Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
16/05/2017
  1. Обсъждане на Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 702-03-4, внесен от Министерския съвет на 04.05.2017 г.
  2. Обсъждане на Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г., № 704-00-3, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 28.04.2017 г.
  На 16 май 2017 г., вторник, се проведе извънредно заседание на Комисията по културата и медиите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 702-03-4, внесен от Министерския съвет на 04.05.2017 г.
  2. Обсъждане на Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г., № 704-00-3, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 28.04.2017 г.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по културата и медиите и на гостите, се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Вежди Рашидов.

  * * *

  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми колеги, добър ден!
  Държа да Ви уведомя, че налице е кворум.
  Днес имаме извънредно заседание.
  Ще работим по разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а на първото си редовно заседание ще обсъдим правилата, по които ще работим в Комисията.
  Онова, което е важно сега, колеги, е на първото си заседание да се видим, да се опознаем.
  Тази Комисия винаги е работила много добре, в дух на разбирателство. Надявам се, че тази традиция ще продължи. Основната ни работа ще бъдем да решаваме проблемите в областта на културата и на медиите.
  Това извънредно заседание е предизвикано от това, че още утре може би ще трябва да внесем в Народното събрание тези две точки, които са в дневния ни ред.
  Бързането и спешното е заради това, че предстои много хубав празник – 24 май! И трябва наистина Народното събрание да вземе своите решения по повод този светъл празник и да зарадваме хора, които заслужават това.
  Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми гости! Ще започна да Ви докладвам по

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Обсъждане на Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 702-03-4, внесен от Министерския съвет на 04.05.2017 г.
  2. Обсъждане на Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г., № 704-00-3, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 28.04.2017 г.

  Има ли други предложения по дневния ред?
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Господин Председател, винаги има точка Разни. Да не нарушаваме традиция и нека да я има тази точка в дневния ред на всяко едно наше заседание. Всеки от нас може да иска нещо допълнително да кажа и след като приключи официалната част от заседанието.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми колеги, да започнем тогава от точка Разни и ако искате да кажете нещо – моля.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Вие сте председател, Вие решавате какъв да бъде дневния ред.
  Естествено, че това е първо заседание и искам да се обърна към всички колеги.
  Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, гости, господин Председателю! Това, което каза господин Рашидов е вярно и се надявам, че и в този парламент нашата Комисия ще бъде за пример, като конструктивност независимо кой е управляващ, кой е опозиция.
  Използвам случая, за да пожелая на нашия председател много успешна и ползотворна работа.
  Не смятам, че той има нужда от представяне. Всички го познават и даже бих казал, че ако някой не познава господин Рашидов, е сбъркал залата, където се провеждат заседанията.
  Все пак, за протокола – всички познават световно известния скулптор господин Рашидов. Бил е и два пъти министър в кабинета на Борисов, член кореспондент на Българската академия на науките, член на Европейската академия за изкуства в Париж, академик на Международната академия за изкуства в Русия, над 45 изложби в Европа и Америка.
  Казвам го това всичко, защото се радвам, че такъв човек е председател на нашата Комисия. Можем да се гордеем.
  И на всички отново да пожелая наистина много, много ползотворна и успешна работа в този парламент! Благодаря Ви.
  Обърнахме дневния ред и Ви благодаря, че ми дадохте думата.
  Отново Ви пожелавам много успехи във Вашата работа!
  На всички колеги благодаря!
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Аз благодаря за добрите думи, господин Велчев, въпреки че всички знаят, че съм Вежди, малко хора знаят това – никога не съм излизал с титли напред!
  В крайна сметка по-важното е да сме полезни на обществото и да сме полезни понякога и на себе си, ако сме творци.
  Сега, колеги, предлагам да гласуваме дневния ред.
  Гласували: за – 17, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред на днешното заседание е приет, колеги.

  На заседанието присъстват: от Министерството на културата: Боил Банов – министър на културата; Румен Димитров – заместник-министър, Анелия Гечева – заместник-министър; Мирела Тотева – началник кабинет на министъра на културата; Весела Щерева – парламентарен секретар, Венцислав Велев – началник отдел „Регионални дейности“.
  От Българска телеграфна агенция: Максим Минчев – генерален директор, Борислав Чалъков – заместник-генерален директор, Данчо Антонов – финансов директор, Уляна Пръмова – директор студио.

  По точка първа:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА, № 702-03-4, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 04.05.2017 г.
  давам думата на господин Боил Банов за представяне на Проекта за решение.
  МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Благодаря, господин Председател!
  И аз искам преди да представя Проекта, да пожелая успешна работа на Вас, на цялата Комисия, на всички нас в името на българската култура и на всичко добро и качествено, което можем да направим в отреденото ни време, колкото и да е то.
  От своя страна аз и моят екип гарантираме, че ще продължим наистина прекрасната традиция тази Комисия, независимо от понякога различните възгледи, и то е естествено, винаги, аз съм бил пряк свидетел, е работила в знак на конструктивност, на разбирателство и на силно желание на всички членове на Комисията да се случват позитивни неща за българската култура и за българщината.
  Ще си позволя да представя Проекта за отпускане на персонални държавни награди за изявени дейци в сферата на културата.
  С Решение на Министерския съвет на Народното събрание е предложено на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията за отпускане на държавни парични награди на следните изявени творци: Кеазим Яшаров Исинов, проф. Стоян Димитров Дуков, Донка Шишманова Антонова, Кирил Дончев Георгиев, Татяна Желязкова Лолова, Стефка Евстатиева Ковачева, Славчо Атанасов Бакалов, Никола Иванов Инджов, Михаил Иванов Белчев, Меглена Стефанова Караламбова, Йорданка Любомирова Кузманова, проф. Евгения Захариева Малеева, Димитър Петров Димитров, Димитър (Мончо) Георгиев Симеонов, Андрей Георгиев Андреев.
  Посочените творци са добре познати на българската общественост. Предложението е за предоставяне на пожизнени награди за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата.
  И наистина, господин Председател, най-подходящият момент е сега, в навечерието на 24 май.
  Специализирана комисия в Министерството на културата е разгледала тези предложения, изказала е своето експертно становище, на база на което е взето Решението на Министерския съвет.
  Съгласно чл. 3, ал. 3 от посочената наредба и вида на наградата е да бъде пожизнена, нейният размер да бъде 700 лв. месечно. Общата сума е в рамките на установения максимален размер в чл. 61, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България. Средствата, необходими за изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията през 2017 г. са в размер на 94 500 лв. за 15 човека по 700 лв., които се осигуряват от централния бюджет чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата. Благодаря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, предлагам, да гласуваме, но ако има изказвания, заповядайте.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми негови заместници!
  Аз мисля изобщо да не обсъждаме тези кандидатури. Тези кандидатури са безспорни. Не мисля, че има човек в залата, който да каже нещо против.
  Господин председателят беше прав като каза да пристъпваме направо към гласуване. Тук има такива имена, пред които просто си сваляме шапката, нали?
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Така мисля, че комисията е направила отговорно подбора.
  Колеги, предложението касае известни българи, достойни българи, хора, които са дали много на българската духовност, култура, хора значими, кумири на българския народ.
  Професор Станилов мисля, че е прав, че каквото и да обсъждаме, става въпрос за прекрасни български имена. Тук не вярвам да има разделение на мненията, така че ако няма други въпроси, да преминем към гласуване на

  „РЕШЕНИЕ
  за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги
  към българската държава и нацията

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

  РЕШИ:
  1. Отпуска пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията в размер на 700 лв. месечно, съответно на:
  Кеазим Яшаров Исинов, проф. Стоян Димитров Дуков, Донка Шишманова Антонова, Кирил Дончев Георгиев, Татяна Желязкова Лолова, Стефка Евстатиева Ковачева, Славчо Атанасов Бакалов, Никола Иванов Инджов, Михаил Иванов Белчев, Меглена Стефанова Караламбова, Йорданка Любомирова Кузманова, проф. Евгения Захариева Малеева, Димитър Петров Димитров, Димитър (Мончо) Георгиев Симеонов, Андрей Георгиев Андреев
  за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
  2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата“.
  Моля да гласуваме.
  Гласували: за – 17, против и въздържали се – няма.
  Решението се приема.
  Да благодарим на участниците по точка първа от дневния ни ред.

  Колеги, продължаваме с втора точка:
  ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2016 Г., № 704-00-3, ВНЕСЕН ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ НА 28.04.2017 г.
  Давам думата на господин Максим Минчев, генерален директор на БТА, да представи Отчета за дейността на Българска телеграфна агенция за 2016 г.
  МАКСИМ МИНЧЕВ: Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Има нещо знаменателно, че първото заседание на Комисията започва с Отчета на БТА.
  По традиция ние се считаме за кадемлии. Това означава, че оттук нататък на Комисията, а дай Боже, и на БТА нещата да вървят наистина добре.
  Пожелавам Ви една спорна и достойна работа в името на високите цели, които си поставяме.
  Вие всички имате предварително раздадения Отчет за 2016 г. Предполагам, че сте се запознали с него, затова ще бъда максимално кратък.
  Годината, която отчитаме – 2016, беше истински успешна за Българска телеграфна агенция. Какво имаме предвид под думата „успех“? Преди всичко това, че националната информационна институция в страната продължи да бъде – първо, информационен лидер в България.
  Второ, да произвежда по около хиляда информации средно на ден, близо 3 хиляди снимки, което автоматично я нарежда между средни и големи в световен мащаб, но категоричен лидер в Югоизточна Европа.
  Трето, беше задълбочен международния авторитет на Българска телеграфна агенция. В момента БТА оглавява Асоциацията на черноморските агенции, която обединява 13 държави, оглавява също Асоциацията на балканските агенции от Югоизточна Европа, които са общо 21.
  На БТА й беше поръчано и поверено най-високото призвание – генералният директор на БТА бе избран за генерален секретар на Световния съвет на агенциите, а нашата агенция и София бяха определени за домакин на Шестия световен конгрес на информационните агенции, който обединява всички държави в света.
  Четвърто, през отчетния период бяха проведени президентски избори и личният състав на Агенцията и ръководството получи от абсолютно всички политически сили висока оценка. Нямаше абсолютно никакви претенции към работата на Агенцията.
  Избързвайки малко напред – това се случи и на последвалите през месец март тази година, въпреки че не влиза в отчетния период, парламентарни избори, където получихме писмо от всички политически сили за добре свършена работа, което за нас е и най-добрият атестат за нашата работа.
  На пето място, ние продължихме да разширяваме нашата сериозна кореспондентска мрежа в цялата страна. Категорично сме единствената медия, която разполага с големи кореспондентски бюра във всички областни градове, а вече и в някои необластни градове. През отчетния период бяха открити и два нови пресклуба във Враца и в Западните покрайнини – Босилеград, който много сериозно действа. Дори вчера бяхме там – в Босилеград, където имаше отбелязване на един тъжен, но важен за България ден.
  На дневен ред са откриване на пресклубове в Силистра, в Ямбол, в Смолян, в Русе, живот и здраве, и в други градове.
  Мога да продължа и с други точки, които всъщност подкрепят думите ми, че годината беше успешна за БТА, но нека да не прозвучи самохвално.
  Няколко думи за финансовото състояние на БТА. В тази зала по принцип ние винаги сме свикнали да се оплакваме. Ние и досега сме го правили, но този път ще замълчим. Ще замълчим не защото средствата ни стигат. Напротив, за всяка иновация са необходими допълнителни пари, но засега считаме, че постъпленията, които имаме от държавата, са редовни, според графиците, а с извършването на преструктуриране на част от нашите дейности направихме разчети и считаме, че ние ще се справим с тази година, а за по-нататък ще говорим друг път.
  Няколко думи за предизвикателствата, които ни предстоят. Освен повишаване на количеството и качеството на всекидневната информация и на цялостната информационна дейност, ние се готвим за предстоящото Председателство на Европейския съюз и сме в процес на строеж на нов мулти-информационен център, който имаме амбициите да бъде един от най-модерните в Европа и който да бъде наистина в помощ на българското правителство и на всички български институции за предстоящото Председателство на Европейския съюз, ако успеем да го открием до края на годината, а ние имаме тези амбиции.
  Проблемите мнозина от Вас ги знаят. Няма да ги крием. Не казвам, че сме обръгнали, но това е нещо, което не може да се промени очевидно за ден или два. Самият факт, че преди три или четири дни светът беше поразен от мощна атака на компютрите показва, че са страшно много откритите въпроси, които тепърва ще решаваме. Надявам се и в бъдеще и в Комисията, и със съответните органи, да продължим дебата по защитата на авторското право, защото при нас нещата и веригата е ясна.
  Всички, уважаеми дами и господа народни представители, абсолютно всички в тази държава ни ползват – кои с разрешение, кои – не, кои с абонамент, кои – не. Това няма никакво значение. Абонатите по принцип не се увеличават, защото е всеобщо мисленето, че интернет е свободен, информацията е свободна стока. Кражбите продължават да растат. Все по-често забравят да ни цитират, но не казвам, че се примиряваме с това, но това е очевидно болка на съвременната ни професия, на съвременния тип агенционна журналистика, защото с тази промяна на инфраструктурата на медии, която настъпи в световен мащаб очевидно тепърва ще се разрешават тези проблеми. Борим се, доколкото можем, да защитаваме своите права. За голяма част Вие като Комисия сте уведомени. Надявам се, ще продължим, но за нас е най-важно да разберем, че изпълняваме своята обществена функция и захранваме както държавните институции, така и медиите, така и корпоративните клиенти, и медиите в чужбина, и българите в чужбина, и посолствата и други, с качествената информация, която очевидно днес има голямо значение, защото само преди половин час изтече една любопитна информация. Получихме, че Русия обявява така наречената „новина за изтичането на секретна информация от Тръмп“ към тях за фалшива.
  Това е една съвременна болка на съвременното общество и на съвременната професия, с която всички ние трябва да се борим. И се надявам заедно с Вас да продължим тази работа. Благодаря Ви.
  С готовност ще отговоря на всякакви въпроси.
  Считаме, че годината беше добра. Считаме, че следващата ще бъде още по-добра. Така трябва да бъде.
  Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви и аз, господин Минчев.
  Колеги, има ли изказвания?
  Заповядайте.
  КРАСИМИР БОГДАНОВ: Уважаеми господин Председател!
  Красимир Богданов, „Обединени патриоти“.
  Искам да поздравя, първо, за професионализма и за активната работа господин Минчев. И да заявя, че по стечение на обстоятелствата имах възможността да посетя и двата новооткрити центъра, тъй като единият е във Враца – районът, от който аз съм избран, и мога да кажа, че там работата е изключително активна по отношение на информацията, която БТА предава за, така или иначе, най-бедния регион на България и на Европейския съюз.
  Още по-важна е тяхната задача в Западните покрайнини. Ако не се лъжа, филиалът на БТА в Босилеград е единствената българска официална институция, която действа в този забравен и, за съжаление, намиращ се в друга държава изконен български край и освен информацията, която вече много по-често достига от българите от Западните покрайнини до нас, българите в рамките на днешна България, това е едно самочувствие, една гордост за тях, и мога да кажа – едно упование, че България не е забравила да мисли за тези хора, затова поздравявам още веднъж господин Минчев и се надявам този добър пример да бъде последван и от нови центрове, които да бъдат разкрити и на други места, където има български общности. Благодаря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Други изказвания, колеги?
  МАКСИМ МИНЧЕВ: Амбициите ни са това да стане в Молдова, в Украйна и в Чикаго, където има огромни български общности и където имат желание да има наистина официално българско представителство.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Други изказвания? Няма.
  Колеги, закривам дискусията и преминаваме към гласуване на Проект за решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2016 г., № 704-00-3, внесен от генералния директор на БТА на 28.04.2017 г.:

  „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за Българска телеграфна агенция

  РЕШИ:
  Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и Финансов отчет за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.“
  Моля да преминем към гласуване.
  Гласували: за – 14, против и въздържали се – няма.
  Приема се.

  Уважаеми колеги, преди да завършим днешното заседание бих искал да Ви съобщя, че в Комисията са получени следните материали, които ще Ви бъдат изпратени по електронната поща: Отчет за изпълнение на Програмния бюджет на Министерството на културата за 2016 г., Доклад на Съвета за електронни медии от наблюдението на медийната кампания за изборите за Народно събрание, проведени на 26 март 2017 г. и Доклад за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
  Още веднъж ще си позволя да благодаря на господин Велчев за помощта и за неговото предложение да имаме на всяко заседание точка Разни. Сигурно това е важно. Съжалявам, не сме я включили, но това е първо заседание.
  Господин Минчев иска думата, заповядайте.
  МАКСИМ МИНЧЕВ: Благодаря на уважаемите народни представители за оценката и за приемането на Отчета.
  Искам да отправя към всички Вас една покана – днес в 17,30 ч. на площад „Батенберг“ Българска телеграфна агенция заедно с Държавната агенция за архивите откриват уникална фото-изложба, наречена „Българските чехи“. Тази изложба беше открита през януари за първи път в Прага, в Националната библиотека, а сега е нейната премиера на българска земя.
  С уникални документи се проследява влиянието на чехите в българската история в Следосвобожденския период. Оказа се, че българските пивовари, очакваме наследниците на Прошек да дойдат днес, вицепрезидентът, целия дипломатически корпус и така нататък.
  В България първият български художник – дали е Мърквичка или Вешин, първият български архитект, първият български историк – Иречек, първият български археолог – Карел Шкорпил, пивовари, в повечето дейности чехите са помагали на България и ние правим един реверанс към това, че те наистина като славянски народ, като европейски народ са направили така, щото България бързо да се възроди.
  Надявам се да Ви бъде интересно. Ще има и по чаша българско вино и чешка бира! Заповядайте!
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодарим.
  Колеги, поради изчерпване на дневния ред за днес, закривам заседанието на Комисията.
  Желая Ви хубави дни до първото редовно заседание на Комисията.
  Благодаря Ви, че се отзовахте!

  (Закрито в 15,30 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ВЕЖДИ РАШИДОВ

  Стенограф:
  Вася Йорданова
  Форма за търсене
  Ключова дума