Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
П Р О Т О К О Л
№ 5
На 21 юни 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г. – второ гласуване.
2. Представяне на искания на Сдружението на велосипедистите за законодателни промени във връзка с предотвратяване на инциденти с велосипедисти на пътя.
3. Разни.

Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията Халил Летифов.

* * *

ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добър ден, колеги!
Имаме кворум, вече е 14,30 ч. и може да започваме.
Предлагам на Вашето внимание следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г. – второ гласуване.
2. Представяне на искания на Сдружението на велосипедистите за законодателни промени във връзка с предотвратяване на инциденти с велосипедисти на пътя.
3. Разни.
Колеги, предложения по дневния ред? Не виждам.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Дневният ред е приет. Благодаря Ви.

Преминаваме към точка първа.
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 754-01-17.
Първо да представя гостите по точка първа: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.
Колеги, видели сте трите предложения, които има между двете четения, това са от: господин Карадайъ и група народни представители, господин Станислав Иванов и от народния представител Данаил Кирилов.
Господин Ципов, за становище, видели сте промените.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
(Разговори извън микрофоните.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Добре, ще започнем първо със заглавието на Законопроекта.
„Закон за изменение на Закона за движението по пътищата.“
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Председател, може ли?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ще използвам възможността да се изкажа по заглавието, и то в посока изобщо гледането на Закона за движението по пътищата.
Всички колеги знаем, че това е най-променяният Закон. В рамките само на две-три седмици ще станем свидетели на още няколко промени, тъй като има внесен закон от патриотите.
Молбата ми към управляващото мнозинство е: когато си правите законодателната програма съгласувайте си нещата, защото в рамките на две седмици занимаваме и МВР, и депутати, и журналисти, и медии с поправки в Закона за движение по пътищата. Говорим за новия Закон за движение по пътищата, говорим за разделяне или за обединение, и в същото време всеки ден има внесен закон в Деловодството за промени в Закона за движението по пътищата. Хайде да се обединим около това да спрем да внасяме повече каквото и да е било и да работим върху новия Закон, иначе тук за една седмица са две промени, чакаме и директива, която трябва да се транспонира, сигурно и тя в скоро време ще влезе и си почваме да си правим същото, каквото си правим вече 10 години.
Молбата ми към колегите от управляващото мнозинство е: да спрем да гледаме на парче този Закон и почнем да работим върху новия Закон с цената каквото и да ни струва на всички. Най спешните мерки ги приехме, махаме табелите, ограничаваме санкциите и да мислим върху новия Закон. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Някой друг по заглавието? Заповядайте.
АТАНАС СТОЯНОВ: Уважаеми господин Председател, моята теза е отговор на това, което каза господин Свиленски – „Обединени патриоти“ нямат нито идея, нито конкретен законопроект, свързан със Закона за движението по пътищата. Ние ще подкрепим това, което гледахме и на първо четене. В тази връзка има синхрон между „Обединени патриоти“ и ГЕРБ. Вървим в правилната посока, макар и не с тази скорост, която ни се иска на всички, но в крайна сметка всички ние тук сме затова, за да може с обединени усилия да направим така, че този Закон да бъде работещ.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Само да Ви информирам, че има внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата от Волен Сидеров, който ще гледаме следващата сряда. (Реплики.)
Други мнения? Няма.
Колеги, който е „за“ това заглавие, моля да гласува.
За – 21, против и въздържали се няма.
Единодушно е прието заглавието. Благодаря Ви.
Минаваме § 1, чл. 165. Тук има предложение на господин Карадайъ и група народни представители, аз ще го представя. Предложението е в чл. 165, ал. 2, т. 8 се изменя така:
„8. обозначават се чрез поставяне на пътни знаци оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, в който се осъществява контрол по спазването на правилата на движение чрез мобилните автоматизирани технически средства.“
Предложението за тази точка е да се избегне ефектът на „скритите полицаи в храстите“ и да подсигурим тяхната сигурност, така да кажем, защото не са малко инцидентите на пътя, където служебно ангажирани лица, които освен да ги предпазим, те стават жертви на тяхната работа и стават част от лошата статистика.
Ще помоля МВР за становище.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, не подкрепяме така внесеното предложение от народните представители. Смятаме, че текстът по вносител дава достатъчно яснота по какъв начин се извършва контролът по спазване правилата за движение по пътищата. Става дума за автомобили оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, така че не може да говорим за феномена „катаджия в храстите“.
Смятаме, че контролът, така както е подготвена Разпоредбата в чл. 165, ал. 2, т. 7 съвсем ясно се казва, че той се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. Иначе, принципът, който предлага Законът за движение по пътищата е, че контролът се осъществява на всички пътища, предвидени в Закона.
Ще помоля комисар Рановски, ако има нещо, да допълни.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Комисар.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Подкрепяме текста така, както е внесен от народните представители.
Не подкрепяме допълнителното предложение, тъй като премахването на обозначаването на местата за контрол ще даде възможност контролните органи да осъществяват реален контрол на движещите се по пътя превозни средства. Това, дали са в храстите, когато се контролира с автоматизирани технически средства, няма спиране и няма контакт между контролен орган и нарушител. Имаме автоматизирано техническо средство, което установява и заснема нарушенията. Обработката на тези нарушения става впоследствие и няма значение полицаят дали е до пътя или е на самия път, това е контрол с автоматизирани технически средства. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми колеги, имате думата.
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Заместник-министър, ние подкрепихме на първо гласуване предложения Законопроект от колегите, ще го подкрепим и на второ.
Тук се поставя основателно въпросът за термина „полицай в храстите“. Господин Рановски каза: „дали проверката ще е на пътя или до пътя, няма значение“. Проблемът, господин Рановски, е когато полицаите са извън пътя – когато са в нивата, когато са на сянка под дървото. Давам пример от тази събота – пътувах посока Благоевград, съжалявам, че не ги снимах, път, широк банкет, на четири метра в нивата, под храстите. Разбирате ли, това дразни обществото?!
Аз разбирам, че може да се снима отвсякъде, че може да се прави проверка отвсякъде, но когато полицейската кола, обозначена отвсякъде с бурканите, със знаците, с това, с жълтата табела, че заснемали и е скрита така в нищото, дразни обществото и настройва всички шофьори срещу Министерството и, съответно, срещу нас, като орган, който взема тези решения.
И миналия път казах: издайте някаква вътрешна заповед ли, кажете им къде да стоят тези хора, те може би не знаят, може би си карат по старому. Къде да застанат, може би е било сянка под този храст, където бяха застанали, но когато се случва, тази борба, която я водим с жертвите, тя трябва да е съвместна и трябва хората да я разбират, а не да мислят, че се крият полицаите, за да ги хванат в нарушение. Те, полицейската кола, може да са я прели там, за да почиват, но това е усещането във всеки един участник в движението. Затова и миналия път помолих да предадете и на заместник-министъра, ако трябва с някакви вътрешни разпоредби това нещо да се ограничи, ако разпоредите и както казахме, и за знаците, капани за местата, където са остарели и не са актуални – това и там да не застава, мисля, че ще постигне ефекта, върху, който се целим всички. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Други колеги?
Господин Тишев, заповядайте.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Моето изказване е в подкрепа на първоначално внесения Законопроект, защото тази поправка, която внасят господин Карадайъ и група народни представители, предполагам са от ДПС, на практика обезсмисля промяната, която е направена в първоначалния Законопроект.
Ясно е, че със соларните камери – с времето и то доста бързо, се научават от движещите се по пътя, така че там със или без знак намалят. Ако сега оставим табелите пред мобилните камери, всъщност този текст от Закона все едно, че не го променяме, то обезсмисля цялата идея на промяната, която се предлага. Предполагам, че едва ли точно господин Цветанов го е измислил, той е коментирал с КАТ и от там са му подсказали тези поправки. Така че в това отношение, поне аз не бих подкрепил това предложение на господин Карадайъ и група народни представители.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Други колеги?
Господин Ципов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Господин Председател, уважаеми народни представители! Смесваме две теми – контролът за проверка на документите на моторното превозно средство и контролът за скорост, осъществяван с автоматизирани технически средства.
Уважаеми господин Свиленски, и Вие сте свидетел, че много често, включително и по медиите, на интернет страницата на Министерството, и на интернет страниците на областните дирекции се обявяват специализирани полицейски операции за проверка на скоростта с автоматизирани технически средства. Такива вътрешни разпоредби имаме. Искам да Ви уверя, че те се спазват.
Искам да обърна внимание на народните представители, че целта на контрола за скорост с автоматизирани технически средства е именно контрол за скорост, а не контрол за проверка на документите на моторното превозно средство и на неговия водач. Нека да правим разграничение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие тази разлика я правите, ние също я правим, но шофьорите, пътуващите, обществото не може да разбере полицейската кола, която е една и съща – тя е или „Опел“ или „КIA“, която е застанала – за какво е застанала. Казвам Ви какво е пораждащото отношение към тези служители – те може там да са спрели да пият кафе под храстите, но факт, че вътре са със системата за видеозаснемане. Как да разбереш какво правят там? Забранете им да не застават извън пътя, така да кажем, тоест земеделската част да си остане за тракторите, а полицаите да контролират пътя и да почиват на местата, където е за почивка – има паркинги, кафета и каквото друго трябва.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Други колеги?
Преди да подложа точката на гласуване, тъй като господин Ципов каза да не ги смесваме, и аз предлагам да не смесваме безопасността по пътя с пълненето на хазната.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Карадайъ и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 2, против – 2, въздържали се – 15.
Благодаря Ви.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържали се – 2.
Параграф 1 е приет. Благодаря.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Може ли процедурен въпрос?
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Да, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Председател, правя процедурно предложение да разгледаме и гласуваме първо предложението на народния представител Данаил Кирилов, тъй като той е председател на Комисията по правни въпроси в Народното събрание, и след това да се върнем на § 2 и § 3, където е и моето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Кирилов, заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, Благодаря Ви за тази възможност! Молбата ми е да имам възможност да представя това предложение, защото не мога да открием Правната комисия, тя чака да бъде открита.
Съвсем накратко ще представя предложението. То е за изменение на чл. 78а от Наказателния кодекс. Текстът касае замяна на наказателната отговорност с административна отговорност. Това са случаите, когато престъплението е леко, когато деецът няма извършени други извършени деяния, и когато са налице подробно изброените предпоставки в нормата на чл. 78.
В предходно обсъждане, по отношение на Закона за движение по пътищата, ние всички приехме Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс – това бяха пакетът промени, които се отразяваха в двата нормативни акта. Ние тогава предвидихме в чл. 78а една забрана. Забраната е да не може да става тази замяна на наказателната отговорност с административната отговорност тогава, когато водачът на МПС-нарушител е употребил алкохол.
Предложението е към употребата на алкохол да добавим и употребата на наркотични и упойващи вещества, тъй като и Вашата законодателна политика в сектора е такава, ние всички я подкрепяме за двете нарушения – употребата на алкохол и употребата на упойващи вещества, са еднакво обществено опасни и няма смисъл да бъде разделян режимът по отношение на тях и да бъде различен.
Предложението е да се добави „и употреба на упойващи вещества и, когато е налице престъпление извършено в това състояние, да не може да има промяна/замяна на наказателната отговорност с административна, без оглед на наличието на другите положителни предпоставки за една такава замяна“ .
Благодаря Ви. Докладвах с молба да подкрепите това предложение.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Господин Заместник министър, становище?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Можем да изразим само принципна подкрепа. Знаете, че през последните няколко години все повече нарушители, включително и на Закона, се установяват след употреба на наркотични вещества или техните аналози, така че изразяваме принципна подкрепа.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми колеги, имате думата.
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин Председател.
Както каза колегата Кирилов, това го гледахме в предишния парламент, тогава Вие пак бяхте председател на Правна комисия. Въпросът ми е: какви са били тогава аргументите да я няма тази добавка за наркотичните вещества, а сега го добавяме, или е било пропуск тогава? Мисълта ми е, че искам да констатирам, че сте направили пропуск тогава, без да огледате всичко. (Смях.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
Със съжаление признавам, че – да, систематично опрощение е било тогава. Използвам случая, че има възможност да отговоря на този въпрос. Искам да подчертая, че не бива да Ви притеснява този случай, че чрез Закона за движение по пътищата променяме кодекс – променяме Наказателния кодекс. Промяната е изцяло логична, тя е систематично обоснована и следва изцяло, както и господин Свиленски каза, предходната логика, така че не може да се каже, че по някакъв начин засягаме добрата законодателна практика, освен опрощението, повтарям, сме направили тогава. Дебатите също тогава бяха доста напрегнати и се допусна тази забрана да нямаме замяна на наказанието.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Колеги? Няма други желаещи за изказвания.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване така предложената „Заключителна разпоредба“ с § 3 и предложението в чл. 78а, ал. 7 след думите „в пияно състояние“ да се добавят „или след употреба на наркотични вещества или техните аналози“.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 20 , против и въздържали се няма.
Приема се. Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Милушев.
ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Поради служебни ангажименти, моля да бъда освободен от Комисията, упълномощавам господин Иванов да гласува от мое име.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря.
Лека работа Ви желая.
Продължаваме нататък.
Колеги, § 2. Няма писмени предложения. Някой друг от Вас, има ли предложения към § 2? Не виждам.
Предлагам да гласуваме така § 2.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 20, против и въздържали се няма.
Приема се. Благодаря.
Преминаваме към § 3. Има предложение от народния представител Станислав Иванов.
Господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо Омбудсман! Поводът да направя това предложение е основан на тълкувателното решение на ВАС, № 1 от 2014 г., тъй като няколко съдилища в България прилагат практика различни от всички останали. Става въпрос за три съдилища, доколкото знам, прилагат практика различна от всички останали съдилища в България. Поради тази причина, за да направим уточнението в Закона, съм направил това предложение, а именно: в чл. 189, ал. 4 е необходимо да се направи уточнение, че електронният фиш се издава за нарушения, за които не е предвидено наказание „лишаване“ или „отнемане“ на контролни точки. Този текст сме го добавили в чл. 189, ал. 4 и накрая сме сложили това, че фишът се издава в отсъствието на контролен орган.
В момента, в съда се отнемат наказателни постановления, които са издадени на база на актове за превишена скорост над 50 км/час в населено място. В този случай, поради фактът, че има решаване, се призовава собственикът на моторното превозно средство и се установява водачът извършил нарушението, на който се съставя и съответният акт. Тъй като актът се съставя по времето в присъствие на нарушителя, оттук идва и проблемът за който преди малко Ви споменах. Само това е – разместваме малко думите в члена и добавяме това, че деянието е за маловажни нарушения, за които се издава само фиш. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисар Рановски, заповядайте за становище.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, напълно подкрепяме така направената редакция. Това е свързано с различни решения на съдилищата, тъй като записаното в Закона – издаване на електронен фиш за нарушение установено с техническо средство, някои съдилища не приемат съставения от нас акт и издаване след това на наказателно постановление. Това го издаваме, когато имаме превишение над 50 км в населено място, за което е предвидено и лишаване, и отнемане на контролни точки.
Мисля, че с тази редакция и уточнението, че електронният фиш се издава в отсъствие на контролния орган – тъй като пък има различни решения на съда, че нарушението трябва да е установено в отсъствие на контролен орган, мисля че с тази редакция ще се постигне една по-голяма яснота и ще има по-еднаква съдебна практика вече по тези казуси. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Комисар.
Уважаеми колеги, имате думата.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Аз имам един въпрос към господин Иванов или към господин комисаря: какво точно отменя съда при сега действащия Закон – тези три съдилища? (Реплики.) Които са издадени в присъствие на контролен орган. Ето тук пише: в отсъствие на контролен орган, че трябва да са.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Само три съдилища ги отменят, всички останали прилагат.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Ако ми позволите, господин Иванов, един въпрос. С тази промяна колко средства допълнително ще влязат в хазната?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: (Народният представител говори при изключен микрофон.) Единият съд, където се прилага тази практика, между другото, госпожо Омбудсман, е Кюстендилския. Госпожо Омбудсман, единият съд, който прилага тази практика, както преди малко споменах, че е Кюстендилския. Кюстендилският съд и още две съдилища прилагат практика различна от всички останали съдилища в България, незнайно защо, поради тази причина ние решихме да оправим този пропуск в Закона.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Другият начин е искане на тълкувателно решение, така че практиката да бъде уеднаквена.
Аз съм готова, казвам го и на представителите на МВР, от всички подобни случаи, в които има разнородна практика, да поискам такова тълкуване, както вече се е случвало. За съжаление, не винаги изходът е благоприятен. Например с такса „Сградна инсталация“ малкото положителни за гражданите решения бяха приключени с едно общо тълкувателно.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодарим, госпожо Омбудсман.
Господин Свиленски иска думата.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Председател, господин Иванов! Няма смисъл да хвърляме укори към Кюстендилския съд. Фактът, че ние сега променяме Закона значи има някакъв недостатък и е правилно постановяването на тези три съдилища според мен, след като ние сме казали, тоест не ние а Вие, защото това е същият казус като с Данаил Кирилов – пак променяхте без да мислите, но няма значение, че електронният фиш се издава до 50 км, а над 50 км трябва акт. Как да издават акт, когато в Закона е записано, че трябва да издават фиш. Тоест, сега с това Ваше предложение ние ще поправим това нещо и всички съдилища ще действат както Кюстендилския съд и всички останали други съдилища, така че няма да има проблем.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Данчев, заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Иванов, бих искал да Ви помоля да ми дадете разяснение, защото аз може би не го разбирам правилно – след запетаята на Вашето предложение: „се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение“. В смисъл, че се издава електронният фиш в отсъствието на контролния орган, което ни беше разяснено вече или нарушителят – това ли се има предвид? (Реплики.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Издава се в присъствието на контролен орган и нарушителя…
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Без да присъстват и контролен орган, и нарушител се издава фиша – това имате предвид?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: След като се установи, че не е нарушител собственикът, се минава по другия начин – да се установи кой е, да се издири, да му се връчи и така нататък.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Други колеги? Не виждам други желаещи за изказване.
Закривам дебатите.
Гласуваме предложението на господин Иванов за § 3, чл. 189, ал. 4, изречение първо се изменя така: „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролния орган и нарушителя за налагане на глоба в размер, определен от съответното нарушение.“
Който е „за“ моля да гласува.
За – 18, без против, въздържали се – 2.
Благодаря Ви.

Преминаваме към втора точка, колеги:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ С ВЕЛОСИПЕДИСТИ НА ПЪТЯ.
Имам честта да Ви представя нашите гости – госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България; госпожа Емилия Караабова – директор на дирекция „Връзки с обществеността“ от администрацията на омбудсмана; госпожа Чонка Ковачева – началник на отдел „Международни стандарти и нормативни уредби“.
ЙОРДАНКА ФИКИРЛИЙСКА: Господин Председател, моля да ме извините, имам задължения в Правна комисия. Ще помоля господин Иванов да гласува от мое име.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Лека работа.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Бих предложила представителите на гражданските организации да седнат до микрофоните.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Госпожо Манолова, първо да Ви помоля да представите гостите, които са от колоездачните клубове и сдруженията на велосипедистите.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Първо, ще Ви благодаря за това, че ни включихте в дневния ред на Вашата Комисия. Благодаря на Вас, на заместник-председателите на Комисията и на народните представители-членове на Комисията по транспорт. Благодаря и за това, че се съгласихте в днешното заседание да участват представители на граждански организации на велосипедисти и колоездачи.
Тук са господин Цветан Близнаков от „Велокафе“; господин Ивайло Александров от „Критична маса“ – София, госпожа Петя Радева от Колоездачен клуб „ВЕЛОСИТИ“; госпожа Радостина Петрова от Сдружение „Велоеволюция“ и господин Александър Масларски от Сдружение „Информирани потребители“.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Само секунда, госпожо Омбудсман, ще Ви предоставим думата да ни запознаете с Вашето предложение, да внесем малко яснота по регламента. Всички участници, които изброихте, ако имат желание, разбира се, ще им предоставим по две минути да вземат участие в дискусията. Благодаря Ви. Имате думата.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: С представителите на граждански организации, които се занимават с колоездене си общувам от месец февруари тази година. Поводът беше трагичен – трагичната смърт на един много известен велосипедист Мартин Гачев, когото аз не познавах лично, но за когото чух най-различни прекрасни неща. В края на месец февруари той беше пометен от ТИР докато тренираше за поредното състезание на междуградски път в близост до София. Това беше повод за масов протест от страна на велосипедистите и повод да се обърнат към институцията за подкрепа техните искания да бъдат чути.
На първо място, проблемът беше свързан с безопасността, защото се оказа, че да практикуваш колоездене, да караш колело в България не е безопасно, напротив това е едно изключително опасно занятие предвид малкия брой велосипедисти, въпреки това и състоянието на пътищата в България.
С моя екип още тогава извадихме статистика, всъщност тя е официална на страницата на КАТ, от която се вижда, че през 2015 г. е имало 428 произшествия с колоездачи при които 140 са ранени, а 29 са загинали. През 2016 г. произшествията са 394 с 369 ранени и 33 загинали, или стандартно за България е по 30 велосипедиста жертви годишно при малкия брой колоездачи. Темата с безопасността при практикуването на този спорт, на това занятие е на първо място.
Подготвили сме презентация, която, за съжаление, не се вижда много добре, но по този начин съвсем накратко да представим проблема и предложенията на гражданските организации, които аз подкрепям. Може би трябва с пет изречения да кажа защо е важно велосипедния спорт да бъде развиван – защото това отдавна в развитите страни е обичайно средство за транспорт и за здравословен начин на живот; защото и българските граждани също така имат желание да го ползват и като средство за придвижване, и като средство за туризъм и спорт, а също и за развлечение; защото велосипедът не замърсява околната среда; не разрушава пътната настилка. Всеки велосипедист, всяко колело в повече на улицата е един автомобил по-малко.
Въпреки всички тези очевидни ползи от този начин на придвижване, велосипедистите са най-уязвимата категория участници в пътното движение.
По време на форума, който проведохме, по повод трагичната смърт на Мартин заедно с различни отговорни институции дефинирахме няколко проблема, които схематично ще представя и на Вашето внимание.
Първият проблем е свързан със законодателството и касае именно Комисията по транспорт. Участието на велосипедисти в движението наистина е разписано доста оскъдно в нашето законодателство. Текстът на чл. 42 е достатъчно мъглив и достатъчно неясен, защото изискването за достатъчно разстояние при изпреварване на велосипедист, всеки един от участниците в движението преценява различно, което е и една от основните предпоставки за различни трагични инциденти.
Прегледът на нашето законодателство показва, че няма и единна терминология за „велоалея“, за „велосипедно трасе“. Според изискванията там, където няма велоалея, велосипедистът трябва да се движи на банкета, там, където няма банкет, направо на пътното платно и от тук при липсата на точно разписан регламент се създават предпоставки за различни инциденти.
Друг проблем, който само ще маркирам, тъй като не е от компетентност на Вашата комисия, е липсата на специално изградена велосипедна инфраструктура, а също така и за определени междуселищни трасета за велосипеден спорт. На места ние се сблъскахме с абсурдността на велосипедната инфраструктура и сме я показали на няколко слайда.
Какви са конкретните искания на сдруженията, които аз подкрепям и които своевременно представихме на вниманието на Министерство на регионалното развитие? То беше по времето на служебното правителство, сега сме оставили някакво време на министър Ненков да се ориентира в многобройните си ангажименти и също така ще пледираме и пред него за активно участие в придвижването на евентуални законодателни промени. Основно искането на велосипедистите за създаване на правна норма, която изрично да регламентира един метър и половина минимално странично разстояние при изпреварването на велосипедист от водач на МПС. Така е в няколко европейски държави, но тъй като с моя екип направихме и специално законодателно проучване, то е на следващия слайд, тук само сме маркирали, че така е във Франция, Белгия, Португалия, Австралия и в 26 американски щата.
Следващото предложение е свързано с това в Закона за движение по пътищата да се създаде норма, която да дава право на водача на велосипед да се движи до 0,75 м от дясната страна на платното за движени, тоест това да е ясно регламентирано. Съответно искането за минимално странично разстояние да бъде съпътствано и от създаването на задължителен пътен знак, за да е ясно за участниците в движението какъв ангажимент имат по отношение на велосипедистите.
От друга страна, при разглеждане и на задълженията и правата на велосипедистите, защото имаше оплаквания и от другата страна, от участниците в движението за неразумно поведение на велосипедисти на пътното платно. Тема, която е изключително важна, е образованието още в най-ранна детска възраст и повишаване изобщо на информираността на българските граждани за правата на велосипедистите и, разбира се, темата с велосипедната инфраструктура.
Излишно е точно пред Вас да презентираме по какъв начин са уредени стимулите за велосипедистите в различни европейски държави. В част от тях може да си купиш на символична цена велосипед, ако с него ще ходиш на работа. А по какъв начин са уредени велоалеите и в Берлин, и в други европейски градове –много по-лесно и по-безопасно да стигнеш до всяка точка на един голям европейски град на колело, отколкото с автомобил.
Конкретно по законодателните предложения, които имат гражданските организации и които аз като омбудсман подкрепям, проведохме едно законодателно проучване в европейските страни, което е на Вашето внимание. Във Франция изискванията при задминаване на велосипедист са в рамките на един метър, когато става дума за градска среда, и метър и половина – за извънградско каране.
В Португалия водачите трябва да спазват метър и половина дистанция между превозното средство и велосипедиста в една и съща лента.
В Австралия също има въведена дистанция от метър и половина.
В Гърция е много любопитно, защото там велосипедите се считат за превозни средства и се третират по един и същи начин с останалите участници в движението с различните МПС-та и други транспортни средства, така че те могат да бъдат изпреварвани с поред Правилата за изпреварване на всяко друго МПС.
В Германия няма изричен текст в законодателството, но мъгливата формулировка, подобна на нашата за достатъчно разстояние, е подкрепена с константна съдебна практика според която минималната дистанция, която се съдържа в понятието „достатъчно разстояние“, е метър и половина, а в случаите, в които върху велосипеда се превозва дете – дистанцията при изпреварване трябва да бъде от два метра и за разлика от България там практиката на съдилищата е еднаква, независимо от населеното място или от съответната административна единица в Германия.
Има и страни, които подобно на България са въвели принципът „достатъчно разстояние“ или други подходящи термини, но въпреки това според законодателното проучване, контролът в тези страни за спазването на такова разстояние е сериозен. Такъв е случаят с Унгария, Литва, Румъния, Словакия, Естония, Латвия и Швеция.
Това е презентацията и представянето на проблема от страна на институцията. Може би нещата могат да бъдат допълнени и по-адекватно представени и от представителите на гражданските организации, на които моля да дадете думата поне на няколко от тях. (По време на цялото изказване на омбудсман Мая Манолова тече презентация на видеостената.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Аз предлагам понеже Вие ги познавате, разбрахме се до две минути, нека да вземат думата.
АЛЕКСАНДЪР МАСЛАРСКИ (Председател на Сдружение „СИПО“): Бих искал само да допълня казаното от госпожа Манолова със следното: в повечето европейски държави в тяхното законодателство, уреждащо движението по пътищата и по-скоро неговата безопасност, както и нашия Закон, общо-взето е имплементирана подписаната от всички държави още през 70-те години Женевска конвенция и там е казано, че когато едно превозно средство изпреварва друго такова, трябва да му осигури достатъчно безопасно странично разстояние. Така в момента се урежда и в нашия Закон и изпреварването на велосипедист – то май няма изрично правило, следва се общото правило. Откъде възниква проблемът? Проблемът възниква от там, че дори един водач на моторно превозно средство, особено от такива, които са с големи габарити – камиони, автобуси и така нататък, дори той да има добросъвестно поведение на пътя и да желае безопасността на останалите участници, ако самият той никога не е бил велосипедист, никога не е карал на пътя, той субективно не може да изгради вярна преценка кое е това минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист, което да му гарантира неговата безопасност. На пътя се оказва, че имаме изпреварвания от автомобили, автобуси и камиони, които се движат с над 80 км в час, които ни осигуряват разстояние няколко сантиметра и които само от въздушната струя, завихрянето от въздушната струя могат да доведат до тежко падане.
По отношение безопасността на велосипедиста само искам да подчертая, че за мен лично, за нашата организация ние, пък мисля и за останалите колеги действително сме най-уязвимите участници, защото подобно на пешеходците ние се движим по пътя абсолютно беззащитни, не ползваме специални облекла, кори, гърбове, наколенки и така нататък, а същевременно за разлика от пешеходеца се движим с до десет пъти може би по-висока скорост и всяко едно пътно транспортно произшествие, и даже независимо дали грешката е наша или в отсрещния водач, обикновено при нас бива наказана с някаква сериозна телесна повреда или не дай си Боже със смърт, както стана с нашия колега и приятел Марто.
Тази тенденция, която е за въвеждане за строго дефиниране на такова едно правило от метър и половина минимално разстояние, освен че е в въведена в някои европейски държави, както в Щатите и в Австралия, тя е една трайна съвременна тенденция и в останалите държави също в момента се действа в тази насока – въвеждането в законодателство. Много Ви моля, просто в България този път действително да сме на гребена на вълната и да предприемем тази законова промяна, защото с въвеждането на нея ще спасим много животи и то на млади хора.
Мога да Ви кажа, че само когато за пръв път стана този дебат след смъртта на Марто, тъй като много хора не са много добре запознати с действащото законодателство и така нататък, общо-взето даже бяха разбрали, че вече действа такова правило от метър и половина, и аз мога да Ви кажа, че от личен опит водачите на моторни превозни средства започнаха да ни изпреварват действително с подаване на мигач, навлизане в насрещното платно и много по-безопасно. Тоест, ефект има, гарантирам Ви го, много Ви моля по някакъв начин дори самите Вие да не управлявате велосипед и да не сте велосипедисти, поговорете с Ваши близки приятели и роднини, деца, които карат велосипед по пътя – не става въпрос да го караш в парка и в училищния двор, и ще разберете, че този проблем е належащ и съществува, и е необходима някаква правна регулация за него. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз благодаря.
Заповядайте.
РАДОСТИНА ПЕТРОВА (Сдружение „Велоеволюция“): Искам да обърна внимание на няколко от нещата, които омбудсманът представи пред Вас и да разясня какво е нашето искане.
Съзнаваме, че в момента сме в един преходен период между промяната на тези безкрайни временни промени на Закона за движение по пътищата и това, което предстои – експерти препоръчват за разделянето на Закона на няколко други части, обособяването на по-ясни правила за различните отговорни страни. Искането ни е в момента правилото за метър и половина отстояние при изпреварване на велосипедист да е една от спешните промени, които се правят към настоящия етап, а що се отнася до останалите представени неща и проблематика, бихме искали това да бъде обсъдено в може би някакъв различен механизъм, в работни групи или по друг начин за бъдещата промяна или нов Закон за движение по пътищата, като държим тези неща, разбира се, да се обсъждат и с други заинтересовани страни, с представители на организации на автомобилисти, на пешеходци и така нататък.
Има пропуски в законодателството, липси. Ние не настояваме за някакви по-особени права и задължения или някакви привилегии, а по-скоро за изясняване на мястото и правата на велосипедистите. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: И аз благодаря.
Господи Паунов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Бил съм в Дания и в Копенхаген забелязах колко много велосипедисти има и основно средство за придвижване е велосипедът, но при тях има навсякъде велоалеи. Има едно основно правило, не знам дали законодателно е утвърдено.
Първо, велосипедиста пази пешеходеца. Мотористът пози велосипедиста, а автомобилистът пази моториста. Това степенуване е хубаво. Всеки носи отговорност на този, който е на по-ниско равнище и се движи с по-ниска скорост. Хубаво е това и в новия Закон за движение по пътищата да се даде приоритет и на пешеходци, и велосипедисти, а и на мотористи, защото знаете случая, когато двамата пътуваха мъж и жена за Унгария и ги помля един тир. Трябва да има една такава субординация между основните подвижни средства, които се движат с по-ниска скорост и когато се разработва новия Закон за движение по пътищата, би било хубаво да бъде това отразено, тази субординация да се пази всеки и тази война по пътищата да прекрати, защото независимо от тези терористични акции в Лондон и така нататък ние даваме много повече жертви, отколкото от тероризма в Западна Европа. Това ми е предложението.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Паунов.
Други колеги, някой от асоциациите?
Заповядайте.
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ (Критична маса): Благодаря Ви, за думата.
Това, което искам да кажа, е, че ние не се борим за някакъв комфорт, който да ни бъде осигурен или нещо такова. Ние се борим за нашите животи – докато сме тук и можем да се борим. Това, което искаме е при писането на закони, които касаят велосипедисти и така нататък да бъдем включени като експерти, може би, в този спорт и транспорт и така нататък, за да има някаква по-адекватна позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте.
ПЕТЯ РАДЕВА (Колоездачен клуб „ВЕЛОСИТИ“): Благодаря за предоставената дума.
Аз бих казала, че дори при наличие на опасан град с велоалеи, винаги може да се създаде предпоставка да сме на един път с автомобили и с тежкотоварни включително, и това е правило, което ние искаме да се въведе – конкретиката, в разстоянията, биха създали много по-голям комфорт, във велосипедистите, както и да дефинират така, че водачите на всички превозни средства да са наясно какво е безопасно действително за водачите на велосипеди.
С това правило се опитваме по някакъв начин да изискаме някакво редуциране на субективния фактор каквато е преценката на всеки един водач. Дори и в момента мога да Ви кажа, че масово шофьорите не признават, че ние сме пълноправни участници в движението по пътищата, че не сме ППС, че когато няма велоалея не ни е мястото на пътя. С едно такова правило това ще регламентира, че ние действително имаме право да сме на път, където няма подходящи условия – банкет, велоалеи и така нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕФТЕРОВ: И аз благодаря.
Комисар Рановски, заповядайте.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа!
Аз като цяло съм запознат с исканията на представителите на различните велоклубове. Лично моето мнение, е че основният проблем с осигуряване безопасността, това е липсата на съответната инфраструктура особено в големите градове, която не позволява безопасно движение на велосипедистите, което налага те да ползват пътното платно.
Предложението за въвеждане изискване за разстояние при разминаване или при изпреварване трябва да се обмисли много внимателно дали касае градски условия, извънградски условия, защото има места особено в градската част, където това разстояние никой няма да може да го спазва.
Като цяло акцентът трябва да бъде регламентиране на велоалеи, велопътеки, места как трябва да се изграждат тези велопътеки, да са безопасни, да няма конфликт с автомобилното движение и съответните кметове на общини да ги спазват и да изграждат подходящи условия.
Пак Ви казвам – за предложението за разстояние, трябва да се обмисли много внимателно, за къде ще се отнася, за извънградски пътища, за градски пътища, общински пътища и така нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕФТЕРОВ: Благодаря Ви, комисар Рановски.
Господин Танчев, заповядайте.
СПАС ПАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, драги гости! Истина е, че последните години десетки хиляди български граждани и не само български използват велосипеда и за спорт, и за придвижване, и това е една отлична възможност както за по-добро придвижване, така и за запазване на околната среда.
Вярно е, че сме в дълг към тези, които използват велосипеда, но днес, ако говорим само за отстояние от велосипедистите при изпреварване, трябва да знаем, че голяма е отговорността и на велосипедистите, защото не бива да омаловажаваме факта, че не веднъж велосипедите се възползват при движението по пътищата не от своите права, а нарушават правата – и при пешеходните пътеки, и при пресичания, така както ние шофьорите сме длъжни да шофираме без да сме пили, и без да сме ползвали наркотици. Това е задължение според мен като участници в движението и на велосипедистите. Така, че, ако говорим за една бъдеща перспектива за законодателни промени те трябва да бъдат по-обхватни.
Съгласен съм, че в големите градове с това натоварено движение, особено в по-малките квартални улички такова отстояние, аз не виждам как може да стане и да правим законодателни промени, като предварително знаем, че няма да бъдат изпълнени, мисля, че няма да помогнем на никой. Трябва да се съобрази това, което искат велосипедистите и с възможностите на нашата инфраструктура, и в големите, и в по-малките градове, и извън градовете. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕФТЕРОВ: Господин Паунов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Каза комисаря, че именно в големите градове е трудно този метър и половина да се осигури, особено в тези по-малки улици, където има и паркирани коли. Трябва да Ви кажа, че е трудно с кола да ги минеш, както паркират от двете страни и минава кола, как ще се осигури този метър и половина? Това е, първо, много трудно, Трябва действително както каза, това може да бъде в извънградско пътуване.
Второ, има и нещо друго, като автомобилист съм забелязал много пъти, велосипедистите преминават през пешеходната пътека, като смятат, че са пешеходци, но те не са пешеходци. Те са участници в движението и трябва да се съобразяват, че когато минават по пешеходна пътека или трябва да слязат от колелото и да го бутат, а не да смятат, че имат предимство като пешеходци, защото много пъти стават катастрофи на тези пешеходни пътеки, защото не се съобразяват, че те са само за пешеходци. Когато прехвърчат направо има опасност, действително има такива случай, при които направо се получават катастрофи и има смъртни случаи. Това за големите градове особено при натоварено движение, трябва да се вземе предвид, когато се изготвя новият Закон за движение по пътищата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Заповядайте.
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ: Когато става въпрос за велосипедистите, които нарушават Правилника, Закона и така нататък, Много моля, да не използвате така дискриминационни методи за изразяване като „всички велосипедисти“ и така нататък.
Аз, съм и шофьор имам наблюдение, и върху шофьорите, и каква част от тях са нарушители. Когато има официална статистика толкова велосипедисти спазват това правило, толкова не го спазват, тогава можем да говорим по този въпрос.
По лични впечатления не мисля, че е много обективно. Мисля, че задължение на контролните органи е да налагат спазването на Закона. Доколкото ми е известно тези неща са ясно изразени в задълженията на велосипедистите до голяма част и са ясно изразени в Закона, така че контролните органи трябва да ги налагат. Не може да кажем, че всички велосипедисти са еди-какви си или еди-какви си.
Например мога да Ви кажа, че на абсолютно всяка пешеходна пътека, която използвам да пресека, слизам и бутам след като ми бъде осигурено предимство. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Рановски, ако ми позволите един въпрос, понеже господин Паунов каза, че те са участници в движението на велосипедистите. Имаме ли система, с която следим тяхното обучение познание, за правилата за движение. Пускаме велосипедистите в движението, следим шофьорите, а в същото време колко всички сме компетентни, защото освен да въртим педалите, трябва да имаме и знание. Това е ясно – говорим за сигурност.
БОЙКО РАНОВСКИ: Да, няма такива изисквания за велосипедистите, за някакъв специален контрол, специално обучение. Всички стават велосипедисти още от детска възраст почват да карат колела и в движение се учат с правилата и местата, което е хубаво за децата.
Пак казвам, всяко въвеждане на някакви метри, сантиметри, разстояния, трябва да знаем и как ще го контролираме, след това.
В момента в Закона където, имаме изисквания 5 метра преди пешеходната пътека, не знам колко метра преди кръстовище, всеки съставен от нас документ за налагане на глоби може да бъде обжалван и ще падне в съда, защото никой не може да докаже, че това разстояние е било толкова.
А този метър и 50 при разминаване, полицая не знам как ще го установи, за да санкционира водача.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕФТЕРОВ: Заповядайте.
РАДОСТИНА ПЕТРОВА: Искам отново да обърна внимание, че желанието ни да се въведе такова правило, съзнаваме, че има основно превантивна, информативна стойност за водачите. Не сме много съгласни с факта, че това не може да се контролира, тъй като при дадена злополука, да речем, може лесно да се установи, че даден водач не е спазил това разстояние. Ако злополуката е настъпила, ако водач на автомобил, примерно е блъснал велосипедист в гръб, мисля, че това е очевидно.
Що се отнася до това дали може да бъде спазвано такова едно правило, нека да си спомним, че в момента в Закона е дефинирано как се изпреварва пътно превозно средство, каквото е велосипедът.
В Закона е записано, че изпреварването става в съседна пътна лента, преминаване в съседна пътна лента или на достатъчно безопасно разстояние.
Оправданието за това, че улиците са тесни и друго такова, аз не мога да го приема. Тъй като, когато дадено пътно превозно средство стои пред водача, независимо дали той е в друг автомобил, мотор, каруца или каквото ще да е, той е длъжен да се съобрази с неговото движение. Може да го изчака, може да намали скоростта, може да се съобрази по много различни начини, като отдаде внимание на това, че пътищата са за всички. Изпреварването не е необходимо във всеки случай, не е някакво човешко право. То се прави при възможност. Благодаря.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаема госпожо Омбудсман, заповядайте.
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Аз искам да апелирам към всички членове на Транспортната комисия, да помислите върху презентацията, върху исканията на велоклубовете. Аз съм готова, да Ви я представя, заедно със съответен текст ще го подготвим заедно с гражданските организации на всяка парламентарна група. В крайна сметка след като има такава европейска практика и в държави, в които има достатъчно велоалеи каквито са Франция и Германия, въпреки това са въведени такива изисквания, те някак се спазват, и някак се контролират показва, че това не е невъзможно. Така, че просто да го отхвърлим защото е трудно според мен не е честно, предвид състоянието и на трафика в София, и на замърсяването на околната среда, и на желанието най-вече на младите да спортуват.
Всъщност състоянието на въздуха и трафика в София няма да се оправят, ако се построят още булеварди, с още пътни платна, защото колкото повече се разширяват пътищата, толкова повече автомобили се появяват по тях. Това е статистиката. Винаги съм си мислила, че това е решението изграждай магистрали, булеварди, пътища с много платна, но това просто не решава проблема, тъй като се появяват още и още, и още автомобили.
Миля, че е безспорно, че велосипедният спорт трябва да бъде стимулиран и като средство за придвижване особено в големите градове, и че трябва да помислим за безопасността на тези, които карат колело. Всъщност това е причината много хора да не го правят. Така ще помогнем и на столичния кмет, ще спечелим одобрението на екозащитниците, и в крайна сметка ще направим едно добро дело на всички, които карат или биха карали колело в събота и неделя, на работа, и изобщо.
Така, че моля Ви, не отхвърляйте още изначално предложението. То има своите аргументи, има практика в редица държави. Ако искате отидете, вижте как действа, уверете се на място. Когато нещо звучи абсурдно най-добрият начин е да се види как го правят тези, които вече го правят.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаеми господин.
Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Ние имаме европейска Директива, която казва, че трябва да намалим жертвите по пътищата с 50% спрямо 2010 г. и това го имаме като задължение. Така, че ние нямаме намерение да отхвърлим просто ей така тези предложения, просто искаме да кажем, че тези предложения трябва да се обсъдят много внимателно, да се намери баланс между Вашите искания и възможностите, които ни дават и законодателството, и пътищата, и тогава да вървим към някакво разбирателство и промяна в Закона. Никой от нас не е на мнение, че просто така ще се отхвърлят тези предложения. Напротив, ние ще ги вземем предвид, ще Ви поканим още веднъж, ако трябва, при гледането на законопроектите – трите законопроекта, които ще направим и ще вземем правилното решение за да запазим...
Много е хубаво, госпожо Манолова, че хората ще спортуват така е, няма спор в това, но нашата основна цел е да запазим българските граждани живи. Това е нашата основна цел. Така, че мисля, че от тук нататък ще работим заедно. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Дончев, имате думата.
АНДОН ДОНЧЕВ: Госпожо Манолова, бих искал също да Ви уверя, че поне от страна на Политическа партия „Воля“ със сигурност може да разчитате на това, че ние ще подкрепим изискването за спазване на отстояние поне метър и половина и дори бих казал, че ще бъде малко, по-крайни сме. Бихме искали дори да въведем някакво правило, касаещо местата, където няма възможност за спазване на такова отстояние, което да дава предимство на велосипедистите и да задължава другите участници в пътното движение да отстъпят правото първо на велосипедистите.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАСЛАРСКИ: Първо искам да Ви благодаря, че ни приехте, изслушахте и така нататък и да отправя едно предизвикателство към Вас, което предварително бях говорил и с моите колеги, имам тяхното съгласие. Ако стигнем до там, че се гледат нашите предложения като част от бъдещия Проектозакон, един ден да дойдете на работа с велосипед, за да може преди да дебатирате и да разсъждавате, поне лично да усетите какво е да Ви изпревари превозно средство на 2 см, с 80 км в час, така, че ще имате отличен опит – и в градски условия, и в извън градски. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Не влизайте в диалог. Благодаря Ви.
Господин Данчев, имате думата.
Господин Паунов, моля Ви да се изслушваме.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател!
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз слушах внимателно дискусията. Трябва да кажа, че съм имал възможност да живея и в Германия, и в Австрия достатъчно дълго време, и тук искам да репликирам колегата, съжалявам не запомних името Ви, и аз съм велосипедист. Всъщност не бива да се отказвате от търсенето на комфорт, защото несъмнено комфортът на пътя гарантира и безопасност. В този смисъл сравнения с комфорта, който биха имали нашите велосипедисти, независимо от законовите разпоредби тук и в Германия, и във Франция, или в някои от другите по развити европейски държави е просто несравним и няма как да го направим.
Да, по-скоро прав сте господин Паунов, става въпрос за дисциплина и за коректно поведение от двете страни – и на водачите на МПС, и на велосипедистите на пътя.
Понеже говорим за разнопоставеност на водачите, искам да се обърна, не знам дали Комисарят може да ми отговори сега на този въпрос: има ли издадени нарушения, издадени административни постановления, актове на превозни средства, в смисъл управлявани от велосипедисти най-общо казано, ако да, каква е тяхната бройка?
БОЙКО РАНОВСКИ: Всяка седмица публикуваме информация за дейността на пътна полиция за предходната седмица. Там има съставените глоби на пешеходци, има съставени глоби на велосипедисти. Около 20 е бройката на седмица за велосипедистите. Не е голяма, но има.
ПЕТЯ РАНГЕЛОВА: Аз да допълня за глобените велосипедисти и пешеходци, тъй като гледам бюлетините и съм си извадила статистика.
В Стара Загора – 70% от общия брой глобени пешеходци и велосипедисти са на Стара Загора. Не знам на какво се дължи това. Дали там са такива инструкциите да се следи спазването на Закона от точно тези участници в движението, но в София глобените са много по-малко като бройка. Иначе ползвателите се знае, че са повече, то е много ясно. Не знаем на какво се дължи това. Ние сме О’кей да бъдем глобени, когато не спазваме правилата. Естествено е. Като не спазваш правилата – глобяват те.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви.
Господин Танев – заповядайте.
РАДОСТИН ТАНЕВ: Понеже стана въпрос за Стара Загора ще Ви отговоря така: имаме добре работеща общинска полиция. Това е причината.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ташков, заповядайте.
АТАНАС ТАШКОВ: Уважаеми колеги, господин Председател! Спор няма както каза и господин Иванов, че в крайна сметка нашата задача е да запазим живота на нашите граждани – било то велосипедисти, автомобилисти и пешеходци, и така нататък. Темата е доста широка. Това е крачка може би в правилната посока, с отстоянието и така нататък, но наистина както казах и комисар Рановски, ние трябва да помислим в дълбочина на тези проблеми и да разсъждаваме по отношение на градска среда, на извънградски, на републикански пътища, къде може, къде не може, къде да се въведат забрани за движение на велосипедисти. Трябва също да помислим и по какъв начин ще контролираме тяхната скорост. Ние примерно в Пловдив по велоалеите – вече имаме 50 км изградени велоалеи, там велосипедисти се движат с висока скорост има доста оплаквания и инциденти заради тази скорост. Не знам как това нещо ще бъде контролирано. Темата е широка, аз съм за такива законодателни промени, но това трябва да бъде може би цяла глава или цял раздел в Закона. Само с едни отстояния мисля, че няма да решим този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Ташков.
Заповядайте.
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ: Специално за велоалеите в Пловдив мога да кажа, че според мен са проектирани абсолютно безумно и по-голямата част от тях са правени върху тротоари, и по никакъв начин не остава достатъчно място на пешеходците да се движат по тях, по тротоарите, и те са принудени да се движат по велоалеите. Голяма част бих казал, че са неизползваеми.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, за мнението.
АТАНАС ТАШКОВ: Моля Ви се, Вие от къде сте – извинявам се.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Господин Ташков, моля Ви не влизайте в диалог.
АТАНАС ТАШКОВ: Аз не искам да влизам в диалог, но нашите велоалеи в Пловдив са изградени по европейска програма. Те представляват цели веломаршрути, това не са просто едни велоалейки, а движението на велосипедисти и на пешеходци е отделено едно от друго. Някъде в частта на платното за движение, но пешеходците и велосипедистите са отделени.
Това е така, несериозно да се говори, че това е пълно безобразие с тези велоалеи. Много Ви моля.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, господин Ташков.
Има ли други от представителите на неправителствените организации, които не са взели думата, а искат да го направят?
Господин Рановски, искате ли да допълните нещо?
Заповядайте.
БОЙКО РАНОВСКИ: В момента има един Проект за изготвяне на нова наредба за проектиране и изграждане на пътища в населени места към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Може би, ако имат някакви предложения, там може да се заложи на кои пътища задължително трябва да има велоалея, велопътека, или какво трябва да има. Това ще бъде наредба, която ще важи за всички населени места в държавата.
Може би там е моментът да се подобри инфраструктурата и да има безопасни условия за придвижване на велосипедистите.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, комисар Рановски.
Уважаеми колеги, първо, искам да Ви благодаря за това, че уважихте нашата покана. Искам да Ви уверя, че в Комисията по транспорт, всички колеги сме заинтересовани за това да направим по-безопасно нашето движение. Всички ние сме заинтересовани от това, а това, че има неудобни теми, дали само да съм адвокат на който и да е кмет, всъщност проблем има, въпросът е едно по едно нещата да се решават.
Благодарим много за инициативата. Нашата идея за среща днес беше точно това – да чуем добри практики, мнения, но не трябва да забравяме, че в подобни дебати винаги има различни страни, и различни гледни точки. Нашето задължение е да ги чуем всички, а вече решението ще е на мнозинството.
Благодаря Ви, госпожо Манолова. Имате ли нещо да добавите?
ОМБУДСМАН МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
Ние ще следим Вашата работа, Включително процедурата по изготвяне и приемане на новия Закон, в която ще се включим активно. Надявам се, че ще бъдем в помощ. Също така сме ангажирали и Министерството на регионалното развитие още при старта на разписването на тази наредба, отправила съм конкретни препоръки, каних ги, те бяха част от дискусиите в омбудсманството. Така или иначе може би е време да посетим господин Нанков, с настояване да се ангажира системата.
ПРЕДС. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, за участието днес.

Преминаваме към трета точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Ще Ви направя едно съобщение.
Има постъпил Законопроект на Закон за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата, който е от господин Волен Сидеров, който ще гледаме следващата сряда, на редовното заседание, ще го получите на имейлите си и пощите.
Имате думата, по точка разни, ако някой нещо има да пита, да добави.
Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Благодаря Ви.

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Халил Летифов
Форма за търсене
Ключова дума