Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
02/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 27 септември 2018 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.
  В заседанието участваха от Министерство на културата: Амелия Гешева, заместник-министър; Весела Щерева, парламентарен секретар; Катерина Пашова, държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права”. От Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори: Ева Петрова, юрист. От Музикаутор: Мариана Андреева, юрист и Ефросина Саракинова, юрисконсулт.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Амелия Гешева.
  Промяната се налага от задължението в българското законодателство да бъдат въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, наричана по-нататък „Директивата”. Държавите – членки на Европейския съюз, са длъжни да отразят тази Директива във вътрешното си законодателство най-късно до 11 октомври 2018 г.
  Директивата е изработена въз основа на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали от юни 2013 г. Маракешкият договор съдържа набор от международни правила, чиято цел е да гарантират съществуването на ограничения или изключения от правилата за авторското право в полза на хората, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Той прави възможен трансграничния обмен на екземпляри от произведения, публикувани в достъпен формат. От името на Европейския съюз Маракешкият договор е подписан на 30 април 2014 г.
  Във връзка с произтичащи от Маракешкия договор задължения за Европейския съюз e приет и Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, наричан по-нататък „Регламента”.
  Регламентът и Директивата са в сила от 10 октомври 2017 г., като регламентът се прилага пряко в държавите – членки на Европейския съюз, от 12 октомври 2018г., а до 11 октомври държавите членки трябва да транспонират и разпоредбите на Директивата.
  С предлаганият законопроект наред с досега съществуващите възможности за допустимо свободно използване без съгласие на правоносителя и без заплащане на възнаграждение се въвеждат нови такива в полза на лица с увреждания, регламентирани в Директивата.
  Допуска се изготвянето на копия в достъпен формат като Брайлоф шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и др. Предвижда се копията в достъпен формат да се изготвят пряко от лицето с увреждания, с помощта на лице, което действа от негово име или юридически лица, подали уведомление до министъра на културата.
  Вменява се задължението министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър да поддържат и публикуват на интернет страницата на Министерството на културата списък на оправомощените лица.
  Законопроектът предвижда да се извърши изменение, с което да се даде възможност министърът на културата да делегира на свой заместник-министър правомощия във връзка с регистрациите за колективно управление на права.
  По време на дискусията народният представител Емилия Милкова изрази подкрепа на законопроекта и зададе въпрос за университетските библиотеки да имат възможност да създават копия в достъпен формат. Заместник-председателят на Комисията Диана Саватева попита дали има постъпила информация (сигнали/оплаквания) от организации на и за лица с увреждания или от отделни физически лица за ограничения на достъпа заради липсата на регламентация. Мариана Андреева от Музикаутор определи законопроекта като навременен и постави въпроса дали има констатирани други дефицити в действащия закон, касаещи свободното ползване и достъпа до защитени произведения, както и ако има такива кога се предвижда тяхната ревизия. На поставените въпроси представителите на Министерството на културата отговориха обстойно.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, с 13 гласа „за”, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума