Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
25/10/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 854-01-5, внесен от Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева на 6 февруари 2018 г., приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 854-01-5, внесен от Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева на 6 февруари 2018 г., приет на първо гласуване на 4 юли 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
  (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 87 и 101 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В наименованието на закона накрая се добавя „и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 1 накрая се добавя „както и реда за обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения и доставчиците на медийни услуги“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги“.
  2. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се изменят така:
  „(3) Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът на медийнa услугa е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство се обявява в декларацията.
  (4) В декларацията по ал. 3 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори.
  (5) Декларацията по ал. 3 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по ал. 3 и 4, се смята за неподадена.
  (6) В срока по ал. 3 декларацията се подава и в Агенцията по вписванията и подлежи на обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
  3. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) Доставчикът на медийна услуга, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да декларира промяната и да посочи дали действителният собственик заема публична длъжност.
  (8) Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.“

  § 1. Създава се нов чл.7б, със следното съдържание:
  Информация, идентифицираща лицата, разпространяващи и продаващи печатни издания.
  Чл. 7б. (1) Лице, разпространяващо и/или продаващо печатни издания, е длъжно в срок до 31 януари на съответната година, да подаде в Министерството на културата декларация по образец, одобрен от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на печатни издания, които използва в търговската си дейност.
  (2) Министерството на културата публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 в 10-дневен срок от получаването на декларациите.
  (3) В случай, че лице използва в търговската си дейност повече от 1/3 от всички декларирани обекти за продажба на дребно на печатни издания в страната, Министерството на културата уведомява Комисията за защита на конкуренцията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 4:
  § 4. Създава се чл.7б:
  „Обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения
  Чл. 7б. (1) Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения, които използва в търговската си дейност. Когато разпространителят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството.
  (2) Разпространителят, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да декларира промяната.
  (3) Декларацията по ал. 1 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по ал. 1, се смята за неподадена.
  (4) Когато лице използва в търговската си дейност повече от една трета от всички декларирани обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения в страната, Министерството на културата уведомява Комисията за защита на конкуренцията.
  (5) Разпространителят на периодични печатни произведения публикува актуална информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.“

  § 2. Създава се нов чл.7в, със следното съдържание:
  Задължително разкриване на информация от доставчици на медийни услуги.
  Чл. 7в. (1) В срок до 30 юни на съответната година, доставчиците на медийни услуги заявяват за обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговскирегистър, декларация, съдържаща информация за действителния собственик на доставчика на медийни услуги към датата на заявлението, както и информация за всяко получено финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, както и данни за лицето, предоставило финансирането.
  (2) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да посочват данните за действителния си собственик и в интернет-страницата на съответната медия или издание.

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  В §2 чл. 7в придобива следната редакция:
  Задължително разкриване на информация от доставчици на медийни услуги
  Чл. 7в. (1) В срок до 30 юни на съответната година, доставчиците на медийни услуги заявяват за обявяване в съответния регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър, декларация, съдържаща информация за действителния собственик на доставчика на медийни услуги към датата на заявлението, дали същият е лице, заемащо публична длъжност, налице ли е спрямо него влязла в сила присъда с която е бил признат за виновен в извършването на престъпление, какго и информация за всяко получено от доставчика на медийни услуги финансиране в предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, предоставило финансирането. В случай, че лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика, е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство също се обявява в декларацията.
  (2) В декларацията по ал. 1 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийни услуги през преходната година с държавни или общински учреждения или дружества с държавно или общинско участие, с политически партии, в резултат на обществени поръчки, сключени рекламни договори с лица, осъществяващи дейност подлежаща на регулация, както и тези по които е получено финансиране по програми на фондове на Европейския съюз.
  (3) Декларацията по ал. 1 се подава и в Министерство на културата в същия срок, като министъра на културата води отделен регистър за подадените декларации, който е публичен на интернет-страницата на министерството.
  (4) Образецът на декларацията по ал. 1 се утвърждава от министъра на културата.
  (5) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да посочват данните за действителния си собственик и в интернет-страницата на съответната медия или издание.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в нов § 3 и § 5 - чл. 7а и 7в.

  Комисията предлага следната редакция на § 2, който става § 5:
  § 5. Създава се чл. 7в:
  „Публичен регистър
  Чл. 7в. (1) Министерството на културата създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2.
  (2) Информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 се публикува в регистъра по ал. 1 при спазване на Закона за защита на личните данни. Публикуването се извършва в 10-дневен срок от подаването на декларацията от длъжностни лица в Министерството на културата по ред, определен с наредба на министъра на културата.“

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  § 3 придобива следната редакция:
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  Създава се нова алинея 7 със следното съдържание:
  „(7) Лице, което не подаде декларация по чл. 76, не я подаде в срок или подаде такава с невярно съдържание, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 10000 до 15000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20000 до 30000 лв.“
  Създава се нова алинея 8 със следното съдържание:
  „(8) Лице, което не заяви за обявяване декларация по чл. 7в, не я заяви в срок или заяви такава с невярно съдържание, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 10000 до 15000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20000 до 30000 лв.“
  Създава се нова алинея 9 със следното съдържание:
  „(9) Лице, което без вписване в регистъра по чл. 7в предоставя медийни услуги, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 10000 до 15000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20000 до 30000 лв.“
  Досегашните алинеи 7 и 8 стават съответно алинея 10 и алинея 11.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 6.

  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 думите „2, 3, 4 или 6“ се заменят с „или 2“.
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) На лице, което не изпълни задължение по чл. 7а, ал. 3 - 8 или по чл. 7б, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 10 000 до 15 000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 20 000 до 30 000 лв.“
  3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  § 4 придобива следната редакция:
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнение:
  В алинея 1 накрая се добавя следното изречение:
  „Нарушенията по чл. 7б и чл. 7в се констатират от длъжностните лица на Министерството на културата. В случаите, когато нарушителят не може да бъде установен, както и когато доставчик на медийни услуги осъществява дейността си без да е подал декларация по чл. 7в, министърът на културата уведомява Министерството на вътрешните работи, като публикува информация за извършеното уведомяване на интернет-страницата на министерството.“
  В алинея 2 се накрая се добавя следното изречение:
  „Министърът на културата или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателните постановления по чл. 7б и чл. 7в“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 7.

  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В чл. 18 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Когато нарушението е по чл. 7а, ал. 3 - 8 или по чл. 7б, актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата. Когато нарушителят не може да бъде установен, министърът на културата изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи и публикува информация за това на интернет страницата на министерството.“
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Наказателните постановления по чл. 7а, ал. 3 - 8 и по чл. 7б се издават от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.“

  § 3. В т. 10 от § 1 от Допълнителните разпоредби, се правят следните изменения:
  „Действителен собственик“ са физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице или са учредители (или членове) в юридическо лице с нестопанска цел, което самостоятелно или чрез свързани лица притежава участие в издателя или в доставчика на медийна услуга.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 8.

  § 4. В § 1 от Допълнителните разпоредби, се създават нови точки 12 и 13, със следното съдържание:
  12. „Финансиране“ е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми извън банковите кредити.
  13. „Медийна услуга“ и „Доставчик на медийна услуга“ имат значението на тези по §1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

  Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид
  Досегашният § 4 става § 6 и придобива следната редакция:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби, се създават нови точки 12 и 13, със следното съдържание:
  12. „Финансиране“ е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми и банкови кредити.
  13. „Медийна услуга“ и „Доставчик на медийна услуга“ имат значението на тези по §1, т. 15 и т. 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 8:
  § 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 10 се изменя така:
  „10. "Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
  2. Създават се т. 12, 13, 14 и 15:
  „12. „Финансиране“ е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми и банкови кредити.
  13. „Медийна услуга“ е понятие по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
  14. „Доставчик на медийна услуга“ е доставчикът по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, включително издателят на периодични печатни произведения.
  15. "Публична длъжност“ е длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и друга длъжност, която се заема с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя.“

  Комисията предлага да се създадат „Заключителни разпоредби“ с § 9, 10, 11 и 12:
  „Заключителни разпоредби

  § 9. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата създава публичния регистър по чл. 7в, ал. 1.
  (2) До създаването на регистъра по ал. 1 декларациите по чл. 7а и чл. 7б се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  (3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата утвърждава образците на декларациите по чл. 7а и чл. 7б.
  (4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 7в, ал. 2.

  § 10. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28,74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 42 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 2 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 7, 28 и 88 от 2018 г.) в чл. 31, ал. 1 се създава т. 5б:
  „5б. петдесет на сто от глобите и имуществените санкции по чл. 7а, ал. 3 - 8 и чл. 7б от 3акона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.“


  § 11. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обн., ДВ, бр. 1 от 2014 г.; изм., бр. 22 и 102 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 96 от 2017 и бр. 15 и 27 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 4, т. 4 накрая се добавя „и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“.
  2. В чл. 6, ал. 1 след думите „Закона за търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

  § 12. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 2 и 89 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 след думите „депозиране на печатни и други произведения“ се добавя „и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“.
  2. В чл. 15, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги“.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума