Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2018 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 25 октомври 2018 г. беше разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2018 г.
  В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Татяна Цветанова – директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Миглена Кацарова – главен юрисконсулт и представители от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от г-н Румен Димитров.
  Законът за филмовата индустрия урежда отношения, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.
  С предлаганите законодателни изменения и допълнения се осигурява прилагането на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“ и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“.
  Предвижда се държавното подпомагане да се реализира чрез три схеми. Две схеми за държавна помощ, съответно за производство на филми и за разпространение на филми, които се прилагат на основание Регламент (ЕС) № 651/2014 и една смеха за минимална помощ за фестивали и показ на филми съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. Законопроектът въвежда разпоредби, регламентиращи изричното прилагане на двата регламента, като същевременно се предлага условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане за всяка от схемите да бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.
  Изискванията, които Регламент (ЕС) № 651/2014 въвежда са за предоставяна държавна помощ по схема за помощ за адуиовизуални произведения в размер до 50 млн. евро за схема – Европейската комисия не подлежи на уведомяване. Европейската комисия следва да бъде уведомявана в случаите, когато предоставената държавна помощ по схема за помощ за аудиовизуални произведения надхвърля 50 млн. евро. Във връзка с това в законопроекта изрично е предвидена разпоредба, съгласно която годишният бюджет на всяка една от схемите за производство и за разпространение на филми да не превишава 97 милиона и 790 хиляди лева.
  Регламент (ЕС) № 1407/2013 се отнася за случаите, в които не се уведомява Европейската комисия при предоставяне на помощ de minimis. Общият размер на помощта de minimis не може да надвишава 200 000 евро за период от три бюджетни години.
  По законопроекта е извършена частична предварителна оценка на въздействието, която дава информация за очакваното въздействие и за резултатите от неговото приемане.
  В изказването си народните представители Вежди Рашидов и Тома Биков обърнаха внимание относно финансирането на българските сериали.
  Народният представител Нона Йотова изрази принципна подкрепа за законопроекта, като обърна внимание, че между първо и второ гласуване ще бъдат направени конкретни бележки и допълнения.
  Изпълнителният директор на АБРО Анна Танова изрази становище, че следва да се направят допълнения, които да се отнасят до аудиовизуалните произведения, продукт на българските телевизионни оператори.
  След проведеното гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 12 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, № 802-01-38, внесен от Министерския съвет на 10 октомври 2018 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева
  Форма за търсене
  Ключова дума