Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/09/2017

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.


  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 14 септември 2017 г. беше разгледан Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г. В заседанието взе участие Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
  Годишният доклад съдържа информация и оценки за вътрешнополитически събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в други държави. Основната цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2016 г., както и за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат.
  По отношение на политиката за опазване на културно-историческото наследство в доклада е акцентирано върху престъпното посегателство срещу археологическото движимо културно наследство – незаконно търсене, съхранение, износ, трафик и последваща търговия извън страната. Все по-голям проблем стават и престъпленията, извършени срещу недвижими културни ценности – архитектурни културни ценности и резервати. Констатират се сериозни недостатъци на системата за охрана и осигуряване на безопасност на културните ценности, недостатъчна експертна и техническа обезпеченост за поддържане на системите за сигурност и готовност за реакция в случай на въоръжен конфликт или бедствие.
  Взаимодействието на Министерството на културата с органите на Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата в борбата с незаконните посегателства срещу културни ценности се осъществява чрез участие в съвместни проекти за укрепване на административния капацитет и изграждане на електронни системи за обмен на информация. То остава сериозно затруднено поради липсата на специализирани звена, чести промени в организацията на структурите, изпълняващи дейностите по опазване на културното наследство, широкия обхват на националната система за опазване на културно наследство и липсата на изградени ефективни механизми за взаимодействие.
  Във връзка с дейността на чужди специални служби е обърнато внимание, че се провеждат мероприятия за влияние върху общественото мнение, включително чрез използване на средства за масова информация.
  След проведено гласуване резултатите са: 7 гласа „за”, 7 „против“ и 1 „въздържал се”. Комисията по културата и медиите не подкрепя Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума