Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
21/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 01 юни 2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 ноември 2018 г. бяха обсъдени законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 01 юни 2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комисар Росен Рапчев – началник на отдел „Пътна полиция“ в главна дирекция „Национална полиция“, г-жа Весела Начева – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Веселина Терзийска – главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, г-н Антон Антонов – директор на Национално ТОЛ управление в Агенция „Пътна инфраструктура“ и представители на Агенция „Митници“.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., бе представен от г-н Андон Дончев, който заяви, че приемането му ще доведе до: повишаване на събираемостта на глобите наложени с фишове, електронни фишове и наказателни постановления; намаляване на административната тежест върху гражданите и пестене на време, както на гражданите, така и на контролните орган, като се даде възможност за заплащане на глобите на място. Със законопроекта се цели и намаляване на вероятността лица с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България.
  При представянето на законопроекта г-н Дончев подчерта, че при сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството му за управление на МПС до заплащане на глобите в пълния им размер.
  С предлаганите промени, според вносителите, се предвижда възможност на всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност", да се инсталира и ПОС-терминално устройство, чрез което да се събира на място плащането по глобите.
  Със законопроекта се предвижда и вариант за заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на два часа след връчването на акта за принудителна административна мярка отнемане на свидетелство за управление.
  По законопроекта в комисията са постъпили становища от Министерство на вътрешните работи и Министерството на финансите.
  В хода на дебатите в подкрепа на законопроекта се изказаха народните представители: Павел Христов, Станислав Иванов и Радостин Танев. Представителите на Министерството на вътрешните работи изразиха мнение, че принципно подкрепят законопроекта, като същевременно е необходимо да се прецизират отделни разпоредби от него.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 01 юни 2018 г. бе представен от г-жа Весела Начева.
  В мотивите към законопроекта е посочено, че основната му цел е облекчаването на административните процедури и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на хартиен носител на определени официални удостоверителни документи, необходими за издаването на удостоверение за регистрация за извършването на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване.
  От вносителите бе обяснено, че със законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност, при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г. бе представен от г-н Иванов. Той заяви, че законодателната инициатива е свързана с приемане на мерки по въвеждане на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа - на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка) и на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол).
  Целта на предлагания законопроект е създаване на изрична законова рамка на задълженията на водачите и собствениците на пътните превозни средства във връзка със заплащане на пътните такси за използване на платената пътна мрежа, както и на системата от органи, които упражняват контрол върху изпълнението на тези задължения.
  На следващо място, законодателната инициатива е насочена към уреждане на последиците от неизпълнение на тези задължения – заплащане на компенсаторна такса. Господин Иванов отбеляза, че въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постига целите си без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административнонаказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването й.
  Според вносителите в законопроекта са отчетени и съществуващите проблеми при връчване на съставените по реда на Закона за движението по пътищата актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и наказателни постановления.
  Предвижда се задължение на собственика да уведоми водача при предоставяне на пътното превозно средство, дали за него е заплатена винетна такса или съответно е сключен договор със съответен доставчик на услуги съгласно изискванията на Закона за пътищата. Съответно, ако не са предприети действия за заплащане на пътната такса преди предоставяне на пътното превозно средство, водачът се задължава да предприеме такива - да закупи винетка или маршрутна карта според категорията на пътното превозно средство. Според вносителите в основата на предложените изменения заляга разбирането, че за разлика от други правила за движение по пътищата, задължението за заплащане на таксата за използване на платената пътна мрежа може да бъде контролирано от собственика на пътното превозно средство и може да бъде проверено преди започване на пътуването. Извършването на нарушение не зависи от преценка на конкретната пътна обстановка, а само от предприемане на действия съобразно изискванията на Закона за пътищата преди започване на пътуването.
  Изменения са предвидени и във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерство на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка. Същевременно се предлага да отпаднат правомощията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата.
  Във връзка с обстоятелството, че Агенция „Пътна инфраструктура“ ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата, по отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки.
  Прецизирани са и правомощията на контролните органи по отношение налагане на принудителна административна мярка „спиране от движение" на пътно превозно средство, като предпоставките за налагането й се привеждат в съответствие с изменените текстове на Закона за пътищата.
  Предвидена е и възможност засегнатото от принудителната административна мярка лице да освободи пътното превозно средство, като заплати съответната такса, предвидена от Закона за пътищата съобразно вида на превозното средство.
  Като допълнителни мерки за гарантиране събирането на пътната такса се предлага изискване за пътното превозно средство да няма неизплатени задължения към Агенция „Пътна инфраструктура", за да бъде допуснато до годишен периодичен преглед за проверка на техническа изправност.
  Със законопроекта се предлагат и изменения в Закона за автомобилните превози, с които е предвидено погасяването на всички задължения за пътни такси да е условие за издаване и подновяване на лиценз за извършване на автомобилни превози. Според вносителите това решение е обосновано с разбирането, че именно при извършване на превоз на пътници и товари най-много се натоварва пътната мрежа, затова изпълнението на задължението за заплащане на пътните такси е критерий за финансова стабилност на превозвача и следва да бъде отразено в изискванията за издаване на лиценз.
  С предлаганите изменения в Закона за митниците се уреждат условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура“, за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси.
  Отношение по законопроекта взеха народните представители: Халил Летифов, Лало Кирилов, Станислав Иванов и Александър Паунов. От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразиха подкрепата си към законопроекта. Беше отбелязано, че предлаганите промени в Закона за движението по пътищата изцяло кореспондират с приетите промени в Закона за пътищата, относно приетите мерки по въвеждане на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа. Представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерството на вътрешните работи изказаха мнение, че подкрепят законопроекта, като обърнаха внимание на членовете на комисията за необходимостта да бъде предвиден отлагателен срок по отношение свързаността на системите между отделните ведомства.

  След проведените разисквания по законопроектите и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения:

  - единодушно със 17 гласа “ЗА“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г.

  - единодушно със 17 гласа “ЗА“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 01 юни 2018 г.
  - с 14 гласа „ЗА“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума