Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
08/06/2017
  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по културата и медиите.

  2. Разни
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по културата и медиите  П Р О Т О К О Л
  № 2


  На 8 юни 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по културата и медиите.
  2. Разни

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по културата и медиите, се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,32 ч. и ръководено от господин Вежди Рашидов – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Добър ден на всички!
  Налице е необходимият кворум.
  Колеги, съгласно предварително обявения дневен ред за днешното заседание са предвидени следните точки:
  1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по културата и медиите.
  2. Разни.

  Знаете, миналия път имахме извънредно заседание, тъй като за 24 май трябваше да приемем много спешно държавни награди за изявени български творци, въпреки че е редно първо да приемем Правилника.
  Ще Ви помоля да кажете имате ли предложения по дневния ред?
  Щом няма, предлагам да гласуваме дневния ред.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред на днешното заседание е приет.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ.
  Проектът е изпратен на всички членове на Комисията. Вътрешните правила са изготвени в съответствие с относимите към дейността на постоянните комисии разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Проектът на Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията е структуриран в Раздел I – „Общи положения“, Раздел II – „Предмет на дейност на Комисията“, Раздел III – „Заседания на Комисията“, Подразделение „Заключителни разпоредби“.
  Ще Ви помоля да се запознаете с Правилата. Ако имате някакви бележки по промени, моля да ги предложите.
  Има ли предложения?
  Заповядайте.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Господин Председател, уважаеми колеги! Имам единствено една забележка, която е по чл. 11, ал. 1 и ал. 2, които леко си противоречат:
  „Чл. 11. (1) Комисията по културата и медиите заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
  (2) Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може все пак да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.“ (Шум и реплики.)
  Като цяло в едната е половината, а в другата е една трета.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колежке, доколкото разбирам и ми се обяснява, това е от текста на Правилника на Народното събрание.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Аз Ви чета Правилника, който е на нашата Комисия.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: А, Вие четете Правилника. (Реплика от народния представител Станислав Станилов.)
  Колежката е права. Ние сме й предложили тези листчета, а то е взето директно от Правилника на Народното събрание.
  Колеги, този Правилник с нищо не е по-различен и по-особен от Правилника, по който досега е работила Комисията. Все пак говорим за Правилника за работа на Комисията, така че предлагам да гласуваме Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по културата и медиите.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Колеги, приехме Правилника.
  Предлагам Ви, както предишния път каза господин Велчев, че е хубаво да имаме във всяко заседание точка „Разни“, той е по-опитен от нас. Аз му се извиних миналия път. Нов съм, ще ми помагате, не съм бил и в Комисията преди това. Надявам се, че ще се стиковаме, бавно ще влезем в час и ще работим като един цял организъм.

  Преминаваме към точка:
  РАЗНИ.
  Това ще го има във всяко заседание.
  Преди да дам думата за предложения или изказвания, бих искал да Ви съобщя следното.
  Първо, в Комисията са получени два отчета на Съвета за електронни медии за първо и второ полугодие на 2016 г., които предстои да обсъдим на следващо заседание.
  Второ, писмо от господин Главчев за избори, които Народното събрание следва да проведе съгласно действащото законодателство във връзка с изтекли или изтичащи мандати в органи, конституирани изцяло или частично от парламента.
  Това, което се отнася за нашата Комисия, е изборът на генерален директор на БТА, чийто мандат изтича на 21 декември 2017 г. Народното събрание следва да избере нов генерален директор, два месеца преди изтичане мандата на действащия. Това означава, че нашата Комисия следва да изработи процедурни правила за избора на генерален директор на БТА и да ги предложи на Народното събрание през следващата сесия. Да го имате за информация.
  Трето, вчера в Комисията се получи писмо от колегията на Радио България във връзка с изразено намерение на генералния директор на Българското национално радио за закриване на продукция на чужди езици. Писмо със същото съдържание е изпратено до всички парламентарни групи.
  Поканих генералния директор на БНР на днешното заседание, но той ми се обади по телефона да ме уведоми, че е възпрепятстван, тъй като по същото време има насрочено предварително друга среща или друг разговор. Извини се, че не може да дойде, като ми декларира, че ако направим специално заседание, където да го изслушаме, е готов да дойде.
  Поискахме справка от Съвета за електронни медии, която, заедно с допълнителната информация по случая, Ви е раздадена.
  В Комисията се получи и писмо от посланиците на Република Албания и на Република Косово във връзка със закриването на емисията на албански език, което също Ви е предоставено.
  Предлагам в дневния ред на следващото заседание да бъде включена точка относно изслушване на генералния директор на Националното радио. Освен това да бъдат поканени представители на Съвета за електронни медии, Радио България и Министерството на външните работи за изясняването на случая, като бъде отправено искане за присъствието им в Комисията, съгласно изискванията на Правилника на Народното събрание.
  Който е съгласен с тези предложения, моля да гласува.
  Преди това, проф. Станилов.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Уважаеми господин Председател, по смисъла на Конституцията и на законите директорът на Българското национално радио не може да откаже покана в Комисията на Народното събрание и да се оправдае с друга среща. Няма друга среща за него, по-важна от тази в Комисия на Народното събрание. Моля Ви следващия път да му направите забележка. Ние не сме обществена организация. Ние сме Народно събрание. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Заповядайте.
  КРАСИМИР БОГДАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз ще взема отношение и когато изслушваме генералния директор на БНР.
  Само една справка по отношение на писмото, което са изпратили посланиците на Албания и на Косово. Евентуалното закриване на секцията на албански език на Радио България би повлияло много лошо точно в този момент, когато в Албания предстоят избори, а в предишния им парламент е внесен Закон за малцинствата и три български организации са подали до Министерския съвет на Албания заявка за признаване на българко национално малцинство в Република Албания. Това е труд, който е коствал на много хора дългогодишни усилия. Смятам, че от албанска страна ще се възприеме доста негативно едно такова закриване на секцията на албански език, и вероятно ще повлияе и на решението съобразно това „българи“ да бъдат вписани в Конституцията на Република Албания.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, само за разяснение.
  Професор Станилов, разбира се, абсолютно е прав в това, което каза. Въпросът е, че ние досега не сме стигали до обсъждане, за да имаме решение да поканим официално тези хора. Така че, професоре, аз проведох един разговор, като сигналът беше получен от госпожа Елена Йончева, която беше притеснена относно това нещо. Тъй като това е негласно и неофициално, си позволих да се чуя с генералния директор на Българското радио, за да го помоля днес на това заседание все пак да получим разяснение за неговите намерения, за да вземем някакво решение как точно да постъпим. Много ще се радвам, ако днес насрочим дата или извънредно, както пожелае Комисията.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Има 7-дневен срок.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Писмото е подготвено. Ако вземем решение, готови сме да проведем извънредно заседание. Ако не, в редовно следващия четвъртък. Вече има написана дата. Нека сега да вземем решение кога да бъде. Да изслушаме и да видим какво точно ще се прави с това радио, защото наистина ще бъде прецедент. Доколкото ми намирисва, дори би могъл да бъде сериозен скандал, спрямо обясненията и гледните точки на всички страни, разбира се. Затова сме и Комисия, да вземем и ние някакво решение, ако можем да вземем, или най-малкото да имаме някаква ясна наша позиция.
  Ако няма други въпроси и възражения, да гласуваме заседанието.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Други изказвания по точка „Разни“ има ли?
  Заповядайте.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, искам да попитам, тъй като от наредбата, която изчетохте преди малко от председателя на Народното събрание господин Главчев, става въпрос за избори в сектор „Култура и медии“. Искам да повдигна въпроса, че на 30 май беше обявена процедура за избор на нов генерален директор на Българската национална телевизия и приемането на документи ще бъде до 30 август 2017 г.
  Досега практиката при избор на нов генерален директор на Българската национална телевизия е била такава. Знаете, че мандатът изтече още миналата година. Юли месец мандатът на госпожа Вяра Анкова беше изтекъл, трябваше да се проведе конкурс. Поради една или друга причина, всички знаем защо и как, сега се провежда конкурсът. Мисля, че Комисията по културата и медиите винаги е вземала отношение относно представените кандидатури за генерален директор на Българската национална телевизия. Ако си спомняте, някои от Вас присъстваха на избора на нов генерален директор на Българското национално радио.
  РЕПЛИКА: Не, не.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Какво не е?
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Доколкото и аз съм запознат, дано не бъркам, моите съветници ще помогнат, господин Иванов.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да завърша само. Мисълта ми е, че Комисията е редно да бъде информирана за предложенията за нови директори. Моето предложение към Комисията е, както е било досега за Българското национално радио, също да ни бъдат представени и съответно да зададем въпроси за концепцията и развитието на Българската национална телевизия. Благодаря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, само няколко думи ще си позволя да кажа, без да влизам в детайли. По Закона за медиите изборът се осъществява от СЕМ. Това не е в правомощията на Комисията. Но, разбира се, всичко останало, което каза господин Иванов – че трябва да бъдем уведомени и най-малкото да имаме някакъв тип отношение и позиция към начина на избора, смятам, че ще имаме такова заседание и ще обсъдим по-обстойно тези неща. Но по Закон се полага СЕМ да вземе своето решение, в крайна сметка те поемат и носят тази отговорност.
  Други изказвания по точка „Разни“? Виждам, че няма.
  Днес сме бързи и изчерпателни.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

  (Закрито в 14,50 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Вежди Рашидов  Стенограф:
  Валентина Меченова
  Форма за търсене
  Ключова дума