Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
11/11/2019 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.

  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г. обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Съвета за електронни медии, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Съюза на българските музикални и танцови дейци.
  Министърът на културата г-н Боил Банев представи бюджета на Министерството на културата.
  Държавният бюджет за 2020 г. беше представен от г-н Владимир Петров, директор на дирекция „Държавни разходи” на Министерството на финансите.
  Проектобюджетът на Министерството на културата за 2020 г. предвижда собствени приходи от 33 000,00 хил.лв. и рамка на разходи в размер на 217 050,5 хил. лв.
  Предвидената сума от централния бюджет за Българската телеграфна агенция е в размер от 5 811,4 хил. лв.
  За Съвета за електронни медии в законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. са предвидени приходи в размер от 1 200,0 хил. лв. и разходи в размер на 1 792,7 хил. лв.
  Законопроектът за държавния бюджет за 2020 г. предвижда сума за Българското национално радио в размер на 47 044,9 хил. лв. и 70 907,1 хил.лв. за Българската национална телевизия.
  С § 1 от заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. се отлага за следващо време действието на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2020 и 2021 г. С § 15 се вменява задължението на министъра на културата в срок до 31 март 2020 г. да внесе в Министерски съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съответствие със Закона за публичните финанси, както и за привеждане на финансирането на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата на държавните помощи.
  Със Законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. се извършват изменения и допълнения в Закона за закрила и развитие на културата в уредбата на финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. С промените в Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ се предлага неговото финансово подпомагане да се извършва чрез бюджета на Министерството на културата, а не от централния бюджет.
  По време на дискусията взеха отношение народните представители Вежди Рашидов, Иван Ченчев, Анастас Попдимитров и Велислава Кръстева.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати:
  1. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За“ – 0, „Против“ - 4, „Въздържал се“ – 10;
  2. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становище на Министерски съвет по чл. 1 и 2: „За“ - 10, „Против“ - 5, „Въздържал се“ – 0
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума