Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
20/07/2017
  1.Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07 юли 2017 г.
  2. Разни.
  На 20 юли 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1.Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07 юли 2017 г.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,38 ч. и ръководено от председателя на Комисията Вежди Рашидов.

  * * * *

  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Добър ден, уважаеми колеги!
  Налице е необходимият кворум, откривам заседанието на Комисията по културата и медиите.
  Колеги, съгласно предварително обявения дневен ред, за днешното заседание са предвидени следните точки:
  1.Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07 юли 2017 г.
  2. Разни.
  Предлагам да гласуваме така предложения дневен ред за днешното заседание.
  Гласували: за – 17, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред за днешното заседание на Комисията е приет.
  На днешното заседание присъстват:
  Розита Еленова – член на СЕМ
  Доротея Петрова – експерт в СЕМ.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  Обсъждане на законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07 юли 2017 г.
  По точка първа от дневния ред: с колеги от Комисията, с консенсус, внесохме Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията. Със законопроекта предлагаме да отпадне внасянето на отчета на СЕМ за първото полугодие, като се запази задължението му да внася годишен отчет за дейността си. Същият срок е при отчетите/докладите на Българската телеграфна агенция, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната здравноосигурителна каса, Комисията за финансов надзор, Българската академия на науките и др.
  Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание към законопроекта е приложена и предварителна оценка на въздействието.
  Изменението на законопроекта не изисква допълнителни финансови средства.
  Съветът за електронни медии в свое становище подкрепя законопроекта.
  Г-жо Еленова, имате ли какво да допълните?
  РОЗИТА ЕЛЕНОВА: Съветът за електронни медии подкрепя законопроекта, което е отбелязано и в нашето становище.
  ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, имате думата за изказвания по отношение на внесения от нас законопроект.
  Имате ли някакви изказвания, или въпроси, колеги? Няма. Предлагам да гласуваме законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, № 754-01-42, внесен от Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева на 07.07.2017 г.

  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Законопроектът за изменение на Закона за радиото и телевизията е приет.
  Преминаваме към втора точка: РАЗНИ.
  Колеги, предлагам Ви и смятам, че е хубаво да имаме във всяко едно заседание точка „Разни“. Вече съм Ви казвал, че аз съм нов, не съм бил в Комисията преди това, но се надявам, че ще се стиковаме и заедно ще работим добре. По тази точка ви предлагам да разгледаме следните писма:
  1. Вчера се получи писмо във връзка с проблемите на Народната библиотека. Сега ще имаме възможност да се запознаем с проблемите, които са свързани с ремонта на сградата на Народната библиотека.
  2. В Комисията се получи писмо, което е във връзка със Закона за книгата.
  3. Също така е получено писмо от загрижени граждани, с което се иска да бъде направена обстойна оценка на медиите. Гражданите искат да се подобри съдържанието на програмите така, както и критериите, по които работят, за социалното им развитие и въздействието им върху обществото. Добре би било да се осъзнае, че има разлика в критериите за оценка на различните медии и на различните програми.
  4. Отворено писмото от Фондация ТАНГРА относно документалния филм „Народен дом на терора” е изпратено до Комисията без конкретно искане.
  Имате ли изказвания, или въпроси по точка „Разни“?
  Заповядайте.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Извинете, колко пари ще са необходими за ремонта? Според мен ще бъдат необходими около четири – пет млн. лв. за цялостния ремонт.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Да, прав сте. Необходимо е да се намерят тези пари, тъй като наистина има спешна нужда от огромен ремонт на сградата на Народната библиотека.
  Заповядайте.
  ДИАНА САВАТЕВА:Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
  Мисля, че трябва да се направи един голям ремонт на сградата, тъй като един частичен, по-малък ремонт не би бил достатъчен. В тази връзка искам да кажа, че има доста големи проблеми, които трябва да разрешим много скоро. Според мен е необходим не само частичен, но и цялостен ремонт на сградата на Народната библиотека и би било хубаво да имаме положителен резултат от тези усилия. Ако успеем, то по този начин ние ще имаме възможност да повишим националното си самочувствие не само като граждани на България, но и като граждани на Европейския съюз. Благодаря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Заповядайте.
  ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
  Аз смятам, че трябва да намерим пари, както и възможност, да запазим тази сграда за в бъдеще, още повече, че със сигурност през следващата 2018 година, месец януари, ни предстои председателството на Европейския съюз.
  Искам да Ви попитам нещо: кой ще го финансира, откъде ще се намерят пари за ремонта на Народната ни библиотека? Възможно ли е да се създаде, да се учреди един фонд, чрез който да се опитаме да съберем необходимите средства за ремонта на библиотека?
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, само искам да вметна, че две години бях министър на културата. Тогава можех да разбера какви разходи прави и би могла да направи държавата, какви пари е отпуснала за развитието на културата. Моят въпрос, колеги, е такъв: къде в моментна реално и технически е държавата?
  По отношение на председателството – да, ще има председателство. Аз бих искал да Ви кажа, че вероятно ще има достатъчно пари и ще има достатъчно възможности за развитие на икономиката и на културата ни през следващата година. Според мен председателството е особено важно за статута на българския гражданин и за статута на българския народ.
  Знаете, че ремонтът на НДК върви добре и няма какво да говорим по тази тема. Освен това всички Вие знаете, че Националният дворец на културата е собственост на българските граждани, а що се отнася до Народната библиотека, то няма две мнения по въпроса. Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методи“ е от особена важност за българския народ, за българските граждани, а в същото време тя има нелеката и отговорна задача да запази нещо много съществено, нещо много специално – българската литература и българската писменост.
  Заповядайте.
  КРАСИМИР БОГДАНОВ: Уважаеми господин Председател, искам само да кажа, че са необходими доста средства, а може би и финансиране от държавния бюджет, за да може да се направи частичен или цялостен ремонт на Народната библиотека.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, с няколко думи ще Ви кажа, че съм запознат с проблемите на библиотеката от много години. Да, имам информация, че Народната библиотека е в много лошо състояние, защото там има влага почти навсякъде. Известен Ви е и фактът, че сградата е много стара. Всички знаете, че влагата е в състояние да направи доста поражения. Също така знаете, че, когато се развали покривът на сградата, идват и проблемите, свързани с това.
  Затова моето мнение е, че е много важно да се направи цялостен ремонт на сградата на Народната библиотека, а ние по законен път бихме могли да издействаме необходимите средствата за този ремонт.
  Заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Господин Председател, ако има възможност, предлагам да направим изнесено заседание другата седмица, тъй като въпросът за Народната библиотека е от особена важност за всички нас. Благодаря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Да, ние бихме могли да направим изнесено заседание другата седмица и да поканим всички колеги, които се интересуват от темата. Всъщност ние можем да ги запознаем с това за какво става въпрос, да им дадем нужната информация, да ги запознаем с проблемите, които са свързани с библиотеката.
  Заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Аз бих искал да кажа, че въпросът е сериозен и се изисква много работа. Аз съм склонен да подкрепя едно такова посещение в началото на другата седмица в Народната библиотека.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Господин Председател, искам да кажа, че преди две – три години имаше дискусия точно по тази тема. Освен това знам, че има Доклад в Народното събрание относно състоянието на Народната библиотека. Искам да Ви попитам дали смятате, че ще се намерят навреме необходимите средства за ремонта на библиотеката?
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, нека да вземем решение.
  Който е съгласен да се отиде другата седмица в Народната библиотека, моля да гласува.
  Гласували: за – 16, против и въздържали се – няма.Предложението е прието.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Да, хубав е въпросът. Разбира се, че личното пространство – също съм съгласен, е лично. Няма значение дали един човек е популярен, или не, все пак това личното пространство е свещено място за всеки един човек. Хубаво е да се опитаме да запазим това лично пространство, защото в противен случай стресът, който ни обгръща от страна на медиите, ще бъде доста голям за всички нас.
  Смятам, че журналистите, които всеки ден са на екрана, са що-годе известни хора, но е добре да има разбиране и толерантност от тяхна страна.
  Други въпроси имате ли, колеги?
  Заповядайте.
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
  Бих искал да Ви кажа, изтъквайки този факт, че летище Божурище е едно от най-старите летища не само в България и в Европа, но и в света. По своите климатични особености то е признато за най-добро за практикуване на авиационни спортове и се нарежда сред четирите летища с подобни дадености в света. Но защо неговият италиански купувач направи всичко възможно то да бъде закрито преди години? Защо беше обявено за паметник на културата? Какво смятате Вие по този въпрос?
  По отношение на въпроса за националната библиотека моето мнение е, че Народната библиотека трябва да се ремонтира и би трябвало да бъде обявена за паметник на културата. (Реплики.)
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Добре, благодаря.
  Заповядайте.
  СПАС ГЪРНЕВСКИ: Господин Председател, аз предлагам днес да вземем решение относно ремонта на Народната библиотека. Според мен трябва да спасим библиотеката, по възможност да намерим необходимите средства за ремонт на покрива й. Надявам се, че решението ще бъде взето скоро.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, аз съм съгласен с Вас.
  Смятам, че по този въпрос отделихме много време и следва да преминем напред. Да, ние бихме могли да разработим този проект и бихме ангажирали хора, бихме ангажирали експерти, които да направят експертна оценка за състоянието на Народната библиотека. Също така, необходимо е само да намерим едни пари и да спасим библиотеката за бъдещите поколения.
  Имате ли други изказвания, колеги?
  Заповядайте.
  АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Благодаря, господин Председател.
  Аз искам да кажа само няколко думи. Според мен има изкривяване на фактите, на реалността, на действителността, а също така и спекулация с критериите, по които се правят филми. Нали виждате какви са критериите? Дали нашата Комисия не може да каже какви трябва да са критериите относно програмите в медиите?
  Колеги, смятам, че всички Вие сте съгласни, че трябва да се изградят едни добри закони, в които текстовете да бъдат ясни и съгласувани. Необходимо е да се определят ясни и точни критерии за оценката и развитието на медиите, защото в противен случай бихме изпаднали в много смешна ситуация. Важно е да се променят критериите, както е важно и да има дискусия по този въпрос. Благодаря.
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колега, аз не знам дали ние сме експерти в областта на филмите и киното, но, разбира се, аз имам собствено мнение по въпроса.
  Заповядайте.
  ТОМА БИКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз също искам да кажа нещо. Важно е и бих предложил да има дискусия относно политиката по отношение на децата.
  Знаете, че приоритет в работата на Регулатора остава защитата на децата от медийно съдържание на дадени програми. Бяха съживени преговорите за подписване на споразумения между СЕМ, Държавната агенция за закрила на детето и АБРО, за да се създадат критерии за оценка на съдържания, адекватни на променящата се медийна среда. По какъв начин и как може да се промени съдържанието на дадена програма, за да може тя да бъде подходяща за гледане от детската аудитория?
  ПРЕДС. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви.
  Колеги, темата наистина е много важна и според мен е необходимо да предприемем конкретни стъпки за да има промяна в работата им. Знаете, че ние сме законодателен орган и можем да контролираме медиите по някакъв начин. Важно е да се информират хората с истински, положителни и ясни новини. Медиите са много важни институции, но всички знаете кои са собствениците на тези медии.
  Ние знаем какъв е проблемът. Защо, когато сутрин включа телевизора, не виждам някой, с усмивка на лицето, да каже: Добро утро, скъпи зрители?! Защо всеки ден започва с лоши новини, с кризисни ситуации, с убийства и проблеми? Защо не мога да видя, че има честност в медиите, че има свобода на словото?
  Колеги, с това, разбира се, искам да кажа, че е от особено значение да се постигне баланс – и за децата, и за всички други хора. Необходимо е да се говори, да се дискутира и да се постави ясно разграничение докъде стига границата, която не трябва да се преминава от различните медии.
  Много Ви благодаря. Да сте живи и здрави!
  Аз мисля, че това е пътят – пътят е да се дебатира и ще стигнем до някакво решение. Надявам се, ще го направим интелигентно. Благодаря Ви.
  Колеги, предлагам процедурно да приключваме този дебат и това заседание. Хубав ден! До следващия път.
  * * *
  По т. 1 и т. 2 от точка „Разни” Комисията взе решение писмото да се изпрати на министъра на културата.
  По т. 3 от точка „Разни” Комисията взе решение писмото да се изпрати на Държавната агенция за закрила на детето.
  (Закрито в 15,16 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума