Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
20/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07.07.2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07.07.2017 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 20 юли 2017 г. беше разгледан Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07.07.2017 г.
  В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии: Розита Еленова - член, Доротея Петрова – експерт.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Вежди Рашидов.
  Съветът за електронни медии, съгласно сега действащата норма на чл. 39, ал.1 от Закона за радиото и телевизията, представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за второто полугодие на предходната година и го публикува на страницата си в интернет.
  Със законопроекта се предлага да бъде внасян годишен отчет за дейността на Съвета за електронни медии, не по-късно от 31 март на следващата година, който се публикува на интернет страницата на регулатора. Този подход е възприет при представянето на отчетите/докладите на редица други регулаторни органи в Народното събрание. Законопроектът е придружен с предварителна оценка на въздействието и не изисква допълнителни финансови средства.
  Съветът за електронни медии подкрепя предлаганото изменение на Закона за радиото и телевизията.
  След проведено гласуване Комисията по културата и медиите единодушно със 17 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07.07.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума