за морските пространства на Република България, информацията, достъпна чрез Националния портал за пространствени данни, както и социалните и икономическите данни за дейностите по чл. 51в, ал. 4. При изготвянето му се отчитат:
  1. особеностите на Черноморския регион;
  2. състоянието на биологичните, минералните и енергийните ресурси;
  3. съществуващите и бъдещите дейности по използването на морските пространства и тяхното въздействие върху околната среда и подводното културно наследство;
  4. взаимодействията между сушата и морето;
  5.трансграничното сътрудничество в Черноморския регион.
  (2) За извършването на дейността по морско пространствено планиране Република България сътрудничи с останалите държави от Черноморския регион в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване и по друг подходящ начин, в т.ч. на двустранна основа. Сътрудничеството с Румъния е насочено към постигане на съгласуваност и координираност на националните морски пространствени планове по въпросите с транснационален характер.
  (3) Планът по чл. 51в може да се изработи като част от трансграничен морски пространствен план на Черно море.
  Чл. 51д. (1) Изработеният морски пространствен план се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подлежи на обществено обсъждане, преди да се внесе за одобряване.
  (2) Общественото обсъждане се извършва заедно с процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по реда на Закона за опазване на околната среда, съответно по реда на Закона за биологичното разнообразие.
  Чл. 51е. (1) Морският пространствен план на Република България, включващ текстови и графични части, се приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява с решение на Министерския съвет.
  (2) Планът подлежи на преразглеждане на всеки 10 години.
  (3) Планът може да бъде преразгледан и извън срока по ал. 2, ако настъпят съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил одобрен.
  (4) По отношение на проектите за изменение на Морския пространствен план на Република България се прилагат разпоредбите на ал. 1 и чл. 51д.
  Чл. 51ж. (1) Решението на Министерския съвет, с което се одобрява Морският пространствен план на Република България, както и решенията, с които се одобряват неговите изменения, се обнародват в „Държавен вестник“.
  (2) Текстовите и графичните части на одобрения Морски пространствен план на Република България и на неговите изменения се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща копие от одобрения план и от неговите изменения на Европейската комисия и на другите черноморски държави в 3-месечен срок от обнародването на решението по ал. 1.”
  § 4. В чл. 52б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Подробните устройствени планове по ал. 1 се съобразяват с предвижданията на Морския пространствен план на Република България.“
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  § 5. В чл. 53 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В морските пространства на Република България се забранява замърсяването на въздуха от кораби, включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и всяко друго замърсяване от кораби, освен при спазване на нормите, предвидени в международни конвенции, ратифицирани от Република България, и в националното законодателство.“
  § 6. В чл. 56 след думата „предприема” се добавя „в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.
  § 7. Създава се чл. 60в:
  „Чл. 60в. Системата за автоматична идентификация (AIS), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на вторичното право на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира в морските пространства на Република България или преминава през тях.“
  § 8. В чл. 61, ал. 4 се създава изречение второ:
  „За хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват освен основното си предназначение и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат и правилата за устройствено планиране и инвестиционно проектиране, установени съответно в чл. 112д и чл. 112о.“
  § 9. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „организации“ се заменя със „сили и средства“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи Министерският съвет приема Национален план за търсене и спасяване в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Морската администрация“ се заменят с „В съответствие с плана по ал. 3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“, а след думата „отбраната“ се добавя „и Министерството на вътрешните работи“.
  § 10. В чл. 73, ал. 1 думата „рейдовете“ се заменя с „котвени стоянки“.
  § 11. В чл. 75 се създава ал. 9:
  „(9) За хидротехнически съоръжения, които ще изпълняват освен основното си предназначение и функции на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1, се прилагат и правилата за устройствено планиране и инвестиционно проектиране, установени съответно в чл. 112д и чл. 112о.“
  § 12. В чл. 75а след думата „вещества“ се добавя „замърсяването на въздуха от кораби, включително изгарянето в корабните горивни инсталации на корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух“ и се поставя запетая, а думите „включително на въздуха“ и запетаята след тях се заличават.
  § 13. Създава се чл. 77а:
  „Чл. 77а. Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на вторичното право на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира във вътрешните водни пътища на Република България или преминава през тях.“
  § 14. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „нормите, предписани от Правилата за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Европейската икономическа комисия“ се заменят с „правилата на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г., ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)“.
  2. В ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за плаване по р. Дунав, приети с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“.
  § 15. В чл. 81, ал. 1 думите „се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „се организира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с плана по чл. 65, ал. 3“.
  § 16. В чл. 87, ал. 2 думите „Правилата за речния надзор по р. Дунав“ се заменят с „Правилата за речния надзор по Дунава, приети с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.)“.
  § 17. В чл. 88 след думата „предприема“ се добавя „в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.
  § 18. В чл. 92, ал. 5 се правят следните изменения:
  1. В т. 8 думите „складовете за течни“ се заменят със „специализираните складове за наливни и насипни“.
  2. В т. 10 думите „складовете за течни“ се заменят със „специализираните складове за наливни“.
  § 19. В чл. 100, ал. 3 думите „Правилника за плаване в българския участък на река Дунав (ДВ, бр. 6 от 1992 г.)“ се заменят с „Правилата за плаване по р. Дунав“.
  § 20. В чл. 103д, ал. 2, т. 5 думата „рибарски“ се заменя с „риболовни“.
  § 21. В чл. 105 след думата „рейдове“ се поставя запетая и се добавя „съответно на котвени стоянки“ и се поставя запетая.
  § 22. В чл. 112, ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „и на специализирани пристанищни обекти“.
  § 23. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Генералният план на пристанище за обществен транспорт е устройствената основа за изграждането и развитието, в т.ч. разширяването, на пристанището. С генералния план на пристанището за обществен транспорт се определят концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия и акватория, обосновани с технологични и маркетингови изводи, както и взаимовръзката на тези концепции с одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., Морския пространствен план на Република България, съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен.“
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст думата „определя“ се заличава;
  б) в т. 1 думите „функционалното зониране“ се заменят с „определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на нови територии, предназначени за извършване на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира“ и накрая се добавя „и планира режима на тяхното устройство и параметрите на застрояването им“;
  в) в т. 2 пред думата „терените“ се добавя „определя“;
  г) точка 3 се изменя така:
  „3. отразява съществуващото положение, дефинира общата техническа инфраструктура на пристанището и определя развитието на комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както и на останалите елементи на пристанищната инфраструктура;“
  д) създава се т. 4:
  „4. предвижда обосновани решения за параметрите (граници и проектни дълбочини) и за навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея;“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разрешение за изработване на проект на генерален план се дава със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по искане на заинтересувано лице.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт се приема от междуведомствен експертен съвет, назначен със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в който задължително се включват упълномощени представители на общините и областите по местоположение на пристанището за обществен транспорт и експерти от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Агенция „Митници“. В зависимост от спецификата на съответното пристанище в съвета могат да се включват представители и на други заинтересувани ведомства и организации.“
  5. В ал. 5 след думата „Приетият“ се добавя „по реда на ал. 4 проект на“, думите „по ал. 3“ се заличават, а думите „от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от“ се заменят със „със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и“.
  6. В ал. 7 пред думата „подробен“ се добавя „специализиран“.
  7. В ал. 9 след думите „в него“ се добавя „се издава по реда на Закона за устройство на територията и“.
  § 24. Създава се чл. 112а1:
  „Чл. 112а1. (1) Заявление, с което се иска разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт, придружено от задание за проектиране, се подава пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“:
  1. от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
  2. от концесионер на терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение;
  3. от собственик на пристанище за обществен транспорт с регионално значение;
  4. от физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което има инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт.
  (2) В 14-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище относно съответствието на инвестиционната инициатива с документите по чл. 112а, ал. 1.
  (3) Със заповедта, с която се дава разрешение за изработване на проект на генерален план, се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за неговото изработване. Заповедта се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и не подлежи на оспорване.
  (4) Отказът да се даде разрешение за изработване на проект на генерален план се дава с мотивирана съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“
  § 25. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Изработеният проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт се внася за разглеждане, приемане и одобряване в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ със заявление, към което се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;
  2. писмени становища относно съгласуването на проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване;
  3. други документи, определени в наредбата по чл. 112а, ал. 6 съобразно характера на инвестиционната инициатива.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато инвестиционната инициатива е за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище, освен документите по ал. 1 към заявлението се прилагат най-малко и следните документи:
  1. за индивидуализация на територията, върху която се предвижда да се изгради пристанището, съответно терминалът;
  2. резюме на резултатите от предварителното (прединвестиционно) проучване относно: наличието на подходящи географски, хидроложки, хидрогеоложки и други условия; възможностите за свързване с пътната мрежа и с железопътната инфраструктура; трафика на съответния тип или типове товари, съответно пътници;
  3. технологична и финансова обосновка на инвестиционната инициатива, в т.ч. обосновка на необходимостта и размера на инвестициите за отчуждаване на поземлени имоти, както и за изграждане на пътни и/или железопътни връзки, на акватория или отделни нейни зони, на части от общата техническа инфраструктура на пристанището, а в случаите, когато на пристанището ще се обслужват кораби от международно плаване – и на зона по чл. 101, ал. 1.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ представя пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и пред министъра на регионалното развитие и благоустройството мотивирано становище по проекта на генерален план, придружено от цялата административна преписка, в срок до два месеца от постъпването на заявлението по ал. 1 без недостатъци.“
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството, вземайки предвид становището по ал. 3, предприемат действия за назначаване на междуведомствен експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 за разглеждане и приемане на проекта на генерален план.“
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Когато подаденото заявление по ал. 1 е с недостатъци и заявителят, след като е бил надлежно уведомен за тях, не ги отстрани в определения срок, производството се прекратява със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Заповедта може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й на заявителя.“
  6. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Когато междуведомственият експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 вземе решение, с което отказва да приеме проекта на генерален план, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството постановяват съвместна заповед, с която отказват да одобрят проекта.
  (7) Съвместната заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се одобрява приетият от междуведомствения експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 проект на генерален план или се отказва одобряването на проекта, се обнародва в „Държавен вестник“ и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й.“
  § 26. В чл. 112в се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Влязъл в сила генерален план на пристанище за обществен транспорт може да се изменя, когато:
  1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът, налагащи различни от съдържащите се в него концептуални решения за пристанищната територия и/или акватория;
  2. възникне инвестиционна инициатива, която засяга резервирана за бъдещо развитие на пристанището територия или е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия или акватория, в т.ч. изграждане на нов терминал или на нова зона за съхранение на товари, за извършване на дейности по чл. 116а или на проверките и контрола по чл. 101, ал. 1, или на зона, която отговаря по своето предназначение на характеристиките на пристанище по чл. 107–109;
  3. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
  4. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Проектите за изменение на генерален план на пристанище за обществен транспорт се изработват, разглеждат, приемат и одобряват при условията и по реда на чл. 112а, 112а1 и 112б. В случаите по ал. 2, т. 3 и 4 със заповедта по чл. 112а, ал. 4 може да се постанови, че междуведомственият експертен съвет взема решението си относно приемане на проекта за изменение на генералния план неприсъствено.“
  § 27. Създава се чл. 112в1:
  „Чл. 112в1. В шестмесечен срок от влизането в сила на заповедта, с която се одобрява внесен от лице по чл. 112а1, ал. 1, т. 4 проект на генерален план за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с национално значение или на нов терминал от съществуващо такова пристанище, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предприема необходимите действия за внасяне на предложение за предоставяне на държавна концесия за строителство.“
  § 28. Член 112г се изменя така:
  „Чл. 112г. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия строителството се извършва със средства на концесионера.
  (2) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение на съществуващо или за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище за обществен транспорт с регионално значение се възлага от заявителя на инвестиционната инициатива или друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  (3) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди внасянето им за одобряване.
  (4) Инвестиционните проекти се одобряват и разрешение за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (5) В срок до три месеца от въвеждането в експлоатация на ново пристанище за обществен транспорт или на нов терминал от съществуващо пристанище министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 за допълване списъка на пристанищата за обществен транспорт.“
  § 29. Създава се чл. 112г':
  „Чл. 112г1. (1) Решение за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена концесия, се приема от управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
  (2) Инвестиционното проектиране за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионер – в случаите, когато съгласно договора за концесия реконструкцията и рехабилитацията се извършват със средства на концесионера.
  (3) По отношение на съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешения за строеж се прилагат разпоредбите на чл. 112г, ал. 3 и 4.“
  § 30. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „специализиран“, а след думата „план“ се поставя запетая и се добавя „който се съобразява с предвижданията на Морския пространствен план на Република България и на съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствените планове от по-висока степен“.
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;
  б) изречение второ се изменя така:
  „С парцеларния план се определят разположението на хидротехническите пристанищни съоръжения – стационарни и/или плаващи, границите на пристанищната акватория и на отделните зони в нея и навигационното осигуряване на пристанищната акватория в съответствие с правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци, система А, въведена с Указ № 1212 от 1983 г. (ДВ, бр. 34 от 1983 г.).“;
  в) създава се изречение трето:
  „За определяне широчината на оперативната акватория, дължината на диаметъра на обръщателния кръг в зоната за маневриране (когато изграждането на такъв е необходимо) и общата граница на оперативните акватории на две съседни пристанища с обща сухоземна граница се прилагат съответно правилата, установени в наредбата по чл. 112а, ал. 6.“
  3. В ал. 3:
  а) в изречение първо думата „Подробният“ се заменя със „Специализираният подробен“;
  б) в изречение второ накрая се добавя „в съответствие с правилата на Комбинираната система от морски плаващи знаци, система А“.
  4. В ал. 4:
  а) думите „Изработването на подробния устройствен план по ал. 2 и 3 се възлага на правоспособно лице – проектант, от“ се заменят с „Разрешение за изработване на проект на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се дава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или оправомощено от него длъжностно лице по искане на“;
  б) създават се изречения второ, трето, четвърто и пето:
  „Към искането се прилага задание за проектиране. С разрешението се определят обхватът, целите и задачите на проекта и се одобрява заданието за изработване на плана. Заповедта, с която се дава разрешение, не може да се оспорва. Отказът да се даде разрешение се мотивира и може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя.“
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Проектът на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за пристанищата по чл. 107 и за обектите по чл. 111а, ал. 1 - и с министъра на земеделието, храните и горите, преди внасянето му за приемане и одобряване. Проектът се разглежда и приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  6. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Влязъл в сила специализиран подробен устройствен план по
  ал. 2 или 3 може да се изменя, когато:
  1. настъпят промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил изработен и одобрен планът, които налагат различни от съдържащите се в него концептуални решения;
  2. възникне инвестиционна инициатива по отношение на пристанище по чл. 107–109, която е свързана с промяна на параметрите на пристанищната територия, пристанищната акватория или на някоя от зоните в нея, в т.ч. разширение на пристанището чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
  3. възникне инвестиционна инициатива за разширяване на специализиран пристанищен обект чрез изграждане на нови стационарни или поставяне на нови плаващи хидротехнически съоръжения или е свързана с промяна на параметрите на акваторията на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 3 или чл. 111б, ал. 4;
  4. се констатира явна фактическа грешка, която има значение за предвижданията на плана;
  5. в резултат на изменение на кадастрален план, одобряване или изменение на кадастрална карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с външните регулационни граници на пристанищната територия – за пристанищата по чл. 107–109.
  (7) Проектите за изменение на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 или 3 се изработват, съгласуват, приемат и одобряват при условията и по реда на ал. 4 и 5.“
  § 31. В чл. 112е се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по чл. 112д.“
  2. Алинея 5 се отменя.
  § 32. В чл. 112и, ал. 2 след думите „или одобрения“ се добавя „специализиран“.
  § 33. В чл. 112к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по чл. 107 – 109“ се заменят с „по чл. 108 или 109“, а думите „чл. 111а, ал. 1 или“ се заличават.
  2. В ал. 2 след думите „съответно на одобрения“ се добавя „специализиран“.
  § 34. В чл. 112м, ал. 1 след думите „за одобряване на“ се добавя „специализирания“.
  § 35. Член 112о се изменя така:
  „Чл. 112о. (1) Инвестиционното проектиране за изграждане на ново, за разширение или реконструкция на съществуващо и за изграждане на отделни обекти и подобекти в пристанище по чл. 107–109, както и за изграждане на нов, за разширение или за реконструкция на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се възлага от заявителя на инвестиционната инициатива или друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
  (2) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди внасянето им за одобряване.
  (3) Инвестиционните проекти се одобряват и разрешение за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  § 36. В чл. 112п след думата „неуредените“ се добавя „в този раздел и в наредбата по чл. 112а, ал. 6“, думите „подробните устройствени планове“ се заменят със „специализираните подробни устройствени планове за пристанища и специализирани пристанищни обекти“ и думата „проектирането“ и запетаята след нея се заменят с „изработването, съгласуването и“.
  § 37. В глава четвърта „Пристанища“, раздел IV „Изграждане на нови пристанища и специализирани пристанищни обекти, разширение, реконструкция и рехабилитация на пристанища и специализирани пристанищни обекти“ се създават чл. 112р–112т:
  „Чл. 112р. (1) Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107–109 се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Схемите за поставяне на монументално-декоративни елементи се съгласуват предварително с министъра на културата по реда на чл. 14, ал. 1, т. 13, буква „в“ от Закона за културното наследство.
  (2) Когато това е необходимо за нормалното им функциониране, обектите и съоръженията по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, които се вписват в разрешението за поставяне.
  Чл. 112с. (1) Разрешението за поставяне на обект или съоръжение по чл. 112р, ал. 1 се дава от главния архитект на общината по местоположението на пристанището, съответно на терминала, по искане:
  1. на собственика на пристанището или терминала;
  2. на пристанищен оператор, който извършва на пристанището за обществен транспорт, съответно на терминала, пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.
  (2) Към заявлението за поставяне на обект или съоръжение по чл. 112р, ал. 1 се прилага схема, представляваща извадка от действащия специализиран подробен устройствен план на пристанището (съответно на терминала), върху която са обозначени конкретното местоположение на обекта или съоръжението и неговите параметри.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 искането за даване на разрешение за поставяне на обект или съоръжение по ал. 1 се придружава от изричното писмено съгласие на собственика на пристанището (съответно на терминала).
  (4) Когато засегнатата пристанищна територия или инфраструктура попада в защитена територия за опазване на недвижимото културно наследство, се прилага чл. 57, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
  (5) Постъпилото заявление заедно с приложените към него документи по ал. 2–4 се изпраща служебно на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на схемата за поставяне.
  (6) При одобряване на схемата за поставяне се извършва преценка на съответствието на вида на обекта или съоръжението по чл. 112р, ал. 1 с предназначението на пристанището (съответно на терминала) и на неговото местоположение с функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно от терминала), в която се предвижда да бъде поставен, както и относно възможностите поставянето и/или използването на конкретния обект или съоръжение да създаде опасност за сигурността на пристанището (съответно на терминала), за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.
  (7) Разрешение за поставяне се издава за срока, посочен от заявителя. Когато заявител е лице по ал. 1, т. 2, разрешението за поставяне се издава за срок, равен на срока, посочен в изричното писмено съгласие на собственика. Във всички случаи срокът, за който се издава разрешението, не може да е по-дълъг от 10 години.
  Чл. 112т. Обекти и съоръжения по чл. 112р, ал. 1 се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията, когато:
  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
  2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 от Закона за устройство на територията;
  3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
  4. представляват реклама, забранена със закон;
  5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл.“

  Предложение от н. п. Николай Тишев
  В § 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 112р, в ал. 1, изр. първо след думата „елементи" се добавя „в зоните с осигурен свободен достъп за граждани", а думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят със „собственика на пристанището или терминала".
  2. В чл. 112с се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал.3 се изменя така:
  „(3) Главният архитект на общината дава разрешението по ал. 1 в 14-дневен срок от датата на искането, ако са изпълнени условията по ал. 1 и 2."
  б) ал. 5 и 6 - отпадат.
  в) ал. 7 става ал. 5, като в нея изречение второ - отпада.

  Предложение от народните представители Иван Вълков, Павел Христов, Радостин Танев и Станислав Иванов
  Параграф 37 се изменя така:
  „§ 37. В глава четвърта „Пристанища", раздел IV „Изграждане на нови пристанища и специализирани пристанищни обекти, разширение, реконструкция и рехабилитация на пристанища и специализирани пристанищни обекти" се създават чл. 112р-112т:
  „Чл. 112р. (1) На територията на пристанища за обществен транспорт и на пристанища по чл. 107-109 може да се поставят:
  1. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по постигане сигурност на пристанището;
  2. преместваеми обекти и информационни елементи, различни от посочените в т. 1, както и рекламни и монументално-декоративни елементи.
  (2) Обектите по ал. 1 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.
  Чл. 112с. (1) Заявление за разрешаване поставянето на обекти по чл. 112р, ал. 1 могат да подават:
  1. собственикът на пристанище или пристанищен терминал;
  2. пристанищен оператор, който извършва на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2.
  (2) Разрешение за поставяне на обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 1 се дава от капитана на пристанището, а за обекти по чл. 112р, ал. 1, т. 2 – от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 към искането за даване на разрешение за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 се прилага и изричното писмено съгласие на собственика на пристанището (съответно на терминала).
  (4) Когато заявлението е за поставяне на монументално-декоративен елемент, разрешението за поставяне се издава след съгласуване по реда и при условията на Закона за културното наследство.
  (5) Условията и редът за даване на разрешение за поставяне, както и изискванията, на които трябва да отговарят обектите по чл. 112р, ал. 1, се уреждат с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (6) Отказ да се даде разрешение за поставяне се постановява, когато:
  1. собственикът на пристанище (съответно терминал) не е дал съгласието си за поставяне на обект по чл. 112р, ал. 1, т. 2 по искане на пристанищния оператор;
  2. в случаите по ал. 4 е отказано съгласуване по реда и при условията на Закона за културното наследство;
  3. видът на конкретния обект или елемент по чл. 112р, ал. 1 не съответства на предназначението на пристанището (съответно терминала);
  4. видът на конкретния обект или елемент по чл. 112р, ал. 1 не съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно от терминала), в която се предвижда да бъде поставен;
  5. поставянето и/или използването на конкретния обект или елемент може да създаде опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.
  Чл. 112т. (1) Обекти по чл. 112р, ал. 1 се премахват когато:
  1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
  2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1,2, 3,4, 5 от Закона за устройство на територията;
  3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
  4. представляват реклама, забранена със закон;
  5. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от инспектори на Изпълнителна агенция „Морска администрация", осъществяващи функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата.
  (3) Заповед за премахване се издава от капитана на пристанището в 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2. Със заповедта се определя и срок за премахване на обекта.
  (4)Условията и редът за съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато определеният в заповедта по ал. 3 срок за премахване не е спазен, се определят с наредбата по чл. 112с, ал. 5."

  § 38. В чл. 115м, ал. 1 се създава т. 19:
  „19. поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия.“
  § 39. В чл. 115с, ал. 2, т. 2 думите „акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „акваториите на пристанищата и поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия“.
  § 40. В чл. 116 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Организацията на дейността на лицата, извършващи морско-техническата услуга пилотаж, се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
  § 41. В чл. 119, ал. 3 след думата „глоба“ се поставя запетая и се добавя „съответно имуществена санкция“ и се поставя запетая.
  § 42. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 1б се изменя така:
  „§ 1б. Предаването на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари се смята за допускане за свободно обращение по смисъла на чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.). Не се изисква подаване на обобщена декларация за въвеждане съгласно чл. 127 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза.“
  2. Създават се § 1д и § 1е:
  „§ 1д. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Европейската комисия информация за участниците в процеса на морско пространствено планиране, която включва:
  1. наименование и адрес на компетентния орган;
  2. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на компетентния орган;
  3. наименованията на органите и организациите, участващи в процеса на морско пространствено планиране;
  4. информация относно правния статут, функциите и ролята в процеса на морско пространствено планиране на всеки от участващите органи и организации;
  5. описание на институционалните връзки, установени с цел осигуряване на координация между участниците в процеса на морско пространствено планиране;
  6. кратко описание на механизмите, създадени с цел да се осигури координация между Република България и Румъния в процеса на морско пространствено планиране.
  (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия за всяка промяна в данните по ал. 1 в 6-месечен срок от настъпването й.
  § 1е. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ, L 257 от 28 август 2014 г.)“.
  3. В § 2 се създава т. 51:
  „51. „Интегрирана морска политика на Европейския съюз“ е политика, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в ЕС, както и на свързаните с морето сектори посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 43. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 93 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 237 ал. 4 се отменя.
  2. В чл. 238а, ал. 3 думите „чл. 237“ се заменят с „чл. 116, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“.
  § 44. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 101:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.“
  2. В чл. 111:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) За пристанищата по чл. 93, т. 1–4 и за специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се разработват следните специализирани подробни устройствени планове:
  1. генерален план на пристанище за обществен транспорт – план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория;
  2. подробен устройствен план на рибарско, яхтено пристанище или пристанище със специално предназначение – план за регулация и застрояване на пристанищната територия, придружен от комуникационно-транспортна схема, и парцеларен план на пристанищната акватория;
  3. подробен устройствен план на специализиран пристанищен обект – парцеларен план на акваторията, придружен от специализирана схема.“
  3. В чл. 189а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Със специализираните подробни устройствени планове по чл. 111, ал. 2 може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав за:
  1. изграждане на пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – в полза на държавата или община;
  2. разширяване на съществуващо пристанище за обществен транспорт, на яхтено, рибарско пристанище или пристанище със специално предназначение, или на специализиран пристанищен обект по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – в полза на собственика на пристанището или специализирания пристанищен обект.“;
  б) в ал. 2 думата „обектите“ се заменя с „обекти“, след думата „държавата“ се поставя запетая и думите „или общината“ се заменят със „съответно от общината или физическото или юридическото лице – собственик на пристанище или специализиран пристанищен обект“ и се поставя запетая;
  в) създава се ал. 3:
  „(3) С подробни устройствени планове – парцеларни планове, може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на държавата, община или инвеститор за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура. Строителството на подводни енергийни обекти се извършва след учредяване на право на строеж по реда на Закона за енергетиката. Строителството на други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура се извършва от държавата, съответно от общината или инвеститор, след учредяване на право на строеж по реда на Закона за държавната собственост.“
  § 45. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г. и бр. 58, 96 и 103 от 2017 г.), в чл. 22, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съобразени с предвижданията на Морския пространствен план на Република България“.
  § 46. В Закона за регионалното развитие (обн., бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г. и бр. 13 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7а:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Морският пространствен план на Република България планира пространственото развитие и интегрираното управление на дейностите по използване на морските пространства на страната за постигане на устойчиво развитие на Черноморския район, устойчив растеж на морската икономика и устойчиво използване на природните ресурси.“;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея накрая се добавя „и ал. 4“.
  2. В чл. 7б, ал. 2 след думите „в областта на пространственото развитие“ се поставя запетая и се добавя „Морския пространствен план на Република България“.
  3. В чл. 7д:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Обхватът и съдържанието на Морския пространствен план на Република България и условията и редът за неговото изготвяне, приемане, прилагане и изменение се определят със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  (3) Морският пространствен план на Република България се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  § 47. Националният план за търсене и спасяване се изготвя в срок до 6 месеца от датата на влизането в сила на този закон.
  § 48. (1) В срок един месец от датата на влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството издава правилника по чл. 51б, ал. 4.
  (2) В 7-дневен срок след издаването на правилника по чл. 51б, ал. 4 министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща на Европейската комисия информацията по § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби.
  § 49. Морският пространствен план на Република България се изработва до 31 март 2021 г.
  § 50. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 в срок до две години от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) В срок един месец след приемането на решението по ал. 1 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва служебно в Регистъра на пристанищата данните по чл. 92, ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 за съответното пристанище.
  § 51. (1) В 6-месечен срок от деня на влизането в сила на този закон министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проектите на парцеларни планове за акваториите на съществуващи пристанища по чл. 107–109, изработени и внесени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на разпоредбата на § 65, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), и отразяващи завареното при влизането му в сила положение.
  (2) Съгласуваните проекти по ал. 1 с приложена към тях скица-извадка от действащия подробен устройствен план за пристанищната територия се изпращат служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага разпоредбата на чл. 112д, ал. 4.
  (3) По отношение на проектите на парцеларни планове на пристанищната акватория, които не отговарят на изискванията по ал. 1, се прилага разпоредбата на чл. 112д, ал. 6.
  § 52. (1) Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, в който се отразява съществуващото положение.
  (3) По отношение на съгласуването, приемането и одобряването на проектите на специализирани подробни устройствени планове по ал. 2 се прилагат съответно правилата на § 51, ал. 1 и 2.
  (4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.
  § 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема наредбата по чл. 116, ал. 4 в срок до 4 месеца от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) До приемането на наредбата по чл. 116, ал. 4 се прилага наредбата по чл. 237, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване.

  Предложение от народните представители Иван Вълков, Павел Христов, Радостин Танев и Станислав Иванов
  В §53, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби думите „наредбата по чл. 116, ал. 4" се заменят с „наредбите по чл. 112с, ал. 5 и чл. 116, ал.4".
  Форма за търсене
  Ключова дума