Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
04/04/2019

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2018 г., № 930-00-4, внесен от Съвета за електронни медии на 28 март 2019 г.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2018 г., № 930-00-4, внесен от Съвета за електронни медии на 28 март 2019 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 4 април 2019 г. беше обсъден Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари – 31 декември 2018 г., № 930-00-4, внесен от Съвета за електронни медии на 28 март 2019 г.
  В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии (СЕМ): София Владимирова – председател и членове: Бетина Жотева, Розита Еленова, Иво Атанасов; Емилия Станева – главен юрисконсулт и изпълняващ длъжността главен секретар; Анета Милкова – директор на дирекция „Специализирана администрация“; Лили Вецкова – финансов контрольор; Незабравка Кардашева – старши счетоводител и изпълняващ длъжността главен счетоводител.
  Отчетът беше представен от г-жа София Владимирова.
  Съгласно чл. 39, ал 1 от Закона за радиото и телевизията Съветът за електронни медии представя за обсъждане и приемане от Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 31 март на следващата година и го публикува на своята интернет страница. С него се представя информация за: аудио- и аудиовизуалния сектор у нас; осъществяваният от него надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги; лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни програми; правни дейности и съдебна практика; международна, финансова, информационна и административна дейност.
  Основният критерий в надзорната дейност на регулатора е защитата на аудиторията от нарушения на Закона за радиото и телевизията в разпространяваните програми на доставчиците.
  През 2018 г. СЕМ е извършил мониторинг на следните събития с голям обществен интерес: Българското председателство на Съвета на Европейския съюз; Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция); протестите на майките на деца с увреждания и изказването на заместник-министър председателя Валери Симеонов; Становище на Софийския районен съд (СРС) относно информация за съдия от СРС, който пуска на свобода „престъпник от Судан“; две интервюта на Андрей Слабаков по Нова телевизия съответно в предаванията „Събуди се“ и „Здравей, България!“.
  СЕМ е извършил и мониторинг на програми със специализиран музикален профил, на риалити и лайфстайл формати, на кризисни събития, на излъчването на кадри с насилие, наблюдения във връзка с нормативните изисквания за търговското слово. През миналата година е извършил и мониторинг на програми на доставчици на медийни услуги (с политематичен и със специализиран профил) с оглед спазване на условията на издадените индивидуални лицензии за радиодейност. Продължава да извършва надзор по спазването на разпоредбите за силата на звука на рекламите, което включва програми, зададени по график, както и по постъпили сигнали от граждани.
  Сред акцентите от дейността за отчетния период попада дейността на СЕМ по защитата на авторските и сродните права, както и защитата на детската аудитория от неблагоприятно съдържание.
  През 2018 г. СЕМ е осъществил общ обем наблюдение на радио- и телевизионни програми в размер на 23 426 часа, от тях за телевизионни програми – 14 938 часа, а за радио програми – 8 488 часа.
  По отношение на другата основна дейност, която извършва СЕМ лицензиране и регистриране е отчетено, че съществена промяна в количествените измерения на радио- и телевизионната среда като брой на действащите радио- и телевизионни доставчици не се забелязва.
  На пазара на аудио-визуалните медийни услуги работят 112 регистрирани български доставчици, които създават 145 програми. В радиосектора има 60 доставчици на медийни услуги, които имат индивидуални лицензии за доставяне на 84 програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване. Все още съществува и кабелно разпространение на радиопрограми, където 23 регистрирани доставчици на радиоуслуги създават 24 кабелни радиопрограми.
  С мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване, така наречените мултиплекси, се разпространяват 6 програми, създавани от 4 доставчика на аудиовизуални медийни услуги.
  От административнонаказателната дейност на СЕМ за 2018 г. е видно, че са издадени 42 наказателни постановления, от тях 38 са обжалвани и са образувани или предстои образуване на дела пред съответните съдилища, 4 не са обжалвани. През отчетния период са постановени 48 съдебни решения, с които са приключени съдебни производства срещу наказателни постановления, издадени от председателя на СЕМ през 2014 г., 2015г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. От тях потвърдени са 40 наказателни постановления, едно е изменено и 7 са отменени.
  По време на обсъждането председателят на Комисията Вежди Рашидов засегна темата за авторските права върху образа и името на личността. Както и дискутиране на въпроса за деклариране на имуществото и доходите на публичните личности, които имат влияние върху обществото.
  Заместник-председателят на Комисията проф. Станислав Станилов се спря на преекспонирането на престъпленията от страна на медиите, фалшивите новини и манипулирането на обществото.
  Народният представител Велислава Кръстева обърна внимание на отговорността на медиите при криминални инциденти и правомощията на разследващите органи. Постави въпроса и за деморализацията на обществото и липсата на коректив в медиите.

  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2018 г., № 930-00-4, внесен от Съвета за електронни медии на 28 март 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …………………...
  2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Цвета Караянчева
  Форма за търсене
  Ключова дума