Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
17/10/2018 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 септември 2018 г. и приет на първо гласуване на 10 октомври 2018 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерския съвет на 13 септември 2018 г. и приет на първо гласуване на 10 октомври 2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за авторското право
  и сродните му права

  (Обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г.,
  бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на законопроекта.

  § 1. В глава пета се създава раздел I с наименование „Общи разпоредби" и с действащите чл. 23-26.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 24, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. използването на вече разгласени произведения в полза на хора с увреждания, ако е пряко свързано с конкретното увреждане и не се извършва с цел печалба, извън случаите на раздел II от тази глава;".
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 25а, ал. 2, изречение първо след числото „13” се поставя запетая и думите „и чл. 25, ал. 1, т. 1" се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26а и 26б за произведения, които имат законно право да използват".
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3.

  § 4. В глава пета се създава раздел II с чл. 26а-26д:

  „Раздел II
  Особени разпоредби за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали
  Предмет
  Чл. 26а. (1) Без съгласието на носителя на права и без заплащане на възнаграждение е допустимо използването по реда на този раздел на писмени произведения или свързани с тях други обекти на закрила в полза на лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.
  (2) Писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила е:
  1. произведение, създадено в писмена форма, което е било разгласено и е възпроизведено в съответствие с този закон по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма като книга, специализирано издание, вестник, списание, нотен материал, музикална партитура и илюстрация;
  2. обект на сродно право, който включва обекта по т. 1 или е неразделна част от него.
  (3) Лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, е лице, което:
  1. е незрящо;
  2. е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен, както лице без такова увреждане;
  3. е със сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен, както лице без такова увреждане;
  4. поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си, или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.  Създаване и предоставяне за използване на копие в достъпен формат
  Чл. 26б. (1) Използването по чл. 26а, ал. 1 на писмено произведение или свързан с него друг обект на закрила за създаването на копие в достъпен формат трябва да отговаря на условията по чл. 23, да е пряко свързано с конкретното увреждане и да не се извършва с цел печалба. В случаите по предходното изречение е допустимо използване:
  1. чрез действия по чл. 18, ал. 2, т. 1-5, 7, 8 и 10;
  2. при отдаване в заем по чл. 22а, ал. 2 и чл. 84, 90 и 90в относно
  чл. 22а, ал. 2;
  3. чрез действия по чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно звукозаписването, видеозаписването, възпроизвеждането на записите и тяхното разпространение, и т. 3;
  4. чрез действия по чл. 86, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и чл. 88;
  5. чрез действия по чл. 90а, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 8;
  6. чрез действия по чл. 91, ал. 1, т. 1 – относно преизлъчването, т. 2, 3 и 4;
  7. чрез действия по чл. 93в.
  В случаите по изречение второ чл. 18, ал. 3 и чл. 18а не се прилагат.
  (2) Копие в достъпен формат е копие във вид или форма, чрез която лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, получава достъп до писмено произведение или до свързан с него друг обект на закрила по начин и в същата степен, както лице без увреждане по чл. 26а,
  ал. 3. Достъпен формат е Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и други подобни.
  (3) Копие в достъпен формат може да създаде:
  1. лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 лично или чрез лице, което действа от негово име;
  2. юридическо лице, което е подало уведомление до министъра на културата, има седалище в Република България и е:
  а) народно читалище;
  б) с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3;
  в) държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека;
  г) специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение.
  (4) Юридическо лице по ал. 3, т. 2 може да предостави копие в достъпен формат пряко на лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или чрез друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която се намира постоянният адрес или седалището му. В случаите по предходното изречение е допустимо използване чрез действия:
  1. по чл. 18, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 10;
  2. по чл. 76, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 2 – относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 3;
  3. по чл. 86, ал. 1, т. 1 – относно разпространението, т. 3 - относно излъчването, предаването и препредаването, и т. 4;
  4. по чл. 90а, ал. 1, т. 3 – относно излъчването, т. 4, 6 и 8;
  5. по чл. 91, ал. 1, т. 2 – относно разпространението, и т. 3.
  (5) Копието в достъпен формат запазва целостта на писменото произведение или свързания с него друг обект на закрила, от които е създадено, като се отчитат промените, необходими за създаването му.
  (6) Лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или юридическо лице по ал. 3, т. 2 с постоянен адрес или седалище в Република България има право да получи копие в достъпен формат или достъп до такова копие от друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от държавата – членка на Европейския съюз, в която е седалището му.
  (7) Договорът, с който се ограничават правата по този раздел, е нищожен.

  Задължения на юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2
  Чл. 26в. (1) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 уведомява министъра на културата за намерението си да създава и предоставя копия в достъпен формат в тримесечен срок от решението на управителния орган. Уведомлението съдържа наименование, правен статут и данни за контакт.
  (2) Действията по чл. 26б, ал. 1 и 4 се документират и се извършват от юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 с дължимата грижа и по начин, който гарантира, че създаденото копие в достъпен формат:
  1. не нарушава неимуществените права по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5,
  чл. 75, ал. 1 и чл. 87;
  2. се предоставя съгласно чл. 26б, ал. 4 само на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3 или на юридически лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2;
  3. няма да бъде използвано в нарушение на чл. 26б.
  (3) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 публикува информация за спазването на задълженията по ал. 2 на интернет страницата си, както и по друг подходящ начин. Информацията се актуализира два пъти годишно.
  (4) Юридическото лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 със седалище в Република България при поискване от лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3, от друго лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2 или от носител на права го информира по достъпен начин за:
  1. списъка с писмени произведения или свързаните с тях други обекти на закрила с копия в достъпен формат, от които разполага, както и за наличните формати;
  2. наименованието и данните за контакт с юридическите лица със седалище в други държави – членки на Европейския съюз, с които обменя копия в достъпен формат.

  Списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3, т. 2
  Чл. 26г. (1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър поддържа и публикува на интернет страницата на Министерството на културата списък на юридическите лица по чл. 26б, ал. 3,
  т. 2, подали уведомление.
  (2) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър предоставя на Европейската комисия списъка по ал. 1 и я уведомява за промените в него в тримесечен срок от настъпването им.

  Защита на личните данни
  Чл. 26д. Личните данни, предоставени във връзка с този раздел, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни."
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 94в се правят следните изменения:
  1. В ал. 6 след думите „министърът на културата“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
  2. В ал. 7 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 94г се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думите „Министърът на културата“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
  2. В ал. 5 след думите „министърът на културата“ се добавя „или оправомощен от него заместник-министър“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 97 се създава ал. 17:
  „(17) На юридическо лице по чл. 26б, ал. 3, т. 2, което не изпълни задължение по чл. 26в, ал. 2-4, се налага имуществена санкция от петстотин до десет хиляди лева."
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 8. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OB, L 242 от 20 септември 2017 г.).
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 9. Юридическо лице – народно читалище; с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3; държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека, или специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, със седалище в Република България, което до влизането в сила на този закон е извършвало действията по чл. 26б, ал. 1 и 4, в тримесечен срок от влизането му в сила подава до министъра на културата уведомление по
  чл. 26в, ал. 1.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9.

  § 10. До 11 септември 2020 г. министърът на културата предоставя на Европейската комисия информация относно наличието на копия в достъпни формати от писмени произведения и свързани с тях други обекти на закрила:
  1. различни от тези по чл. 26а, ал. 2, за лица с увреждания по
  чл. 26а, ал. 3;
  2. за лица с увреждания, различни от тези по чл. 26а, ал. 3.
  Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума