Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
20/02/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 28.01.2020 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 28.01.2020 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 20 февруари 2020 г. беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 28.01.2020 г. В заседанието участваха от Министерство на културата: Румен Димитров, заместник-министър, Весела Щерева, парламентарен секретар, Миглена Кацарова, изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Румен Димитров.
  Законопроектът има за цел да приведе услуга 1605 „Регистриране на културни организации и институти“ в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Регламентира се срок от 10 работни дни за отстраняване на нередности на заявления за вписване в информационния регистър на културните организации. В момента такъв срок е заложен в подзаконовия нормативен акт – Наредба № Н-1 на министъра на културата от 2007 г. за информационния регистър на културните организации, като заявителите трябва в срок от три дни от получаването на уведомлението за недостатъци и пълноти да ги отстранят.
  Процедурата по вписването в регистъра на културните организации е уредена изцяло на подзаконово ниво. Със законопроекта се предвижда в Закона за закрила и развитие на културата да залегнат текстове, уреждащи основанията за вписване и заличаване. Определени са реквизитите на заявлението за вписване и за доброволно заличаване от регистъра, обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и възможността заявленията да бъдат подавани по електронен път.
  За вписването в регистъра на културните организации, както и за заличаване от него не се събират държавни такси. В момента има вписани 1680 културни организации. Целта на законодателните изменения и допълнения е да подобри качеството на предлаганата административна услуга. Въвежда се и наблюдение, анализ и оценка на дейността на държавните културни институти, държавните културни институти с национално значение и българските културни институти в чужбина. Редът за извършването на тази дейност ще бъде уреден с наредба на министъра на културата.
  Участие в дискусията взеха народните представители: Вежди Рашидов, Иван Ченчев, Тодор Байчев и Красимир Велчев. Представителите на министерството на културата отговориха на поставените въпроси.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 16 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 28.01.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума