Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
16/11/2018

  Общ законопроект на приетите на 15.11.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на 15.11.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  ОБЩ ПРОЕКТ!

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за културното наследство

  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. -бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77 и 89 от 2018 г.)  § 1. В чл. 96 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Идентификацията на движими културни ценности е научно – изследователска дейност, чрез която се определя дали една вещ съответства на критериите за културна ценност, както и нейната класификация и категоризация по реда на този закон.
  (2) Идентификация на културни ценности се извършва от музеите, притежаващи експертен потенциал и съответни по тематичен обхват на идентифицираните културни ценности.“  § 2. Създава се чл. 96а:
  „Чл. 96а. (1) Критериите за определяне на една вещ като културна ценност са:
  1. научна стойност;
  2. историческа стойност;
  3. художествена стойност;
  4. автентичност;
  5. уникалност /брой екземпляри/;
  6. време на създаване;
  7. териториален произход;
  8. материал;
  9. средства или техника за изработка;
  10. авторство /творец, работилница/;
  11. състояние;
  12. пазарна стойност.
  (2) Конкретните изисквания и параметри на всеки критерий се определят с Наредбата за реда за извършване на идентификация на движими културни ценности.”

  § 3. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така
  „(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен, общински или частен музей, от лице, вписано в регистъра по чл.116, ал.1 или от нумизматично дружество, вписано в регистъра по § 6, ал. 2 от ПЗР на този закон.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения на българското изобразително и приложно изкуство, във всички разновидности, създадени след 1900 година, както и български печатни книги, издадени след 1805 година.“

  § 4. Член 101 се отменя.

  § 5. В чл. 105 ал.1 се изменя така:
  „(1) Отношенията между лицата по чл. 97, ал. 3 и лицата, извършващи идентификацията, се уреждат с писмен договор.”
  § 6. Член 109 се изменя така:
  „Чл.109. Колекционер е физическо или юридическо лице, собственик или владелец на културни ценности, идентифицирани като колекция и вписани в регистъра по чл. 102.“

  § 7. Член 110 се изменя така:
  „Чл. 110. Колекционерът поддържа регистър, който трябва да съдържа описателен и фотографски каталог на всяка една от културните ценности в колекцията, информация за нейната консервация и реставрация.”

  § 8. В наименованието на раздел IV думите „и ползвателите“ се заличават.

  § 9. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: "Юридическите и
  физически лица, собственици, владелци или държатели на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от такива ценности имат право:“.
  2.Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Музеят, в който са идентифицирани движимите културни ценности, може да ги приеме в случаите по ал. 1, т. 2, ако има условия за тяхното съхранение. Отношенията между собственика, владелеца или държателя и музея се уреждат с писмен договор.”

  § 10. Член 112 текстът преди т. 1 се изменя така: „Юридическите и физическите лица, собственици, владелци или държатели на идентифицирани движими културни ценности имат следните задължения:“.

  § 11. В чл. 115 накрая се добавя „и вписани в регистъра по чл. 116, ал. 1“.

  § 12. В чл. 128 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Износът и временният износ на движими културни ценности от територията на страната се извършват с разрешение за износ или сертификат за износ. Износ на придобити извън територията на страната културни ценности по чл. 97, ал. 6 се извършва с документите им за произход.“

  § 13. В чл. 146 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Движимите и недвижимите вещи придобиват статут на археологически културни ценности от съответната категория след идентификацията им като такива по реда на този закон.”

  § 14. В чл. 177 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се изработват само след съгласие от собственика на културната ценност, а за културни ценности, съхранявани във фондовете на музеи, библиотеки и архиви – от директора на съответната институция. Отношенията между лицата по изречение първо се уреждат с възмезден договор.“

  § 15. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Създаването, разпространението и използването на изображение на културни ценности за лични нужди, както и за представителни, образователни и научни цели, включително за създаване, издаване и разпространение на научни трудове и публикации, е свободно.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Създаването на изображения на археологически недвижими
  културни ценности с мозайки, стенописи или скални рисунки, се извършва при спазване на условията, определи с предписанията за опазването им.“

  § 16. В преходните и заключителни разпоредби в § 5, ал. 1 думите „от Националния исторически музей или от съответния регионален музей по реда на чл. 97, ал. 5“ се заменят с „от съответните музеи по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1“ и се създава изречение шесто: „Ако музеят не е в състояние и не извърши идентификацията и регистрацията, заявителят може да пренасочи искането си за идентификация и регистрация към друг музей по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. ВЕЖДИ РАШИДОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума