Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
16/11/2017 първо гласуване


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26.10.2017 г.


  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 16 ноември 2017 г. беше разгледан Законопроектът за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерски съвет на 26.10.2017 г.
  В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Таня Цветанова – директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-жа Амелия Гешева.
  Със Закона за народните читалища се урежда учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на народните читалища.
  Целта на предлаганите изменения е създаването на законово правомощие за издаване на подзаконов нормативен акт, с който да се уреди реда за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища.
  Издаването на наредба на министъра на културата ще позволи нормативната уредба относно регистрацията на читалищата и читалищните сдружения да бъде приведена в съответствие, като изискванията към читалищата и читалищните сдружения ще бъдат максимално облекчени с оглед на възможностите за служебно събиране на информация от публичните регистри.
  Законопроектът е придружен с частична предварителна оценка на въздействието, съдържаща информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането му.
  Народният представител Емилия Милкова направи предложение за редакция и корекция по законопроекта, което беше одобрено от Министерството на културата.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерски съвет на 26.10.2017 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума