Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/12/2018 второ гласуване

  Общ законопроект на приетите на 15.11.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на 15.11.2018 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-81, внесен от Емилия Милкова на 07.11.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 854-01-82, внесен от Данаил Кирилов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Боряна Георгиева, Спас Панчев и Велислава Кръстева на 07.11.2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Общ проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за културното наследство

  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. Създава се чл. 43а:
  „Чл. 43а. Идентификацията на нематериалното културно наследство е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали дадено нематериално свидетелство съответства на критериите за културна ценност, като за неговата класификация и категоризация се прилага съответно глава шеста, раздел II.“

  § 1. В чл. 96 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Идентификацията на движими културни ценности е научно – изследователска дейност, чрез която се определя дали една вещ съответства на критериите за културна ценност, както и нейната класификация и категоризация по реда на този закон.
  (2) Идентификация на културни ценности се извършва от музеите, притежаващи експертен потенциал и съответни по тематичен обхват на идентифицираните културни ценности.“

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 1 се изменя така: В чл.96, ал.1 и 2 се изменят така:
  „(1) Идентификацията е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали дадено нематериално или материално свидетелство съответства на критериите за културна ценност, както и неговата класификация и категоризация по реда на този закон.
  (2) Идентификация на културни ценности се извършва от националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища. Право да извършват идентификация имат и общински и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 96 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Идентификацията на движими културни ценности е научно-изследователска дейност, чрез която се определя дали една вещ съответства на критериите за културна ценност, както и нейната класификация и категоризация по реда на този закон.
  (2) Идентификация на културни ценности се извършва от националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни институти и висши училища. Право да извършват идентификация имат и общински и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата.“

  § 2. Създава се чл. 96а:
  „Чл. 96а. (1) Критериите за определяне на една вещ като културна ценност са:
  1. научна стойност;
  2. историческа стойност;
  3. художествена стойност;
  4. автентичност;
  5. уникалност /брой екземпляри/;
  6. време на създаване;
  7. териториален произход;
  8. материал;
  9. средства или техника за изработка;
  10. авторство /творец, работилница/;
  11. състояние;
  12. пазарна стойност.
  (2) Конкретните изисквания и параметри на всеки критерий се определят с Наредбата за реда за извършване на идентификация на движими културни ценности.”

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да се отхвърли.

  § 3. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така
  „(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен, общински или частен музей, от лице, вписано в регистъра по чл.116, ал.1 или от нумизматично дружество, вписано в регистъра по § 6, ал. 2 от ПЗР на този закон.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения на българското изобразително и приложно изкуство, във всички разновидности, създадени след 1900 година, както и български печатни книги, издадени след 1805 година.“

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 3 се изменя така: В чл.97 се правят следните изменения:
  „1. Ал.3 се изменя така:
  (3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответните по тематичен обхват национални или регионални музеи. Право да извършват идентификация имат и общински и частни музеи, определени със заповед на министъра на културата.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н.п. Велислава Кръстева
  В § 3, чл. 97, ал. 3 думите „от лице, вписано в регистъра по чл. 116, ал. 1 или от нумизматично дружество, вписано в регистъра по § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, може да поискат тяхната идентификация по реда на чл. 96, ал. 2.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения на българското изобразително и приложно изкуство, във всички разновидности, създадени след 1900 година, както и български печатни книги, издадени след 1805 година.“

  § 4. Член 101 се отменя.

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 4 отпада
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 4 се изменя така:
  § 4. Член 101 се изменя така:
  „Чл. 101. Министърът на културата не издава заповед в случаите по чл. 100, ал. 4, а директорът на музея не издава удостоверение по чл. 98, ал. 3 или по чл. 100, ал. 5, ако има данни да се предположи, че вещите - обект на идентификация, са незаконно придобити или фалшифицират произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети. В тези случаи те уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. Член 101 се изменя така:
  „Чл. 101. Министърът на културата не издава заповед в случаите по чл. 100, ал. 4, а директорът на музея не издава удостоверение по чл. 98, ал. 3 или по чл. 100, ал. 5, ако има данни да се предположи, че вещите - обект на идентификация, са незаконно придобити или фалшифицират произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети. В тези случаи те уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата.“

  § 5. В чл. 105 ал.1 се изменя така:
  „(1) Отношенията между лицата по чл. 97, ал. 3 и лицата, извършващи идентификацията, се уреждат с писмен договор.”

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 5 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да се отхвърли.

  § 6. Член 109 се изменя така:
  „Чл.109. Колекционер е физическо или юридическо лице, собственик или владелец на културни ценности, идентифицирани като колекция и вписани в регистъра по чл. 102.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.

  § 7. Член 110 се изменя така:
  „Чл. 110. Колекционерът поддържа регистър, който трябва да съдържа описателен и фотографски каталог на всяка една от културните ценности в колекцията, информация за нейната консервация и реставрация.”

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 7 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да се отхвърли.

  § 8. В наименованието на раздел IV думите „и ползвателите“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
  § 6. В глава шеста, в наименованието на раздел IV думите „и ползвателите“ се заличават.

  § 9. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: "Юридическите и физически лица, собственици, владелци или държатели на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от такива ценности, имат право:“.
  2.Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Музеят, в който са идентифицирани движимите културни ценности, може да ги приеме в случаите по ал. 1, т. 2, ако има условия за тяхното съхранение. Отношенията между собственика, владелеца или държателя и музея се уреждат с писмен договор.”

  Предложение от н.п. Велислава Кръстева
  В § 9, в чл.111:
  1. В ал. 1 думите „или държатели“ да отпаднат, а между думите „собственици“ и „владелци“ се добавя съюзът „и“.
  2. В ал. 2 думите „или държателя“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: "Юридическите и
  физически лица, собственици или владелци на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от такива ценности, имат право:“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Музеят, в който са идентифицирани движимите културни ценности, може да ги приеме в случаите по ал. 1, т. 2, ако има условия за тяхното съхранение. Отношенията между собственика или владелеца и музея се уреждат с писмен договор.”

  § 10. Член 112 текстът преди т. 1 се изменя така: „Юридическите и физическите лица, собственици, владелци или държатели на идентифицирани движими културни ценности имат следните задължения:“.


  Предложение от н.п. Велислава Кръстева
  В § 10, в чл. 112 думите „или държатели“ да отпаднат, а между думите „собственици“ и „владелци“ се добавя съюзът „и“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В чл. 112 текстът преди т. 1 се изменя така: „Юридическите и физическите лица, собственици или владелци на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от такива ценности, имат следните задължения:“.

  § 11. В чл. 115 накрая се добавя „и вписани в регистъра по чл. 116, ал. 1“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
  § 9. В чл. 115 след думите „Закона за кооперациите“ се добавя „и вписани в регистъра по чл. 116, ал. 1“.

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов параграф:
  § ... В чл. 122 се създава ал. 4:
  „(4) В случай на достатъчно данни, че удостоверението по чл. 98, ал. 3 е издадено въз основа на невярно експертно заключение или при наличие на сигнали относно автентичността на вещта, предмет на идентификация, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед за спиране на търга и уведомява органите на Министерство на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 122 се създава ал. 4:
  „(4) В случай на достатъчно данни, че удостоверението по чл. 98, ал. 3 е издадено въз основа на невярно експертно заключение или при наличие на сигнали относно автентичността на вещта, предмет на идентификация, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед за спиране на търга и уведомява органите на Министерство на вътрешните работи.“

  § 12. В чл. 128 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Износът и временният износ на движими културни ценности от територията на страната се извършват с разрешение за износ или сертификат за износ. Износ на придобити извън територията на страната културни ценности по чл. 97, ал. 6 се извършва с документите им за произход.“

  Предложение от н.п. Велислава Кръстева
  В § 12, чл. 128, ал. 1 след думите „културни ценности по чл. 97, ал. 6“ да се добавят думите „в страните от Европейския съюз“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да се отхвърли.

  § 13. В чл. 146 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Движимите и недвижимите вещи придобиват статут на археологически културни ценности от съответната категория след идентификацията им като такива по реда на този закон.”

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 13 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Велислава Кръстева
  В § 13, чл. 146, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Движимите и недвижимите археологически обекти имат статут на археологически културни ценности. Те придобиват категорията национално богатство след установяването им като такива по реда на закона.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да се отхвърли.

  § 14. В чл. 177 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се изработват само след съгласие от собственика на културната ценност, а за културни ценности, съхранявани във фондовете на музеи, библиотеки и архиви – от директора на съответната институция. Отношенията между лицата по изречение първо се уреждат с възмезден договор.“
  Предложение от н.п. Емилия Милкова
  В § 14, чл. 177, ал. 1 накрая да се добави „при спазване на изискванията на закона за авторското право и сродните му права“. Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов
  В § 14 да се внесе следното допълнение:
  В предложения текст на чл. 177, ал. 1 след думите „само след съгласие на собственика на културната ценност“ да се добави текстът „или на лицето, на което е предоставено право на управление“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 11:
  § 11. В чл. 177 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се изработват само след съгласие от собственика на недвижимата културната ценност, съответно от лицето, на което е предоставено правото на управление, а за културни ценности, съхранявани във фондовете на музеи, библиотеки и архиви – от директора на съответната институция. Отношенията между собственика, съответно лицето, на което е предоставено правото на управление, и музея, библиотеката или архива, се уреждат с възмезден договор при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.“

  § 15. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Създаването, разпространението и използването на изображение на културни ценности за лични нужди, както и за представителни, образователни и научни цели, включително за създаване, издаване и разпространение на научни трудове и публикации, е свободно.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Създаването на изображения на археологически недвижими
  културни ценности с мозайки, стенописи или скални рисунки, се извършва при спазване на условията, определи с предписанията за опазването им.“

