Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
11/07/2019

  Изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

  На открито заседание, проведено на 11 юли 2019 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии по реда на раздел IV от приетите от Народното събрание Процедурни правила на 12 юни 2019 г.
  В деловодството на Народното събрание са получени две предложения за член на Съвета за електронни медии за:
  - Галина Жорово Георгиева, предложена от народния представител Вежди Рашидов;
  - Ия Тодорова Петкова-Гурбалова, предложена от народните представители Драгомир Стойнев, Александър Симов, Иван Ченчев, Нона Йотова и Чавдар Велинов.
  Председателят на Комисията по културата и медиите г-н Вежди Рашидов отбеляза, че към предложенията са представени документите съгласно Раздел I, т. 1 от Процедурните правила и кандидатите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.
  Съгласно Раздел ІІІ от процедурните правила становището на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е, че не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.
  В резултат на извършена проверка от администрацията на Народното събрание е установено, че кандидатите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс.
  Кандидатурата на Галина Георгиева беше представена от г-н Вежди Рашидов.
  Кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова от името на вносителите беше представена от г-н Иван Ченчев.
  След представянето кандидатите допълниха данни от професионалната си биография и изложиха мотивацията си за заемане на длъжността.
  Галина Георгиева изтъкна, че кариерата й стартира в Нова телевизия, след което получава покана за развитие в Нова Плюс, един тематичен канал. След това получава квалификация в две от водещите телекомуникационни компании в България и работата й с интернет доставчици, кабелни оператори и медии е допринесла да поеме пътя си към ПРОФОН, където работи със Закона за авторското право и сродните му права и Закона за радиото и телевизията.
  Ия Петкова посочи, че в последните няколко години работи активно с медиите. Предвид динамично променящата се среда тя базира мотивацията си за член на СЕМ върху три основни теми: свободата на медиите; сигурността и защитата на децата от съдържанието, което е неблагоприятно или създава опасност за тяхното физическо и психическо здраве, както и сигурност на правото за достъп до медийни услуги на групите в риск и други; сътрудничеството следва да бъде тясно свързано с процесите на трансформация на медийната среда.

  Председателят на Комисията по културата и медиите г-н Вежди Рашидов отбеляза, че за кандидатите не са постъпили становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация.
  По време на обсъждането кандидатите отговориха на поставени въпроси от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Лъчезар Иванов, Нона Йотова, Александър Симов, Велислава Кръстева и Боряна Георгиева.
  Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила предложените кандидатури за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, за което прилага към настоящия доклад проекти на решения за избора им.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е

  за избиране на член на Съвета за електронни медии


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията


  Р Е Ш И:


  Избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за електронни медии.


  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …………………
  2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Цвета Караянчева


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е

  за избиране на член на Съвета за електронни медии


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията


  Р Е Ш И:


  Избира Ия Тодорова Петкова-Гурбалова за член на Съвета за електронни медии.


  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …………………
  2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Цвета Караянчева
  Форма за търсене
  Ключова дума