Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
15/06/2017


  С Т А Н О В И Щ Е


  ОТНОСНО:
  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., № 730-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 01.06.2017 г.

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., № 730-00-1, внесен от Съвета за електронни медии на 17.05.2017 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 15 юни 2017 г. беше обсъден Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., № 730-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 01.06.2017 г. и Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., № 730-00-1, внесен от Съвета за електронни медии на 17.05.2017 г.

  В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии (СЕМ): София Владимирова – председател, Мария Стоянова, Розита Еленова, Бетина Жотева – членове на СЕМ; Виржиния Панайотова – директор „Специализирана администрация”; Емилия Станева – главен юрисконсулт; Спаска Янева – началник отдел „Бюджет и финанси”.
  Отчетите бяха представени от г-жа София Владимирова.
  Съветът за електронни медии внася отчетите в Народното събрание съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
  В своите отчети Съветът за електронни медии представя информация за: радио- и телевизионната среда у нас; осъществяваният от него надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги; лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни програми; правни дейности и съдебна практика; международна, финансова и административна дейност.
  В дейността си членовете на СЕМ се ръководят от принципите на: колегиалност, публичност и прозрачност; независимост при обсъжданията и вземането на решения; сътрудничество с държавните органи, доставчиците на медийни услуги и неправителствените организации, чиято дейност е в областта на медийните услуги или защитата на авторското право и сродните му права. Съветът отчита интересите на обществото като защитава свободата на словото, плурализма на идеи и гледни точки в радио- и телевизионните програми и независимостта на доставчиците на медийни услуги.
  Основният критерий в надзорната дейност на регулатора е защитата на аудиторията от нарушения на Закона за радиото и телевизията в разпространяваните програми на доставчиците.
  Мониторингът върху електроните медии заема най-голяма част от работата на СЕМ. През 2016 г. е осъществен общ обем наблюдение на радио- и телевизионни програми в размер на 27 378 часа.
  Г-жа София Владимирова открои следните важни акценти през отчетния период:
  - избор на генерален директор на БНР;
  - проект за нова процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ;
  - надзорът върху създаваните и предоставяните за разпространение радио- и телевизионни програми и изследване на съдържанието им за съответствие към законовите разпоредби, към актуални и трайни обществени интереси и нагласи, за спазване на основни човешки права, етични норми, професионални стандарти, програмни и технологични правила, конкурентност и свобода в пазарното разпределение;
  - достъпът до програмите на хора със слухови и зрителни увреждания;
  - наблюдение на програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги за наличие на: аудио-визуално съдържание с акцент върху насилието; „Език на омразата” в електронните медии; търговското слово и наличието на скрита реклама и позиционирани продукти в някои предавания;
  - повишаване на достъпността на аудиовизуалните медийни услуги;
  - защитата на детската аудитория от неблагоприятно съдържание;
  - мониторинг върху нивото на звука на рекламите и на обема на рекламните спотове;
  - специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България и информационно-разяснителната кампания за национален референдум.

  По време на обсъждането народните представители Диана Саватева, Боряна Георгиева и Нона Йотова зададоха въпроси, на които представители на Съвета за електронни медии отговориха.
  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите:
  - единодушно с 15 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., № 730-00-2, внесен от Съвета за електронни медии на 01.06.2017 г.;
  - единодушно с 15 гласа предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., № 730-00-1, внесен от Съвета за електронни медии на 17.05.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  чл.-кор.Вежди Рашидов


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на …………………
  2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Димитър Главчев


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

  Решението е прието от 44-то Народно събрание на ………………… 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
  Димитър Главчев
  Форма за търсене
  Ключова дума