  Предложение от н.п. Емилия Милкова
  В § 15, чл. 179, ал. 1 накрая да се добави „при спазване на изискванията на закона за авторското право и сродните му права“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 15 се допълва така:
  „Създава се ал.4:
  (4) Възпроизвеждането изцяло или отчасти в изображение или по друг начин на новооткрити и/или новопроучени археологически културни ценности за период от десет години след датата на завършване на теренното проучване може да става само със съгласието на проучвателя, титуляр по съответното разрешение за теренно проучване. Проучвателят не може да откаже съгласие за възпроизвеждане в случай, че то е необходимо за проектантска дейност по смисъла на раздел V от този закон, при спазване на неговото авторско право.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 12:
  § 12. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Създаването, разпространението и използването на изображения на културни ценности за лични нужди, с представителна, образователна и научна цел, включително за създаване, издаване и разпространение на научни трудове и публикации, е свободно.“
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Създаването на изображения на археологически недвижими
  културни ценности с мозайки, стенописи или скални рисунки, се извършва при спазване на условията, определи с предписанията за опазването им.
  (4) Възпроизвеждането изцяло или отчасти в изображение или по друг начин на новооткрити и/или новопроучени археологически културни ценности се извършва при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Проучвателят не може да откаже съгласие при възпроизвеждане в случай, че то е необходимо за проектантска дейност по смисъла на глава пета, раздел V при спазване на авторските му права.“

  Предложение от н.п. Вежди Рашидов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов параграф:
  § ...В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който като член на комисията по чл. 96, ал. 3 или лице, вписано в регистъра по чл. 96, ал. 4, писмено даде невярно експертно заключение по чл. 98, ал.1, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Красимир Велчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 202, ал. 2 думите „глоба в размер от 5000 до 15 000 лв.“ се заменят с „глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Велислава Кръстева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 202, ал. 2 накрая се добавя „и се заличава от регистъра по чл. 96, ал. 4“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Който като член на комисията по чл. 96, ал. 3 или лице, вписано в регистъра по чл. 96, ал. 4, писмено даде невярно експертно заключение по чл. 98, ал.1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, и се заличава от регистъра по чл. 96, ал. 4“.

  § 16. В преходните и заключителни разпоредби в § 5, ал. 1 думите „от Националния исторически музей или от съответния регионален музей по реда на чл. 97, ал. 5“ се заменят с „от съответните музеи по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1“ и се създава изречение шесто: „Ако музеят не е в състояние и не извърши идентификацията и регистрацията, заявителят може да пренасочи искането си за идентификация и регистрация към друг музей по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1.“

  Предложение от н.п. проф. Станислав Станилов
  Параграф 16 се отразява на систематичното си място като изречение трето на ал.3, на чл.97 и се изменя така:
  „Ако музеят не е в състояние и не извърши идентификацията и регистрацията, заявителят може да пренасочи искането си за идентификация и регистрация към друг музей“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в преходни и заключителни разпоредби като § 14.

  Предложение от н.п. Велислава Кръстева
  В § 16 в Преходните и заключителните разпоредби в § 5, ал. 1 думите „от съответните музеи по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1“ да отпадне „т.1“. В добавеното изречение шесто думите „от съответните музеи по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1“ да отпадне „т.1“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в преходни и заключителни разпоредби като § 14.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 16 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в преходни и заключителни разпоредби като § 14.

  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. Лицата, които до влизане в сила на този закон, са поискали идентификация и регистрация на движими културни ценности от Националния исторически музей или от съответния регионален музей и музеят не е извършил идентификацията и регистрацията, могат да поискат тяхната идентификация и регистрация от друг музей по реда на чл. 96, ал. 2.

  Предложение от н.п.Вежди Рашидов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов параграф:
  §… В Наказателния кодекс се създава чл. 278б¹:
  „Чл. 278б¹ (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага фалшифицира произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или обекти, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от 2000 до 20 000 лева.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и лице, което предлага в продажба или пуска в обръщение като автентични произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети.
  (3) Лице, което даде невярно заключение, което удостоверява автентичността на произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или обекти, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от 3000 до 30 000 лева
  (4) Ако деянието е извършено от лице, при упражняване на търговска дейност, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от 10 000 до 50 000 лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7.
  (5) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) се създава чл. 278б¹:
  „Чл. 278б¹ (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага фалшифицира произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или обекти, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (2) С наказанието по ал. 1 се наказва и лице, което предлага в продажба или пуска в обръщение като автентични произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети.
  (3) Лице, което даде невярно заключение, което удостоверява автентичността на произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или обекти, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.
  (4) Ако деянието е извършено от лице, при упражняване на търговска дейност, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7.
  (5) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.“  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. ВЕЖДИ РАШИДОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума