Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
04/12/2018 проект второ гласуване

  Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 853-19-23/28. 11. 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 01 юни 2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 г.
  ПРОЕКТ!
  Закон за изменение и допълнение на
  Закона за движението по пътищата
  (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 и 86 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 91, ал. 3 след думите „оперативно-издирвателна дейност" се поставя запетая и се добавят думите: „Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура", определени от председателя на управителния съвет на агенцията."

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  Параграф 1 да отпадне.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 91, ал. 3 след думите „оперативно-издирвателна дейност“ се поставя запетая и се добавя „Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, определени от председателя на управителния съвет на агенцията, а след думите "определени от министъра на вътрешните работи" се добавя "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", определени от изпълнителния директор за осъществяване на контрол“


  § 2. Чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Водачът на пътно превозно средство е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа да заплати таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в случаите, в които според категорията на пътното превозно средство дължи заплащането на тази такса, освен когато таксата е заплатена от трето лице."
  2. Създава се ал. 2а:
  „(2а) Водачът на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да е закупил маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа, които ще ползва, или да е изпълнил съответните задължения за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата съобразно разпоредбите му и актовете по прилагането му, освен когато тези задължения са изпълнени от трето лице.“

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В § 2:
  а) Точка 1, чл. 100, ал. 2 се изменя така:
  „1. Алинея 2 се отменя.“
  б) Точка 2 отпада.

  §3. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1, като т. 2 се отменя.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Собственикът на пътно превозно средство или лицето, посочено в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, различно от собственика, са длъжни да не допускат движението на пътното превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, ако за пътното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му."

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В § 3, т. 2, чл. 102, ал. 2 се изменя, така:
  „(2) Собственикът е длъжен да не допуска движението на своето моторно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, ако за моторното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му. Ако в свидетелството за регистрация е вписан ползвател, то задължението по тази алинея се изпълнява от това лице.“

  §4. В чл. 139, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Движението на пътни превозни средства по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване размера и заплащане на пътните такси по чл.10, ал. 1 от Закона за пътищата.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В § 4:
  1. Досегашният текст става т. 1.
  2. Създава се т. 2:
  „2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Водачът на пътно превозно средство е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа да заплати таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в случаите, когато такава е дължима според категорията на пътното превозно средство, освен когато таксата е заплатена от трето лице."
  (7) Водачът на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да е закупил маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа, които ще ползва, или да е изпълнил съответните задължения за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, освен когато тези задължения са изпълнени от трето лице.“


  § 5. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци“ се заменят с „обхвата на платената пътна мрежа“, а думите „моторни превозни средства с валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване“ се заменят с думите „моторни превозни средства, за които са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му.“.
  2. В ал. 2 след думите „моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях” се поставя запетая и се добавя „и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства”.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В § 5, т. 1, относно чл. 140, ал. 1, се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се допускат само пътни превозни средства, за които е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.“


  § 6. В чл. 147 се създава ал. 9а:
  „(9а) До задължителен периодичен преглед за проверка на техническата изправност не се допуска пътно превозно средство в следните случаи:
  1. ако за пътното превозно средство има установени и непогасени публични задължения за заплащане на такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;
  2. собственикът на пътното превозно средство има установени и незаплатени глоби или имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления или електронни фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в във връзка с конкретното превозно средство.”
  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  § 6 се изменя така:
  „§ 6. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „въоръжените сили“ запетаята, думите „специалните пътни превозни средства, предназначени за борба с пожарите“ и запетаята след тях се заличават.
  2. В ал. 3, т. 6 след думата „линейките“ се поставя запетая и се добавя „специалните пътни превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи.“

  § 7. В чл. 148в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „регистрирани по реда на този закон“ се заменят с „вписани в регистър по реда на този закон“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Удостоверението за вписването в регистъра се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на следните документи:
  1. писмено искане, в което се посочва пълното наименование и данни за регистрацията на лицето, от което е подадено;
  2. списък на превозните средства, с които ще се извършва услугата пътна помощ;
  3. заверено копие от свидетелството за регистрация на превозните средства по т. 2;
  4. заверено копие на удостоверение за техническа изправност на превозните средства по т. 2, валидно към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра;
  5. заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-малък от една година, в случаите, когато лицето не ползва само собствени автомобили, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра; в договора се вписва, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ;
  6. документ, удостоверяващ правата на кандидата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ;
  7. копие от документ за платена такса за издаване на удостоверение.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато искането по ал. 2 се подава от лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се прилага и документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

  § 8. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 11 се изменя така:
  „11. осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след заплащане на таксата по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата;“
  б) създава се т. 11а:
  „11а. в рамките на осъществявания по т.11 контрол връчват покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и/или наказателни постановления за нарушения по чл. 179, ал. 3, ал. 3а - 3в и чл.187, във връзка с чл. 179, ал. 3, ал. 3а - 3в, включително такива съставени от други контролни или административнонаказващи органи, извън структурата па Министерството на вътрешните работи;“
  2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1 след думите „превозно средство“ се поставя запетая, а думите „и с извършвания превоз“ се заменят със „с извършвания превоз и със заплащането на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.“
  б) точка 11 се изменя така:
  „11. не допускат движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, на пътно превозно средство, по отношение на което не е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.“
  в) създава се т. 12:
  „12. имат право да обработват плащания на дължими глоби чрез техническо средство за получаване на банкови преводи (ПОС терминал - изнесена точка).

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 8 се правят следните изменения:
  1. в т. 1, б. „а“ в новото съдържание на т. 11 думите „таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1“ се заменят с „дължимите такси по чл. 10, ал. 1“, а в края на изречението след думата „пътищата“ се поставя запетая и се добавя „както и върху заплащането на таксата по чл. 10, ал. 2 от същия закон“.
  2. в т. 2:
  а) в б. „а“ думите „таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1“ се заменят с „таксите по чл. 10, ал. 1 и 2“.
  б) в б. „б“ запетаята пред думите „т. 1“ отпада и те са заменят с „или 2“.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  По § 8:
  1. В т. 1, буква „б“, в чл. 165, ал. 1, т. 11а отпада.
  2. В т. 2:
  а) буква „б“ се изменя така:
  „б) точка 11 се отменя.“
  б) буква „в“ се изменя така:
  „в) създава се т. 12“
  „12. имат право да обработват картови плащания на дължими глоби чрез терминални устройства ПОС.“

  § 9. В чл. 166, ал. 1, т. 6 се отменя.

  § 10. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 3а:
  “(3а) По отношение на пътните превозни средства, които напускат Република България Агенция „Митници" контролира маршрутите на превозвачите, точките на влизане и напускане на границите на Република България, като за тази цел може да проверява съответствието им с декларираните тол данни.“
  2. Създава се ал. 3б:
  „(3б) Агенция „Митници“:
  1. осъществява контрол върху заплащането на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република България, както и предоставя възможност за заплащане по банков път, чрез картово плащане или в брой на компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата и таксите по чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата;
  2. в рамките на осъществявания контрол по т. 1, връчват - покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и/или наказателни постановления по реда на чл. 189ж, ал. 6, включително такива съставени от други контролни или административнонаказващи органи, извън структурата на Агенция „Митници“;
  3. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения във връзка със задължението за заплащане на таксата по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му.
  4. не допускат напускане от територията на Република България на пътно превозно средство, по отношение на което не са изпълнени задълженията на водача или собственика или лицето, посочено в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, различно от собственика, във връзка с установяване размера или заплащане на дължимите такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, освен ако не е заплатена таксата по чл.10, ал. 2 от Закона за пътищата или таксите по чл.10а, ал. 2, съответно по чл.10б, ал. 5 от Закона за пътищата.“

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов

  В § 10:
  1. В т. 1, в чл. 167, ал. 3а думите „точките на влизане и напускане на границите на Република България“ се заличават.
  2. В т. 2, чл. 167, ал. 3б се изменя така:
  „(3б) Длъжностни лица от Агенция „Митници“:
  1. осъществяват контрол върху заплащането на таксите по чл. 10, ал.1 от Закона за пътищата за съответната категория моторно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република България, както и предоставят възможност за заплащане по банков път, чрез картово плащане или в брой на таксите по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата.
  2. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения във връзка със задължението за нарушения по чл. 179, ал. 3 и 3а.
  3. не допускат напускане от територията на Република България на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;
  4. да изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство, част втора, в допустимите от закона случаи.“


  § 11. Създава се чл. 167а:
  „Чл. 167а. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява контрол върху спазването на задължението за движение на пътните превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след заплащане на дължимите такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата и таксите по чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, чрез електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
  (2) Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, aл. 1 от Закона за пътищата създава доклади за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в, към които автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи. Докладите, заедно с приложените към тях статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа и мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и местонахождението на техническото средство - част от системата.
  (3) Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа информационна система, в която се издават и съхраняват докладите по ал. 2 и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в и чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в. В информационната система могат да се съхраняват и съставени, но невръчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в и чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в, ако същите отговарят на изискванията за електронен документ и са подписани с квалифициран електронен подпис.
  (4) При изпълнение на функциите си по този закон определените от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица:
  1. имат право да спират движещи се пътни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка, с описваща полукръг червена светлина, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на Агенция „Пътна инфраструктура“, означен като контролна единица на Национално тол управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ -СЛЕДВАЙ МЕ!“, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство;
  2. имат право за установяване на нарушенията по чл. 179, ал. 3 - 3в и чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния номер на моторното превозно средство, както и такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на моторните превозни средства;
  3. имат право да извършват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата;
  4. осъществяват контрол по спазване на задълженията, свързани с движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, установяване на изминатото разстояние и заплащане на таксите в чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, както и заплащането на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата и таксите по чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, като предоставят възможност за заплащане на същите чрез картово плащане;
  5. не допускат движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, на пътно превозно средство, по отношение на което не са изпълнени задълженията на водача или собственика или лицето, посочено в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, различно от собственика, във връзка с установяване размера или заплащане на дължимите такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, освен ако не е заплатена таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата или таксите по чл.10а, ал. 2, съответно по чл.10б, ал. 3 от Закона за пътищата.“;
  6. проверяват създадените записи по ал. 2 и на тяхна основа съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189з.
  7. връчват покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и/или наказателни постановления по реда на чл. 189ж, включително такива съставени от други контролни или административнонаказващи органи, извън структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“;
  8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват електронни фишове за нарушения във връзка със задължението за заплащане на таксата по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му.
  (5) Органите по чл. 165 и 167 имат достъп до информационната система по ал. 3 за целите на осъществявания от същите контрол върху спазването на задължението за заплащане на таксите по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата съобразно разпоредбите на Закона за пътищата и актовете по прилагането му.
  (6) Условията и редът за достъп до информационната система по ал. 3 от органите по чл. 165 и чл. 167, както и за други цели, се определят с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите. Правилата за изграждане и функциониране на информационната система по ал. 3, както и тези за нейното функциониране и поддържане, се приемат с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (7) Определените от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица имат право на достъп до водените от Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията регистри с оглед установяване на собствеността, ползването, вида, категорията, обща техническа допустима максимална маса, броя оси, екологична категория на заснети от системата по ал. 1 пътни превозни средства. Достъпът до тези регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 11 в създавания чл. 167а се правят следните изменения:
  1. ал. 1 се изменя така:
  „(1) Контролът върху спазването на задължението за движение на пътните превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след заплащане на дължимите такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата и върху заплащането на таксата по чл. 10, ал. 2 от същия закон, се осъществява посредством електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, поддържана от Държавно предприятие „Национално тол управелние.“.

  2. в ал. 3 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и“ се заменят с „Държавно предприятие „Национално тол управление“.

  3. в ал. 4 се правят следните изменения:
  а) уводното изречение се изменя така: „За изпълнение на контрола по ал. 1, освен правомощията по чл. 165, ал. 2, определените от министъра на вътрешните работи служби:“.
  б) т. 1 – отпада.
  в) в т. 7 думите „извън структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и запетаята пред тях – отпадат.

  4. в ал. 6, в изречение второ думите „приемат с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

  5. в ал. 7 се правят следните изменения:
  а) изречение първо се изменя така: „Определените от министъра на вътрешните работи служби по чл. 165, ал. 1 имат право на достъп до електронната система по ал. 3, както и до водените от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията регистри.“
  б) в изречение второ думите „до тези регистри“ – отпадат.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 11 се изменя така:
  § 11. Създава се чл. 167а:
  „Чл. 167а. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява контрол върху заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата чрез електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
  (2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица:
  1. спират движещи се моторни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, описваща полукръг, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на Агенция „Пътна инфраструктура“, означен като контролна единица на Национално тол управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ – СЛЕДВАЙ МЕ!“, да проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство;
  2. за установяване на нарушенията по чл. 179, ал.3 – 3в използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния номер на пътното превозно средство, както и такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на моторните превозни средства;
  3. осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл.10, ал.1, от Закона за пътищата;
  4. предоставят възможност за погасяване чрез картово плащане на съответните такси по чл. 10, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за пътищата;
  5. не допускат движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
  6. да изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство, част втора, в допустимите от закона случаи;
  7. проверяват създадените записи по ал. 3 и на тяхна основа съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189з.
  8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват електронни фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в.
  (3) Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата създава доклади за всяко установено нарушение по чл. 179, ал.3 – 3в, към които автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи. Докладите, заедно с приложените към тях статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа и мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и местонахождението на техническото средство – част от системата.
  (4) Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа информационна система, в която се издават и съхраняват докладите по ал. 2 и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал.3 – 3в. Правилата за изграждане и функциониране на информационната система, се приемат с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (5) Органите по чл. 165 и 167, ал. 3 - 3б имат достъп до електронната система по ал. 3 и до информационната система по ал. 4 за целите на осъществявания от същите контрол върху спазването на задължението за заплащане на съответната такса по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата.
  (6) Определените от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица имат право на достъп до водените от Министерство на вътрешните работи регистри с оглед установяване на собствеността, ползването, вида, категорията, обща техническа допустима максимална маса, броя оси, екологична категория на заснети от системата по ал. 1 пътни превозни средства.
  (7) Обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система по ал. 3, информационната система по ал. 4 и водените от Министерство на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.“

  § 12. В чл. 170, ал. 1 след думите „Същите налагат и предвидените в този закон наказания“ се допълва „доколкото друго не е изрично предвидено в този закон.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  Параграф 12 да отпадне.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 12 да отпадне.
  § 13. В чл. 171, т. 2, б. „ж“ думите „или е залепен невалиден винетен стикер“ се заличават.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 13 се изменя така:
  § 13. В чл. 171:
  1. В т. 2, буква „ж“ се отменя:
  2. Създава се т. 8:
  „8. временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство, когато по отношение на същото не са изпълнени задълженията чл. 139, ал. 6 и 7, , но за не повече от 1 месец.“

  § 14. В чл. 172:
  1. В ал. 4 след думите „В случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“,“ се добавя ,„,ж“,“, а след думите „се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2.“ се създава изречение трето: „В случаите по чл. 171, т. 2, б. „ж“, принудителната административна мярка се налага от съответния контролен орган но чл.167 или чл. 167а, като отнетото свидетелство за регистрация на моторното превозно средство се задържа и се връща на лицето след отмяна на заповедта за налагане на принудителната административна мярка или след изтичане на нейния срок. Ако за получаване на свидетелството за регистрация не се яви лицето, от което същото е иззето, или негов представител, то свидетелството за регистрация се изпраща на органите по чл. 165, като в този случай за връщането на свидетелството за регистрация се извършва съгласно наредбата по чл. 140, ал. 2.“
  2. Създават се ал. 8, 9 и 10:
  „(8) В случаите по чл. 171, т. 2, б. „ж“ заповедта за налагане на принудителната административна мярка се връчва на собственика на пътното превозното средство, на лицето, отразено в свидетелството за регистрация, различно от собственика или на неговия водач, като в заповедта се посочва регистрационния номер на пътното превозно средство. Налагането на принудителна административна мярка в тези случаи е независимо от съставянето на акт за установяване на административно нарушение.
  (9) В случаите по чл. 171, т. 2, б. „ж“ принудителна административна мярка не се налага, а наложената принудителна административна мярка се отменя, ако за пътното превозно средство бъде внесена таксата по чл. 10а, ал. 2 или таксите по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата съобразно категорията на пътното превозно средство.
  (10) Недължимо събрани такси по предходната алинея могат да бъдат използвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за погасяване на дължими такси по чл.10, ал. 1, чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата по отношение на пътното превозно средство или на други пътни превозни средства на същия собственик, без да е необходимо допълнително съгласие на вносителя. В тези случаи се прилага чл.169, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Недължимо събраните суми се възстановяват на вносителя, ако са погасени всички задължения по изречение първо.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 14, т. 2 в текста на създаваната ал. 10 думите „от Агенция „Пътна инфраструктура“ – отпадат.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 14 се изменя така:
  § 14. В чл. 172:
  1.Създава се ал. 1а:
  „(1а) В случаите по чл. 171, т. 8, принудителната административна мярка се налага с мотивирана заповед на:
  1. директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица;
  2. органите по чл. 167а.“
  2. В ал. 2 се създава т. 3а:
  „3а. отнемане на документите по чл. 167, ал. 3б, т. 4 и чл. 167а, ал. 2, т. 6.“;
  3. Създават се ал. 8, 9 и 10:
  „(8) В случаите по чл. 171, т. 8 заповедта за налагане на принудителната административна мярка се връчва на собственика на пътното превозното средство, на лицето, отразено в свидетелството за регистрация, различно от собственика или на неговия водач, като в заповедта се посочва регистрационния номер на пътното превозно средство. Налагането на принудителна административна мярка в тези случаи е независимо от съставянето на акт за установяване на административно нарушение. След изтичане на срока на принудителната административна мярка, иззетите свидетелства за регистрация на пътни превозни средства се съхраняват от органа, постановил принудителната административна мярка, до поискване от собственика на пътното превозно средство или упълномощено от него лице.
  (9) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителна административна мярка не се налага, а наложената принудителна административна мярка се отменя, ако за пътното превозно средство бъде внесена таксата по чл. 10а, ал. 2 или таксите по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата съобразно категорията на пътното превозно средство. В тези случаи, иззетите свидетелства за регистрация на моторното превозно средство се връща на собственика, упълномощено от него лице или лицето, на което е връчена заповедта за налагане на принудителната административна мярка.
  (10) Недължимо събрани такси по предходната алинея могат да бъдат използвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за погасяване на дължими такси по чл.10, ал. 1, чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата по отношение на пътното превозно средство или на други пътни превозни средства на същия собственик, без да е необходимо допълнително съгласие на вносителя. В тези случаи се прилага чл.169, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Недължимо събраните суми се възстановяват на вносителя, ако са погасени всички задължения по изречение първо.““

  § 15. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 300 лв."
  2. Създават се ал. 3а и 3б:
  „(3а) Водач, който управлява пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние, съгласно изискванията на Закона за пътищата и актовете по прилагането му, за участъка от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, който е започнал да ползва, или няма закупена маршрутна карта за същата, съобразно категорията на пътното превозно средство, се наказва с глоба в размер 1 800 лева.
  (3б) Собственик на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, за което изцяло или частично не е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, включително, когато в резултат на невярно декларирани данни, посочени в чл. 10б, ал. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 2500 лева. В случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписано друго лице, различно от собственика, съответната глоба или имуществена санкция се налага на това лице.“
  3. Създава се ал. 3в:
  „(3в) За нарушения по ал. 3 от настоящия член в случаите, в които е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер на пътното превозно средство, на водача се налага глоба в размер 500 лева, а за нарушения по ал. 3а и 3б - в размер 3000 лева. В тези случаи не са налага санкция за нарушение по чл. 183, ал. 4, т. 11.“
  4. Създава се ал. 3г:
  „(3г) Ако пътното превозно средство има монтирано устройство за целите на подаване на декларирани тол данни, което не функционира, и ако при извършена на място проверка от контролните органи се установи, че неподаването на декларирани тол данни не се дължи на умишлена намеса във функционирането на посоченото устройство, наказание по ал. 3а не се налага, ако е спазена процедурата за уведомяване на Агенция „Пътна Инфраструктура“ за преустановено подаване на данни и в последствие е подадена декларация за ползваните участъци от пътя, която е приета по реда предвиден в наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.“
  5. Създават се ал. 3д, 3е и 3ж:
  „(3д) В случаите на ал. 3, 3а или 3б движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от едно и също пътно превозно средство в рамките на един и същ календарен ден се счита за едно нарушение и се налага едно наказание в размера, определен съответно в ал. 3, 3а или 3б. Движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, чрез същото пътно превозно средство от 00:00 часа до 23:59 часа на следващия календарен ден се счита за отделно административно нарушение, за което се налага отделно наказание. Когато с едно и също пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата в рамките на един календарен ден е осъществено движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и при условията на ал. 3а, и при условията на ал. 3б, наказание се налага само по ал. 3а.
  (3е) Нарушението по ал. 3 - 3в се счита за извършено там, където е установено движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от контролните органи при извършване на проверка на пътното превозно средство. Ако актът за установяване на административно нарушение е съставен въз основа на данните от системата по чл. 167а, ал. 2, за място на извършване на нарушението се приема първото място, на което е установено движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от пътното превозно средство в рамките на всеки отделен 24-часов период, определен по правилата на ал. 3д.
  (3ж) При въвеждане на временна забрана за обществено ползване на път съгласно чл. 9, ал. 3 - 5 от Закона за пътищата, когато този път е включен като част от маршрут на пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, в декларирани тол данни, посочени в маршрутна карта, на собственика, на лицето, посочено в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, различно от собственика, и водача на пътното превозно средство не се налагат наказания по ал. 3а и 3б за ползването на сигнализирания и указан обходен маршрут съгласно чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата.“
  6. Ал. 4 се отменя.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 15, т. 4 в текста на създаваната ал. 3г след думата „монтирано“ се добавя „бордово“, а думите „за целите на подаване на декларирани тол данни“ и думите „на Агенция „Пътна инфраструктура“ – отпадат.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  По § 15:
  1. в т. 2, ал. 3б се изменя така:
  „(3б) Собственик на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, за което изцяло или частично не е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, включително, когато в резултат на невярно декларирани данни, посочени в чл. 10б, ал. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 2500 лева. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, то му се налага имуществена санкция в размер 2 500 лева.“
  2. В т. 5, ал. 3ж се изменя така:
  „(3ж) При въвеждане на временна забрана за обществено ползване на път съгласно чл. 9, ал. 3 - 5 от Закона за пътищата, когато този път е включен като част от маршрут на пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, в декларирани тол данни, посочени в маршрутна карта, на собственика, на лицето, посочено в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, различно от собственика, и водача на пътното превозно средство не се налагат наказания по ал. 3а и 3б за ползването на сигнализирания и указан обходен маршрут съгласно чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата.““

  § 16. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 - 5:
  „(2) При установяване на нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в в отсъствие на нарушителя, се приема, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му. В случаите, при които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, е вписано лице, различно от собственика, се приема, че пътното превозно средство е управлявано от това лице. Горните хипотези се прилагат докато не бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице.
  (3) Ако собственикът на пътното превозно средство е юридическо лице или едноличен търговец, за допускане движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, в случаите по чл. 179, ал. 3 - 3в, на собственика се налага имуществена санкция в размер, равен на предвидената за съответното нарушение глоба, включително, когато в резултат на неизпълнение на задълженията по чл. 100 или чл. 102, с пътното превозно средство е извършено нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в. В случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, е вписано друго юридическо лице или едноличен търговец, различно от собственика, съответната имуществена санкция се налага на него.
  (4) Собственикът или друго лице, вписано в свидетелството за регистрация, различно от собственика, се освобождава от административнонаказателна отговорност по ал. 2 и 3 във връзка с административни нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в, ако в срок от 7 дни от връчване на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща акт за установяване на административно нарушение или електронен фиш за извършеното нарушение.
  (5) В случаите по ал. 4, въз основа първоначално издадения акт за установяване на административно нарушение не се съставя наказателно постановление, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.“

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 16 се изменя така:
  § 16. Създава се чл. 187а:
  „Чл. 187а. (1) При установяване на нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3б в отсъствие на нарушителя се приема, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му. В случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател, се приема, че пътното превозно средство е управлявано от това лице. Горните хипотези се прилагат докато не бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице.
  (2) Ако собственикът на пътното превозно средство е юридическо лице или едноличен търговец, за допускане движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, в случаите по чл. 179, ал. 3 – 3б на собственика се налага имуществена санкция в размер на 300 лева. В случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател, съответната имуществена санкция се налага на него. Ако вписаният ползвател е физическо лице, се прилага ал. 1.
  (3) Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност по ал. 1 и 2 във връзка с административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3б, ако в срок от 7 дни от връчване на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.
  (4) В случаите по ал. 3, въз основа първоначално издадения акт за установяване на административно нарушение не се издава наказателно постановление и административнонаказателното производство се прекратява, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира. В тези случаи се образува административнонаказателно производство срещу лицето, за което са установени данни, че е извършило нарушението.“


  § 17. В чл. 189 се създава ал. 17:
  „(17) За производства по установяване на нарушения и налагане на административни наказания по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в се прилагат разпоредбите на чл. 189е и чл. 189з, а разпоредбите на ал. 1 -16 член се прилагат само при изрично препращане към тях.“

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 17 се изменя така:
  § 17. В чл. 189 се създава ал. 17:
  „(17) За производства по установяване на нарушения и налагане на административни наказания по чл. 179, ал. 3 и 3а се прилагат разпоредбите на чл. 189е и чл. 189з. В производствата по чл. 189е се прилагат и разпоредбите на ал. 1 – 3 и ал . 13 – 16. В производствата по чл. 189з се прилага и разпоредбата на чл. 189, ал. 10.“


  § 18. Създава се чл. 189е:
  „Чл. 189е. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в чл. 165, 167 и чл.167а.
  (2) При установяване на нарушение по чл. 179, ал. 3 - 36 и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 – 3б, преди съставяне на акт за установяване на административно нарушение, контролните органи уведомяват нарушителя за възможността да заплати таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата. Когато актът за установяване на нарушението се съставя в отсъствие на нарушителя, възможността за заплащане на тази такса се предоставя с връчването на акта.
  (3) Таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата може да бъде заплатена по банков път или чрез картово плащане, а пред органите по чл. 167, ал. 3, 3а и 3б - и в брой, като плащането може да бъде осъществено при извършване на проверката или в срок от 14 дни от връчване на акта за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 – 3б.
  (4) В случаите, при които таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата се заплаща след връчване на акта за установяване на административно нарушение, нарушителят следва в платежното нареждане да посочи номера на акта за установяване на административното нарушение.
  (5) При заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата в срока и при условията на ал. 3 и 4 и след постъпване на сумата по сметката на Агенция „Пътна инфраструктура“, нарушителят се освобождава oт админисгративнонаказателна отговорност за конкретното нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б, установено в акта за установяване на административно нарушение. В тези случаи се освобождават от административнонаказателна отговорност всички лица, които са извършили административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 – 3б във връзка с конкретното пътно превозно средство за съответния случай на движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа.
  (6) Ако таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплатена в срока и при условията на ал. 3 и 4, акт за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 – 3б не се съставя, а ако акт е съставен, не се издава наказателно постановление.
  (7) Независимо от налагането на административно наказание, нарушителят дължи заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата в размера, посочен в чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата съобразно категорията на пътното превозно средство. Задължението за заплащане на съответната такса по чл. чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата съобразно категорията на пътното превозно средство се счита за изпълнено при заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата.
  (8) При извършване на проверката, контролните органи могат да извършват справки в електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като отразените в нея данни се считат за доказателства във връзка със следните обстоятелства: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, както и данни, свързани с движението по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, данни за липса или наличие на декларирани тол данни и наличие или липса на заплащане на дължимите такси.
  (9) По административната преписка може да се прилага справка от електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, която има доказателствена сила за отразените в нея обстоятелства, доколкото не бъде доказано противното.
  (10) За съставените актове за установяване на административно нарушение, както и за извършено връчване на актове за установяване на административно нарушение по реда на чл. 189ж, се изпраща уведомление на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна Инфраструктура“ до края на работния ден, следващ деня на установяване на нарушението или връчването на акта, а за събраните такси по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 или съответно чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата - до края па работния ден, следващ деня на тяхното събиране.
  (11) Контролните органи окомплектоват акта за установяване на административното нарушение, заедно с всички документи по неговото съставяне, както и постъпилите срещу него възражения, в срок от 14 дни от съставянето на акта и в рамките на същия срок изпращат преписката на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (12) Наказателните постановления за административни нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица.
  (13) При извършване на проверка, длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165, 167 и 167а могат да връчват по реда на чл.189ж, ал. 6 на нарушителя и съставени по-рано, но невръчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и електронни фишове, независимо от кой контролен орган са съставени, респективно от кой административнонаказващ орган са издадени.
  (14) За съставените актове за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления по този член се прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 1 -3 и ал. 13 - 16.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 18 в текста на създавания чл. 189е се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 запетаята след думите „165“ се заменя със съюза „и“, а думите „и чл. 167а“ – отпадат.
  2. в ал. 5 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Държавно предприятие „Национално тол управление“.
  3. ал. 10 и 11 – отпадат.
  4. ал. 12 става ал. 10, като в нея думите „от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.
  5. ал. 13 става ал. 11, като в нея запетаята след думите „165“ се заменя със съюза „и“, а думите „и 167а“ – отпадат.  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  По § 18:
  1. В ал. 6 след думите „наказателно постановление“ се добавят думите „и производството се прекратява“.
  2. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) За съставените актове за установяване на административно нарушение се извършва отбелязване в информационната система по чл. 167а, ал. 4 до края на работния ден, в който е установено нарушението, а за събраните такси по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 или съответно чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата - до края на работния ден, следващ деня на тяхното събиране.“
  3. Ал. 13 и 14 отпадат.

  § 19. Създава се чл. 189ж:
  „Чл. 189ж. (1) Покани за явяване за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и електронни фишове могат да бъдат издавани и като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, като могат да бъдат връчвани и чрез изпращането на електронно съобщение на посочен от лицето електронен адрес.
  (2) Връчването по ал. 1 се извършва от Агенция „Пътна инфраструктура“, независимо от това от кой контролен орган са съставени актовете за установяване на административни нарушения, респективно от кой наказващ орган са издадени.
  (3) Невръчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и електронни фишове, издадени за нарушения по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в могат да се връчват по реда на ал. 1 и на пълномощник, включително когато упълномощаването е включено като съдържание на договор, сключен с доставчик на услуга по електронно събиране на пътни такси.
  (4) Връчването по реда на ал. 1 и 2 се счита за редовно, освен ако адресатът не докаже, че не е могъл да получи достъп до поканата за явяване за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, акта за установяване на административно нарушение или наказателното постановление поради обстоятелства, за които не отговаря.
  (5) Покани за явяване за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и електронни фишове, изпратени чрез електронна поща се считат връчени на адресата с постъпването им в информационната система на посочения от адресата за целите на заплащането на пътни такси електронен адрес, както и на посочения за кореспонденция с други държавни органи електронен адрес или на друг електронен адрес, посочен в публичен регистър.
  (6) Редовно връчване на електронните документи по ал. 1 е налице и в случаите, в които адресатът е получил отпечатан екземпляр от електронния документ, който е съхраняван в информационната система по чл. 167а, ал. 3. При отпечатване на екземпляр от електронния документ, информационната система по чл. 167а, ал. 3 автоматично отразява информация за лицето, което го е подписало, дата и час на съставянето и предоставянето му за съхранение в информационната система по чл.167а, ал. 3, уникален идентификационен номер на документа, информация относно дата и час на отпечатване, данни за лицето, което го отпечатва, както и уникален идентификационен номер на отпечатания екземпляр.
  (7) Покани за явяване за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и електронни фишове, изпратени по поща, се считат връчени на адресата, ако пратката бъде приета за получателя на един от следните адреси:
  1. За физическо лице - на регистриран постоянен или настоящ адрес;
  2. За юридическо лице - на адреса на управление или друг отразен в публичен регистър адрес.
  3. За физически и юридически лица - на друг изрично посочен за целите на събиране на пътните такси адрес.“
  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 19 в текста на създавания чл. 189ж ал. 2 – отпада.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 19 да отпадне.

  § 20. Създава се чл. 189з:
  „Чл. 189з. (1) При нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в, установено и заснето съгласно чл. 167а може да се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба или имуществена санкция в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, възможността за заплащане на таксата по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (2) Електронният фиш може да бъде връчен при извършване на проверка от контролните органи или с препоръчано писмо с обратна разписка, както и по реда на чл. 189ж.
  (3) В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш санкционираното лице може да заплати таксата по чл.10, ал. 2 от Закона за пътищата при спазване изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4 или да подаде възражение срещу електронния фиш до Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (4) Електронният фиш се анулира, ако:
  1. се установи заплащане на таксата по чл.10, ал. 2 от Закона за пътищата съгласно изискванията на ал. 3;
  2. се установи, че пътното превозно средство е обявено за откраднато преди датата, на която е извършено нарушението.
  (5) Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява лицето, подало възражението, за решението си по ал. 4 в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на фиша.
  (6) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 3 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата председателят на управителни съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица я изпращат на компетентния районен съд, заедно с цялата преписка.
  (7) Ако не бъде заплатена таксата по чл.10, ал. 2 от Закона за пътищата съгласно изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4, то се дължи пълният размер на посочената в електронния фиш глоба.
  (8) По отношение на електронния фиш за нарушение по чл. 179, ал. 3 - 3в и по чл. 187, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 179, ал. 3 - 3в се прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 10.“

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В § 20 в текста на създавания чл. 189з се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 изречение трето думите „Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „министъра на вътрешните работи“.
  2. в ал. 3 думите „до Агенция „Пътна инфраструктура“ – отпадат.
  3. в ал. 5 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява лицето, подало възражението, за решението си“ се заменят с „Лицето, подало възражението се уведомява за решението по ал. 4“.
  4. в ал. 6 думите „председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението“.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 20 се изменя така:
  § 20. Създава се чл. 198з:
  „Чл. 189з. (1) При нарушение по чл. 179, ал. 3, установено и заснето от електронната система по чл. 167а, ал. 3 може да се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба или имуществена санкция в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, възможността за заплащане на таксата по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното ѝ заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (2) В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш санкционираното лице може да заплати таксата по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата при спазване изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4 или да поиска анулиране на електронния фиш на основание ал. 3 с молба до председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“.
  (3) Електронният фиш се анулира, ако:
  1. се установи заплащане на таксата по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата съгласно изискванията на ал. 3;
  2. се установи, че пътното превозно средство е обявено за откраднато преди датата, на която е извършено нарушението;
  3. се установи, че за пътното превозно средство по силата на закон или международен договор не се дължи съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1.
  (4) Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощено от него лице уведомява лицето, подало молба по ал. 2, за решението си по ал. 3 в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на фиша.
  (5) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 3 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата председателят на управителни съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица я изпращат на компетентния районен съд, заедно с цялата преписка.
  (6) Ако не бъде заплатена таксата по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата съгласно изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4, то се дължи пълният размер на посочената в електронния фиш глоба.“

  § 21. В чл. 190 се създават се ал. 4 и 5:
  „(4) В случаите, когато се налага принудителна административна мярка по чл. 171, ал. 1, буква „д“, се дава възможност на водача, обект на мярката, да получи обратно от контролния орган временно отнетото свидетелство, ако:
  а) заплати на място изцяло дължимите глоби с банкова карта чрез техническо средство за получаване на банкови преводи (ПОС терминал - изнесена точка);
  б) в рамките на до 2 часа след връчване на заповедта за прилагане на принудителната административна мярка (ЗППАМ) да заплати чрез пощенски запис в най-близката пощенска станция или чрез банков превод по посочена сметка на МВР, и предостави на контролните органи оригинален документ за изплащане изцяло на дължимите глоби.
  в) срокът по буква „б“ започва да тече от момента на връчване на заповедта за прилагане на принудителната административна мярка, като изрично в същата се посочва часът на връчване.
  (5) Дава се възможност на водач, извършил нарушение по този закон, установено на място от контролния орган, и за което не се предвижда санкция отнемане на контролни точки, да заплати веднага наложената глоба, по реда на чл. 190, ал. 4.“


  Преходни и заключителни разпоредби

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 21а:
  § 21а. Специалните пътни превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, които до влизането в сила на този закон не са подлежали на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, преминават на преглед за проверка на техническата им изправност в срок до 1 юли 2019 г.

  § 22. В Закона за митниците (Обн. ДВ. бр. 15 от 1998 г., изм. и доп. бр.89 и 153 от 1998 г., бр.30 и 83 от 1999 г., бр.63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр.76 от 2002 г., бр.37 и 95 от 2003 г., бр.38 от 2004 г„ бр.45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр.30 и 105 от 2006 г., бр.59 и 109 от 2007 г„ бр.28, 43 и 106 от 2008 г., бр.12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр.54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр.82 от 2011 г., бр.38 и 54 от 2012 г., бр.15 и 66 от 2013 г., бр.98 от 2014 г., бр.42 и 60 от 2015 г., бр.58, 75 и 98 от 2016 г.,. бр.99 и 103 от 2017 г., бр.24 и 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14, ал. 1, т .6 се изменя така:
  „6. събраните от Агенция „Митници“ такси на граничните контролно-пропускателни пунктове, включително такси по чл. 10. ал. 4 и 5 от Закона за пътищата;“
  2. В чл. 15:
  а) в ал. 2, т. 15 след думите „пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата“ се добавя „с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България“.

  б) създава се ал. 3а:
  „(3а) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура" за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси се уреждат със съвместни инструкции на председателя на агенцията и Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В § 22, т. 2, буква „б“ се изменя така:
  „б) създава се ал. 3а:
  „(3а) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура“ за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси се уреждат със съвместна инструкция на директора на Агенция „Митници“ и управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.“

  § 23. В Закона за автомобилните превози (Обн. ДВ. бр.82 от 1999г., изм. и доп. бр. 11 и 45 от 2002г., бр.99 от 2003г., бр.70 от 2004г., бр.88 от 2005г., бр.92, 95, 102, 103 и 105 от 2005г., бр.30, 85, 92 и 102 от 2006г., бр.42, 80 и 109 от 2007г., бр.102 от 2008г., бр.93 от 2009г., бр.41 от 2010г., бр.17 от 2011г., бр.38, 50, 60, 99 и 103 от 2012г., бр.15, 23,66, и 109 от 2013г., бр. 11, 60, 98 и 107от2014г., бр.14, 60, 81 и 100 от 2015г., бр. 32, 58 и 59 от 2016г., бр. 9 и 93 от 2017г., бр. 62 и 80 от 2018 г.) в чл. 7, ал. 6 след думите „няма задължения за данъци и осигурителни вноски" се допълват думите „или за такси за движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа“.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 23 да отпадне.

  § 24. В Закона за пътищата (Обн. ДВ. бр.26 от 2000г., изм. бр.88 от 2000г., бр. 111 от2001г., бр.47 и 118 от2002г., бр.9 и 112 от2003г., бр.6 и 14 от 2004г„ бр.88 и 104 от 2005г., бр.30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.43 и 69 от 2008г., бр.12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр.87 от 2010 г„ бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011г., бр.38, 44, 47 и 53 от 2012г., бр.15 и 66 от 2013г., бр.16, 53 и 98 от 2014г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015г., бр.30 и 75 от 2016г., бр.И, 89 и 96 от 2017г., бр. 31 и 80 от 2018г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 14 се изменя така:
  „(14) Пунктове за продажба се разкриват най-малко на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях, в областните градове, както и по протежение на платената пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна инфраструктура“:
  1. разкрива пунктове за продажба в областните пътни управления и/или в пунктовете на Национално тол управление, открити по републиканската пътна мрежа и/или
  2. сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци, отговарящи на изискванията, определени с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, като агенцията определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба и осигурява елементи от техническото и софтуерно оборудване, съобразно техническите възможности на електронната система за събиране на пътни такси и/или
  3. сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци, извън тези по т. 2, подали заявление за вписване или вписани в съответния регистър по чл. 10з, ал. 3 и чл. 10и, ал. 1, които осигуряват за своя сметка техническо и софтуерно оборудване за целите на предоставяне на съответните услуги.“
  2. В чл. 10в се създава ал. 3:
  „(3) Електронната винетка, издадена при условията на предходните алинеи не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от 3 работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичане на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство."
  3. В чл. 10е се правят следните изменения и допълнения:
  а) В алинея 1, думите „таксите по чл. 10, ал. 1 и 2“ се заменят с „таксите по чл.10“ и след думите Агенция „Митници“ се добавя „с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България“.
  б) Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление да напусне територията на Република България, за което не е заплатена такса по чл. 10, aл. 1, т. 1 и/или не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2, може да напусне страната само след заплащане на таксите по чл. 10, ал. 2, за съответната категория пътно превозно средство в специализираното звено на Агенция „Митници“ на съответния граничен контролно-пропускателен пункт.“
  в) Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по предходната алинея, пътно превозно средство, което не заплати такса по чл. 10, ал. 2 за съответната категория пътно превозно средство, може да напусне страната само след заплащане на такса по чл. 10а, ал. 2 - за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 или съответно след заплащане на такса по чл. 10б, ал. 5 - за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 в специализираното звено на Агенция „Митници“ на съответния граничен контролно-пропускателен пункт.“
  г) Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт, за което не е заплатена дължима такса по чл. 10, ал. 4 и 5, може да продължи пътуването си само след заплащане на таксата за съответната категория пътно превозно средство в специализираното звено на Агенция „Митници“ на съответния граничен контролно-пропускателен пункт.“
  д) Създава се нова алинея 5:
  „(5) В случай, че дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват на територията на съседна държава, Агенция „Митници“ изпълнява задълженията си по предходните алинеи на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона.“
  4. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случай, че дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват на територията на съседна държава, Агенция „Митници“ изпълнява контрола по ал. 2 на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона.“.
  б) Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев
  В Преходни и заключителни разпоредби, в § 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  - създават се б. „а“ – „г“:
  „а) в ал. 6 в изречение първо след думата „благоустройството“ се поставя запетая и се добавя „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.“
  „б) в ал. 9 след думата „помощ“ се поставя запетая и се добавя „на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
  „в) ал. 10 и 11 се отменят“.
  „г) в ал. 12 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Държавно предприятие„Национално тол управление“.

  - изменението на ал. 14 става б. „д“, като навсякъде в текста думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Държавно предприятие„Национално тол управление“.

  - създава се б. „е“:
  „е) ал. 15 се отменя.“

  2. създават се т. 3а и 3б:
  „3а. В чл. 10з, ал. 1 думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Държавно предприятие„Национално тол управление“.

  „3б. В чл. 21, ал. т. 20 – 26, вкл. се отменят.

  3. създава се т. 5:
  „5. Създава се Глава четвърта „а“ със заглавие „Управление на електронната система за събиране на пътни такси“ и с членове 28а – 28д:
  „Чл. 28а. (1) Образува се „Национално тол управление“ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.“
  (2) Държавно предприятие Национално тол управление“ е юридическо лице със седалище София.
  (3) Държавно предприятие “Национално тол управление“ управлява предоставеното му имущество - публична и частна държавна собственост - за изпълнението на предмета на дейност с решение на Министерския съвет.“
  „Чл. 28б. Държавно предприятие „Национално тол управление“:
  1. осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси, оперира и управлява Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1, като управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им;
  2. осъществява контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на ЕУЕСТ, установени на територията на Република България, и върху доставчиците на декларирани данни;
  3. изготвя и поддържа отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние;
  4. организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията;
  5. регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или доставчик на декларирани данни, за целите на тол таксуването, контролира наличността по баланс за авансово платени тол такси и извършва дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него;
  6. организира дейността по създаване, водене и поддържане на Националните електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние - Национални доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и Доставчици на европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (Доставчици на ЕУЕСТ) и на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ;
  7. сключва договорите по наредбата по Чл. 10 ал. 7 с доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни, които отговарят на условията, определени в този закон и наредбата, като прилага еднакви публично оповестени общи условия и цени.
  8. осъществява комуникация с останалите служби за контрол и надзор по глава пета от Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа;
  9. организира звено за одит съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор пряко подчинено на управителния съвет.“
  „Чл. 28в. Органи на управление на Държавно предприятие "Национално тол управление“ са:
  1. министърът на регионалното развитие и благоустройство;
  2. управителният съвет;
  3. генералният директор.“
  „Чл. 28г. Министърът на регионалното развитие и благоустройство провежда общата държавна политика в областта на изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на Електронната система за събиране на пътни такси координирано с Агенция „Пътна инфраструктура“.“
  „Чл. 28д. Управителният съвет се състои от трима членове, които се назначават от министъра на регионалното развитие и благоустройство съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на финансите за срок до 3 години.“.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  По § 24:
  1. В чл. 10:
  а) в ал. 9 се създава изречение второ:
  „Автомобилите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Митници“, осъществяващи контрол на пътя и с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона не заплащат таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.“
  б) алинея 14 се изменя така:
  „(14) Пунктове за продажба се разкриват най-малко в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в областните градове, както и по протежение на платената пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна инфраструктура:
  1. разкрива пунктове за продажба в областните пътни управления и/или в пунктовете на Национално тол управление, открити по републиканската пътна мрежа и/или
  2. сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени и съобразно техническите възможности на електронната система за събиране на пътни такси с търговци, отговарящи на изискванията, определени с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, като агенцията определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба и осигурява елементи от техническото и софтуерно оборудване и/или
  3. сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци по чл. 10з, ал. 2 и чл. 10и, ал. 1, които осигуряват за своя сметка техническо и софтуерно оборудване за целите на предоставяне на съответните услуги.“
  в) създава се ал. 16:
  „(16) Заплащането на дължимите такси по чл. 10, ал. 1 е условие за редовност при периодична технически преглед на пътното превозно средство. Заплащането на дължимите такси се удостоверява с проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и електронната система за събиране на пътни такси.“

  2. В чл. 10в, в ал.3, думите „предходните алинеи“ се заменят с „ал.1 и 2“.

  3. В §1, т.19 от Допълнителните разпоредби след думите "ЕВРО V" се добавят думите „ЕВРО VI“ и се поставя запетая.

  4. В §1, т. 34 от Допълнителните разпоредби думите „глоби и имуществени санкции“ се заличават.
  5. Приложение № 2 към § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  „Приложение № 2 към § 1, т. 19

  Екологични категории на моторните превозни
  средства

  Превозно средство ЕВРО 0
  Маса на Маса на Маса на
  въглеродния въглеводородите азотните
  оксид (HC), g/kWh оксиди
  (СО), g/kWh (NOx), g/kWh
  12,3 2,6 15,8

  Превозно средство ЕВРО I и II
  Маса на Маса на Маса на Маса на
  въгле- въгле- азот- прахо-
  родния водо- ните вите
  оксид родите оксиди частици
  (СО), (HC), (NОx), (РТ),
  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
  ПС
  "ЕВРО I" 4,9 1,23 9,0 0,4 (1)
  ПС
  "ЕВРО II" 4,0 1,1 7,0 0,15

  (1) Коефициент 1,7 се прилага към емисионните ограничения на прахови частици при двигатели с мощност 85 kW или по-малка
  Превозни средства "ЕВРО III" / "ЕВРО IV"/ "ЕВРО V"/ “ЕВРО VI”/"EEV"

  Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и праховите частици, непрозрачността на отработилия газ и броят на праховите частици, не трябва да превишават следните стойности: (1)
  Маса Маса Маса Маса Отра- Брой на
  на въг- на въг- на азот- на пра- ботен праховите
  лерод- лево- ните ховите газ, m-1 частици
  ния доро- оксиди части- #/kWh
  оксид ите (NOx), ци
  (СО), (HC), g/kWh (РТ),
  g/kWh g/kWh g/kWh
  ЕВРО
  III 2,1 0,66 5,0 0,10(2) 0,8
  ЕВРО
  IV 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
  ЕВРО
  V 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5
  ЕВРО
  VI
  1,5
  0,13
  0,4
  0,01
  8х1011
  EEV 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15
  (1) Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и праховите частици се определят чрез ESC тест за категории "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V" и "EEV" и чрез WHSC тест за категория “ЕВРО VI”
  Непрозрачността на отработилия газ се определя чрез ELR тест за категории "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V" и "EEV"
  Броят на праховите частици се определя чрез WHSC тест за категория “ЕВРО VI”.
  По отношение на категории "ЕВРО III", "ЕВРО IV", "ЕВРО V" и "EEV", един цикъл на изпитване се състои от последователност от точки, определени при изпитването, като всяка точка се определя на основание на скорост и въртящ момент, когато двигателят е в установен режим на работа (ESC изпитване) или при неустановени работни условия (ЕТС и ELR изпитвания).
  (2) 0,13 за двигатели с работен обем на цилиндъра, по-малък от 0,7 dm3, и номиналната честота на въртене надвишава 3000 min-1.

  § 25. В Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн. ДВ. бр.80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 20 от преходните и заключителните разпоредби, след текста „В зависимост от срока на винетните такси“ думите „за тези пътни превозни средства се издават месечна, седмична и дневна винетка“ се заличават и вместо тях се добавя „до 31 декември 2018 г., включително, за тези пътни превозни средства се издават хартиени винетни стикери с месечна, седмична и дневна валидност, а от 01 януари 2019 г. до 15 август 2019 г., включително, съответно - месечна, седмична и дневна електронна винетка“.
  2. В § 22 от преходните и заключителните разпоредби думите „в случай че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда, предвиден в § 25“ се заличават.
  3. § 24 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 24. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г. запазват правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на срока на валидност на хартиения винетен стикер. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., запазват правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на срока на валидност на хартиения винетен стикер, но не по-късно от 15 август 2019 г., включително.“
  4. §25 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 25. За периода от 01 януари 2019 г. до 15 август 2019 г., включително, при установено движение по платената пътна мрежа от пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона, за което не е заплатена винетна такса и за което не се заплати компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, по смисъла на чл. 10а, ал. 2, е седмична винетна такса, дължима за съответното пътно превозно средство.“
  5. В § 33, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „ 2. параграф 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на ал.1, 6 и 7 и отмяната на ал. 10-12, които влизат в сила от 16 август 2019 г. по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.“

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  В § 25, т. 1 се изменя така:
  „1. § 20 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „До 15 август 2019 г. включително пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 - винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси до 31 декември 2018 г., включително, за тези пътни превозни средства се издават хартиени винетни стикери с месечна, седмична и дневна валидност, а от 01 януари 2019 г. до 15 август 2019 г., включително, съответно - месечна, седмична и дневна електронна винетка.“


  § 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
  1. §2, т. 2 и § 10, т.1, които влизат в сила от 16 август 2019 г.
  2. § 15, т. 2 и 4, които влизат в сила от 16 август 2019 г., за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.

  Предложение от народните представители Александър Ненков и Станислав Иванов
  Параграф 26 се изменя така:
  „§ 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
  1. § 8, т. 2, б. „в“, който влиза в сила от 1 юли 2020 г.;
  2. § 4, т. 3 и § 10, т.1, § 15, т. 2, 4 и 6, които влизат в сила от 16 август 2019 г.
  3. § 15, т. 1, който влиза в сила за превозните средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата от 16 август 2019 г.
  4. § 22, т. 1, буква „в“, който влиза в сила от 1 март 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ


  ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума