Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
09/10/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 802-01-24, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г. и приет на първо гласуване на 12.09.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 802-01-24, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г. и приет на първо гласуване на 12.09.2018 г.


  Проект!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. -бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 5, ал. 1 думата „природни" се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 7, ал. 4, т. 3 думите „български и чужди" се заменят с
  „техните".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 12 се създава буква „д":
  ,,д) дигитализация на културното наследство;"
  б) в т. 13 буква „б" се изменя така:
  ,,б) заданията за проектите на музейни сгради, постоянните експозиции на музеите и условията за провеждане на конкурси за директори на регионални и общински музеи;"
  в) създава се нова т. 15:
  „15. разпорежда временно съхранение на движими културни ценности от национални, регионални и общински музеи и обществени колекции във фондовете на други музеи - при липса на условия за опазване, както и при закриване на музея или обществена колекция;"
  г) досегашната т. 15 става т. 16 и се изменя така:
  „16. води регистри на движимите културни ценности - национално богатство, на елементите на нематериалното културно наследство, на музеите и други регистри, предвидени в този закон;"
  д) досегашната т. 16 става т. 17.
  2.Създава се нова ал. 2:
  „(2) Експертните съвети, предвидени в този закон с дейности в областта културното наследство, се назначават от министъра на културата. Съставите, дейността и организацията на работата им се уреждат с правилници, издадени от министъра на културата. Заседанията на съветите се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Министерството на културата."
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. издирва, изучава, идентифицира, опазва и представя културни ценности, открити под вода, с познавателна, образователна и естетическа цел;".
  2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 28, ал. 6 изречение второ се изменя така:
  „Конкурсът за директор на държавен музей към Министерството на културата се провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, а за общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точки 1 и 2 се отменят.
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. удостоверение за съдебна регистрация, ако липсва вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;".
  3. Точка 4 се изменя така:
  „4. документи, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1-4, като документите по т. 1 се проверяват служебно."

  Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  В т. 4 думите „по т. 1 се заменят с „по чл. 25, ал. 1, т. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точки 1 и 2 се отменят.
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. удостоверение за съдебна регистрация, ако липсва вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;".
  3. Точка 4 се изменя така:
  „4. документи, удостоверяващи наличието на изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1-4, като документите по чл. 25, ал. 1, т. 1 се проверяват служебно."

  § 7. В чл. 36 съюзът „и" след думите „частните музеи" се заменя със запетая и накрая се добавя „и на обществените колекции".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 48, т. 2 буква „е" се изменя така:
  ,,е) археологически резерват – обособима територия или част от акватория, наситена с разкрити при археологически проучвания или подлежащи на разкриване под повърхността или наземни археологически културни ценности, включително археологически структури, нива и културни напластявания."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 се създава изречение второ:
  „За археологически обекти, разкрити под вода, предварителната оценка се извършва след становище на Центъра за подводна археология."
  2. В ал. 4 думите „чл. 159, ал. 2" се заменят с „чл. 158а, ал. 1", а
  изречение второ се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Всяко физическо или юридическо лице може да прави предложение до министъра на културата за деклариране на обекти като недвижими културни ценности. Предложението се подава чрез НИНКН или чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство до Министерството на културата."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 59 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) „Заповедите за деклариране, за отказ за деклариране и за прекратяване на временните режими за опазване се съхраняват в НИНКН, като копия от тях се изпращат до съответните общински администрации за попълване на местните архиви на недвижимите културни ценности и по компетентност и до Центъра за подводна археология - за недвижими археологически културни ценности, разкрити под вода.
  (2) Заповедите по ал. 1 се съобщават при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. Член 60 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Когато от заключителната оценка се установи, че деклариран недвижим обект не притежава качества на недвижима културна ценност, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър след предложение на НИНКН, разгледано по реда на чл. 64, ал. 3, издава заповед, с която прекратява временния режим за опазване по чл. 59, ал. 3."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.


  § 14. Член 63 се изменя така:
  „Чл. 63. Заповедите за деклариране, за отказ от деклариране, за прекратяване или за отказ за прекратяване на временни режими за опазване се обжалват в 14-дневен срок от съобщаването им, по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „Специализиран експертен съвет" се добавя
  „за опазване на недвижимите културни ценности".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Предложенията на НИНКН по раздели II и III се включват в дневния ред за разглеждане от съвета по ал. 2 в срок един месец от постъпването им в Министерството на културата. В срок до два месеца съветът приема решения по внесените за разглеждане предложения."

  Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  В ал. 3, изречение първо да се измени така:
  „(3) Предложенията на НИНКН по чл. 58, ал. 1 и 3, чл. 62, ал. 1, чл. 64, ал. 1 се включват в дневния ред за разглеждане от съвета по ал. 2, в едномесечен срок от постъпването им в Министерството на културата.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „Специализиран експертен съвет" се добавя „за опазване на недвижимите културни ценности".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Предложенията на НИНКН по чл. 58, ал. 1 и 3, чл. 62, ал. 1, чл. 64, ал. 1 се включват в дневния ред за разглеждане от съвета по ал. 2, в едномесечен срок от постъпването им в Министерството на културата.“
  Предложение от н.п. Диана Саватева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  Да се създаде нов § 16:
  § 16. В чл. 66 ал.2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. В чл. 66 ал.2 се отменя.  § 16. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Националният институт за недвижимо културно наследство води Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете по чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 1."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В чл. 69 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Прекратяването на временните режими за опазване на декларирани обекти и актуализирането на статута на недвижимите културни ценности се извършват по реда за деклариране и предоставяне на статут."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 71, ал. 1, т. 2 след абревиатурата „НИНКН" се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 2 - и звената по чл. 17, ал. 3".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

  § 19. В чл. 72, ал. 2 след думите „регионалния музей" се поставя точка и текстът докрая се заличава.

  Предложение от н.п. Тома Биков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  Думите „след думите „регионалния музей“ се поставя точка и текстът до края се заличава“ да се заменят с: „думите „а за София-град и София-област - Националния археологически институт с музей при БАН“ се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19, който става § 20:
  § 20. В чл. 72, ал. 2, думите „а за София-град и София-област - Националния археологически институт с музей при БАН“ се заличават.

  § 20. В чл. 73, ал. 1, изречение първо след абревиатурата „НИНКН" се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 2 - и на звената по чл. 17, ал. 3".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.

  § 21. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Териториалният обхват се определя от границите и площта на недвижимата културна ценност и на охранителната й зона. Охранителната зона се определя за осигуряване при необходимост от по-ефективна териториалноустройствена защита на недвижимата културна ценност и обхваща непосредствената територия около ценността, важни визуални перспективи и други територии или елементи с поддържащо значение за нейната културна и историческа значимост и за нейното опазване. Не се определя охранителна зона само в изключителни случаи, мотиви за което се посочват в предварителната оценка по чл. 56, т. 3 или в заключителната оценка по чл. 61, ал. 1 от ЗКН. За опазването на единични недвижими културни ценности, разположени в териториалния обхват на групова недвижима културна ценност, не се определят охранителни зони, а се прилагат предписанията за опазване на груповата недвижима културна ценност."
  2.Създава се нова ал. 5:
  „(5) Предписанията за опазване на недвижимите културни ценности се определят въз основа на резултатите от предварителната, съответно от заключителната, оценка, на анализа на въздействието от проведени намеси и на степента им на застрашеност от антропогенни и природогеографски фактори. С предписанията за опазване се посочват допустимите намеси в недвижимите културни ценности, устройството или условията за ползването на териториите в техните граници и охранителни зони с цел осигуряване на пълноценното им опазване и представяне."
  4. Досегашните ал. 5-9 стават съответно ал. 6-10.

  Предложение от н.п. Тома Биков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  Точка 3 се изменя така и се създава т. 4:
  3. Досегашните ал. 5-7 стават съответно ал. 6-8.
  4. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Териториалният обхват се определя от границите и площта на недвижимата културна ценност и на охранителната й зона. Охранителната зона се определя за осигуряване при необходимост от по-ефективна териториалноустройствена защита на недвижимата културна ценност и обхваща непосредствената територия около ценността, важни визуални перспективи и други територии или елементи с поддържащо значение за нейната културна и историческа значимост и за нейното опазване. Не се определя охранителна зона само в изключителни случаи, мотиви за което се посочват в предварителната оценка по чл. 56, т. 3 или в заключителната оценка по чл. 61, ал. 1 от Закона за културното наследство. За опазването на единични недвижими културни ценности, разположени в териториалния обхват на групова недвижима културна ценност, не се определят охранителни зони, а се прилагат предписанията за опазване на груповата недвижима културна ценност."
  2.Създава се нова ал. 5:
  „(5) Предписанията за опазване на недвижимите културни ценности се определят въз основа на резултатите от предварителната, съответно от заключителната, оценка, на анализа на въздействието от проведени намеси и на степента им на застрашеност от антропогенни и природогеографски фактори. С предписанията за опазване се посочват допустимите намеси в недвижимите културни ценности, устройството или условията за ползването на териториите в техните граници и охранителни зони с цел осигуряване на пълноценното им опазване и представяне."
  3. Досегашните ал. 5-7 стават съответно ал. 6-8.
  4. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9.

  § 22. В чл. 82, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 3:
  „3. общината, когато недвижимата културна ценност е предоставена за управление – в случаите по чл. 81, ал. 2, т. 2;".
  2. Досегашната т. 3 става т. 4.
  3. Създава се т. 5:
  „5. концесионера – в случаите по чл. 81, ал. 2, т. 4, когато до подписването на концесионния договор няма изготвен план за опазване и управление."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.

  § 23. В чл. 83а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава нова т. 3:
  „3. консервация на археологически недвижими културни ценности;".
  2. В ал. 2 се създава изречение трето:
  „В комисията задължително се включват представители на НИНКН и на Инспектората по опазване на културното наследство."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.

  § 24. Член 115 се изменя така:
  „Чл. 115. Търговска дейност с културни ценности могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, като посочените обстоятелства се отразяват в заявлението по чл. 116, ал. 2 и се проверяват служебно,"

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.

  § 25. В чл. 116, ал. 2 т. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който остава § 26.

  § 26. В чл. 148, ал. 2 след думите „председателя на Съвета за теренни проучвания" се добавя „или от оправомощен от него със заповед член на съвета".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.


  § 27. В чл. 149, ал. 1 се създава т. 7:
  „7. един от националните администратори на Автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.

  § 28. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, в изречение първо след думите „ал. 1" се поставя запетая
  и се добавя „т. 1-3", а изречение второ се заличава.
  2. В ал. 3 думите „по ал. 1, т. 2" се заменят с „по ал. 1, т. 4".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.

  § 29. В чл. 151 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. копие на договор с българска културна, научна или университетска институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство;".
  2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
  „2. копие на договор с българска културна, научна или университетска институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство;".

  Предложение от н.п. Тома Биков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  В т. 1 и 2 думите „българска културна, научна“ да се заменят с „български културен и/или научен институт“, думите „университетска институция „да се заменят с „висше училище“, а думата „която“ да се замени с „които“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
  § 30. В чл. 151 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. копие на договор с български културен и/или научен институт или висше училище, дейността на които е свързана с опазване на археологическото наследство;".
  2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
  „2. копие на договор с български културен и/или научен институт или висше училище, дейността на които е свързана с опазване на археологическото наследство;".

  § 30. В чл. 155 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Информацията от теренните археологически проучвания се включва в Автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България" в годината на провеждането им. Информацията се съхранява в НАИМ при БАН, НИНКН и в Министерството на културата."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.

  § 31. В чл. 160, ал. 3 след думите „министъра на културата" се добавя „или оправомощен от него заместник-министър".


  Предложение от н.п. Емилия Милкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  След думите „чл.160, ал.3“ се добавя „навсякъде“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
  § 32. В чл. 160, ал. 3 навсякъде след думите „министъра на културата" се добавя „или оправомощен от него заместник-министър".

  § 32. В чл. 161 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните работи от спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.

  § 33. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „професионална практика" се заменят с „професионален опит".
  2. В ал. 4 след думата „реставрация" се добавя „на движими културни ценности", думата „материални" се заличава, а думите „по чл. 165, ал. 1" се заменят с „по чл. 168".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. В чл. 179, ал. 1 след думите „лични нужди" се поставя запетая.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.

  § 35. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „един ден седмично" се заменят с „един ден месечно".
  2. В ал. 5 след думите „учащи се" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „хора с увреждания" се добавя „и техните придружители".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.


  Предложение от н.п. Емилия Милкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  Да се създаде нов § 37:
  § 37: В чл.196 ал.2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 37.
  § 37: В чл. 196 ал. 2 се отменя.

  § 36. В § 4 от Допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  „21. „Дигитализация на културното наследство" е процес на създаване на метаданни и дигитално съдържание за културна ценност съобразно утвърдени стандарти и формати, с подходящи електронни устройства, с цел тяхната обработка, съхранение и разпространение."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38.

  Предложение от н.п. Емилия Милкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т .2 от ПОДНС
  Да се създаде нов § 39 преди заключителните разпоредби:
  § 39. В параграф 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Обн. ДВ, бр. 16 от 2016 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите: „могат да кандидатстват за издаване на разрешение по чл. 150, ал. 1“ се добавят думите „и за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2“, а думите „и най-малко два пъти са били ръководители на теренно археологическо проучване“ се заменят с думите „който може да бъде доказван включително с 10 издадени разрешения за теренни археологически проучвания.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За лица по ал. 1, които не са участвали в теренно археологическо проучване като заместник-ръководители, но са били ръководители на теренни археологически проучвания, кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2, като посочените обстоятелства се отразяват в заявлението по чл. 151, ал. 1 и се проверяват служебно.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 39:
  § 39. В параграф 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Обн. ДВ, бр. 16 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите: „могат да кандидатстват за издаване на разрешение по чл. 150, ал. 1“ се добавят думите „и за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2“, а думите „и най-малко два пъти са били ръководители на теренно археологическо проучване“ се заменят с думите „който може да бъде доказван включително с 10 издадени разрешения за теренни археологически проучвания.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За лица по ал. 1, които не са участвали в теренно археологическо проучване като заместник-ръководители, но са били ръководители на теренни археологически проучвания, кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2, като посочените обстоятелства се отразяват в заявлението по чл. 151, ал. 1 и се проверяват служебно.“


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция: „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“

  § 37. Параграф 29 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 16 от 2016 г.) се изменя така:
  „§ 29. (1) Лицата, които до влизането в сила на този закон са получавали разрешение за извършване на теренно археологическо проучване, но не отговарят на изискванията на чл. 150, ал. 1, могат да кандидатстват за издаване на разрешение по чл. 150, ал. 1 и за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2, ако притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "История и археология", със специализация или профил по археология, или имат 10 години професионален опит като археолог, който може да бъде доказван включително с 10 издадени разрешения за теренни археологически проучвания.
  (2) За лица по ал. 1, които не са участвали в теренно археологическо проучване като заместник-ръководители, но са били ръководители на теренни археологически проучвания, кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2, като посочените обстоятелства се отразяват в заявлението по чл. 151, ал. 1 и се проверяват служебно."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място като § 39, поради което предлага § 37 да бъде отхвърлен.

  § 38. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 2 от 2018 г.), в чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. идентификация на книжовни и архивно-документални ценности при условията и по реда, предвидени за националните музеи;"
  б) досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.
  2. В ал. 2 след думите „т. 1" се добавя „и 2".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 40.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума