Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
30/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г.

  На редовно заседание, проведено на 30 януари 2020 г. Комисията по културата и медиите обсъди Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г. В заседанието участваха от Министерство на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“, Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“; от Българска асоциация на музикалните продуценти: Десислава Матева – адвокат; от Музикаутор: Иван Димитров – изпълнителен директор, Ефросина Саракинова – главен юрист и Михаела Профирова – мениджър „Механично лицензиране“; от Силвър фърст ЕООД (производител на оптични носители): Светослав Велков.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Румен Димитров.
  Законопроектът предвижда отпадането на регулаторните режими по глава втора от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, който е от 2005 г. и предвижда режими, администрирани от Министерството на икономиката и Министерството на културата.
  Министерството на икономиката администрира два регулаторни режима, а именно: лицензионен режим относно производството на оптични носители и матрици за производството им и уведомителен – относно вноса и износа на суровини, и оборудване за производство на оптични носители.
  Към момента Министерството на културата администрира четири регулаторни режима, от които един е регистрационен за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис. Останалите три са удостоверителни – за сделки за възлагане на производство или възпроизвеждане на обекти на авторското право върху оптични дискове и други носители; за сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения; за всяко внасяне и изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи обекти на авторско право. С тези режими са свързани и допълнителни административни услуги по вписване на промени в регистъра, обезсилване на удостоверения, както и събиране и съхранение на контролни екземпляри от произведените оптични дискове.
  В годините с активен пазар на оптични носители Законът за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители изигра своята положителна роля. В момента обаче, предназначението на режимите и целите, с които те са създадени, са неактуални и създават ненужна административна тежест, а поддържането им необосновано отклонява административен капацитет. Статистиката за дейността по закона в периода 2014-2018 г. показва общ постоянен спад по всички показатели на административните дейности, което отразява и състоянието и тенденциите не само на българския, но и световния пазар в търсенето на оптични дискове. Тази ситуация обосновава отпадането на регулаторните режими, администрирани от Министерството на културата и изисква промяна в действащия закон.
  Отпадането на режимите от Министерството на културата са обсъдени на заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост на 25 юни 2019 г. и идеята получава пълната подкрепа на членовете на Съвета, на Българската асоциация на музикалните продуценти и на присъстващите на заседанието представители на двете юридически лица, лицензирани от Министерството на икономиката за производство на оптични дискове.
  По отношение на документите, събрани и създадени в Министерството на културата, в съответствие със становището на Държавна агенция „Архиви“ законопроектът предлага същите да бъдат съхранявани в Министерството в срок 5 години от влизането на закона в сила. Не се предвиждат изменения в режимите, прилагани от Министерството на икономиката по реда на глава трета от закона.
  Законопроектът за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители не води до въздействие върху държавния бюджет и не поражда необходимост от одобряване на допълнителни разходи, трансфери и/или други плащания по бюджета на Министерството на културата. Не се въвежда европейско законодателство и не се изменят норми, с които такова е въведено.
  По време на заседанието участие в дискусията взеха народните представители: Красимир Велчев, Нона Йотова и Тодор Байчев; Мехти Меликов от Министерството на културата, Иван Димитров от Музикаутор, Десислава Матева от Българската асоциация на музикалните продуценти и Светослав Велков от Силвър фърст ЕООД.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, с 15 гласа „за”, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерски съвет на 20.01.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума