Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
04/09/2018 проект второ гласуване

  Доклад на Комисия по културата и медиите
  ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
  за второ гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 854-01-5, внесен от Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева на 6 февруари 2018 г. и приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г.  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и
  други произведения (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 6.07.2009 г.)
  (Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., дои., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г.)
  § 1. Създава се нов чл.7б, със следното съдържание:
  Информация, идентифицираща лицата, разпространяващи и продаващи печатни издания.
  Чл. 76. (1) Лице, разпространяващо и/или продаващо печатни издания, е длъжно в срок до 31 януари на съответната година, да подаде в Министерството на културата декларация по образец, одобрен от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на печатни издания, които използва в търговската си дейност.
  (2) Министерството на културата публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 в 10-дневен срок от получаването на декларациите.
  (3) В случай, че лице използва в търговската си дейност повече от 1/3 от всички декларирани обекти за продажба на дребно на печатни издания в страната, Министерството на културата уведомява Комисията за защита на конкуренцията.

  §2. Създава се нов чл.7в, със следното съдържание:
  Задължително разкриване на информация от доставчици на медийни услуги.
  Чл. 7в. (1) В срок до 30 юни на съответната година, доставчиците на медийни услуги заявяват за обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговскирегистър, декларация, съдържаща информация за действителния собственик на доставчика на медийни услуги към датата на заявлението, както и информация за всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицето, предоставило финансирането.
  (2) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да посочват данните за действителния си собственик и в интернет-страницата на съответната медия или издание.

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  В §2 чл. 7в придобива следната редакция:
  Задължително разкриване на информация от доставчици на медийни услуги
  Чл. 7в. (1) В срок до 30 юни на съответната година, доставчиците на медийни услуги заявяват за обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър, декларация, съдържаща информация за действителния собственик на доставчика на медийни услуги към датата на заявлението, дали същият е лице, заемащо публична длъжност, налице ли е спрямо него влязла в сила присъда с която е бил признат за виновен в извършването на престъпление, какго и информация за всяко получено от доставчика на медийни услуги финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, предоставило финансирането. В случай, че лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика, е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство също се обявява в декларацията.
  (2) В декларацията по ал. 1 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийни услуги през преходната година с държавни или общински учреждения или дружества с държавно или общинско участие, с политически партии, в резултат на обществени поръчки, сключени рекламни договори с лица, осъществяващи дейност подлежаща на регулация, както и тези по които е получено финансиране по програми на фондове на Европейския съюз.
  (3)Декларацията по ал. 1 се подава и в Министерство на културата в същия срок, като министъра на културата води отделен регистър за подадените декларации, който е публичен на интернет-страницата на министерството.
  (4) Образецът на декларацията по ал. 1 се утвърждава от министъра на културата.
  (5) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да посочват данните за действителния си собственик и в интернет-страницата на съответната медия или издание.

  § 3. В т. 10 от §1 от Допълнителните разпоредби, се правят следните изменения:
  „Действителен собственик“ са физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице или са учредители (или членове) в юридическо лице с нестопанска цел, което самостоятелно или чрез свързани лица притежава участие в издателя или в доставчика на медийна услуга.

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  § 3 придобива следната редакция:
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се нова алинея 7 със следното съдържание:
  „(7) Лице, което не подаде декларация по чл. 76, не я подаде в срок или подаде такава с невярно съдържание, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 10000 до 15000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20000 до 30000 лв.“
  Създава се нова алинея 8 със следното съдържание:
  „(8) Лице, което не заяви за обявяване декларация по чл. 7в, не я заяви в срок или заяви такава с невярно съдържание, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 10000 до 15000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20000 до 30000 лв.“
  Създава се нова алинея 9 със следното съдържание:
  „(9) Лице, което без вписване в регистъра по чл. 7в предоставя медийни услуги, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 10000 до 15000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20000 до 30000 лв.“
  Досегашните алинеи 7 и 8 стават съответно алинея 10 и алинея 11.

  §4. В §1 от Допълнителните разпоредби, се създават нови точки 12 и 13, със следното съдържание:
  12. „Финансиране“ е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми извън банковите кредити.
  13. „Медийна услуга“ и „Доставчик на медийна услуга“ имат значението на тези по §1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  § 4 придобива следната редакция:
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнение:
  В алинея 1 накрая се добавя следното изречение:
  „Нарушенията по чл. 76 и чл. 7в се констатират от длъжностните лица на Министерството на културата. В случаите, когато нарушителят не може да бъде установен, както и когато доставчик на медийни услуги осъществява дейността си без да е подал декларация по чл. 7в, министърът на културата уведомява Министерството на вътрешните работи, като публикува информация за извършеното уведомяване на интернет-страницата на министерството.“
  В алинея 2 се накрая се добавя следното изречение:
  „Министърът на културата или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателните постановления по чл. 76 и чл. 7в“
  2. Досегашният § 3 става § 5.
  3. Досегашният § 4 става § 6 и придобива следната редакция:
  В §1 от Допълнителните разпоредби, се създават нови точки 12 и 13, със следното съдържание:
  12. „Финансиране“ е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми и банкови кредити.
  13. „Медийна услуга“ и „Доставчик на медийна услуга“ имат значението на тези по §1, т. 15 и т. 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
  Форма за търсене
  Ключова дума