Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
06/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30. 05. 2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 06 юни 2018 г., бе обсъден Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30. 05. 2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Димитър Геновски - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; г-н Кирил Дойчинов – главен секретар на Държавната агенция „Електронно управление“ и г-жа Райна Димова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи.
  Законопроектът бе представен от г-н Кирил Дойчинов.
  Проектът на Закон за киберсигурност е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България да въведе в националното си законодателство разпоредби и да създаде организация за изпълнението на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза. Г-н Дойчинов подчерта, че в Република България няма съществуващ единен принцип на взаимодействие при киберинциденти и инциденти в мрежовата и информационната сигурност, както и цялостна система за взаимодействие на междуинституционално ниво и между държавите – членки на ЕС. Няма и ясно идентифицирани органи и организации, които да отговарят за засегнатите сектори. Към настоящия момент киберсигурността се приема като функция на Министерството на вътрешните работи, което на практика не е така. Частично материята е уредена в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за противодействие на тероризма, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс, Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност и др.
  Целта на предлагания законопроект е да бъдат отстранени слабостите на нормативната уредба в областта на киберсигурността. Г-н Дойчинов отбеляза, че с проекта на Закон за киберсигурност ще се регламентира организацията, управлението и контрола на киберсигурността, ще бъдат определени и компетентните органи в областта на киберсигурността, както и техните функции и правомощия.
  С отделни текстове от законопроекта се уреждат дейностите по предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи като един основен стълб на киберсигурността. Създава се институционалната рамка в областта на киберсигурността, превенцията и противодействието на кибератаките, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена в публичната администрация.
  Предвижда се създаването на нови компетентни органи, като Национално единно звено за контакт, националния координатор по киберсигурност, секторни екипи за реакция при инциденти в киберсигурността, както и национален екип за реакция при инциденти в киберсигурността.
  От вносителите бе изтъкнато, че със законопроекта ще се регулира мрежовата и информационната сигурност на административните органи, както и изискванията към тях да осигуряват и да отговарят за мрежовата и информационната сигурност на използваните от тях информационни системи, също така и изискванията и стандартите за сигурност, на които трябва да отговарят информационните системи за въвеждане, изпращане, обработка, достъп, обмен, съхраняване и архивиране на данни, както и общите мерки за сигурност, които трябва да предприемат.
  На следващо място с проекта на Закон за киберсигурност се урежда и статута и функционирането на операторите на съществени услуги.
  След представянето на законопроекта се проведе дискусия. Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изразиха своята подкрепа за законопроекта, като подчертаха, че в рамките на междуведомственото съгласуване, преди внасянето му в Министерския съвет, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са изразили редица бележки, включително и по отношение на разпоредби, касаещи областта „Транспорт“, които са отразени.
  В подкрепа на законопроекта се изказаха и представителите на Министерството на вътрешните работи.
  По време на дискусията към вносителите бе отправен въпрос от народния представител Халил Летифов относно отчетността и контрола на органа по киберсигурност. От страна на г-н Дойчинов бе отговорено, че контролът би следвало да се осъществява от Министерския съвет, като орган по назначаване, както и че в законопроекта са разписани функциите на всички, имащи отношение към единното действие що се касае до мрежова информационна сигурност и сигурност на информационните системи.
  Народният представител Димитър Данчев обърна внимание на вносителите за участието на органите на местното самоуправление в дейностите по организацията, управлението и контрола по киберсигурността.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа „ЗА” и 9 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума