Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
07/12/2017
  1. Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г. – второ гласуване.
  2. Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г. – второ гласуване.
  3. Разни: Писмо от УС на Българския национален комитет на ИКОМ (Международен комитет на музеите).
  На 7 декември 2017 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по културата и медиите при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г. – второ гласуване.
  2. Обсъждане на Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г. – второ гласуване.
  3. Разни: Писмо от УС на Българския национален комитет на ИКОМ (Международен комитет на музеите).

  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и на гостите.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от заместник-председателя на Комисията госпожа Диана Саватева.

  * * *

  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър, имаме кворум и мога да открия заседанието на Комисията по културата и медиите.
  Колеги, съгласно предварително обявения дневен ред, за днешното заседание са предвидени следните точки:
  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г.
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г.
  3. Разни: Писмо от Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМ – Международния комитет на музеите.
  Материалите за заседанието Ви бяха изпратени. Предполагам, че сте се запознали с тях.
  Има ли други предложения за дневния ред? Няма.
  Подлагам на гласуване дневния ред.
  Който е „ за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет.
  На днешното заседание присъстват: от Министерство на културата заместник-министър Амелия Гешева. Имаме още гости – Весела Щерева – парламентарен секретар, госпожа Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, и госпожа Маргарита Васева – директор на дирекция „Бюджет и финансово-счетоводна дейност“.

  Колеги, преминаваме към точка първа:
  ДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г.
  От Министерство на културата, съгласни ли сте с направените писмени предложения?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Благодаря Ви, госпожо Заместник-председател.
  Да, съгласни сме с направените предложения за промяна на посочения член.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Заместник-министър.
  Преминаваме към наименованието:
  „Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки“.
  Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Няма предложения.
  Закривам разискванията.
  Който е съгласен с наименованието на Закона, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Наименованието на Закона е прието.
  По § 1 е внесено предложение от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова.
  Има ли изказвания? Няма.
  Закривам дебатите и подлагам на гласуване предложението.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Предлагам да гласуваме по принцип и текста на вносител за § 1.
  Който е съгласен, моля да гласува „за“.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към наименованието на подразделението „Преходни разпоредби“.
  Получено е предложение от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова за промяна на наименованието „Заключителни разпоредби“.
  Има ли изказвания по това предложение? Няма.
  Моля да гласуваме предложението.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  По този начин се променя наименованието на вносителя за подразделението.
  Колеги, за § 2 няма постъпили предложения.
  На основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам следната правно-техническа редакция в този параграф – текстът „от Закона за обществените библиотеки“, да отпадне.
  Имате текстовете пред Вас, може да погледнете.
  Има ли други изказвания и предложения? Министерството?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Съгласни сме.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря Ви.
  Подлагам на гласуване по принцип текста на вносителя с направената правно-техническа редакция.
  Моля, който е „за“ да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към § 3 по вносител.
  Има ли изказвания по този параграф? Няма.
  Нека да гласуваме § 3 по вносител.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приехме на второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за обществените библиотеки. Благодаря Ви.

  Преминаваме към точка втора от дневния ред:
  ДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА,
  № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017.
  Госпожо Гешева, съгласни ли сте с направените писмени предложения?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Благодаря Ви, съгласни сме с направените предложения.
  ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВАТЕВА: Преминаваме към наименованието:
  „Закон за изменение на Закона за народните читалища“.
  Имате думата за изказвания, мнения, предложения. Няма изказвания.
  Който е съгласен с наименованието на Закона, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Наименованието на Закона се приема.
  По § 1 е внесено предложение от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова.
  Има ли изказвания по § 1? Няма.
  Закривам дебатите и подлагам на гласуване предложението.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Предлагам за гласуване по принцип и текста на вносителя за § 1.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Преминаваме към наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“.

  Има ли изказвания по това предложение? Няма.
  Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
  Който е „за“, моля да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  По § 2 – на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам следната правно-техническа редакция в този параграф – текстът „от Закона за народните читалища“, да отпадне.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Министерството на културата? Благодаря Ви.
  Предлагам да гласуваме по принцип текста на вносителя с направената правно-техническа редакция.
  Моля, който е „за“, да гласува.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  По § 3 няма постъпили предложения.
  На основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам следната правно-техническа редакция в този параграф. Думите „по реда на Закона за народните читалища“ да се заменят с „за вписване в регистъра по чл. 10“.
  Има ли изказвания по тази корекция? Няма.
  Министерството на културата? Благодаря Ви.
  Моля да гласуваме направеното предложение.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Моля да гласуваме по принцип текста на вносителя за § 3.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Внесено е предложение от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Емилия Милкова да се създаде § 4.
  Има ли изказвания по това предложение?
  Ако няма, моля да гласуваме направеното предложение за новия § 4.
  За – 15, против и въздържали се – няма.
  Приехме на второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища.
  Благодаря Ви много – и от името на господин Рашидов, който отсъства. Мисля, че скоростно се справихме с така предложените промени за второ гласуване на двата закона, но предполагам, че по точка „Разни“ ще бъде по-интересно и по-горещо.

  Преминаваме към трета точка от дневния ред:
  РАЗНИ.
  В Комисията по културата и медиите се получи писмо от Управителния съвет на Българския национален комитет – на Международния комитет на музеите. Предполагам, че сте го прочели.
  На мен лично ми беше интересно да се запозная с текста, но мисля, че тук до мен има човек, който е най-добре запознат с материята и аз искам да му дам думата.
  Проф. Станилов, благодаря.
  Заповядайте.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Аз се надявам, че повечето колеги са прочели писмото. С няколко изречения ще изясня проблема – какво пита ИКОМ и какво не пита?
  Оказва се нещо, което и аз не съм го знаел. За съжаление, музейните колеги не са ме уведомили, никой от тях не е протестирал. Това не говори много добре изобщо за цялата колегия и за структурите, които тя покрива, защото са започнали – във връзка с едно писмо на Министерството на финансите от 2014 г. до Министерството на културата, и след това с едно писмо на Министерство на културата те са започнали да съставят едни документи с невярно съдържание, което всички юристи, които са в тази зала, знаят как се наказва от закона.
  В какво се състои проблема? Министерство на финансите се е обърнало към Министерство на културата с изискване да бъдат остойностени в пари недвижимите културни паметници, които се намират във фондовете на музеите, което по принцип е нонсенс, тъй като в света такова нещо няма. Аз знам какво е положението много добре. Аз съм половин век в този занаят. Обърнах се с едно писмо към генералния директор на Римско-германския централен музей в Майнц и като получих писмото, го прегледах и го връчих на министъра на финансите.
  Инициативата е на дирекция „Съкровища“ – има такава дирекция към Министерството, те смятат, че тези съкровища, които са в музеите, трябва да получат някаква цена в паричен израз. Това, разбира се, не може да се случи, тъй като тези съкровища действително нямат цена. Те не могат да бъдат оценени – няма методика, по която да бъдат оценени, няма регламент, няма критерии, по които да бъдат оценени, освен с пазарна цена, но тъй като в една голяма част от европейските държави няма антикварен пазар, това са: Испания, Франция, Италия, Гърция и България, тоест пазарна цена те не могат да получат.
  От друга страна, каквато и цена да сложиш, тя винаги ще бъде подвижна и няма да бъде реална.
  От трета страна, ако пишеш някаква реална цена, тя ще се отнася само за застраховането по време на износа на тези паметници за различни изложби по света. Въпросът е, че застрахователният пазар също е подвижен. Ако днес един паметник получи една цена, утре застрахователният пазар ще може да смени цената й, с тази цена е записана вече в държавния документ. Пристига Сметната палата и казва: ти защо си ощетил държавата и си застраховал, примерно, този паметник за 1500 лева, а не си го застраховал за 1000 лева.
  Това също е един капан. Затова музеите в Европа – такива остойностявания няма. Има вписани само стойности на паметници, които са закупени от частни лица от музеите или на частни лица, които са ги намерили на територията на тази държава, и които са ги предали на музеите, срещу което те са получили известно обезщетение, премия и така нататък, което го има и по нашия Закон. Част от музеите без да протестират, без да обяснят на Министерството, без да напишат писма, без какъвто и сигнал да дадат, са седнали и са им наслагали цени. И се получават страшни неща – като в един регионален музей, за едни и същи паметници, се дава една цена, а в друг регионален музей, за едни и същи паметници, се дава съвършено друга цена.
  По Закона трябва да се формира комисия от широк кръг специалисти – това става, когато полицията конфискува такива паметници и те започват да ги остойностяват, за да могат вещите лица да претендират пред съда. Въпросът е, че тези стойности също са условни. Най-абсолютните стойности – това са застрахователните стойности, също са условни, защото един паметник, като го изпратиш някъде и той се повреди или изчезне, каквито и пари да ти даде застрахователят ти не можеш да го възстановиш, той е, така да се каже, окончателно и безвъзвратно загубен. Затова на музейните работници, които са многобройни, и са заети с ежедневна активна дейност, им отнема страшно много време, те са зарязали всичката си работа, за да остойностяват, да създават документи с невярно съдържание.
  След моята среща с министъра на финансите по този въпрос, аз се срещнах и с главния прокурор – и с него имах консултация. На всичко това той се смя и не ми каза нищо.
  Тук, след като го обсъдих това, на ИКОМ какво можем да им отговорим? Можем да вземем някакво решение, но аз предложих на господин Рашидов, и сега предлагам на Комисията, едно кратко писмо, което да изпратим до господин Банов, с мнението на Комисията, в този смисъл, в който аз Ви изложих. Ако Вие ми вярвате на мен като експерт, би трябвало да го гласувате това писмо, а ако имате възражения, заповядайте, да ги изкажете.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Предлагам да прочетете писмото.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Да, добре.
  „До министъра на културата – господин Боил Банов
  Уважаеми господин Банов, във връзка с полученото в Комисията по култура и медии писмо на председателя на Българския национален комитет към Международния съвет на музеите (ІСОМ), по повод разпореждането на Министерството на културата да се остойностяват и отчитат счетоводно активите, които съдържат движими паметници на културното наследство (фондове на музеи и музейни сбирки) Ви уведомявам за следното:
  В международната практика на музейното дело такова остойностяване на Движимите културни ценности (ДКЦ) е непризнато, а отделните опити то да се практикува, са изцяло несполучливи и прекратени поради пълната им нецелесъобразност. В действителност такова остойностяване е невъзможно, тъй като материята има особена многопластова характеристика и поради тази причина няма методика, за да бъде то извършено, освен да се вписва цената, която отделни артефакти са придобити чрез покупка или изплащане на възнаграждение на граждани, предали ги във фондовете по смисъла на закона. Повечето от ДКЦ обаче са постъпили във фондовете по други пътища и тяхната стойност не може да бъде означавана с парична сума. Истината е, че паметниците наистина нямат реална цена, защото във всяко време се отнасят към идентичността на нацията и представляват материална част от европейската цивилизация, а тя не може да бъде остойностявана.
  Тук се ограничаваме само с тази оценка, предвид факта, че в Министерството на културата е получено въпросното писмо на Председателя на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ІСОМ), където подробно са изложени фактите и аргументите срещу въпросното „завеждане по сметка 2203 като агрегирана стойност“ придобитите активи, тоест паметници на българското и европейско културно наследство.
  Уважаеми господин Министър, в изпълнение на разпореждането на Ваше писмо, № 45-00-206, от 24 април 2017 г., специалистите от съответните музеи губят огромно количество време и усилия да решават нерешима задача, вместо да гледат пряката си работа.
  Комисията по култура и медии в Четиридесет и четвъртото народно събрание е на мнение, че по горните причини тази безсмислена дейност трябва да бъде прекратена без последствия, за което Ви моля да предприемете съответната административна мярка. С уважение“.
  Аз предлагам това писмо да го гласуваме и да го изпратим на господин Банов като наше мнение, а копие от него, с една бележка, да я пратим на ИКОМ, за да видят какво сме предприели ние.
  Това е моето мнение в изпълнение на Закона, защото в Закона за културното наследство, което някои от Вас, може би не всички, но някои от нас познават, както и уважаемата заместник-министър, такова остойностяване няма. Там такъв процес, такова изискване за критерии, такива неща няма, няма го и в Наредбата за приложение на Закона.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Колеги, изказвания, предложения по писмото, което прочете професорът.
  Госпожо Заместник-министър?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АМЕЛИЯ ГЕШЕВА: Ваше право е да изпратите това писмо.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Да го подложим на гласуване, ако няма други предложения или корекции във връзка с това, което прочете проф. Станилов.
  Който е съгласен да изпратим това писмо, моля да гласува.
  За – 12 (защото не сме питали отсъстващите), против и въздържали се – няма.
  СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Колеги, благодаря Ви за доверието, че ми повярвахте. Тази материя ми е добре позната и аз наистина съм много притеснен от това нещо. Искам само да допълня нещо, да го знаете.
  По принцип в Директивата за износа в Европейския съюз на графата – „Археологически паметници и стойности“, пише нула. Това изчерпва всички тези наши чиновнически измислици, които ние тук ги съчиняваме и откриваме топлата вода. Благодаря Ви още веднъж.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Благодаря, господин Професор.
  Има ли други предложения и изказвания по точка „Разни“?
  Заповядайте, господин Ченчев.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости, госпожо Заместник-министър! Първо, ще си позволя да направя една бележка. Досега в тази Комисия никога не сме разполагали с дневен ред. Моля, от следващия път да има дневен ред все пак. (Шум и реплики.)
  Аз знам, че изпращете и на електронната поща.
  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: Извинявайте, ще го имаме предвид, ще го коментираме с колегите, но аз самата имах в пощенската кутия. Съобщението се публикува на интернет страницата на Народното събрание, поставя се в пощенските кутии и се изпраща на електронната поща на народните представители от Комисията. В началото на заседанието

  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря .
  Второ, с мен се свърза Асоциацията за консултации, развитие и обучение, която се казва „Имеон – Балкани“, която организира и моли, разбира се, за нашето участие. Ще има и съответните покани към уважаемите членове на Комисията. Това е кръгла маса с много сериозно международно участие, което може би ще е до средата на следващата година, на тема: „Карикатурите в медиите и свободата на словото“, като в момента се преговаря дори и с „Шарли Ебдо“, които да дойдат на тази кръгла маса, така че ще бъде много интересно. Помолиха ме да запозная уважаемата Комисия с техните намерения. Благодаря.

  ПРЕДС. ДИАНА САВАТЕВА: И аз благодаря.
  Мисля, че имаме време по-нататък да получим и подробности относно това събитие, защото организацията е в начална фаза, доколкото разбирам. Благодаря.
  Други изказвания? Няма.

  Колеги, поради изчерпване на дневния ред, мога да обявя днешното заседание за закрито.
  Благодаря Ви много за търпението.


  (Закрито в 14,55 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Диана Саватева


  Стенограф:
  Красимира Коева
  Форма за търсене
  Ключова дума