Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
11/07/2019

  Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция,включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16.05.2019 г.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция,включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16.05.2019 г.


  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 11 юли 2019 г. беше обсъден Отчетът за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16.05.2019 г. В заседанието участваха от Българската телеграфна агенция (БТА): Максим Минчев, генерален директор; Борислав Чалъков, заместник-генерален директор; Евелина Андреева, главен секретар и Данчо Антонов, финансов директор.
  Отчетът за дейността на Агенцията е внесен съгласно изискването на чл. 16 от Закона за Българската телеграфна агенция и беше представен от г-н Максим Минчев. Той изтъкна, че през 2018 г. БТА навърши 120 години и е една от десетте най-стари агенции в света.
  В отчета традиционно се съдържа информация за дейността на Агенцията, ролята на медийния пазар, международните контакти, финансовото състояние, функционирането на Националния пресклуб и мрежата от регионални пресклубове. Агенцията разпространява ежедневно близо 1000 информации и между 2000 и 3000 снимки от страната и света. В България БТА има 31 щатни кореспонденти във всички големи областни центрове и членува във всички международни асоциации на информационните агенции в света, а на някои от тях е член-основател.
  Генералният директор на БТА отбеляза, че през октомври 2018 г. в Скопие е проведена Четиринадесетата световна среща на българските медии в чужбина под мотото „Медии и памет“.
  Във връзка с финансовото състояние на БТА е отчетено, че през 2018 г. е формиран бюджет от 6 484 600 лв., от тях трансферът от държавния бюджет е 4 852 600 лв. и реализирани собствени приходи от 1 632 000 лв. За същия период са реализирани разходи в размер на 6 853 000 лв. Собствените приходи на агенцията намаляват приблизително с 8% спрямо 2017 г.
  В отчета отново са посечени двата най-сериозни за БТА проблема, които важат и за много агенции по света: нерегламентираното ползване на информация на националната агенция, което се отразява на нейните финансови приходи и коректното цитиране на източника на информация за клиенти с подписан партньорски договор, което ощетява авторитета и мащаба на Агенцията.
  След направен годишен анализ на продукцията на БТА и нейната реализация на пазара са изведени два извода, които тя ще продължава да следва: да създава точна и навременна информация, използвайки проверени и авторитетни собствени и чужди източници; да създава нишови, специализирани емисии за отделни целеви групи.
  По време на обсъждането народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Иван Ченчев изразиха подкрепа за работата на Българската телеграфна агенция и зададоха въпроси, на които генералният директор отговори изчерпателно.
  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 13 гласа „за”, предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16.05.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за Българската телеграфна агенция


  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …………………
  2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Цвета Караянчева
  Форма за търсене
  Ключова дума