Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
07/02/2019


  ЧРЕЗ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  С Т А Н О В И Щ Е


  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.


  На редовно заседание, проведено на 7 февруари 2019 г., Комисията по културата и медиите обсъди Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г. Програмата е разработена в съответствие с работната програма на Европейската комисия за 2019 г., приоритетите на тройката Председателства на Съвета на ЕС – Румъния, Финландия и Хърватия (1 януари 2019 г. – 30 юни 2020 г.) и програмата на Румънското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2019 г.)
  В заседанието участваха от Министерството на културата: Амелия Гешева, заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар.
  От името на вносителя Годишната програма бе представена от г-жа Амелия Гешева.
  След проведените разисквания Комисията по културата и медиите единодушно с 15 гласа „за” подкрепи Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г. и на основание чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание намира, че в компетенциите на комисията не попадат проекти на актове на ЕС за 2019 г., поради което не предлага проекти за включване в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума