Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/09/2017

  Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание


  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г. обсъди проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание.
  Приемането на процедурни правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция е в изпълнение на чл. 93, ал. 1 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Закона за Българската телеграфна агенция.
  Мандатът на настоящия генерален директор на Българската телеграфна агенция изтича на 21.12.2017 г. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция Народното събрание следва да избере генерален директор два месеца преди изтичане на мандата на действащия генерален директор.
  След проведено гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за решение, с 4 приложения към него на образци на декларации:

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция

  Р Е Ш И:

  Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание:

  I. Предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция
  1. Предложения за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция могат да се правят от парламентарни групи или от народни представители. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
  2. Предложенията за кандидат за генерален директор на Българската телеграфна агенция се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:
  а) писмено съгласие на кандидата по образец, съгласно приложение № 1 към решението;
  б) подробна автобиография;
  в) заверено от кандидата копие от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
  г) свидетелство за съдимост;
  д) декларация по образец, съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство и отговаря на изискването по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция;
  е) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че за кандидата не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4-7 от Закона за Българската телеграфна агенция;
  ж) копие от трудова или осигурителна книжка, които удостоверяват наличието на професионален стаж в областта на средствата за масова информация, съгласно изискването на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Българската телеграфна агенция;
  з) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българската народна армия по образец, съгласно приложение № 4 към решението.

  II. Публично оповестяване на документите
  1. Предложенията за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и документите към тях се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването.
  2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.
  3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации могат да представят на Комисията по културата и медиите, в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите, становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени по време на изслушването.
  4. Средствата за масова информация могат да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да бъдат поставени по време на изслушването в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите.
  5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І" № 1, Комисия по културата и медиите или по електронен път на адрес: kkm@parliament.bg.
  7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

  ІІІ. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
  Кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по културата и медиите. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

  ІV. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване
  1. Комисията по културата и медиите, в срок до три дни от изтичане на срока по раздел І, т. 1, изпраща списък на кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция и за отсъствието на правното ограничение по чл.11, ал.1, т. 4 от същия закон.
  2. Комисията по културата и медиите на свое заседание проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на съответните законови изисквания за заемане на длъжността, за която са предложени.
  3. Комисията по културата и медиите може да изисква допълнителна информация, както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган.
  4. До изслушването не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел І, т. 2.
  5. След извършване на проверката, Комисията по културата и медиите изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и незабавно се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

  V. Изслушване на кандидатите
  1. Комисията по културата и медиите изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя, съгласно списъка по раздел ІV, т. 5.
  2. Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по културата и медиите.
  3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция – до две минути за всеки кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа на кандидата.
  4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на Българската телеграфна агенция – до 15 минути.
  5. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – до две минути за всеки въпрос.
  6. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 – до 10 минути.
  7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – до две минути за всеки кандидат.
  8. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 7 – до 10 минути.
  9. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  10. Комисията по културата и медиите изготвя и внася в Народното събрание доклад за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция със съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  11. Когато са изслушани няколко кандидати за длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция, към доклада по т. 10 се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция.
  12. Докладът на Комисията по културата и медиите за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

  VІ. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното събрание
  1. Заседанието, в което се провежда избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция, се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
  2. Комисията по културата и медиите представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция.
  3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор - до две минути за всеки кандидат.
  4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите по реда на т. 3, Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.
  5. След приключване на разискванията, кандидатите за генерален директор на Българската телеграфна агенция могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси – до 10 минути.
  6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване .
  7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши други.
  8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
  9. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.
  10. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимите гласове се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за”.
  11. В случаите, когато при повторното гласуване по т.10 никой от кандидатите не получи необходимите гласове, или когато някой от кандидатите за длъжността се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат, както и в случаите, когато няма кандидати за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция от Народното събрание.
  Приложение № 1


  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………………………………………, с ЕГН ……………………………, л. к. № ………………………, изд. на…………………………от МВР ……………………………,


  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността генерален директор на Българската телеграфна агенция.  Дата:……………… Декларатор:…………………………
  Приложение № 2


  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание


  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл. чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция
  Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………………………………………, с ЕГН ……………………………, л. к. № ………………………, изд. на…………………………от МВР ……………………………,  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  притежавам българско гражданство и имам постоянен адрес на територията на Република България.
  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Дата:…………… Декларатор:…………………………  Приложение № 3

  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание


  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл. 11, ал. 1, т. 4-7 от Закона за българската телеграфна агенция


  Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………………………………………, с ЕГН ……………………………, л. к. № ………………………, изд. на…………………………от МВР ……………………………,


  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. не съм поставен/а под запрещение;
  2. не съм осъждан/а за умишлени престъпления от общ характер и не съм лишен по съдебен ред от правото да заемам съответната длъжност;
  3. не съм обявен/а в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  4. не съм бил/а член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата на избора, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  Дата:……………………… Декларатор:…………………………  Приложение № 4

  към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание


  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………………………………………, с ЕГН ……………………………, л. к. № ………………………, изд. на…………………………от МВР ……………………………,


  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Дата:……………………… Декларатор:……………………………
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ:

  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума